Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Algoritmy

Algoritmus a jeho vlastnosti. Algoritmické konštrukcie

algoritmus

-je postup pomocou ktorého môžeme vyriešiť zadaný problém; je určený pre nemysliace zariadenie, ktoré nevie čo má byť výsledkom realizácie; úlohu je potrebné riešiť konečným počtom krokov
-vlastnosti algoritmu:
1.elementárnosť - postup zložený z elementárnych častí
2.determinovanosť - postup je určený tak, že v každom momente je jednoznačne určené čo má nasledovať, alebo
či už program skončil
3.rezultatívnosť - pre rovnaké vstupné údaje, dostaneme rovnaký výsledok
4.konečnosť - postup musí mať vždy koniec
5.hromadnosť - môžeme zadávať rôzne vstupné údaje, ale vždy dôjdeme k správnemu výsledku
6.efektívnosť - používame čo najmenej príkazov
-algoritmizácia - schopnosť aktívne vytvárať algoritmy určené pre nemysliace zariadenie
-program - algoritmus prepísaný v programovacom jazyku; program prepísaný v programovacom jazyku je zdrojový program; aby PC rozumel programu, musí sa preložiť do strojového kódu; program, ktorý preloží zdrojový program do strojového kódu je prekladač (kompilátor); počet príkazov v zdrojovom programe je menší ako počet príkazov v strojovom kóde

základné algoritmické konštrukcie

-algoritmus možno vyjadriť: slovne, graficky (pomocou vývojových diagramov alebo štruktúrogramov), matematicky, programovacím jazykom
-každý postup sa dá rozložiť na niekoľko za sebou idúcich, príp. do seba vložených činností
-z hľadiska vykonania postupu môžeme rozložiť riešenie na tieto algoritmické konštrukcie:
1.sekvencia - postupnosť príkazov
2.vetvenie - v závislosti od splnenia podmienky
3.cyklus - viacnásobné opakovanie istej činnosti, pri opakovaní treba vedieť čo sa má opakovať a do kedy;
činnosť, ktorá sa má opakovať - telo cyklu
- poznáme: cyklus s podmienkou na začiatku
cyklus s podmienkou na konci
úplný cyklus
cyklus so známym počtom opakovaní

-cyklus s podmienkou na začiatku
ak je podmienka b splnená, realizácia cyklu sa končí; ak nie je splnená, opakuje sa činnosť a
dovtedy kým podmienka nie je splnená

-cyklus s podmienkou na konci
realizuje sa činnosť a, potom sa zisťuje , či je splnená podmienka b; ak nie je podmienka splnená, činnosť a sa opakuje

-úplný cyklus - cyklus s podmienkou v strede

-cyklus so známym počtom opakovaní
telo cyklu sa opakuje vopred známy počet krát; zavádza sa riadiaca premenná i.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk