Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Spoločnosti zaoberajúce sa dodávaním zdravotníckeho softvéru

Úvod

V 21. storočí, v ktorom žijeme, sa výpočtová technika využíva v každej oblasti na ktorú si spomenieme. Výpočtovou technikou sú riadené a kontrolované obrovské priemyselné kolosy, ale aj malé, zdanlivo jednoduché procesy. Počítače odštartovali technologickú revolúciu, ktorá výrazne ovplyvnila všetky odvetvia ľudskej činnosti. Umožňujú komplexný, rozsiahlý a operatívny proces informácií, ktoré predtým nebolo možné tak rýchlo spracovať. Počítač sa stal neoddeliteľnou súčasťou nielen pracovného procesu, ale aj čoraz viac domácností. Sama este vlastný počítač nemám, nakoľko s ním však pracujem už vyše 10 rokov určite si ho v najbližšej budúcnosti zadovážim.

Keďže nepracujem v oblasti zdravotníctva a nemám nijaké konkrétne znalosti o využití výpočtovej techniky a informačných technológí v tomto odvetví, pokúsim sa v dostupnej literatúre a prostredníctvom internetu vyhľadať informácie o najnovších vývojových trendoch v zdravotníckom prostredí.

Informačné technológie a počítač

Informačné technológie (IT) sú, jednoducho povedané, rôzne technické aj iné prostriedky a zariadenia, pomocou ktorých môže človek zbierať, spracovávať, ukladať a využívať informácie rôzneho druhu a určenia. Typickým prvkom a predstaviteľom IT je počítačový systém, alebo jednoducho počítač, ktorý sa skladá z hardvéru a softvéru.
Hardvér tvoria všetky vnútorné aj vonkajšie fyzické časti počítača, t.j. tie ktoré vidíme alebo sa ich môžeme dotknúť.
Softvér je programové vybavenie (skrátene program), ktorý hovorí hardvéru, čo má kedy urobiť. Softvér je vlastne algoritmus - postup riešenia, ktorý musí byť vyjadrený v takej podobe, ktorej hardvér rozumie.
Bez operačného systému sa s počítačom nedá pracovať.
Počítače môžu pracovať samostatne, alebo byť navzájom prepojené a vytvárať tzv. počítačové siete. Tieto počítačové siete môžu byť lokálne (napr. počítačová sieť školy,nemocnice) alebo globálne (napr. Internet).

Využitie informačných technológií a počítačov

Počítače už len málokedy počítajú. Sú dobrým pomocníkom pri najjednoduchšej činnosti, ako je písanie textov, no sú nenahraditeľné pri uchovávaní veľkého množstva údajov, ich analýz, štatistickom spracovávaní a prezentácii výsledkov pomocou tabuliek a grafov. Pre tieto možnosti sa stávajú naším pomocníkom a každodenným pracovným i mimopra-covným partnerom. Počítače postupne prenikli do všetkých oblastí nášho života. Využívajú sa v bankách, v leteckých spoločnostiach, zdravotníckych zariadeniach, obchode,či výrobných podnikoch, vo všetkých odvetviach priemyslu a hospodárstva.. Technické vybavenie je takmer rovnaké, líši sa predovšetkým programovým vybavením. V dnešnej dobe existuje nespočetné množstvo spoločností, ktoré sa zaoberajú vývojom a dodávaním riešení vhodného softvéru na vysokej odbornej úrovni, realizované priamo na kľúč, od analýzy a potrieb, cez realizáciu, odovzdanie diela s príslušnými certifikátmi až po garantovaný servis.

Spoločnosti zaoberajúce sa vývojom a dodaním softvéru do zdravotníckych zariadení

Niekoľko takýchto spoločností som aj vďaka informačnej technológii – Internetu našla aj ja.
Jednou z najväčších a najznámejších je spoločnosť Hawlett Packard (HP), ktorá práve v tomto období transformuje nemocnice na používanie IT pre skvalitnenie zdravotníctva a záchranu životov. Preto v nemocniciach po celej Európe prebieha digitálna transformácia.V nemocnici budúcnosti možno nebudú ľudské životy zachraňovať najnovšie lieky, ale počítačový systém.
Infraštruktúra digitálnej nemocnice spoločnosti HP je ukážkou budúcnosti IT v zdravotníctve, budúcnosti, v ktorej elektronické zdravotné záznamy prispievajú k zlepšeniu starostlivosti a zefektívneniu práce zdravotných pracovníkov.

Digitálne obrázky nahradia drahé a ťažko zdieľateľné snímky (napríklad röntgenové), ktoré sa navyše môžu ľahko stratiť. Rukou písané poznámky a iné papierové dokumenty sa nahradia sieťovým softvérom, ktorý presne registruje a rýchlo odosiela záznamy pacientov.
Lekári a zdravotné sestry sa po niekoľkých kliknutiach okamžite dostanú k digitálnym obrázkom s vysokým rozlíšením, výsledkom laboratórnych testov a k záznamom o predchádzajúcich chorobách a liečbe pacienta. Ak lekári budú mať okamžitý prístup k zdravotným záznamom, budú môcť prijímať fundovanejšie rozhodnutia o diagnóze a liečbe. Ušetrí sa tým čas, peniaze a najmä ľudské životy.
„Môžeme pomôcť nemocniciam využiť potenciál, ktorý prinášajú informačné technológie, a vstúpiť tak do 21. storočia,“
(povedal Ingo Juraske, viceprezident spoločnosti HP a riaditeľ pre verejný sektor v regióne Európy, Blízkeho Východu a Afriky (HP EMEA).

Spoločnosť HP pomocou sieťových zariadení od spoločnosti Cisco Systems a middleware od spoločnosti Cardiac buduje vysoko distribuované siete využívajúce najnovšie mobilné a bezdrôtové technológie. Reorganizácia infraštruktúry IT v nemocnici sv. Olafa v nórskom Trondheime je základom pre vytvorenie jednej z technologicky najrozvinutejších a najinovačnejších nemocníc v Európe.
Čo to znamená v praxi? V nemocnici sv. Olafa bude počítač iPAQ Pocket PC spoločnosti HP viac než len „osobný digitálny asistent“, bude slúžiť ako „zdravotný digitálny asistent“, ktorý nahradí mobilné telefóny a pagery.
Lekári sa budú pohybovať po nemocnici a zároveň prijímať nové údaje o svojich pacientoch. Všetky úrazové volania, poplachy a bežné správy bude z bezdrôtovej siete IP prijímať jediné zariadenie handheld.
Nemocničný systém signalizácie pre zdravotné sestry pracuje prostredníctvom terminálu nachádzajúceho sa pri posteli pacienta, ktorý sa ním spojí s operátorom. Systém má vopred stanovené poradie smerovania hovorov a každý hovor odosiela vopred určenej zdravotnej sestre. Ak sestra neodpovie v určitom čase, hovor sa presmeruje na ďalšiu, až kým niektorá zo sestier neodpovie. V podnikateľskej terminológii to znamená zvýšenie efektívnosti vďaka optimálnemu využitiu schopností zamestnancov. Pre pacienta to znamená citlivejšiu starostlivosť poskytovanú správnou osobou v správnom čase.
„Budujeme nemocničnú infraštruktúru informačných a komunikačných technológií, vďaka ktorej bude v nasledujúcich desaťročiach možné využívať výhody modernej komunikácie v zdravotníctve," povedal Arve-Olav Solumsmo, riaditeľ pre vzťahy s verejnosťou projektu na rozvoj nemocníc. „Naši dodávatelia nedodávajú len najmodernejšie technológie, ale technológie budúcnosti.“
Riešenie a získané znalosti z nemocnice sv. Olafa sa uplatnia aj v novej nemocnici Nye Ahus v nórskom Osle. Na projekte sa opäť podieľajú spoločnosť HP a jej partneri. Projekt by sa mal ukončiť v roku 2008.
Ďalšou spoločnosťou, ktorá vyvinula v ostatnom období dokonca dva nové informačné systémy je spoločnosť Softec,s.r.o.

Jednou z hlavných úloh Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) je zabezpečovať štatistické zisťovania v zdravotníctve a poskytovať zdravotnícke indikátory domácim aj medzinárodným inštitúciám. Nový informačný systém vznikol s podporou Európskej únie v rámci projektu Phare „Posilnenie zdravotníckeho štatistického informačného systému a jeho harmonizácia s požiadavkami EÚ“.
Informačný systém zdravotníckych indikátorov, predstavuje „výrobnú linku“ na projektovanie, zber a vyhodnotenie údajov štatistických zisťovaní a ich poskytnutie vo forme zdravotníckych indikátorov domácim aj zahraničným inštitúciám. Pre NCZI znamená nasadenie nového systému zásadnú zmenu v postupoch realizácie štatistických zisťovaní a včasnom poskytovaní ich výsledkov. Spravodajským jednotkám umožní nový systém zápis štatistických výkazov prostredníctvom internetu a umožňuje dopĺňať systém o nové špecifické výstupy a výstupy podľa aktuálnych potrieb.

Firma Softec vyvinula aj ďalší systém nazvaný EPIS. Dňa 5. 10. 2006 bola usporiadaná záverečná konferencia projektu Phare pod názvom „Posilnenie dohľadu a kontroly infekčných ochorení v Slovenskej republike“
Jedným z hlavných cieľov projektu bolo vytvorenie nového informačného systému pre zber a spracovanie údajov o infekčných ochoreniach a harmonizácia dohľadu nad infekčnými ochoreniami s požiadavkami EÚ.

Hlavnými funkciami, ktoré systém EPIS pracujúci v internetovom prostredí pokrýva sú:
• Spracovanie individuálnych prípadov infekčných ochorení
• Spracovanie hromadných hlásení chrípkových a chrípke podobných ochorení
• Systém rýchleho varovania
• Spracovanie sprievodných listov a protokolov laboratórií NRC

Podľa hodnotení účastníkov konferencie je systém EPIS významným prínosom pre Úrady verejného zdravotníctva a bude významnou súčasťou zdravotníckych informačných systémov na Slovensku.
Vedúci projektu EPIS RNDr. Karol Hierweg zo Softecu povedal: „Systém EPIS je zameraný na zber údajov o infekčných ochoreniach a ich následné spracovanie do rozličných výstupov – tabuliek, grafov i máp. Má dve hlavné časti – aplikáciu EPIS a portál EPIS. Súčasťou systému EPIS je i manažérsky IS pre neštandardné analýzy a vyhodnocovanie údajov. Systém EPIS predstavuje zásadnú modernizáciu informačných systémov v Úradoch verejného zdravotníctva SR“.

Systém EPIS je v pilotnej prevádzke a do reálnej prevádzky bol uvedený 16.10.2006.

Technológie na poskytovanie informácií

Nadchádzajúca revolúcia v zdravotníctve sa netýka len medicíny, ale aj využívania technológií na poskytovanie informácií, vďaka ktorým je zdravotná starostlivosť bezpečná, účinná a orientovaná na pacienta.
Donedávna sa všeobecne predpokladalo, že vzdelaný a skúsený lekár alebo iný zdravotnícky pracovník v dobre vybavenom zdravotníckom zariadení bude automaticky poskytovať zdravotnú starostlivosť a služby najvyššej kvality. Ukazuje sa, že to tak nie je. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti často nemajú dostatočné informácie o kvalite starostlivosti, ktorú denne poskytujú.

Požiadavky na informačné systémy v zdravotníctve majú svoje špecifiká a dnes je možné badať zásadný posun v myslení aj v tomto smere a príklon k tzv. strategickému plánovaniu aj v oblasti informačných technológií.
Trendy, ktoré sú určujúce z pohľadu stanovenia informačnej stratégie:

 trend tzv. digitalizácie medicíny (digitálna obrazová dokumentácia)
 trend tzv. knowledge managementu (znalostné riadenie) – znalostné portály a databázy
 trend elektronickej komunikácie (internej aj externej)
 trend akceptácie štandardov a certifikátov (nielen v rámci požiadaviek EÚ)

Z uvedeného sa dá konštatovať, že pre oblasť informatiky v zdravotníctve sa dajú jasne definovať priority a ciele:

 zvýšiť stabilitu, spoľahlivosť a výkonnosť celej systémovej a aplikačnej infraštruktúry
 maximálne zefektívniť využitie súčasnej aplikačnej a systémovej infraštruktúry
 zvýšiť bezpečnosť spracúvaných dát a zabrániť ich možnému zneužitiu
 implementovať nové riešenia a technológie jednak s dôrazom na ich pridanú hodnotu pre zdravotnícke zariadenie a jednak s ohľadom na tzv. business logiku implementácie konkrétneho riešenia
Využitie informácií prostredníctvom počítačových sietí – INTERNET

Na získavanie a vyhľadávanie informácií slúži aj medzinárodná počítačová sieť - internet, ktorý sa stal nepostrádateľnou súčasťou určite aj v oblasti zdravotníctva.
Už asi neexistuje človek, ktorý by o internete ani nepočul. Stáva čoraz zaujímavejším médiom na rýchle získavanie informácií, vnútrofiremnú komunikáciu, na firemnú prezentáciu, ponuku produktov, či komunikáciu s klientami a pacientami. Hoci sa internet dočkal záujmu verejnosti len v posledných rokoch, jeho zárodky siahajú do hlbšej minulosti.
V roku 1969 americká agentúra ARPA prepojila navzájom štyri počítače. Sieť slúžila armádnym potrebám. V 80. rokoch 20. storočia sa objavili viaceré počítačové siete – USENET, alebo BINET. Neskôr sa navzájom poprepájali do spoločného systému, ktorý sa začal označovať ako DARPANET. Postupne sa pridávali ďalšie a ďalšie siete a tak vznikol INTERNET, supersieť, ktorá dnes už spája skoro celý svet. Posledná etapa rozvoja internetu začala v rokou 1991. keď sa vydali nejaké právne zákony na komercializáciu interetu. Uživatelia sa začali masovo pripájať.

Internet v súčasnosti zahŕňa cez 8000 počítačových sietí a počet jeho účastníkov sa odhaduje na 80 milónov. Množstvo dát v systéme vzrastá každý mesiac cca 5 – 8 %. Za svoj prudký nárast vďačí internet podnikateľskému sektoru, ktorý si uvedomil možnosti jeho komerčného využitia. Dnes sa v sieti objavuje čaraz viac odborných informácií. Myšlienkou akademickej obce ja využívať internet na výmenu vedeckých poznatkov.
Vzniklo a neustále vzniká množstvo internetových stránok, na ktorých môžeme získať informácie, štatistiky, porovnania, prípadne odborné poradenstvo a výmenu skúseností.
Z najznámejších môžem spomenúť v rámci stránok v sloveskom jazyku UZIS,MZ SR, SZU, SLK, prípadne časopisy v elektronickej podobe ako BMJ, Verejné zdravotníctvo, Lekársky obzor. Z medzinárodných spomeniem WHO,NHS,MEDLINE,CDC,NIH

Informácie, súvisiace so zdravím, patria medzi najčastejšie vyhľadávané informácie na internete a to nielen poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ale aj samotnou verejnosťou – pacientami.
Pacienti vyhľadávajú informácie o zdravotnických službách, overujú si dôveryhodnosť poskytovateľov, verejnost vyžaduje kvalifikované informácie o zdravom spôsobe života, o výkonnosti zdravotního systému, o nových objavoch v oblasti medicíny.
Z prieniku zdravotníckej informatiky, verejného zdravotníctva a podnikania sa tak vytvára nová oblasť, týkajúca sa zdravotníckych služieb a informácií, poskytovaných cez internet.
Zo zdrojov o zdraví pre občanov na internete môžme spomenúť napr.:

 eHealth - zdravie na internete - je jednou z desiatich priorít akčného plánu e - Europe, predstaveného v máji 2000. Plán zdôrazňuje strategický význam informačných technológií v správe verejného zdravotníctva. „pre blaho občanov ako spotrebiteľov zdravotníckych služieb i informácií o zdraví.“
Jeho cieľom je vytvoriť užívateľsky nenáročné informačné systémy pre pacientov a zdravotníckych profesionálov v rámci Európy.
V apríli 2004 bol zverejnený Akčný plán. Zdôrazňuje prioritné opatrenia pre zvýšenie kvality a poskytovania zdravotníckych služieb na internete.
Akčný plán je zameraný na tri prioritné oblasti:

 riešenie spoločných problémov a vytváranie vhodného rámca pre podporu eHealth
 urýchlenie užitočnej implementácie (informácie o informovanosti v oblasti zdravia a prevencie chorôb, podpora používania kariet v zdravotnej starostlivosti, atď.)
 spolupráca a monitoring (šírenie osvedčenej praxe, benchmarking, medzinárodná spolupráca)

„Musíme začať posilňovaním spolupráce medzi nemocnicami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v celej Európe. Nepotrebujeme jednotný systém, to isté pre každého; potrebujeme rozličné, no interoperabilné systémy. Univerzity i priemysel by mali plne oceniť enormný potenciál, ktorý ponúka e-health, a spolu s regiónmi by sa mali zaviazať k rozvoju nástrojov e-health,“ uviedla členka mestskej rady mesta Norbotten Agneta Granström na konferencii Zhromaždenia európskych regiónov.

Organizácia európskych spotrebiteľov (BEUC) upozorňuje na skutočnosť, že je často nemožné zabezpečiť spoľahlivosť a kredibilitu informácií na internete. Zároveň navrhuje, že pacienti by mali mať možnosť prístupu do svojej osobnej databázy zdravotných informácií, aby mohli upravovať alebo vymazať svoje osobné údaje.

Združenie lekárnikov EÚ (PGEU) vyzýva národné a európske autority, aby pomohli lekárnikom a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti rozvíjať výhody a príležitosti, ktoré ponúka intenzívnejšie využívanie internetu a rozvoj aplikácií e-health. Základom je, aby mali lekárne prístup k všetkým relevantným informáciám."

Na Slovensku sa hlavným zriaďovateľom eHealth stalo Ministerstvo zdravotníctva, ktoré iniciovalo nový program pod hlavičkou Nové zdravotníctvo. Veľká pozornosť v ňom bola venovaná európskym eHealth víziám, programom a akčným plánom. Koncom roku 2005 bola ministerstvu dodaná Národná stratégia, Cestovná mapa a Akčný plán na rok 2006.
„Informatizácia zdravotníctva je v súčasnosti základným trendom, ktorý nielenže determinuje spôsob rozvoja informačnej sústavy zdravotníctva, ale výrazne ovplyvní zdravotníctvo ako celok."
 Zoznam zdravotníckych zariadení - Zzz.sk Táto webstránka je vytvorená za účelom informovať návštevníkov o ordinačných hodinách zaregistrovaných lekárov, celých zdravotníckych zariadení, ich službách a novinkách. Súčasťou portálu sú aj dôležité informácie o ordinačných hodinách pohotovostných ambulancií (tzv. ambulancií lekárskej služby prvej pomoci).V budúcnosti bude portál obsahovať celoslovenskú databázu lekárov, lekární a zdravotníckych zariadení, ktoré tu budú informovať pacientov o novinkách, službách alebo o cenách svojich zákrokov. Za spomenutie stojí aj databáza článkov, ktorými sa zúčastnení lekári prezentujú a informujú pacientov o nových alebo zaujímavých postupoch pri lekárskych zákrokoch, o novinkách v oblasti zdravotníctva a najdôležitejších správach z diania v zdravotníctve. Návštevníci sa môžu zapojiť do diskusie, v ktorej je možné hľadať odpovede na niektoré dôležité otázky ohľadom kvality lekárov, problematiky poplatkov v zdravotníctve a podobne.
Z vlastných skúseností napr.: www.primar.sk, www.zdravie.sk, www.zzz.sk, www.magister.sk, http://www.zdravie.info/lekari/

Záver

Súčasný vývoj vo svete je často charakterizovaný ako informačná revolúcia, na konci ktorej ľudstvo prejde do informačnej éry svojho vývinu. Je nesporné, že informatika a výpočtová technika už dnes výrazne zasahuje do všetkých oblastí spoločnosti a ovplyvňuje jej rozvoj a výnimkou nie je ani oblast zdravotníctva.
Samotná existencia nových technológií sama osebe však negarantuje dostatočné využívanie možností, ktoré tieto technológie prinášajú. V kontexte informačných technológií sa ukazuje ako nevyhnutná istá úroveň informačnej gramotnosti. Bez nej, bez prístupu k informáciám a hlavne bez schopnosti ich účinného vyhľadávania, triedenia a spracovávania je ich správne a efektívne využitie nemožné.

Vzhľadom na to, že využívanie moderných prostriedkov IT už dávno nie je obmedzené na úzku skupinu špecialistov, je potrebné sa na nové možnosti pripraviť. Tomu môže spoločnosť prispieť tak, že každému poskytne kvalifikované vzdelanie v tejto oblasti.Teda je nutné sa zaoberať obormi ako informatika, výpočtová technika a integrovať ich výučbu už na základných a stredných školách a pripravit tak budúce generácie na bezproblémovú prácu v modernej spoločnosti. Preto je nevyhnutnou potrebou aj zvyšovať úroveň nárokov znalostí na špecializovaných školách a fakultách elektrotechniky a informatiky, aby sme mohli vychovávať kvalifikovaných odborníkov, ktorí v budúcnosti prispejú k rozvoju efektívneho využívania a vytváraniu nových špeciálnych informačných systémov aj pre oblast zdravotníctva.

Zdroje:
Prof. Ing. Július Alexy, CSc. A kolektív; Manažment – Vybrané state; Trenčín 1999 -
- www.mzsr.sk
- www.hp.sk
- www.novezdravotnictvo.sk
- www.softec.sk
- h41131.www4.hp.com/sk/sk/feature_stories/story3450.html

Linky:
- www.primar.sk
- www.zdravie.sk
- www.zzz.sk
- www.magister.sk
- www.zdravie.info/lekari/

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk