Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Internet

História
Internet = slovo je skratkou anglického výrazu interconnected networks, čiže prepojené siete. Internet je verejne dostupný celosvetový systém vzájomne prepojených počítačových sietí, ktoré prenášajú dáta za použitia štandardizovaného Internet Protokolu (IP) a mnohých ďalších protokolov. Pozostáva z tisícok menších komerčných, akademických, vládnych a vojenských sietí.

Existujú dve hlavné príčiny vzniku počítačovej siete:

1.snaha užívateľov zdieľať navzájom počítače.

Druhá bola iná. Keď vtedajší Sovietský zväz v roku 1956 vypustil prvú vesmírnu družicu Zeme - Sputnik, zavládol v armáde Spojených štátov nepokoj. Zdalo sa, že Sovieti vo vedecko-technickom výskume a vývoji napredujú omnoho rýchlejšie ako Američania. V snahe dohnať tento náskok vznikla v USA roku 1957 špeciálna vládna agentúra zvaná ARPA (Úrad pre pokročilé výskumné projekty - Advanced Research Projects Agency), zameraná na podporu najmodernejšieho vývoja a výskumu. Jedným z problémov, ktoré mali byť vyriešené v rámci ich projektov, bol problém komunikácie medzi jednotlivými veliteľskými stanovišťami armády a civilnej správy v prípade Sovietského jadrového útoku. V takomto prípade by úplne zlyhal vtedajší spôsob komunikácie. Preto vznikol projekt počítačovej siete, prostredníctvom ktorej by sa dalo komunikovať. Táto by nemala jeden hlavný bod, lebo tento bod by sa stal zákonite hlavným terčom prípadného útoku. Aj keby boli niektoré časti siete zničené, sieť by bez problémov mohla fungovať ďalej.

2.Snaha Spojených štátov amerických vytvoriť sieť medzi jednotlivými veliteľskými stanovišťami tak, aby bola decentralizovaná => t.j. bez hlavného centra, bodu.

A tak na konci roku 1969 vzniká prvá sieť ARPANET. Najprv spájala len pár počítačov, ale neskôr sa k nej začali pripájať aj zahraničné siete, a kedže táto sieť nemala centrálny bod, obrovskému rozmachu sa už nedalo zabrániť. Zatiaľ ju však využívali len vedecký pracovníci, vojenské stanovištia, vlády a ministerstvá. Za jej dnešnú podobu môže anglický počítačový expert, ktorý vytvoril internetovú službu WWW(WorldWideWeb), a tak sprístupnil túto sieť sietí aj bežným užívateľom.


Význam
Komunikácia medzi užívateľmi (video, chat, maily), prístup k informáciám, vymieňanie informácií, súborov, programov, vzdelávanie, podnikanie, nakupovanie, hry, zábava…


Služby internetu
• Prenos súborov
• Elektronická pošta (email)
• Interaktívna komunikácia ( internetové konferencie, chaty…)
• WorldWideWeb – služba, obsahujúca adresy miliónov stránok, ktoré si môžme prezerať pomocou prehliadačov (browserov)
• ...


Pojmy

provider – firma/spoločnosť, ktorá poskytuje rôzne pripojenia na internet (napr. Antik, Chello...)

prenosová rýchlosť –určuje, aké množstvo dát môže počítačovou sieťou prejsť za jednu sekundu. Meriame ju v bitoch alebo v kilobitoch za sekundu (bps, kbps) Prenosová rýchlosť siete závisí od typu spojenia, vzdialenosti medzi počítačmi a od pravidiel komunikácie – sieťového protokolu.

URL Adresa – Znamená Uniform Resource Locator, teda unikátna adresa zdroja. V podstate to je jednoznačné určenie stránky na internete (napr. http://www.spn.sk/knihkupectvo/knihy.html, kde http:// označuje protokol umožňujúci prehliadaču komunikáciu s počítačom, na ktorom je hľadaná stránka, www.spn.sk je adresa počítača, na ktorom je v adresári knihkupectvo stránka knihy.html)

prehliadač (alebo aj browser) - špeciálny program, ktorý vám umožňuje pristupovať a prehliadať webové stránky. (napr. Internet Explorer, Mozilla, Opera…)

Prehliadače slúžia na:
 komunikáciu so zdrojom www stránky – www serverom (starajú sa napríklad o presunutie www stránky z Internetu na používateľov počítač)
 zobrazenie www stránky
 prácu s www stránkou (uloženie, vytlačenie, ...)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk