Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prevádzkový poriadok počítačovej siete XX

Obsah:1. Úvodné ustanovenia

2. Základné pojmy a topológia siete XX

3. Zodpovednosť a povinnosti správcov

4. Práva a povinnosti používateľov siete XX

5. Súčinnosť úsekov

6. Monitorovanie PS XX

7. Záverečné ustanoveniaSchválil:

generálny riaditeľ

Vypracoval:

yx.xy.2001

Čl. 1Úvodné ustanovenia1.1 Sieť „XX“ je podniková počítačová sieť spoločnosti XX a.s. v ……. , ktorá je základom informačného a komunikačného systému firmy. Bola zriadená za účelom efektívnej výmeny informácii medzi jednotlivými pracoviskami a úsekmi.1.2 Prevádzkový poriadok počítačovej siete XX (ďalej "PS XX")

vymedzuje základné práva a povinnosti pre- správcov a

- používateľov PS XX. PS XX je budovaná a prevádzkovaná na podporu činností vykonávaných vo firme XX. Jedná sa o nasledovné činnosti v oblasti správy IS XYZ, tlačových, diskových, internetových a komunikačných služieb. PS XX nesmie byť používaná na účely, ktoré nesúvisia s touto činnosťou spoločnosti.

Čl. 2Základné pojmy a topológia PS XX2.1 Sieťové prvky sú:- zariadenia vrátane príslušného programového vybavenia (napr. aktívny rozvádzač, prepínač, smerovač, pracovná stanica, server, lokálna sieť, ...) alebo

- programové vybavenie (Microsoft Windows 2000, Novell NetWare, mail server, ...)2.2 Oprávnený užívateľom (ďalej len "užívateľ") PS XX je:- každý subjekt, ktorý je pripojený do lokálnej PS XX cez server „server“ a „server01“ a ktorého prístup bol povolený zodpovednou osobou.- správca siete (administrátor) je pracovník XX a.s., ktorý sa stará o prevádzku lokálnej počítačovej siete. 2.2.1 Server „server“ slúži na správu IS XYZ a akákoľvek iná manipulácia mimo tohto určenia je zakázaná.2.2.2 Server „server01“ slúži na prihlásenie sa do siete NOVELL a zároveň do systému XYZ. Server ďalej sprostredkúva diskové služby:Disk F: Volný prístup k vybraným adresárom.

Disk G: Prístup len pre pracovníkov daného úseku.

Disk H: Osobný disk. Prístup je len po zadaní prístupového mena a hesla.

Disk Z: Slúži pre potreby systému NetWare.2.3 Základnými sieťovými službami PS XX sú:- prístup k IS XYZ,

- prístup k diskovému priestoru

- prístup k sieťovým tlačiarňam

- prístup k internetu, elektronická pošta (e-mail),

- prístup k Intranetu

- služby dátových servrov (ftp, www, vyhľadávacie služby, ..

),

- služby sieťového aplikačného programového vybavenia,Tieto služby sú zabezpečované na sieťových prvkoch PS XX.2.4 PS XX z funkčného hľadiska pozostáva z komunikačnej infraštruktúry (KI) a zo sieťových informačných služieb (SIS).KI je realizovaná ako- špecializované sieťové prvky vrátane ich programového vybavenia (napr. smerovače, prepínače, aktívne rozvádzače, káblové rozvody, sieťové adaptéry, ...) alebo ako- špeciálne programové vybavenie (napr. Microsoft Windows 2000, Novell NetWare). SIS sú realizované najmä ako- programové vybavenie vrátane dát (IS XYZ, databáza ORACLE, ...). Spoločnou súčasťou KI a SIS sú taktiež- pracovné stanice - zariadenia, cez ktoré je realizovaný prístup do PS XX. Pracovná stanica je terminál alebo osobný počítač pripojený do PS XX. - server – zariadenie, ktoré sprostredkúvajú sieťové služby ostatným užívateľom.Tieto zariadenia vrátane programového vybavenia v konkrétnych prípadoch rôznou mierou zabezpečujú realizáciu funkcií KI a SIS.2.10 Podporované systémové prostredia. Tieto prostredia musia spĺňať tieto kritéria: komerčná dostupnosť a firemný produkt. Podporované systémové prostredia sú:Operačné systémy:MS DOS 5.x a vyššie, MS Windows 3.1 až MS Windows 2000,

Novell NetWare, Novell IntranetWare,Protokoly:TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI. Tento zoznam môže byť podľa potreby doplnený o ďalšie prostredia.2.11 InternetPrevádzka internetu je zabezpečená v nasledovných časových intervaloch:7,00 hod. - 14,45 hod.Čl. 3Zodpovednosť a povinnosti správcu

3.1 Správca (administrátor) má z hľadiska svojej funkcie tieto práva:

-upozorňovať užívateľov, ktorý porušujú pravidlá pre účastníkov siete.

-má právo obmedzovať užívateľov siete v množstve sťahovaných a prenášaných údajov, ak si to vyžaduje zachovanie priepustnosti siete. -musí mať prístup do miestností v ktorých sa nachádzajú sieťové prvky ako sú aktívne sieťové komponenty, pričom k servru nesmie mať prístup nikto iný. 3.2 Správca má z hľadiska svojej funkcie tieto povinnosti:

-administrátor je povinný dodržiavať pravidlá používania siete a je povinný o ich zmene informovať užívateľov lokálnej siete. -každú zmenu pravidiel pre užívateľov siete je povinný prejednať s vedením XX a.s. -je povinný sa starať o prevádzku lokálnej siete a je zodpovedný za jej stav, okrem prípadov ak jej poškodenie je zavinené iným subjektom. V prípade poškodenia rozvodov siete iným subjektom ako administrátorom (napr. pracovníkom) nenesie zodpovednosť za tieto škody, a vymáhanie škôd poprípade potrestanie vinníka zostáva v kompetencii XX a.s. -správca je povinný upozorniť užívateľa siete, ktorý porušil pravidlá používania siete o tejto skutočnosti.

V prípade opakovaného porušenia pravidiel používania siete sa bude tento priestupok riešiť v zmysle iných smerníc XX a.s.

-správca je zodpovedný za legálnosť používaného softvéru na servri, nenesie však zodpovednosť za programové vybavenie koncových staníc užívateľov. -zabezpečuje pripájanie všetkých sieťových prvkov do PS XX vrátane pridelenia všetkých potrebných parametrov. -prideľuje IP adresu.

-spravuje sieťový prvok pre potreby používateľov.

-konfiguruje a prevádzku ním spravovaných prvkov siete.3.3 V PS XX sú tieto typy správcov:

- správca lokálnej siete,

- správca konkrétneho sieťového aplikačného programového vybavenia, ktoré je sprístupňované väčšiemu počtu používateľom (IS XYZ). - správca intranetu

- správca domény XX.sk

- správca webstránky

- správca počítačového vybavenia3.4 Funkcie správcov sa môžu kumulovať.3.5 Správcovi nemôže byť prikázaná inštalácia a používanie nelegálneho programového vybavenia.3.6 Správca sieťového prvku zodpovedá za korektnosť pripojenia do PS XX a dbá o jeho využívanie v súlade s jeho určením (správa IS XYZ, ...). 3.7 Správca sieťového prvku zodpovedá za pridelenie prístupových práv, ktoré používateľovi pridelil.3.8 Akékoľvek overovanie a zavádzanie nových sieťových služieb a činností v PS XX je možné len so súhlasom správcu PS XX.3.9 Správca zabezpečuje budovanie PS XX a zodpovedá za rozvoj, technickú a systémovú správu PS XX, koordináciu sieťových služieb poskytovaných cez PS XX, základné zaškolenia, konzultačnú a poradenskú činnosť.3.10 Správca PS XX má právo vykonať opatrenia až po trvalé odpojenie kolízneho sieťového prvku v záujme obnovenia funkčného stavu PS XX.3.11 Správca PS XX môže bez upozornenia vymazať súbory a adresáre, ktoré nesúvisia s pracovnou činnosťou,

Čl. 4Práva a povinnosti užívateľov PS XX4.1 Užívatelia majú vzhľadom na pripojenie k sieti tieto práva :4.1.1 Pripojením sa na sieť užívateľ získava možnosť pracovať s informáciami celej spoločnosti v závislosti od jemu pridelených prístupových práv. Užívateľ PS XX má právo požiadať o pridelenie prístupových práv k prvkom siete PS XX podľa pravidiel prevádzkového poriadku. Prístupové práva používateľa sú viazané na jeho používateľské meno (účet) a sú dané jeho individuálnou alebo skupinovou identifikáciou.4.1.2 Užívateľom na požiadanie môže byť zriadený účet umožňujúci používať elektronickú poštu. Právo na používanie týchto služieb je možné získať len na základe žiadosti potvrdenej vedením spoločnosti.4.1.3 Užívateľ majú aj ďaľšie práva:

-právo byť informovaný o všetkých zmenách týchto práv a povinností.

-právo využívať služby lokálnej siete XX v súlade s pravidlami ich používania.

-majú právo byť informovaný o stave siete a o všetkých obmedzeniach týkajúcich sa tejto siete.

-právo v prípade problémov s pripojením do lokálnej siete sa obrátiť na správcov tejto siete.4.2 Užívatelia majú vzhľadom na pripojenie k sieti tieto povinnosti :- Pred zapnutím počítača skontrolovať stav a úplnosť používanej techniky. Prípadné závady alebo neúplnosti okamžite hlásiť správcovi.- Užívateľ je povinný odovzdať svoje prístupové meno a heslo v zapečatenej obálke na uschovanie do trezoru.4.2.1 Užívateľ nesmie:

- zmeniť meno počítača

- zmeniť IP adresu pridelenú administrátorom

- zverejniť svoje prístupové meno a heslo (login)

- fajčiť, konzumovať jedlá a nápoje pri počítači,

- manipulovať s káblami a hardvérovým vybavením,

- meniť nastavenie obsahu BIOS-u,

- meniť nastavenie systémového dátumu a času,

- obsadzovať diskový priestor softvérom a dátami, ktoré nesúvisia s odbornou prácou (hry, rôzne materiály stiahnuté z INTERNET-u,...),

- svojvoľne vytvárať a rušiť adresáre na pevnom disku

- bez súhlasu správcu počítačov meniť konfiguračné súbory počítačov (CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT, SYSTEM.INI, WIN.INI a iné),

- používať prinesené diskety, CD ROMy,

- spúšťať vykonávateľné programy (t.j. súbory s príponou COM, EXE alebo BAT) z prinesených diskiet alebo prenesené po sieti,

- meniť názvy a obsah programov a adresárov na pevnom disku s výnimkou osobného diskového priestoru,

- bez súhlasu správcu počítačov inštalovať a odinštalovať programy,

- bez súhlasu správcu počítačov odinštalovať antivírový systém,

- používať iné prídavné zariadenia ako tie, ktoré sú súčasťou pracoviska

- svojím konaním na sieti obmedzovať a obťažovať ostatných používateľov siete

- vykonávať zásahy do inštalácie siete a pripájať zariadenia, ktoré nie sú určené na príslušný druh siete a nie sú schválené administrátorom

- poškodzovať súčasti počítačovej siete (HW, SW)

- zhromažďovať a prenášať údaje a vyvíjať činnosť, ktorá by mohla viesť k trestnému stíhaniu

- nesmie pokúšať sa získať prístup k chráneným informáciám a dátam iných používateľov.

-žiadnymi prostriedkami pokúšať sa získať prístupové práva alebo privilegovaný

stav, ktorý mu nebol pridelený správcom sieťového prvku. Pokiaľ užívateľ akýmkoľvek spôsobom (napr. v dôsledku chyby technických alebo programových prostriedkov) získa privilegovaný stav alebo prístupové práva, ktoré mu neboli pridelené, je povinný túto skutočnosť bezprostredne oznámiť príslušnému správcovi.

-užívateľ nesmie používať a šíriť nelegálne programové vybavenie. Užívateľ nesmie kopírovať a distribuovať časti operačného systému a inštalovaných programov bez súhlasu príslušného správcu.

-užívateľ nesmie svojvoľne meniť konfiguráciu pracovných staníc a počítačov v PS XX, tak aby to negatívne vplývalo na prevádzku siete.

