referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kazimír
Pondelok, 4. marca 2024
Internet a počítačové siete
Dátum pridania: 28.04.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Gfete_ei_dzi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 916
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 5.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 9m 20s
Pomalé čítanie: 14m 0s
 
Na to, aby mohli komunikovať ľudia medzi sebou prostredníctvom počítačov, musia vedieť medzi sebou komunikovať samotné počítače. Počítačom umožníme komunikovať, ak ich navzájom prepojíme niečím, čo im umožní navzájom si odovzdávať informácie a určíme im pravidlá, ktoré budú pri komunikácii dodržiavať. Vo chvíli, keď sa tak stane, vzniká počítačová sieť.Druhy úpočítačových sietí :LAN – Local Area Network – lokálna počítačová sieť – počítače sú rozmiestnené v jednej miestnosti, budove alebo komplexe budov.MAN – Metropolitan Area Network – mestská počítačová sieť – sieť, ktorá spája počítače alebo počítačové siete typu LAN, rozmiestnené po celom meste alebo väčšom území.

WAN – Wide Area Network – globálna počítačová sieť – sieť, ktorá spája počítače alebo menšie počítačové siete typu LAN a MAN po celom svete.Špeciálne postavenie v tejto hierarchii patrí sieti Internet. Je to počítačová sieť, ktorá vznikla prepojením rôznych WAN, MAN a LAN. Hovorí sa mu, že je to sieť sietí.Prenosová rýchlosť :Prenosová rýchlosť – určuje, aké množstvo dát môže počítačovou sieťou prejsť za jednu sekundu. Meriame ju v bitoch za sekundu (bps, kbps).Pr. Andrej poslal Vladovi mailom video z výletu do jeho poštovej schránky na školskom serveri. Súbor mal veľkosť 10MB. Vlado si ho chcel pozrieť na počítači v školskej sieti. Školský server je pripojený k internetu rýchlosťou 128kbps, Andrej má pripojenie s rýchlosťou 56kbps a prenosová rýchlosť v rámci školskej siete je 10Mbps. Najmenej koľko sekúnd musel Vlado čakať na prenesenie videa z jeho poštovej schránky na lokálny počítač? (Predpokladajme, že sa prenáša iba táto informácia a zanedbajte prevádzkové straty.)veľkosť súboru .... 10MB = 10 240KB = 10485760B = 83886080b = 81920kb = 80Mb(Nemusíme to takto prevádzať, zaujíma nás len Mb.)10MB = 10 . 8 = 80Mb Mám zistiť ako dlho sa prenášal súbor veľkosti 80Mb zo školského servera (v obrázku S) na Vladov počítač (v obrázku V).veľkosť súboru je 80Mbprenosová rýchlosť je 10Mbps80 : 10 = 8 sekúndOdpoveď: Vlado musel čakať 8 sekúnd, kým bolo prenesené video zo školského servera na jeho počítač.Prenosová rýchlosť siete závisí od typu spojenia, vzdialenosti medzi počítačmi a od pravidiel komunikácie – sieťového protokolu.Architektúra počítačovej siete :Sieť typu peer to peer – najjednoduchšia počítačová sieť, všetky počítače majú rovnocenné postavenie.

Častejšie sa stretávame s počítačovou sieťou, v ktorej je jeden (môže byť aj viacero) počítač so špeciálnym postavením nazývaný server. Na pripojenie počítača na počítačovú sieť slúži sieťová karta. Tá dekóduje z elektrických impulzov informáciu, ktorú počítač prijíma, alebo naopak kóduje do elektrických impulzov informáciu, ktorú počíta vysiela.Internet :- história Internetu (ArpaNet)- nástroje Internetu (poštová schránka, veľká knižnica, obchodný dom a banka, kaviareň – diskusný klub a herňa)Spôsoby pripojenia na Internet, ISP :- komutovaná linka (dial-up) – cez telefón, prebieha spojenie rovnako ako pri telefonovaní. Je najpomalšie (cca 56 kbps) a drahé.- pevná linka – v prípade prenajatie digitálneho alebo analógového spojenia si používateľ prenajme od majiteľa kábla uloženého v zemi jednu linku, po ktorej už potom nemôže komunikovať nikto iný.- mikrovlnné spojenie – takéto pripojenie sa môže realizovať až na vzdialenosť niekoľko desiatok kilometrov a zvyčajne dosahuje rýchlosť do 2 Mbps.- satelitné spojenieNetiketa :- pravidlá etikety na Internete

Neinteraktívna komunikácia- pojmy: neinteraktívny, neinteraktívna komunikácia – e-mail tzn. elektronická pošta e-mail : - e-mailový klient a server- skladba e-správy (hlavička – To, Subject, Cc, adresa(@ - at) a telo správy)- adresár (distribučný zoznam, nickname)- čítanie a uchovávanie správ: priečinky (folder)- posielanie správ: preposlať (forward), odpovedať (reply), prílohy (attachments), elektronický podpis (signature)- pravidlá pri posielaní e-správInteraktívna komunikácia- pojmy: interaktívny – s možnosťou okamžitej reakcieTextové telefóny :- talk – jednoduchý nástroj na interaktívnu textovú komunikáciu, - IRC (Internet relay chat) a ICQ (I seek you) – vysvetliť záklaný rozdiel medzi nimi (adresa IRC servera versus ICQ-klient)- emotikony – sú to ikony, tzn. malé obrázky vyjadrujúce emócie Videokonferencia :- videokonferencia je vzdialená interaktívna komunikácia medzi dvomi a viacerými účastníkmi, pričom dochádza medzi nimi k prenosu zvukovej a obrazovej informácie (účastníci sa vidia aj počujú).- multimediálny počítač – počítač, ktorý vie pracovať s viacerými typmi dát (nielen textovými a grafickými, ale i zvukovými)- videokonferenčná aplikácia (NetMeeting) – okrem hardwaru a rýchleho sieťového pripojenia je potrebné mať na počítači nainštalovaný software, ktorý umožní realizovať videokonferenciu.Získavanie a vyhľadávanie informácií

Všetko o WorldWideWeb :Na prezeranie www stránok potrebujeme mať v našom počítači nainštalovaný prehliadač www stránok (www browser).Prehliadače slúžia na: komunikáciu so zdrojom www stránky – www serverom (starajú sa napríklad o presunutie www stránky z Internetu na používateľov počítač) zobrazenie www stránky prácu s www stránkou (uloženie, vytlačenie, ...)Najznámejšie prehliadače sú Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer.Svet www pracuje na princípe klient – server.www server je program, bežiaci na počítači, na ktorom sú umiestnené www stránky.www klientom je prehliadač na našom lokálnom počítači.Klient sa obracia na server so žiadosťou o zaslanie stránky cez Internet.Každý počítač zapojený do počítačovej siete musí mať svoju IP adresu.Na nájdenie www stránky na Internete potrebuje prehliadač poznať jej adresu nazývanú URL – Uniform Resource Locator.

Pomocou URL sú všetky stránky na Internete jednoznačne určené.- príklad URL: http://www.spn.sk/knihkupectvo/knihy.htmlPreložené do ľudskej reči – chceme, aby nám prehliadač zobrazil stránku knihy.html, ktorú nájde na počítači s adresou www.spn.sk v jeho adresári knihkupectvo: http:// označuje protokol umožňujúci prehliadaču komunikáciu s počítačom, na ktorom je hľadaná stránka. www.spn.sk je doménová adresa počítača, na ktorom je stránka /knihkupectvo/ je názov adresára, v ktorom má počítač hľadať požadovanú stránku knihy.html je meno súboru so zdrojovým textom požadovanej stránkywww-stránky :- hypertext – jednotlivé www-stránky sú vzájomne pospájané pomocou odkazov, vytvárajú tak hypertextový dokument - jazyk HTML – jazyk v ktorom sú písané www-stránky. - štruktúra www-stránok, vedieť popísať lineárnu, hierarchickú štruktúru a štruktúru vo forme pavučiny – ich výhody a nevýhody + orientácia na stránkach, tzn. poznať jednotlivé tlačidlá a ich funkcie v ovládacom panelyFTP protokol :- prenos súborov medzi ľub. počítačmi na Internete sa riadi protokolom FTP /File Transfer Protocol/ - na jednom počítači beží FTP klient (Total WinCMD, WinSCP) a na druhom FTP server.

FTP klient sa spojí s FTP serverom a požiada ho o zaslanie príslušného súboru – download. Upload – spätné zaslanie súboru na FTP server. - anonymný FTP server – nemusíme mať na danom počítači, kde beží FTP server zriadené konto.Rozdelenie programov :- Shareware – softvér, ktorý môžeme zdarma používať počas určitej skúšobnej doby. Po jej uplynutí sa musíme zaregistrovať (zaplatiť licenčný poplato) alebo ho prestať používať. V opačnom prípade prestane softvér fungovať korektne.- Freeware – softvér, ktorý môžeme bezplatne používať bez časového obmedzenia.Shareware aj freeware sú chránené autorskými právami.- Public domain softvér môžeme, bezplatne používať, ale môžeme ho aj modifikovať. Tieto programy nie sú chránené autorskými právami.

Často sú spolu s nimi k dispozícii aj zdrojové kódy programov.Vyhľadávanie informácií na Internete : - katalógy Internetu – predstavujú hierarchicky, podľa kategórií a podkategórií, usporiadané zoznamy hypertextových odkazov na rôzne www-stránky. (zoznam.cz, atlas.sk, yahoo.com)- vyhľadávacie stroje – používajú na vyhľadávanie informácií o www-stránkach špeciálny program, ktorý prechádza pavučinou stránok a info o nich si zaznamenáva do svojej databázy. (google, altavista)- kladenie požiadaviek (jednoduché, zložené) Fungovanie Internetu a bezpečnosť na InterneteSieťové protokoly :- pakety (datagramy): informácie putujú po Internete vo forme menších blokov dát tzv. paketov, skladajú sa zo záhlavia kde je cieľová adresa a dátovej časti kde sú údaje. Aby sa pakety dostali na miesto určenia, musia zariadenia zapojené do siete dodržiavať pri komunikácii dohovorené pravidlá – sieťový protokol. - protokol TCP/IP, TransmissionControlProtocol/InternetProtocol – je označením viacerých protokolov, ktoré sa používajú pri komunikácii prostredníctvom Internetu. TCP/IP model sa skladá z týchto vrstiev – fyzická, linková, sieťová, transportná a aplikačná.- IP adresa – jednoznačná a jedinečná adresa počítača, 4 číslice (každé v rozsahu od 0 po 255) oddelené bodkami. Na Internete neexistujú 2 PC s rovnakou IP adresouDoménové adresy a DNS :- doménové adresy – skladajú sa z niekoľkých reťazcov znakov vzájomne oddelených bodkou. - top level domain – doména, kt. je najvyššia v systéme domén.

Delenie – všeobecné tzv. generické domény (.edu, .com, .net, .gov, .arpa ...) a na dvojznakové domény podľa štátov (.sk, .cz, .uk, .de)- DNS – systém doménových adries, ktorý umožňuje prekladanie doménových adries na IP adresy a naopak. - menný (name) server – počítač v ktorom sa nachádza obrovská databáza, ktorá ku každej doménovej adrese prideľuje príslušnú IP adresu.- základná softvérová výbava pre pripojenie na Internet je IP adresa počítača, adresa aspoň jednej brány – gateway (tzn. smerovača alebo servera, ktorý spája počítač s Internetom) a adresa aspoň jedného DNS servera.

Ochrana poč.siete :- hacker- prihlasovanie sa do siete, tvorba „dobrého hesla“ – základné bezpečnostné pravidlá - počítačové vírusy (červy, trójske kone...)- hromadné zasielané e-poštové správy (hoax, spam, adware)Ochrana listového tajomstva :- šifrovanie sa nazýva proces transformácie textovej správy do tajného kódu. Šifrovací program šifruje a dešifruje správy pomocou algoritmu alebo matematického vzorca a pomocou šifrovacieho kľúča. - najrozšírenejšie a najbezpečnejšie sú v súčastnosti verejné šifrovacie systémy používajúce nesymetrické šifrovanie. Pri nich sa šifrovací kľúč skladá z 2 častí: verejného kľúča (pozná ho každý odosielateľ - je umiestnený na Internete - šifruje ním správu ) a súkromného kľúča (pozná ho iba adresát). PGP - program, kt. funguje takýmto spôsobom.- digitálny podpis
 
Podobné referáty
Internet a počítačové siete SOŠ 2.9712 649 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.