Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Digitalizácia zvukových informácií, zvukové formáty

Digitalizácia zvukových informácií 

Zápis zvuku v digitálnej podobe prebieha relatívne zložitým spôsobom a vo viacerých etapách. Zvuk je vlnenie. Mikrofón premieňa zvukové vlny na elektromagnetické a reproduktory naopak. Počítač teda pracuje so zvukom ako s napätím meniacim sa včase. Okamžité hodnoty tohto napätia treba uchovávať. Z hľadiska kvality zvuku sa meranie týchto hodnôt musí uskutočňovať s dvakrát vyššou frekvenciou, ako je požadovaná maximálna frekvencia ukladaného signálu. Na zápis hudby, ktorá obsahuje tóny rôznej výšky, je potrebné vedieť, že maximálna frekvencia merania zvuku bola okolo 40 kHz. Pretože pri zápise kvalitnej hudby je potrebné zachytiť aj niektoré odtiene, napríklad farbu zvuku, používaná frekvencia zápisu je 44 kHz. 

Druhou vlastnosťou je presnosť merania. Pri meraní môžeme maximálnu hodnotu signálu rozdeliť na niekoľko úrovní. Napr., ak by sme na zápis použili 8-bitové slovo, potom je možné rozlíšiť 255 úrovní signálu. Na zápis kvalitnej hudby sa používa 12- až 16- bitová úroveň zápisu. V mnohých prípadoch možno použiť prevodníky s dĺžkou slova 20 až 24 bitov. 

Z hľadiska veľkosti potrebnej pamäte môžeme zvukové súbory považovať za veľmi náročné na pamäť. Veď na uloženie informácie (hudby), ktorá trvá 5 minút je potrebné 5x60 * 44 000 * 3B = 39 600 000 B = 39,6 MB. Preto sa v súčasnosti používa veľké množstvo spôsobov, ako realizovať kompresiu týchto údajov, ktoré sú schopné zmenšiť veľkosť zvukového súboru. Spôsoby kompresie sú MPEG a OGG Vorbis. Ich kompresný pomer sa pohybuje okolo desiatich percent.

Zvukové formáty 

WAV 

Proces digitalizácie zvukovej vlny pomocou zvukovej karty sa nazýva samplovanie. Spojitý signál sa meria v pravidelných intervaloch. Program, ktorý pracuje so zvukom, si potom prečíta hodnoty namerané zvukovou kartou a zaznamená ich v súbore typu WAV. 

MIDI

Zápis zvuku pomocou digitalizovanej vlny je vhodný pre rôzne hluky, signály či ľudský hlas. WAV súbory však bývajú veľmi veľké. Na zápis hudby niekedy postačí aj formát MIDI (Musical Instrument Digital Interface). 

Obsahuje návod, čiže inštrukcie, ako sa má hudba zahrať pomocou rôznych hudobných nástrojov. MIDI súbory dokážu uchovávať hudbu, ale nie sú vhodné pre ľudský hlas. Pri zápise hudby má trojminútová skladba uložená v tvare MIDI iba 10 KB, kým pri zápise tej istej skladby v tvare WAV má viac než 10 MB, čiže asi 1 000-krát viac. MIDI je jazyk, ktorým sa rozpráva PC so zvukovými syntetizátormi. Trochu sa podobá programu v jazyku Logo, hovorí otom, ktorú notu treba kedy zahrať, akej dĺžky, na akom nástroji, ako hlasno a pod.

Všimnime si, že rozdiel medzi reprezentáciou zvukov pomocou zvukových vzoriek a MIDI  jazyka sa podobá rozdielu medzi reprezentáciouobrazu pomocou rastra a vektorovej grafiky. Digitalizovaný obraz je súborzákladných bodov a údajov o farbe každého z nich. Digitalizovaný zvuk je súborzákladných „rezov“ zvukovej vlny a hodnoty v každom bode. Na druhej strane,vektorový obrázok aj MIDI zápis sú návody, ako obrázok alebo hudbu znovuvytvoriť, teda nakresliť alebo zahrať.

MP3 

Čoraz častejšie sa stretávame s hudobnými súbormi vo formáte MP3. Najmä kvôli prenosu zvukov po internete je veľmi dôležitá veľkosť súborov. Formát MP3 kompresuje, čiže zhusťuje súbory typu WAV približne na jednu jedenástinu! Robí to tak, že niektoré zložky hudby jednoducho vynechá. Hudobníkov to asi nepoteší, ale bežné ľudské ucho takúto stratu ani nepostrehne.

Programy na prehrávanie 

Winamp je najlepší prehrávač hudby, zvukových a video súborov. Podporuje tieto typy súborov: CDA, MID, MIDI, RMI, KAR, MIZ, MOD, MDZ, NST, STM, STZ, S3M, S3Z, IT, ITZ, XM, XMZ, MTM, ULT, 669, FAR, AMF, OKT, PTM, MP3, MP2, MP1, AAC, OGG, WAV, VOC, AU, SND, AIF, AIFF, WMA, M3U, PLS. Môžete ho asociovať aj s audio CDčkami. Winamp obsahuje mnoho rôznych ikoniek, je na vás, akú si vyberiete, či ju chcete mať zobrazenú v lište alebo v systrayi. Tak isto podporuje rôzne skiny, umožňuje prehrávať rádia a audio záznamy cez internet. Nová verzia umožňuje grabbovať a enkódovať audio CDčka do .mp3 súborov. Winamp obsahuje neskutočné množstvo funkcií a nastavení, je to program, ktorý je dobré mať nainštalovaný na každom počítači.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk