referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gašpar
Sobota, 29. januára 2022
Prevádzkový poriadok počítačovej siete XX
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: hosto
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 859
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.4
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 12m 20s
Pomalé čítanie: 18m 30s
 

Všetky zmeny konfigurácie môžu byť vykonávané len so súhlasom príslušného správcu.

-Užívateľ nesmie v sieti vykonávať takú činnosť, ktorá by ostatným používateľom bránila v riadnom používaní siete, napr. nadmerným preťažovaním prvkov siete, šírením počítačových vírusov, alebo pokusmi o neoprávnený prístup k prvkom siete.

-Akékoľvek svojvoľné pripájanie, odpájanie, premiestňovanie sieťových prvkov a experimentovanie je prísne zakázané4.2.2 Užívateľ pred pridelením používateľského mena (účtu) absolvuje školenie, alebo preukáže, že vie sieťový prvok používať a písomne potvrdí, že je oboznámený s Prevádzkovým poriadkom PS XX a Pravidlami používania siete PS XXa že ich bude dodržiavať.4.2.3 Zodpovednosť užívateľov:-sú zodpovedný za legálnosť programového vybavenia používaného na ich PC. -sú zodpovedný za stav rozvodov siete na ich pracoviskách. V prípade úmyselného poškodenia týchto prípojok im tieto budú dané k náhrade. -nesú plnú zodpovednosť za svoje aktivity v PS XX.

-užívatelia sú povinný dodržiavať pravidlá používania siete XX ako aj pravidlá ustanovené správcami siete. -v prípade porušenia pravidiel používania siete bude užívateľ upozornený na túto skutočnosť. V prípade opakovaného porušenia týchto pravidiel sa bude tento priestupok riešiť v zmysle iných smerníc XX a.s.

-sú zodpovedný za zneužitie vlastného účtu, príp. neoprávnené sprístupnenie účtu inej osobe.

-užívateľ plne zodpovedá za škody, ku ktorým došlo v dôsledku zneužitia jeho účtu pre nedbalú manipuláciu s heslom tohoto účtu.4.2.4 Porušenie ustanovení Prevádzkového poriadku PS XX bude kvalifikované ako porušenie pracovných povinností a bude posudzované v zmysle Zákonníka práce a nadväzných predpisov. Týmto nie je vylúčený ďalší postih vyplývajúci z porušenia ďalších zákonov či ustanovení.

Čl. 5Súčinnosť úsekov XX a.s.5.1 Personálny útvar nahlasuje správcovi PS XX všetky zmeny majúce

dosah na právo využívať PS XX. U zamestnancov zmeny v stave pracovného pomeru (napr. uzavretie, rozviazanie).5.2 Jednotlivé organizačné zložky sú povinné spolupracovať pri zabezpečovaní prevádzky PS XX.5.3 Vedúci pracovísk sú povinní zabezpečiť, aby každý ich pracovník ako používateľ

sieťových prvkov bol oboznámený s prevádzkovým poriadkom PS XX.

Čl. 6Monitorovanie PS XX6.1 Prevádzka PS XX je monitorovaná správcom PS XX s cieľom optimalizovať prevádzku PS XX, zisťovať chybové stavy a predchádzať im, zabezpečiť ochranu pred neoprávneným prístupom k sieťovým prvkom PS XX, Internetu.
 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.