Všetky zmeny konfigurácie môžu byť vykonávané len so súhlasom príslušného správcu.

-Užívateľ nesmie v sieti vykonávať takú činnosť, ktorá by ostatným používateľom bránila v riadnom používaní siete, napr. nadmerným preťažovaním prvkov siete, šírením počítačových vírusov, alebo pokusmi o neoprávnený prístup k prvkom siete.

-Akékoľvek svojvoľné pripájanie, odpájanie, premiestňovanie sieťových prvkov a experimentovanie je prísne zakázané4.2.2 Užívateľ pred pridelením používateľského mena (účtu) absolvuje školenie, alebo preukáže, že vie sieťový prvok používať a písomne potvrdí, že je oboznámený s Prevádzkovým poriadkom PS XX a Pravidlami používania siete PS XXa že ich bude dodržiavať.4.2.3 Zodpovednosť užívateľov:-sú zodpovedný za legálnosť programového vybavenia používaného na ich PC. -sú zodpovedný za stav rozvodov siete na ich pracoviskách. V prípade úmyselného poškodenia týchto prípojok im tieto budú dané k náhrade. -nesú plnú zodpovednosť za svoje aktivity v PS XX.

-užívatelia sú povinný dodržiavať pravidlá používania siete XX ako aj pravidlá ustanovené správcami siete. -v prípade porušenia pravidiel používania siete bude užívateľ upozornený na túto skutočnosť. V prípade opakovaného porušenia týchto pravidiel sa bude tento priestupok riešiť v zmysle iných smerníc XX a.s.

-sú zodpovedný za zneužitie vlastného účtu, príp. neoprávnené sprístupnenie účtu inej osobe.

-užívateľ plne zodpovedá za škody, ku ktorým došlo v dôsledku zneužitia jeho účtu pre nedbalú manipuláciu s heslom tohoto účtu.4.2.4 Porušenie ustanovení Prevádzkového poriadku PS XX bude kvalifikované ako porušenie pracovných povinností a bude posudzované v zmysle Zákonníka práce a nadväzných predpisov. Týmto nie je vylúčený ďalší postih vyplývajúci z porušenia ďalších zákonov či ustanovení.

Čl. 5Súčinnosť úsekov XX a.s.5.1 Personálny útvar nahlasuje správcovi PS XX všetky zmeny majúce

dosah na právo využívať PS XX. U zamestnancov zmeny v stave pracovného pomeru (napr. uzavretie, rozviazanie).5.2 Jednotlivé organizačné zložky sú povinné spolupracovať pri zabezpečovaní prevádzky PS XX.5.3 Vedúci pracovísk sú povinní zabezpečiť, aby každý ich pracovník ako používateľ

sieťových prvkov bol oboznámený s prevádzkovým poriadkom PS XX.

Čl. 6Monitorovanie PS XX6.1 Prevádzka PS XX je monitorovaná správcom PS XX s cieľom optimalizovať prevádzku PS XX, zisťovať chybové stavy a predchádzať im, zabezpečiť ochranu pred neoprávneným prístupom k sieťovým prvkom PS XX, Internetu.

6.2 Každý používateľ PS XX vyjadruje súhlas s monitorovaním podľa bodu 6.1 a na požiadanie správcu PS XX bezodkladne vytvorí podmienky pre takéto monitorovanie.6.3 Pokiaľ monitorovanie odhalí dôkaz možnej nepovolenej aktivity, bude záznam z monitorovania poskytnutý ako podklad pre orgány činné v disciplinárnom, prípadne v následnom trestnom konaní. Inak sú tieto záznamy dôverné a manipulácia s nimi je vykonávaná v súlade s pravidlami pre manipuláciu s dôvernými informáciami v XX a.s.Čl. 7Záverečné ustanovenia7.1 Všetci používatelia PS XX sú povinní dodržiavať zásady o ochrane informácií a dát v PS XX. Všetci používatelia PS XX sú povinní dodržiavať pravidlá, pokyny a predpisy platné vo firme XX a.s.7.2 Prevádzkový poriadok PS XX je platný dňom jeho vyhlásenia a je záväzný pre všetkých používateľov PS XX.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk