Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Microsoft Excel

Technické údaje a výkon

Microsoft Excel 97 má zvýšenú kapacitu spracovania rozsiahlych hárkov.  Na 32 000 znakov v bunke (Nové vo verzii 97) zvýšené z 255 znakov na žiadosť zákazníkov a nezávislých obchodníkov so softvérom.  Na 65 536 riadkov na hárok (Nové vo verzii 97) zvýšené z 16 384.  Dotazy na pozadí (Nové vo verzii 97). Dotazy sa teraz spúšťajú na pozadí, takže kým sa údaje načítajú, je možné pokračovať v práci. Počas jeho spustenia je možné kontrolovať stav dotazu na pozadí. Nové funkcie v oblasti základných vlastností

Ešte viac sa zjednodušili drobné úkony vykonávané pri každom použití programu Microsoft Excel, ako je napríklad otváranie či ukladanie súborov.  Otváranie a ukladanie dokumentov programu Microsoft Office (Vylepšené vo verzii 2000) – vo vylepšených dialógových oknách všetkých programov Office Otvoriť súbor a Uložiť súbor uvidíte naraz viac súborov a prístup k nim je rýchlejší. Môžeme použiť nový Panel s miestami, ak sa chceme dostať k najčastejšie používaným priečinkom a miestam. Ak klikneme na ikonu História, uvidíme posledných 20-50 dokumentov a priečinkov s ktorými môžeme pracovať.  Zozbieranie a prilepenie zo Schránky programu Office (Nová funkcia vo verzii 2000) – ak chceme zozbierať objekty vo všetkých programoch vrátane prehľadávača siete WWW, môžeme použiť novú Schránku programu Office a potom môžeme zozbierané objekty prilepiť na požadované miesto. V Schránke programu Office môžeme uskladniť až 12 objektov.

 Viacnásobné vrátenie (Novinka vo verzii 97) – možno vrátiť až 16 posledných akcií.  Jednoduchšie vkladanie odkazov na rozsahy v dialógových oknách (Novinka vo verzii 97) – dialógové okná, ktoré pracujú s odkazmi na rozsahy majú teraz tlačidlo, ktoré zmenší dialógové okno. Zmenšené okno pri vybratí požadovaného rozsahu hárka neprekáža.  Možnosť „Áno všetkým“ pri zatváraní viacerých súborov (Novinka vo verzii 97) – pri ukončení práce programu Excel s viacerými otvorenými súbormi môžeme vybrať medzi uložením všetkých súborov a postupným odpovedaním na výzvy pri zatváraní súborov. Funkcia sa pridala na žiadosť používateľov.  Nadpisy riadkov a stĺpcov indikujú aktívne bunky (Novinka vo verzii 97) – pri presunutí zvýraznenia aktívnej bunky sa zvýrazní aj číslo riadku a písmeno stĺpca, takže sa dá ľahšie rozoznať, ktorá bunka je aktívna.

 Ľahšie úpravy presunutím myšou (Novinka vo verzii 95) – ak chceme premiestniť rozsah do okna iného zošita či hárka, presuňme ohraničenie rozsahu buniek na požadované miesto alebo podržme kláves ALT a presuňme rozsah na uško hárka v tom istom zošite. Ak uchopíme rozsah pravým tlačidlom myši, zobrazí sa kontextová ponuka obsahujúca možnosti kopírovania a prilepenia. Vzorce a zadávanie údajov

Vytváranie vzorcov v hárku je ešte jednoduchšie ako predtým. Nové nástroje pomáhajú vytvárať a upravovať vzorce, zadávať funkcie a vytvárať vlastné formuláre a šablóny.  Štvorciferný formát dátumov (Novinka vo verzii 2000) – ďalšie číselné formáty s štvorcifernými dátumami.

 Paleta vzorcov a príkaz Prilepiť funkciu (Novinka vo verzii 97) – paleta vzorcov uľahčuje vytváranie vzorcov automatickými opravami bežných chýb a poskytovaním pomoci pri práci prostredníctvom Sprievodcu odpoveďami.

 Odporúčané funkcie hárka (Novinka vo verzii 97) – ak použijeme dialógové okno Prilepiť funkciu, ale nevieme, ktorá funkcia generuje požadovaný výsledok, stačí napísať stručný popis toho, čo chceme dosiahnuť. Asistent programu Office zobrazí zoznam funkcií hárka, ktoré môžeme použiť.  Vyhľadávač rozsahov (Novinka vo verzii 97) – pri úprave vzorca sú všetky bunky a rozsahy, na ktoré vzorec odkazuje, zobrazené farebne a príslušné bunky a rozsahy majú ohraničenie rovnakej farby.  Zápisy vzorcov prirodzenou formou (Novinka vo verzii 97) – použitím menoviek riadkov a stĺpcov možno vo vzorcoch odkazovať na bunky bez toho, aby bolo potrebné použiť odkazy na bunka alebo vytvoriť ich názvy.

 Vstavané šablóny (Novinka vo verzii 95) – Nové šablóny obsahujú elektronické formuláre, ktroré umožňujú ukladať údaje do zoznamov alebo databáz. Nové šablóny zahŕňajú rozpisy výdavkov a objednávky.  Automatický výpočet (Novinka vo verzii 95) – zobrazenie hodnoty súčtu rozsahu buniek v stavovom riadku pri vybratí daného rozsahu.

 Automatické dokončovanie (Novinka vo verzii 95) – porovnáva text, ktorý práve píšete do bunky, s textom, ktorý sa už v tom stĺpci nachádza, a dokončí písanie tohto textu za vás.

 Automatické opravy (Novinka vo verzii 95) – pri písaní textu do bunky sa automaticky opravujú bežné pravopisné chyby.

 Overenie údajov (Novinka vo verzii 97) – možno určiť typ povolených hodnôt v bunke, ako napríklad text, celé čísla alebo dátumy, ako aj rozsah platných údajov, ako napríklad čísla menšie ako určitá hodnota alebo hodnoty zo zadaného zoznamu.

 Vlastné vkladanie údajov a chybové hlásenia pri overovaní údajov (Novinka vo verzii 97) – v súvislosti s overovaním údajov môžeme zobraziť vlastné vstupné a chybové hlásenia, keď používateľ vyberie bunku s obmedzeniami alebo vloží do bunky neplatné údaje.  Kontrola nesprávnych údajov na hárku (Novinka vo verzii 97) – panel s nástrojmi Súvislosti obsahuje nové tlačidlo Zakrúžkovať neplatné údaje, ktoré pomáha pri vyhľadaní buniek s neplatnými údajmi.

Formátovanie a rozloženie
Rozšírené funkcie formátovania a rozloženia umožňujú vytvoriť tlačenú zostavu alebo elektronický formulár požadovaného vzhľadu.

 Zoznam Automatické vyplňovanie (Nová funkcia vo verzii 2000) – program Microsoft Excel 2000 automaticky rozširuje formátovanie a vzorce v zoznamoch, čím sa zjednoduší táto bežná činnosť.

 Ukážka zlomov strán (Novinka vo verzii 97) – program Excel obsahuje v ponuke Zobraziť príkaz Ukážka zlomov strán, ktorý umožňuje jednoduchý spôsob nastavenia hárka pred tlačou. Potiahnite zlomy strán a ohraničenia oblasti tlače na požadované miesto a MS Excel automaticky prispôsobí rozmery informácií veľkosti tlačenej strany. Pri zobrazení zlomov strán môžete v hárku pracovať ako zvyčajne, napríklad premiestňovať a kopírovať bunky a objekty či upravovať text v bunkách.  Zlúčené bunky (Novinka vo verzii 97) – zlúčené bunky umožňujú jednoduchšie získať požadované zarovnanie a vzhľad elektronického formulára. Vo vzorci môžete použiť odkaz na zlúčenú bunku.

 Obsadený text v bunkách (Novinka vo verzii 97) – pomocou pravého odsadenia textu v bunkách možno vytvoriť až l5 úrovní zarážok.

 Otočený text v bunkách (Nová funkcia vo verzii 97) – otočenie textu v bunke ľubovoľným smerom. Zalamovanie a otočenie textu umožňuje zmenšiť priestor vo vodorovnom smere potrebný pre dlhé textové položky, ako sú nadpisy, a ponecháva viac miesta pre podrobnosti údajov.  Podmienené formáty (Novinka vo verzii 97) – MS Excel môže dynamicky používať iný štýl písma, vzorky a ohraničenia pre bunky, ktorých hodnoty sú mimo určených hraníc. Takto môžete ľahko nájsť určité oblasti bez potreby prechádzať celé tabuľky hodnôt.  Jednoduchšie formátovanie čísiel (Nová funkcia vo verzii 95) – MS Excel umožňuje jednoducho meniť formáty čísel bez použitia kódov. V ponuke Formát kliknime na príkaz Bunky a potom na kartu Číslo. Kliknime na kategóriu, ktorej príklad má požadovaný formát. Pre väčšinu najbežnejších formátovacích úloh sú k dispozícii vstavané formáty. Novinky v oblasti správy zoznamov a súhrnov údajov

Vyhľadanie a zoradenie údajov v zoznamoch je jedným z najbežnejších použití programu MS Excel.

Teraz môžeme ľahko nájsť potrebné informácie a vytvoriť automatické súhrny údajov.

 Zoznam Automatická výplň (Novinka vo verzii 2000) – program Excel 2000 automaticky rozširuje formátovanie a vzorce v zoznamoch, a tak túto úlohu zjednodušuje.  Automatický filter (Vylepšené vo verzii 95 a 97) – automatický filter zobrazuje riadky informácií v zozname na základe definovaných výberov. V programe MS Excel 95 sa na vyhľadanie najvyššie či najnižšie umiestnených hodnôt v zozname používa funkcia Prvých desať. V programe MS Excel 97 a 2000 zobrazuje Automatický filter iba filtre založené na už použitých filtroch.  Automatické dokončovanie (Novinka vo verzii 95) – porovnáva text, ktorý práve píšete do bunky, s textom, ktorý sa už v stĺpci nachádza, a dokončí písanie za vás. Analýza údajov a prezentácie pomocou grafov

Zväčšená kapacita a perfektné možnosti zobrazovania ponúkajú účinné spôsoby vizuálnej analýzy údajov.  Jednotky zobrazenia (Novinka vo verzii 2000) – ak sú hodnotami v grafe veľké čísla, môžeme text na osi skrátiť a sprehľadniť zmenou jednotky zobrazenia na osi. Ak majú napríklad hodnoty grafu rozsah od 1 000 000 do 50 000 000, môžeme na osi zobraziť stupnicu od 1 do 50 a pomocou menovky spresniť, že jednotky vyjadrujú milióny.  Zlepšený sprievodca grafom (Novinka vo verzii 97) – sprievodca grafom je spojený s dialógovými oknami s kartami a s možnosťami, ktoré sa používajú pri formátovaní a úprave grafe, čím poskytuje jednotný spôsob práce s grafmi. Sprievodca obsahuje viac možností a tém Asistenta programu Office, takže už na prvý pokus vytvoríte správny graf.  Dialógové okno Typ grafu a typy grafov (Novinka vo verzii 97) – štandardné a vlastné typy grafov (predtým „automatický formát grafu“) sú dostupné z jediného miesta: príkaz Typ grafu v ponuke Graf. Medzi typy grafov patria bublinový graf, koláčový graf s detailmi v koláči alebo s detailmi v pruhoch. Ihlanové, kužeľové či valcové tvary 3-D pruhových a stĺpcových grafov dodajú prezentáciám oveľa efektnejší vzhľad.

 Až 32 000 údajových bodov v rade údajov v grafoch 2-D (Novinka vo verzii 97) – zväčšené zo 4 000 bodov v rade v starších verziách. Tým sa zdokonalila analýza rozsiahlych množín finančných a vedeckých údajov.  Popisy grafu a zoznam Objekty grafov (Novinka vo verzii 97) – podobne ako názvy tlačidiel na paneloch s nástrojmi, aj popisy položiek grafu uľahčujú výber požadovaného prvku tým, že pri nastavení kurzora na položku sa zobrazí jej názov. Položku grafu môžeme vybrať kliknutím priamo na ňu, alebo tým, že klikneme na jej názov v zozname Objekty grafu na paneli s nástrojmi Graf. Popisy grafu môžu pri údajových bodov zobraziť hodnoty týchto bodov.

 Časová os (Novinka vo verzii 97) – špeciálny typ osi kategórií pre údaje, ktoré sú usporiadané podľa dátumu. Program MS Excel používa časovú os v grafoch automaticky v prípadoch, keď údaje pracovného hárka určené na vytvorenie grafu obsahujú formát dátumu.  Tabuľky údajov v grafoch (Novinka vo verzii 97) - údaje hárka určené do grafu môžeme zobraziť v mriežke v spodnej časti grafu. Tabuľka údajov sa zarovná k osi grafu.  Zobrazenie vloženého grafu v okne (Zlepšenie vo verzii 97) – vložený graf môžeme otvoriť v jeho vlastnom okne. Stačí naň kliknúť a potom kliknúť na príkaz Okno grafu v ponuke Zobraziť.  Výber jednoduchým kliknutím vo vložených grafoch (Novinka vo verzii 97) – teraz už na vložený graf netreba kliknúť dvakrát, keď s ním chcete pracovať. Stačí kliknúť na položku, ktorú chceme zmeniť.

 Zlepšený text v grafoch (Novinka vo verzii 97) – text je možné otáčať pozdĺž osi grafu – dá sa napríklad nastaviť písanie textu v uhle 45 stupňov. Menovky údajov môžu byť ako skupina umiestnené automaticky do stredu, pri základe alebo na konci údajových značiek. Automatickou zmenou veľkosti písma pri zmene veľkosti grafu sa zachová čitateľnosť grafu pri jeho ľubovoľnej veľkosti.  Viac možností formátovania grafov (Novinka vo verzii 97) – na steny a podstavu 3-D grafov a na predné strany pruhových a stĺpcových grafov môžete použiť efekt obrázkovej či textovej výplne. Tieňovaná výplň položiek grafu vytvára efektný vzhľad. Značky čiarových, radarových a XY (závislosť) grafov sú škálovateľné.  Program Microsoft Map (Novinka vo verzii 95) – Ak sú údaje usporiadané podľa zemepisných oblastí, dajú sa zakresliť do mapy. Tak napríklad na mape Európy môžete umiestniť farebné označené kódy predaja v jednotlivých krajinách. Pri hlbšej analýze údajov je možné použiť doplňujúce demografické údaje.Použitá literatúra:

1. www.szm.sk
2. aplikácia Microsoft Office 2000
3. učebnica Microsoft Office 2000
4. zošit z VYT 2. A 3. ročník.

Linky:
http://www.microsoft.com - www.microsoft.com

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk