Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Funkcie EXCEL

ABS-vráti absolútnu hodnotu čísla;
AND-skontroluje,či všetky argumenty majú pravdivú hodnotu,ak nie tak vráti;
AVERAGE-vráti priemernú hodnotu argumentu;

CEILING-vráti číslo zaokrúhlené na najbližší významný násobok,vzdialenejší od nuly;
COUNT-spočíta bunky obsahujúce čísla v zozname argumentov;
COUNTIF-spočíta bunky v rozsahu,kt.zodpovedajú daným kritériám;

EVEN-vráti číslo zaokrúhlené nahor na najbližšie párne číslo;

FALSE-vráti logickú hodnotu nepravda;
FIXED-zaokrúhli číslo na určený počet desat.miest,naformátuje číslo v desiatkovom formáte pomocou desat.čiarky a oddeľovačov tisícok a výsledok vráti ako text;
FLOOR-zaokrúhli číslo nadol,smerom k nule,na najbližší násobok hodnoty násobok;

IF-vráti určitú hodnotu,ak je zadaná podmienka vyhodnotená ako pravda.Inú hodnotu vráti,ak je zadaná podmienka vyhodnotená ako nepravda.Používa sa pri testovaní hodnôt a vzorcov;
INT-zaokrúhli číslo nadol na najbližšie celé číslo;

MAX-vráti najväčšiu spomedzi hodnôt z množiny údajov;
MIN-vráti najmenšie číslo v množine hodnôt;
MOD-vráti zvyšok po delení.Výsledok má to isté číslo ako deliteľ;
MODE-vráti hodnotu v poli alebo v rozsahu údajov,kt.sa vyskytuje najčastejšie alebo sa opakuje;

NOT-invertuje hodnotu argumentu;

ODD-vráti číslo zaokrúhlené nahor na najbližšie nepárne číslo;
OR-vráti hodnotu pravda,ak je niektoré z argumentov pravda.Hodnotu nepravda vráti,ak sú všetky argumenty nepravda;

PRODUCT-vynásobí všetky čísla ako argumenty a vráti súčin;

RANK-vráti poradie čísla zo zoznamu čísel.Poradie čísla je jeho relatívna veľkosť vzhľadom na hodnoty v zozname;
ROUND-zaokrúhli číslo na určený počet miest;

SIGN-vráti znamienko čísla +1=+ 0=0 –1=-;
SUBTOTAL-vráti medzisúčet v hárku alebo databáze;
SUM-spočíta všetky čísla v rozsahu buniek;
SUMIF-spočíta bunky určené zadanou podmienkou;

TRUE-vráti logickú hodnotu pravda;

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk