Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Počítač

Počítač = je zariadenie na spracovanie dát, grafických údajov. Slúži aj na riešenie matematických a logických operácií. Pracuje sám, na základe príkazov zadaných človekom. Podľa druhu používaných systémov sa počítače delia na:
• Číslicové
• Analógové
• Hybridné

Podľa použitia na:
• Univerzálne
• Špecializované

A aj podľa počtu procesorov na:
• Jednoprocesorové
• Viacprocesorové

PC-čka sa môžu deliť aj podľa toku dát na:
• Klasické
• Paralelné

Procesor = je základná jednotka počítača. Slúži na spracovanie dát v technickej alebo programovej podobe. Obsahuje aritmetickú jednotku, operačnú pamäť a zaraďovač. Je viacero druhov procesorov: tabuľkové (na spracovanie dát vo forme tabuliek), textové (sú na spracovanie textov a tabuliek) a procesory pracujúce s rozsiahlymi štruktúrovanými množinami údajov – databázové.

Operačná pamäť = je súčasť mikroprocesorového systému v operačnej jednotke. Komunikuje priamo s radičom, s algebricko-logickou jednotkou. Dáta v nej uložené procesor bezprostredne spracúva. Označuje sa aj ako hlavná alebo vnútorná pamäť.

Operačná jednotka = základný stavebný blok počítača. Tvorí ju spravidla radič, aritmetická jednotka a operačná pamäť.

Operačný systém = vrstva obslužného programového systému, ktorý umožňuje komunikáciu s najnižšou úrovňou počítača, s jeho technickým vybavením. Je sprostredkovateľom, ktorý informuje procesor o tom, akú kombináciu inštrukcií má použiť na činnosti žiadané používateľom prostredníctvom vyšších programovacích nástrojov, jazykov. Najrozšírenejšie operačné systémy PC sú MS DOS, UNIX alebo OS/2.

Aritmetická jednotka = funkčný blok vykonávajúci číselné operácie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk