Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Typy údajov

Typy údajov

celé čísla

Operácie:
-sčitovanie +
-odčitovanie –
-násobenie *
-abs(x) - absolútna hodnota z x
-sqr(x) - x2
-trunc(x) - celočíselná časť reálnej hodnoty (trunc(2,6)=2)
-round(x) - zaokrúhlená hodnota reálnej hodnoty (round(2,6)=3)
-div - celočíselný podiel pri delení
-mod - zvyšok po delení
-integer - zahŕňa všetky celé čísla od -32 768 do 32 767; sú naň vyhradené 2 bajty - 16 pamäťových miest
-byte - od 0 do 255; 1byte
-shortint - od -128 do 128; 1byte
-word - od 0 do 65 535; 2 byty
-logint - od -2 147 483 648 do 2 147 483 647; 4byty

reálne čísla

-real - od 2,9.10-39 do 1,7.1038; 6 bytov
-single - od 1,5.10-45 do 3,4.1038; 4 byty
-double - od 5.10-324 do 1,7.10308; 8 bytov
-extended - od 3,4.10-4932 do 1,1.104932; 10 bytov
-comp - od -2-63 +1 do 263 -1; 8 bytov
-operácie:
-sčitovanie +
-odčitovanie –
-násobenie *
-delenie /
-sqrt(x) -
-sqr(x) - x2
-sin(x); cos(x); arctan(x); ln(x) (uhly zadávame v radiánoch nie v stupňoch)
-exp(x) - ex
-abs(x)
-writeln (výraz:počet znakov:dĺžka desatinnej čast);
-napr.: writeln (p:7:2);


boolean

-je definovaný množinou pravdivých hodnôt, ktoré môžu mať 2 hodnoty: true (logická hodnota 1; pravda)
false (logická hodnota 0; nepravda)
-deklarácia: V:boolean;
-operácie:
-and - logický súčin (a súčasne)
-or - logický súčet (alebo)
-not - negácia

Interval

-ide o definovanie množiny hodnôt typu:vymenovaný typ - programátor zadá explicitne, vymenovaním
type deň = (pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa);
interval - programátor udá množinu ako interval
type deň = pondelok .. nedeľa
-ak v programe definujeme viac typov, slovo type udávame len raz:type mesiac = január .. december;
jar = marec .. máj;

Znak

-znaky sa zobrazujú zobraziteľnou prezentáciou napr.: 'A' alebo ich vyjadrujeme pomocou ASCII kódu napr.: #65 = A
-typ char je ordinálny typ - hodnoty ordinálneho typu sú usporiadanou množinou hodnôt; každá hodnoty vyjadruje umiestnenie znaku v množine
-každá hodnota ordinálneho typu má svojho predchodcu a nasledovníka
-na zistenie každej hodnoty ordinálneho typu použijeme funkciu ord (order = poradie)
-medzi ordinálne typy patria znaky ASCII kódu
-štandardné funkcie:
-succ - nasledovní (succ(ti)=ti+1)
-pred - predchodca (pred(ti)=ti-1)
-ard - poradové číslo
-operácie: ord (znak) - vráti ordinálnu hodnotu znaku; chr (znak) - vráti znak

String

-typ údajov reťazec znakov
-sú to postupnosti znakov označené apostrofmi
-max. dĺžka 255
-v pamäti PC je reťazec uložený v toľkých bytoch, koľko znakov reťazec obsahuje
-v 0. byte je uložená dĺžka reťazca
-dĺžku reťazca môžeme deklarovať v hraničných zátvorkách; ak nedeklarujeme, automaticky sa mu priradí 255
-deklarácia: var r, s: string [10]; => dĺžka reťazca je 10 znakov
reťazec:string; => dĺžka je 255 znakov

-funkcie:
-length - zistí aktuálnu dĺžku reťazca
-comcat - spojí za sebou 2 reťazce
-copy - skopíruje podreťazec z reťazca
-delete - vymaže podreťazec z reťazca
-insert - vloží podreťazec do reťazca
-pos - zistí pozíciu podreťazca v reťazci
-str - prevedie číslo na reťazec
-val - prevedie reťazec na číslo

Pole

-pole - postupnosť hodnôt; dôležité je poradie, v ktorom sú hodnoty uložené
-pri deklarácii poľa určujeme rozmer a typ jeho zložiek, pričom rozmer je počet prvkov

jednorozmerné pole:
-postupnosť je jednorozmerné pole
-A[i]
-deklarácia: pole: array [1..10] of integer (hocičo);

dvojrozmerné pole:
-matica je dvojrozmerné pole
-A[i,j] i - riadok; j - stĺpec
-deklarácia: pole: array [1..10,1..10] of integer (hocičo);

Záznam

-record - štruktúrovaný údajový typ, ktorého každá hodnota má pevný počet zložiek, ale každá môže byť iného typu
-každá zložka má svoje meno na základe ktorého sa robí jej sprístupnenie
-využíva sa najmä pri hromadnom spracovaní údajov, kde do 1 celku musíme spojiť viac údajových typov
-deklarácia: type t = record
z1:t1;
z2:t2;
zn:tn;
end;

napr.: type osoba=record
meno:string;
priezvisko:string;
rodcislo:logint;
end;
var clovek:osoba;

-sprístupnenie jednotlivých zložiek premennej záznam sa robí pomocou určovateľa zložky, ktorý má vo všeobecnosti tvar p.z; z - meno zložky p-meno premennej typu záznam (clovek.meno;)
-premenné typu záznam sa spracúvajú po zložkách
-príkaz with - ak v časti programu používame opakovane tú istú položku alebo používame viacej položiek tej istej premennej typu záznam, tento príkaz umožňuje zjednodušiť (skrátiť) zápis prístupu
človek.meno:=
človek:priezvisko:=with človek do begin meno:=
človek:rodcislo:= priezvisko:=
rodcislo:=
end;

Práca s textovým súborom

-deklarácia: var: vstup:text;
-assign (meno premennej, cesta k súboru)assign (vstup, meno vstupu);
-rewrite (výstup); - pripraví na zápis
-reset (vstup); - môžem čítať zo súboru
-eoln - end of line
-eof - end of file
-po ukončení treba zavrieť súbor close (vstup)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk