Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Norton Commander

Norton Commander je program, ktorý patrí medzi nadstavby operačného systému. NC je prostriedok, ktorý uľahčuje a zjednodušuje styk užívateľa s počítačom Vytvára prostredie pre prácu so súbormi a adresármi na disku. NC sa ovláda klávesnicou a myšou. Výhody práce s ním oproti MS-DOS sú výrazné. Kým v MS-DOSe musíte poznať príkazy a vpisovať ich do príkazového riadku, NC vám tieto operácie umožňuje uskutočniť cez systém ponúk. Možnosti programu NC: Program umožňuje vypisovať obsah diskov, adresárov, podadresárov, súborov, informácie o diskoch, adresároch, súboroch, editáciu textových súborov, spustenie vykonateľných súborov, prácu s adresármi a súbormi /vytváramie, kopírovanie, presúvanie, mazanie/, kompresiu adrsárov, súborov. Kedykoľvek však môžeme zadať aj príkaz MS-DOS. Štart programu: NC sa spúšťa v DOS postredí zadaním cesty a názvu programu. Ak je NC uložený v adresári NC na disku C potom do príkazovéh riadku napíšeme C:NCnc
Popis prostredia NC: Prostredie NC je koncipované jednoducho a účelne. Skladá sa z horného menu, ľavého a pravého panelu, príkazového riadku a dolného menu.

Horné menu
Ľavý panel Pravý panel


Príkazový riadok
Dolné menuPanely: pracovné plochy NC obsahujúce zoznam adresárov a súborov umiestnených v danej časti pamäte. Dolné menu: zoznam najpoužívanejších funkcií v NC, funkčné kYľúče F1-F10
Horné menu: základná ponuka funkcií v NC : left, right, files, commands, options – vstup pomocou klávesy F9
Príkazový riadok: umožňuje zadávať príkazy pre MS-DOS

V ľavom a pravom panely sa nachádza výpis adresárov a súborov. Po tomto zozname sa pohybujeme kurzorovými šípkami. Ak si chceme prezrieť obsah nejakého adresára, nastavíme sa naň a potvrdíme Enterom. Tieto panely sú navzájom rovnocenné a môžeme ich ľubovoľne vypínať, zapínať alebo vymieňať. Funkčné klávesy:
F1-Help- vyvolá pomocníka- kontextový režim- pomoc v danej situácii
- režim Index- zobrazia sa všetky činnosti pomocného systému
F2- Menu – slúži na rýchle spúšťanie programov, bez vyhľadávania v adresároch.

Po stlačení F2 sa nám zobrazí zoznam programov, ktoré môžeme takto spustiť, ak si nejaký vyberieme šípkami sa naň nastavíme a potvrdíme Enterom
F3- View- Táto funkcia slúži k prehliadnutiu textového súboru, na ktorý je práve nastavený kurzor. Pri vyvolaní alternatívnej funkcie SHIFT + F3 sa NC opýta na meno súboru, ktorý chcete prezerať. (View The File). V rámci tohto zobrazenia sú k dispozícii ďalšie informácie v hornom stavovom riadku a dva aktívne funkčné kľúče v spodnom riadku. V stavovom riadku sa zobrazí informácia o aktuálnej polohe kurzora – číslo riadku a relatívna pozícia v rámci celého súboru. Je tu tiež zobrazené meno súboru a jeho dĺžka. Prostredníctvom kľúča F7 možno hľadať ľubovoľný zadaný reťazcov rámci celého súboru. Na ukončenie funkcie View možno použiť kľúč F10 alebo ESC.
F4- Edit- Táto funkcia umožňuje okrem zobrazenia aj jeho editovanie. Je aktívna aj alternatívna funkcia SHIFT + F4 alebo CTRL + y (ak na výzvu mena súboru udáte neexistujúce meno, môžete vytvoriť nový súbor) V hornom stavovom riadku je zobrazovaná informácia o aktuálnej polohe kurzora a okrem toho je tu ešte informácia o celkovom počte znakov, ktoré môžu byť ešte do súboru vložené. V rámci EDITu funkcia F2 uloží súbor SAVE. F10 ukončíme EDIT.
F5- Copy-Táto funkcia slúži na kopírovanie jedného alebo skupiny súborov z aktuálneho adresára. NC si vyžiada zadanie cesty, kam má kopírovať. Pričom preddefinovanú hodnotu ponúkne adresár zobrazený v susednom okne, alebo naposledy zadanú cestu. Funkcia môže pracovať 3 spôsobmi:

1. Ak nie je v okne s adresárom označení žiadny súbor, /označenie sa deje buď stlačením INSERT na mene daného súboru alebo po stlačení + na numerickej časti klávesnice sa nás NC pýta select this files Je tam *.* * zastupuje ľubovoľný počet ľubovoľných znakov / F5 kopíruje ten súbor, na ktorom je umiestnený kurzor. Po stlačení ENTER sa NC opýta na zariadenie, cestu a meno súboru, do ktorého sa má skopírovať. Ak súhlasíte s ponúkanou voľbou, stlačíte ENTER. Ak nie, môžete zadať novú špecifikáciu.
2. Ak je v okne s adresárom označených viac súborov, budú sa kopírovať všetky. Platí hviezdičková konvencia a zadanie úplnej špecifikácie, ako v prípade 1.
3. Po stlačení SHIFT + F5 sa NC opýta aj na meno súboru, ktorý má kopírovať. Do horného riadku doplníte čo sa bude kopírovať, do spodného mení vznikajúcich kópií, alebo adresár, kde majú kópie vzniknúť. Ak použijete v prvom mene hviezdičkovú konvenciu, musíte ju použiť aj v druhom mene.


Ak sa stane, že na disku bude existovať súbor s rovnakým menom aké má mať NC sa opýta, ako sa má zachovať. Existujúci súbor sa prepíše ak potvrdíte OVERWRITE, ponechá sa ak potvrdíte CANCEL.

Voľbou ALL prikážete, aby sa pri nasledovných zhodách prepísali všetky existujúce súbory s rovnakým názvom. Pri kopírovaní stlačením CANCEL zrušíte kopírovanie.
F6- RenMove- Táto funkcia umožňuje :
1. Premenovať jednotlivé adresáre alebo súbory a skupiny súborov
2. presúvať súbor alebo skupinu súborov do iných adresárov na tom istom disku bez toho, aby sa kopírovali

Funkcia pracuje v troch režimoch:

1. Ak nie sú v okne s adresárom označené žiadne súbory, premenuje sa súbor či adresár, na ktorom je umiestnený kurzor. NC sa opýta na nové meno súboru alebo adresára. Môžeme použiť aj hviezdičkovú konvenciu.
2. Ak je v okne označených viac súborov, budú presunuté (premenované) všetky. K chcete skupinu súborov premenovať, musíte použiť hviezdičkovú konvenciu. Nedajú sa takto premenovať skupiny adresárov.
3. Po stlačení SHIFT + F6 sa NC opýta na meno súboru, ktorý má byť premenovaný, aj na jeho nové meno. Ak chceme premenovať súbor na meno, ktoré už v príslušnom adresári na disku existuje, opýta sa NC, ako sa má chovať. Existujúci súbor sa prepíše, ak potvrdíte OVERWRITE, ponechá sa, ak potvrdíte SKIP. Voľbou ALL prepíšete všetky existujúce súbory s rovnakým názvom.
F7- MkDir- Táto funkcia slúži k vytvoreniu nových adresárov, teda k rozširovaniu stromovej štruktúry vášho disku. Ak nezadáte cestu, vytvorí sa nový adresár ako podadresár aktuálneho adresára. Meno môže mať najviac 7 znakov a nesmie obsahovať nepovolené znaky .“ [/]:|<+>-;,
F8- Delete- Táto funkcia je jediný, ale mimoriadne účinný, deštruktívny príkaz NC .
Pomocou nej možno zrušiť ľubovoľný súbor, skupinu súborov alebo prázdny podadresár. NC vyžaduje až dvojnásobné potvrdenie vášho úmyslu, kým začne konať (pokiaľ rušíte viac ako jeden súbor)

Podobne ako funkcie COPY a RENMOV pracuje táto funkcia troma spôsobmi:

1. Ak nie je označený žiadny súbor, bude sa mazať súbor, alebo prázdny adresár, na ktorom je umiestnený kurzor. NC požiada o uistenie – ak potvrdíte DELETE, súbor sa zmaže, ak potvrdíte CANCEL ponechá sa
2. Ak je v okne označených viac súborov, budú sa mazať všetky. NC požiada o dvojnásobné uistenie. Po potvrdení DELETE sa znova uisťuje, či má operáciu mazania vykonať.
3. Po stlačení SHIFT + F8 sa NC opýta na meno súboru, ktorý má zmazať. Pri použití hviezdičkovej konvencie môžete zmazať viac súborov v jednom kroku.

Ak chceme mazať adresár ktorý obsahuje adresáre musí byť
v poznámke INCLUDE SUB DIRECTORIES krížik.

Pri mazaní viac súborov môžeme voliť: DELETE - mazanie jedného
ALL - všetky
SKIP - preskočiť
CANCEL – zrušiť
F9- Pull Dn- Pomocou tejto funkcie možno dočasne alebo trvale zmeniť nastavenie všetkých režimov práce NC. Po stlačení F9 sa v hornom riadku obrazovky zobrazí riadok menu

LEFT FILES COMMANDS OPTIONS/DISC RIGHT

Nastavením kurzora na príslušnú položku a potvrdením ENTER ponúkne NC submenu tejto položky.
F10- Quit- Táto funkcia sa používa na korektné ukončenie činnosti NC. Uvoľní sa tým časť operačnej pamäti, ktorú doteraz NC zaberal.


Horné menu v NC
Vyvoláva sa stlačením F9. Po stlačení tejto klávesy sa v hornom riadku obrazovky zobrazí riadok menu

LEFT FILES COMMANDS OPTIONS RIGHT

Nastavením kurzora na príslušnú položku a potvrdením ENTER ponúkne NC submenu tejto položky.
LEFT/RIGHT
BRIEF- Stručný výpis okna- zobrazuje sa len meno adresára a názvy súborov v 3 stĺpcoch
FULL- Plný výpis okna- zobrazuje sa meno, cas a datum vytvorenia adresara, priponu, cas a datum poslednej zmeny suboru a jeho veľkosť
INFO- NC nas informuje o stave aktualneho zariadenia /kapacita disku, diskety, voľné miesto, veľkosť pamäte, počet a celková veľkosť súborov/
TREE- zobrazí sa stromová štruktúra adresárov
QUICK VIEW- Po nastavení na súbor umožňuje prezerať jeho obsah
COMPRESSED FILE- Prezerá obsah komprimovaného súboru
zoradenie súborov / adresárov podľa
NAME – mena
EXTENSION – prípony
TIME – dátumu a času vzniku
SIZE – veľkosti
UNSORTED – nezatriedené
RE-READ –znovanačítanie disku
FILTER- Umožňuje nastavenie zobrazovacieho filtra súborov
DRIVE- ponúkne na výber načítanie dostupných diskov

FILES
Prvých 8 umožňuje prácu s adresármi a súbormi /klávesy F1 – F8/
FILE ATTRIBUTES- nastavenie atribútov súborov
SELECT GROUP- označí skupinu súborov
DESELECT GROUP - odznačí skupinu súborov
RESTORE SELECTION- Návrat k pôvodnému označeniu
INVERT SELECTION – označené sa odznačia a odznačené sa označia
QUIT - ukončenie práce v NC

COMMAND
NCD TREE – vypíše stromovú štruktúru adresára cez celú obrazovku, kde môžeme s adresármi pracovať
FIND FILE – Umožňuje rýchle vyhľadávanie súboru
HISTORY – zobrazí posledných 16 príkazov MS-DOS
EGA LINES – zmení rozlišovaciu schopnosť obrazovky z 25 riadkov na 43
SWAP PANELS – prehodí ľavý a pravý panel
PANELS ON/OFF- zapnutie a vypnutie oboch okien
COMPARE DIRECTORIES – porovnanie obsahu 2 adresárov ak sú zhodné, vypíše inf.

o zhode ak nie rozdielne súbory sa označia
MENU FILE EDIT – umožňuje upravovať menu vyvolávané F2
EXTENSION FILE EDIT – Umožňuje zadať čo sa stane, keď stlačíme Enter na súbore s nejakou príponou

OPTIONS
CONFIGURATION- umožňuje nastaviť ďalšie parametre NC
EDITOR – umožňuje vybrať editor, ktorý sa použije při stlačení kláves F3/F4
CONFIRMATION – umožňuje nastaviť, akú operáciu budeme musieť potvrdzovať /mazanie, kopírovanie, …/
COMPRESION – nastavenie metódy komprimovania súborov
AUTO MENUS – ovplyvňuje užívateľské menu
PATH PROMPT – zapína a vypína zobrazovanie cesty k adresáru v príkazovom riadku
KEY BAR – zobrazenie informačného riadku
FULL SCREEN – mení veľkosť panelov
MINI STATUS – info riadok okie Brief a Full
CLOCK – zapína a vypína hodiny v pravom hornim rohu
SAVE SETUP – uloží nastavenia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk