referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Iveta
Pondelok, 27. mája 2024
Intranet
Dátum pridania: 27.03.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: zizou
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 951
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 16.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 27m 50s
Pomalé čítanie: 41m 45s
 
5.5 Vývoj

Stránky intranetu v mnohých firmách slúžia na publikovanie informácií o kľúčových produktoch konkurencie, nových trendoch v danej oblasti, zoznam členov pracovných skupín s okruhom ich zodpovednosti alebo publikovanie rozličnej technickej dokumentácie.
V rámci sieťových aplikácií sa osvedčil groupware - program pre podporu spolupráce pracovných skupín. Jeho veľmi užitočnou súčasťou býva skupinový plánovač pracovných udalostí - schôdzí, porád a rôzny stretnutí. V prípade, že niektorý pracovník pripravuje prezentáciu svojho návrhu, krátky pohľad do takéhoto spoločného kalendára dovolí naplánovať termín prezentácie tak, aby mali všetky dôležité osoby voľno. Takýto skupinový
plánovač môže tiež zistiť, ktorá miestnosť je v danom čase voľná a či niekto nemá požičaný spätný projektor.
Ďalšou vítanou aplikáciou sú elektronické nástenky a diskusné fóra pracovných skupín. V diskusných fórach sa môžu pracovníci prostredníctvom svojho počítača vo svojej kancelárii vyjadrovať k spoločným otázkam v reálnom čase, ako keby sedeli za jedným stolom. Medzi pracovnými skupinami nájde tiež uplatnenie aj už spomínaný workflow pre automatizáciu obehu rôznych dokumentov.

5.6 Výroba

Vo všetkých z predchádzajúcich oddelení pracovníci viac či menej pracovali s počítačom. Na čo však môže byť použitý intranet v oblasti výroby, medzi pracovníkmi, ktorý s počítačom nepracujú ? V mnohých podnikoch sa báli zaviesť intranet aj do výroby, pretože sa báli, že pracovníci vo výrobe sa budú "hrať" namiesto toho, aby pracovali. Faktom však je, že intranet môže byť veľmi užitočný aj v tejto oblasti. Rovnako ako pracovníkom vo vývoji, intranet ponúka tiež pracovníkom vo výrobe prostriedok, ktorý potrebujú na skupinovú komunikáciu.
Prístupovým bodom do intranetu sa stali počítače, ktoré slúžia pracovníkom celej dielne alebo výrobnej bunky. Počítače sú umiestnené na miestach, ktoré zároveň poskytujú určitú úroveň súkromia pri práci na intranete.
Intranet poskytne pracovníkom vo výrobe prístup k informáciám prístupných pre všetkých zamestnancov (spomínané stránky personálneho oddelenia) a rovnako je možné na intranete publikovať informácie týkajúce sa výroby - rozvrh výroby, normy na zabezpečenie kvality, pracovné postupy, technickú dokumentáciu, katalógy polotovarov a súčiastok, prepojenie na databázu skladu.

V súčasnosti sa prejavuje úsilie spájať a integrovať viaceré moderné informačné technológie do jedného konzistentného prepojeného celku. Podobný vývoj sa uskutočňuje v oblasti výroby a jej prípravy. Integrácia znamená lepšie prepojenie šiestich subsystémov:
1. Automatizácia technickej prípravy výroby (Computer Aided Design - CAD)
2. Počítačová podpora výrobného plánu (Computer Aided Production Planning - CAPP)
3. Podpora inžinierskych činností (Computer Aided Engineering - CAE)
4. Automatizácia priameho riadenia výrobného procesu (Computer Aided Manufacturing - CAM)
5. Počítačom podporované zabezpečovanie kvality (Computer Aided Quality Assurance - CAQ)
6. Systém pre výrobné plánovanie (Production Planning System - PPS)
Podľa autorov Kállay,- Peniak : Počítačové siete a ich aplikácie, je veľmi vhodné a dokonca žiadúce aby boli tieto systémy prepojené. Dôvod je jednoduchý. Takéto prepojenie umožňuje : a) vrcholovému manažmentu priamu kontrolu,
b) výrobnému manažmentu podrobnú kontrolu výrobného procesu a dokonca aj možnosť priameho zásahu prostredníctvom oddelenia kontroly a programovania.
Spomínané oddelenia využívajú riadenie projektov a plánovanie.
5.7 Riadenie projektov

Riadenie projektov (project management) sa zameriava na efektívne využitie osôb, zariadení, finančných prostriedkov a času spojeného s realizáciou projektu. Projektové riadenie sa podstatne líši od riadenia opakovateľných procesov.
Riadenie projektu predstavuje náročnú činnosť spojenú s detailnou koordináciou zdrojov projektu (pracovníkov, zariadení, financií a pod.). Efektívne riadenie projektu v
súčasnosti je prakticky nemožné bez uplatnenia sieťových modelov a výpočtovej - informačnej techniky (VT). Projektové riadenie je vo svete podporované PC softwarom, ktorý vedúcemu projektu prináša celý rad prínosov (väčší súlad medzi projektmi a osobami, zvýšenú vierohodnosť, zvýšenú zodpovednosť osôb, zníženie rizika, zlepšenie rozhodovania).
Vo všeobecnosti sa využívajú napr. Metóda kritickej cesty (CPM - Critical Path Method), Metóda Pert (Program evolution and review technique - metóda hodnotenia a kvality projektu).

5.8 Plánovanie

Väčšina oddelení potrebuje aj plánovať. Prepracovaný systém plánovania je potrebný napríklad v skladovom hospodárstve, vo výrobe, vývoji ale aj pri zmene výroby resp. pri potrebe plynulého prechodu na výrobu novú. Na tento účel sa využívajú účinné matematické a štatistické metódy z oblasti operačnej analýzy. Ide najmä o optimalizačné nástroje, akými sú: matematické programovanie (lineárne, nelineárne), sieťové modely, modely zásob, ako aj simulačné modely. Pre podporu rozhodovania sú dosť významné simulačné modely typu Monte Carlo, nakoľko umožňujú zobrať do úvahy celý rad náhodných faktorov,
ktoré sú typické pre fungovanie trhovej ekonomiky. Ďalšími používanými nástrojmi v trhovej ekonomike sú diskriminačná analýza, faktorová analýza a zhluková analýza. 6 Bezpečnosť

Keďže podniková sieť – intranet obsahuje nespočetné množstvá informácií a dát neraz aj veľmi citlivých, je potrebné zabezpečiť ju proti prípadným poškodeniam, resp. stratám dát.
Riziká vyplývajú najmä zo vzájomného prepojenia počítačov v samotnej sieti.
Tieto riziká možno v skratke zhrnúť do nasledujúcich oblastí:
• dátové - krádež, zneužitie, deštrukcia a zmena dát;
• systémové a konfiguračné - zmena nastavenia OS, sieti, systémov, zmena prístupových práv používateľov a pod.; • zahltenie a znefunkčnenie systémov - zahltenie liniek, severov atď.;
• zneužitie zdrojov - výpočtového výkonu pripojených počítačov, kapacity diskov;
• poškodenie mena a prestíže - zmena obsahu WWW stánok, FTP serverov a verejne prístupných informácií...
S uvedenými problémami sa stretávame čoraz častejšie. Je to prirodzeným dôsledkom čoraz väčšieho prepojenia sieti. Avšak ako zabezpečiť lokálne siete, servery a počítače pred nežiadúcimi návštevníkmi? Existuje jedno univerzálne riešenie! Jednoducho vytiahnuť kábel! Hm, ale to predsa nieje riešenie. Riešením sú už existujúce bezpečnostné nástroje. Aj oni sa dajú rozdeliť podľa oblastí ktoré zabezpečujú:
• ochrana sietí
• správa používateľov
• antivírová ochrana
No aj tu je však problém. Komu zveriť takúto prácu. Možnosti sú dve,
a) celú ochranu zveriť odbornej firme,
b) zavedenie ochranných opatrení zveriť odbornej firme a ďalšiu správu zabezpečiť vlastnými zamestnancami.
Potrebné rozhodnutie ktorú z uvedených možností použiť by malo byť výsledkom porovnania výhod jednotlivých riešení a samozrejme aj nákladov.

7 Záver

Udržať si postavenie svojich výrobkov a služieb na trhu závisí u výrobcov od schopnosti uplatňovať nové informačné technológie, ktoré sa využívajú v rámci manažérskych informačných systémov, ale aj vo výrobných procesoch.
Lepšie informačné systémy poskytujú kvalitnejšie a včasnejšie informácie potrebné pre rozhodovanie. Ak podnik pociťuje dostatočný tlak zvonku, bude na základe lepších informácií prijímať objektívnejšie rozhodnutia. Ak tento tlak nepociťuje, je pravdepodobné, že ani dobrý informačný systém mu neumožní zlepšiť jeho rozhodovanie v oblasti skvalitnenia a zefektívnenia výrobkov a služieb.

Podniky, ktoré nevenujú trvalú pozornosť zavádzaniu moderných informačných technológií, sa dostávajú do strategickej nevýhody v porovnaní so špičkovými podnikmi. Pritom však nestačí zakúpiť si novú informačnú techniku a programové vybavenie, ale treba vedieť, kde vzniknú najväčšie prínosy. Inak zvýšené náklady iba ďalej zhoršia ekonomické postavenie organizácie.
Informačné technológie prinášajú najvyššie prínosy, ak ich využívanie vychádza z dobre postavenej podnikovej stratégie. V praxi je to dosť ťažké uskutočniť, pretože podnikové ciele určujú vedúci a informačné technológie rozpracúvajú a zavádzajú špecialisti. Vo všeobecnosti sa vedúci nedokážu dosť dobre orientovať v nových informačných technológiách. Informatici zasa majú slabší prehľad o stratégii podniku. Prekonanie tohoto problému si vyžaduje konštruktívny dialóg oboch strán.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Zdroje: Zabák, Z.: Manaž. informatika, EKONOM BA, 1998 , Coleman P.: Intranet - plánovanie, výstavba, prevádzka, - kompletný sprievodca, Grada, Praha, 1997 , Schatt, S.: Počítačové siete LAN od A po Z, Grada, Praha, 1997 , Kállay,- Peniak : Počítačové siete a ich aplikácie, Grada, Praha, 1999
Podobné referáty
Intranet SOŠ 2.9728 1236 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.