Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Topológia

Topológiou sa lokálne siete líšia od rozsiahlych počítačových sietí. Tie sa opierajú o prepojovanie paketov alebo správ - postupné predávanie správ medzi uzlami po dvojbodových spojoch(technika "store and forward"). Lokálne siete využívajú priameho prepojenia komunikačných staníc zdieľaným kanálom, signál vyslaný jednou zo staníc je prijímaný ostatným stanicami siete. Siete sú niekedy označované ako "broadcast " siete. Voľba topológie má vplyv na rad vlastností lokálnej siete:
 rozšíriteľnosť - možnosť a jednoduchosť doplňovania staníc do existujúcej siete
 rekonfigurovateľnosť - možnosť modifikovať štruktúru siete pri chybe niektorých komponentov.
 Spoľahlivosť -odolnosť siete voči výpadku jednotlivých komponentov, zložitosť obsluhy
 Výkonnosť -využitie prenosovej kapacity média
V praxi sa stretávame s topológiou zbernicovou, hviezdicovou, stromovou a kruhovou, niektoré siete jednotlivé topológie kombinujú (napríklad ARCNet alebo dnešný Ethernet).

Zbernica
Základným prvkom zbernicovej siete je úsek prenosového média - zbernice, ku ktorej sú krátkymi odbočkami pripojené stanice siete. Prenosovým médiom je najčastejšie koaxiálny kábel alebo symetrické vedenie (točená dvojlinka), realizácia odbočiek u optického kábla je obtiažna. Vlastnosti zbernicovej siete sa dajú zhrnúť do týchto bodov:
 pasívne médium
 jednoduché pripojovanie staníc k médiu, odolnosť proti výpadkom staníc.
Pre riadenie zbernicových sietí je využívaná rada deterministických i nedeterministických metód, ktoré využívajú fakt, že signál vysielaný jednou stanicou je prijímaný ostatnými len s malým oneskorením.

Hviezda
Stanice siete sú pripojené k centrálnemu uzlu samostatnými linkami. Centrálny uzol je označovaný ako HUB. Signál prichádzajúci z jednej linky rozdeľuje do ostatných liniek hviezdy. Rozlišujeme pasívny hub, v ktorom je signál iba delený (odporovým deličom), a aktívny hub, v ktorom je prijatý signál zosilňovaný tak, aby mal na všetkých linkách požadovanú úroveň. Vlastnosti topológie hviezda sa dajú zhrnúť takto:
 dvojbodové spoje medzi stanicami a centrálnym uzlom sa dajú ľahko realizovať, sieť je odolná voči výpadku jednotlivých staníc a liniek
 sieť je však citlivá na poruchu centrálneho uzla
Siete s topológiou hviezda ako sme ju práve popísali, sa tým, že signál jednej stanice môžu prijímať stanice ostatné, blížia zbernicovým a dajú sa u nich použiť aj obdobné metódy riadenia. Topológiu hviezda s pasívnym centrálnym uzlom často nachádzame u optických sietí.

Strom(hviezdica)
Stromová topológia je prirodzeným rozšírením topológie typu hviezda. Stretávame sa s ňou u širokopásmových sietí a u sietí využívajúcich pre prenos svetlovody. Vlastnosti stromovej topológie sú podobné ako u sietí typu hviezda:
 odolnosť siete voči výpadkom jednotlivých staníc a liniek
 citlivosť na výpadky uzlov
 ľahká rozšíriteľnosť
 dvojbodové spoje
Stromové (hviezdicové) siete používajú podobné metódy ako siete zbernicové

Kruh
U kruhových sietí sú komunikačné stanice prepojené spojmi, ktoré sú využívané iba jednosmerne. Signál vyslaný jednou stanicou je postupne predávaný ostatným staniciam kruhu. Základným prvkom stanice je krátky posuvný register a po obehu sieťou sa vracia k stanici ktorá ho vyslala. Vlastnosti kruhových sietí sa dajú zhrnúť do týchto bodov:
 dvojbodové jednosmerné spoje sa dajú ľahko realizovať i na svetlovodoch
 v sieti sa dajú kombinovať rôzne médiá (pre krátke spoje elektrické, pre dlhé svetlovody
 sieť je však citlivá na výpadok ľubovoľného prvku (stanice alebo spoja)
U kruhových sietí sú pravidelne používané deterministické metódy riadenia.
Uvedené delenie sietí na siete zbernicové, stromové a kruhové sa opiera o elektrickú topológiu teda o spôsob vzájomného prepojenia staníc. Z hľadiska vlastnosti siete má veľký vplyv aj topológia fyzická (spôsob vedenia káblov) a topológia logická (metóda spolupráce staníc u deterministických metód).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk