referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jela
Piatok, 19. apríla 2024
Intranet
Dátum pridania: 27.03.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: zizou
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 951
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 16.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 27m 50s
Pomalé čítanie: 41m 45s
 
1 Úvod do problematiky
Niet pochýb o tom, že k výkonnosti firiem vo významnej miere prispieva aj efektívne využívanie informácií. Kvalita rozhodovania závisí predovšetkým od kvalitných informácií a schopnosti spracovať ich. Niektoré vonkajšie okolnosti nútia podniky do nových technológií, aby boli inteligentnejšie, aby z dát a informácií, ktoré pri svojej každodennej činnosti zozbierajú a spracujú, vyťažili aj určité strategické informácie dôležité pre ich ďalšie rozhodovanie.
Z hľadiska vnútorného života podniku je jeho účelom zlepšenie šírenia a zdieľania vnútropodnikových informácií.
Z hľadiska spojenia s okolím je zas účelom, aby podnik prezentoval svoje výrobky, služby a prípadne aj plány do budúcnosti.
Za účelom efektívneho využívania informácií sa v podnikoch používajú systémy, ktorých úlohou je produkovať kvalitné a relevantné informácie potrebné pre riadiaci proces.

Základnou funkciou informačných systémov je teda získať, spracovať a poskytnúť tieto informácie užívateľom v čase, keď ich potrebujú a to v požadovanej kvalite.
O tom, že kvalitný informačný systém (IS) je cenným zdrojom informácií svedčí aj nasledujúci obrázok.
Používateľmi informačného systému podniku môžu byť manažéri, technickí a odborní špecialisti (experti) alebo úradníci, či bežný personál.
Informačné potreby manažérov sú rôzne a závisia od úrovne organizácie. Z toho dôvodu manažérske činnosti nie sú rovnaké na jednotlivých úrovniach riadenia, kde sa preto pracuje s rôznymi informáciami pochádzajúcimi z rôznych zdrojov. Pod pojmom manažment budeme rozumieť proces plánovania, organizovania, vedenia a kontroly ľudí a ich činností v podniku spôsobom, ktorý zabezpečuje dosiahnutie určených cieľov.
Vo vzťahu k časovej a obsahovej dimenzii jednotlivých procesov manažmentu je manažment rozdelený do troch hierarchicky odlišných úrovní: vrcholový (top), stredný (middle) a funkčný, výkonný alebo tiež prvá línia (first-line).

Budovanie podnikových informačných systémov nieje rozhodne jednoduchá a lacná záležitosť. Vytvorenie kvalitného systému niektorým z klasických nástrojov trvá niekoľko rokov. Preto sa väčšina podnikov rozhoduje pre systémy na základe Web technológie. Tomuto spôsobu vytvárania interných podnikových systémov hovoríme aj intranet.
Celkovým mottom takto vytvoreného systému by malo byť :“Ak sa nejaká činnosť vykonáva vo viacerých prevádzkach spoločnosti, musí sa vykonávať všade rovnako, aby sa dala z úrovne riadenia sledovať a vyhodnocovať". Lebo iba transparentný tok informácií umožní operatívne a prehľadné riadenie celej spoločnosti.

2 Intranet

O internete sa v dnešnej dobe hovorí vo všetkých pádoch, tvaroch, súvislostiach. V poslednej dobe sa však stále viac medzi počítačovými odborníkmi, programátormi a aj manažérmi hovorí o intranete.
Čo to vlastne je intranet ?
Intranet je termín ako každý iný. Definícií intranatu je viac, tu sú dve z nich:
• Sieťové spojenie vybraných príbuzných / podobných klientov (počítačov) používajúcich štandardný internet protokol, t.j. TCP/IP a HTTP.
• Sieť zložená z klientov a využívajúca IP adressing, za ktorou stojí jeden alebo viac firewall-sou zabezpečujúcich bezpečnosť tejto siete z vonku. Takouto sieťou môže byť interná podniková LAN alebo WAN sieť, čo znamená, že interná je táto sieť iba logicky, v skutočnosti môže fyzicky pokrývať celú zemeguľu. Prístup do tejto siete je však obmedzený skupinami klientov, ktorý sú do nej zahrnutý.
Intranet teda predstavuje „interný internet“ s rovnakým transakčným protokolom HTTP (HyperText Transfer Protocol – slúži na distribúciu hypertextových dokumentov), založený na Client/Server architektúre.

Vo všeobecnosti teda označuje použitie internetovských technológií, predovšetkým Web, pre vnútropodnikové siete a informačné systémy. Technická stránka intranetu sa v podstate ničím nelíši od toho, čo sa používa na Internete. Preto sa tejto stránke intranetu budem venovať len v najnutnejšej miere. Omnoho dôležitejšia je koncepčná stránka intranetu, teda akým spôsobom môže ovplyvniť život v podniku a v čom je jeho prínos.
Intranet je buď celkom izolovaný od Internetu, alebo prístup z/do Internetu je prísne kontrolovaný tzv. firewall-om, ako to vidieť aj na obrázku č. 1.
Firewall predstavuje kombináciu programových a technických zariadení, ktoré umožňujú prácu v rámci organizácie a využívanie zdrojov Internetu. Neumožní však prístup užívateľom Internetu prístup do intranetu.

Ten je niekedy umožnený iba špeciálnym skupinám užívateľov na základe hesla.
Organizácie využívajú intranet na rôzne účely: elektronická pošta, ktorá je už viac menej nevyhnutnosťou v každom podniku; spoločná práca na projektoch; brainstorming; prístup k databázam organizácie a dokumentom; video konferencie a mnohé iné aplikácie, ktorým sa budem podrobnejšie venovať v ďalších kapitolách.

2.1 A čo tak extranet ?
Extranet je pojem, ktorý si tiež hľadá svoje miesto a chce vystihnúť rozširovanie sa intranetu do okolitého sveta. Extranety bezpečným spôsobom spájajú intranety rozličných firiem alebo geograficky vzdialené pobočky jednej firmy
Výhody takéhoto prepojenia sú nesporné. Prepojenie intranetov môže viesť k novej fáze medzi podnikovej spolupráce. Na najjednoduchšej úrovni si podniky môžu zasielať relevantné dokumenty, kontakty a časové rozvrhy, aby si udržali vzájomnú synchronizáciu aktivít. Toto môže byť zdrojom neuveriteľného zvýšenia produktivity, a o to tu predsa ide !

Extranet je vlastne privátna sieť niekoľkých kooperujúcich organizácií, umiestnená za podnikovým firewallom.
Extranetové služby využívajú existujúcu internetovú infraštruktúru, čiže po finančnej stránke je to veľmi vhodná forma rozširovania spolupráce podnikov.
Ale späť k intranetu !

3 Výhody intranetu

Väčšina firiem a organizácií je založených na vzájomnej spolupráci zamestnancov. Preto nevyhnutnou požiadavkou pre korektný beh organizácie je komunikácia medzi zamestnancami.
Najznámejšie formy komunikácie:
• Telefón
• Fax
• Osobný kontakt
• Písomný styk
• E-mail
Zamestnanci si často musia vzájomne odpovedať na rutinné otázky, čo zrovna nešetrí ich čas. Taktiež hľadanie a naháňanie rôznych papierových dokumentov, správ, výkazov je činnosť, ktorá zdržuje pracovníkov od ich práce.
Tieto a mnohé iné veci v súčasnej dobe majú jedno optimálne riešenie a tým je intranet.

3.1 Užívateľský príjemná sieť

Intranet je užívateľsky príjemná sieť, ktorú môže každý užívateľ používať bez špeciálnych sieťových techník. Jednotlivé užívateľské prostredie, zabezpečené Web prehliadačom, ponúka intuitívny grafický prostriedok na využívanie väčšiny služieb intranetu a jednotlivý prístup ku všetkým informačným zdrojom. Stačí vedieť ovládať počítačovú myš a klikaním na odkazy, obrázky a tlačidlá sa užívateľ dostane rýchlo k požadovanej informácii.
Čiže - výhodou je jednotné ovládanie intranetovského klienta (explorera), pomocou ktorého je možné získať interné, ale aj externé informácie (internet) . Používateľ sa nemusí učiť rôznym rozhraniam a aplikáciám. Podľa jedného zdroja až 56% manažérov uviedlo, že ľahká použiteľnosť bola najkritickejším faktorom pri podnikových informačných systémoch.

3.2 Možnosti kombinácie textu, grafiky, zvuku a videa

Obrázky a všeobecné grafické údaje sú najvýraznejším a myslím si, že aj najideálnejším spôsobom vyjadrovania informácií a myšlienok.
Ak je nutné použiť takúto formu v podnikovom systéme, nastáva problém technického typu. Je totiž nutné zabezpečiť aby boli správne zobrazené vo všetkých informačných systémoch v podniku ! V prípade, že sa použije Web, tento problém odpadá. Správne zobrazenie zaistí príslušný prehliadač, ktorý dokáže pracovať aj zo zvukom, videom ako aj ďalšími multimediálnymi aplikáciami.

3.3 Jednoduché a účinné vyhľadávanie informácií

V štruktúre klasických LAN/WAN sieti je ťažké nájsť tu správnu informáciu pokiaľ neviete jej presnú lokalizáciu a ako sa volá konkrétny súbor.
Intranet tento problém rieši veľmi jednoducho. Prostredníctvom intranet server-u umožňuje intranet nájsť potrebné informácie jednoducho a prehľadne štruktúrované.
Hierarchická organizácia jednotlivých odkazov totiž umožňuje na centrálnej - úvodnej stránke prehľadne vyobraziť všetky druhy a kategórie informácií.
V intranete môže nájsť každý pracovník potrebné informácie bez toho, aby musel vedieť kde sú uložené.
Na zvýšenie efektívnosti vyhľadávania je možné použiť veľmi účinné vyhľadávacie služby, ktoré prístup k informáciám ešte zjednodušia. Stačí zadať kľúčové slovo.

3.4 Aktuálne informácie (on-line)

Všeobecným faktom je, že väčšina informácií v tlačenej forme je po časovej stránke neaktuálna – „stará“, hoci ich tlač a distribúcia nebola vôbec lacná.
V čom je teda výhoda intranetu ?
Je to jednoduché. On-line dokumenty nie je potrebné tlačiť a distribuovať. Zamestnanci si ich môžu jednoducho pozrieť na svojich počítačoch.
Výhodou je aj to, že dokumenty sú umiestnene v centrále a tým sa aj ľahko aktualizujú, a čo je dôležité, aktualizácia je jednotná pre všetkých, ktorí s nimi pracujú.

3.5 Zníženie nárokov kladených na užívateľov

Z uvedených 4 bodov jednoznačne vyplýva, že koncepcia intranetu umožňuje znížiť nároky kladené na užívateľov a súčasne zjednodušiť a zrýchliť ich prácu, čo jednoznačne zvyšuje aj ich efektivitu. Navyše, ak je intranet pripojený aj k internetu, potom môžu zamestnanci čerpať informácie aj z externých zdrojov a navyše s použitím jedného nástroja.

3.6 Jednoduchšia správa dát a siete

Široká dostupnosť a jednoduchosť Webu znižuje čas a náklady spojené z inštaláciou aplikácií. V tomto prostredí je nasadenie okamžité, pretože aplikácia je umiestnená na serveri a nie na klientovi.
Je to obrovská výhoda pre administrátorov, pretože im odpadá problém neustáleho upgradovania softwaru na každom počítači zvlášť.
Klientské aplikácie môžu byť navrhnuté tak, aby bežali hlavne zo servera a automaticky sa inštalovali všetky potrebné klient komponenty bez väčšej účasti samotného používateľa. Tým sa samozrejme zmenšujú problémy s distribúciou, konfiguráciou a upgradovaním aplikácií v samotnej organizácií.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Zabák, Z.: Manaž. informatika, EKONOM BA, 1998 , Coleman P.: Intranet - plánovanie, výstavba, prevádzka, - kompletný sprievodca, Grada, Praha, 1997 , Schatt, S.: Počítačové siete LAN od A po Z, Grada, Praha, 1997 , Kállay,- Peniak : Počítačové siete a ich aplikácie, Grada, Praha, 1999
Podobné referáty
Intranet SOŠ 2.9728 1236 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.