Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Použitie počítačoveho zdroja, reklamačné podmienky

Použitie počítačového zdroja:
• Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod, prezrite všetky vyobrazenia a všetky tlačivá starostlivo uschovajte.
• Zariadenie je možné pripojiť na elektrickú sieť. Starostlivo overte, či napätie na štítku zariadenia zodpovedá Vami používanému napätiu.
• Je zakázané používať zariadenia deťmi, alebo inými neoprávnenými osobami.
• Zariadenie sa nesmie používať vo vlhkom prostredí, v blízkosti vody, sprchy, bazéna atď.
• Kontrolujte, aby do zariadenia nevnikli nečistoty, ktoré môžu spôsobiť vnútorný požiar
• Ak má zariadenie ventilačné otvory, nesmiete ich zakrývať, pretože vzniká nebezpečenstvo požiaru. Zakrytím niektorého z otvorov dochádza ku zníženiu priechodnosti vzduchu a tým k neúmernému zvýšeniu teploty zahrievaných súčiastok.
• Elektrické zariadenia neukladajte do izolovaných priestorov, v rohoch miestností.
• Pokiaľ prevádzkujete elektrické zariadenia prepojené navzájom vodivými káblami ( napríklad počítač, monitor,) nepripájajte ich z rôznych sieťových zásuviek. Použite elektrickú predlžovačku, a z nej napájajte všetky navzájom prepojené zariadenia!

Reklamačné podmienky
Tovar je nereklamovateľný , ak bol poškodený nasledovne:
• mechanicky
• neodborným zásahom
• živelnou pohromou
• zariadenie nebolo prevádzkované podľa štandardných prevádzkových podmienok
• tovar servisovala neoprávnená organizácia
• bola poškodená garančná nálepka, strhnuté sériové číslo, strhnutá nálepka
• bola poškodená ochrannou páskou

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk