Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

História MS DOS

Operačný systém je balík (skupina) programov a ďalších pomocných súborov, ktorý umožňuje efektívne využitie technického a programového vybavenia počítača. Operačný systém je v činnosti od spustenia počítača do jeho vypnutia. Bez operačného systému by sme na počítači nespustili ani jeden program. Operačný systém je vlastne niekoľko desiatok súborov. Väčšinu súborov, ktoré patria k operačnému systému MS DOS, nájdeme v adresári DOS, OS, MSDOS alebo v podobne nazvanom adresári.

Charakteristika OS MS DOS

MS DOS je jedno užívateľský a jednofunkčný, čím výrazne zaostáva za konkurenciou. Má hierarchickú (vrstevnú) štruktúru. Vrstva na najnižšej úrovni zaisťuje priamy styk s technickými prostriedkami (hardvér) osobného počítača. Táto vrstva sa nazýva BIOS (Basic Input Output Systém = základný vstupno/výstupný systém).

Nazačiatku šesťdesiatych rokov operačné systémy ako také neexistovali. V šesťdesiatych rokoch sa objavujú prvé operačné systémy založené na disketách a diskoch - DOS pre IBM série 360. Napríklad starý PC DOS (MS DOS), ktorý miestami prežíva ešte aj dnes sa objavil v roku 1981. DOS bol dodávaný pre počítače firmy IBM, ktorá si ho nechala vyvinúť Microsoftom. Microsoft tento produkt nevyvinul sám, ale odkúpil licenciu na pôvodnú implementáciu zvanú QDOS (Quick-and-Dirty Operating System).

Pôvodný autor operačného systému, z ktorého vzišli všetky DOS-ovske verzie ma meno Tim Paterson. Keď v roku 1980 požadovalo IBM pre svoje 16-bitove počítače operačný systém, drobná začínajúca firma Microsoft sa podujala, že takýto OS naprogramuje. V skutočnosti však našla človeka, ktorý už mal takýto OS naprogramovaný, kúpila od neho pravá a tie následné licencovala svojmu "tajnému" klientovi, IBM. Takto sa začala slávna éra Microsoftu.

Tim Paterson

Skratka DOS je odvodená od anglických slov Disk Operating Systém a v preklade znamená Diskový Operačný Systém. Toto pomenovanie zahŕňa viacero operačných systémov ako napr. QDOS, 86-DOS, IBM Personal Computer DOS (DOS pre osobne počítače od IBM) a MS-DOS (Microsoft DOS). V súčasnosti sa pre označenie operačných systémov používa skratka OS.
Týmto krokom začína dlhé obdobie OS DOS a neskôr Windows založených na mikroprocesoroch firmy Intel.

DOS 1.0

 • 1981, pre IBM-PC, prvá verzia, podpora 16 kB RAM, jednostranné 5,25" 160 kB floppy

DOS 1.1

 • opravených mnoho chýb z predchádzajúcej verzie a podpora pre obojstranné 320 kB diskety

DOS 2.0

 • 1983, IBM XT, pridané nové príkazy, podpora malých pevných diskov (5 MB)

DOS 2.1

 • pridané drobné vylepšenia

DOS 3.0

 • podpora pre nový hardvér (IBM-AT), prvé pokusy o podporu siete (LAN)

DOS 3.1

 • rozvoj podpory pre sieť

DOS 3.2

 • pridaná podpora 3,5" diskiet (720 kB)

DOS 3.3

 • pridaná podpora IBM PS/2, 1,44 MB diskety, medzinárodná podpora (17 krajín)

DOS 4.0

 • pridaný DOS Shell, odstránené chyby

DOS 5.0

 • 1991, zlepšená práca s pamäťou, zdokonalenie Shellu

DOS 6.x

 • podpora pre Microsoft Windows, defragmentácia, kompresia diskov atď

Je to produkt americkej firmy MicroSoft. Vznik MS DOS-u súvisi s vývojom hardwaru - konkretne vznik a vývoj počítača IBM PC v r. 1981. Významný medzník vo vývoji MS DOS-u zaznamenal rok 1993, kedy prevzal niektoré vlastnosti UNIX-u ako napr. tvorbu stromovej struktúry adresárov, presmerovanie vstupu a výstupu, správu pamäte. Veľkým prínosom bol mechanizmus inštalovateľných ovladačov ( súbory s príponou .SYS ), ktoré nezavislým výrobcom periférnych zariadení, napr. diskov, tlačiarní... umožnili zapojenie nového zariadenia do systému bez väčšich problémov. Ovládače zariadení - poskytujú rozhranie pre pracu s perifériami - poskytujú urč. služby ( vstup a výstup dát, inicializácia zariadení ) Periférie delíme na:

 1. bajtovo orientované ( prenos inf. sa uskutoč. po bajtoch klávesnica, tlačiareň )
 2. blokovo orientované( disky )

Ďalší vývoj MS DOS-u priniesol možnosti - práce s veľkými diskami - práce v sieti - podpora národnych prostredí ( tento problém sa nie vždy riešil pozitívne , pri verzii 4.00 - vznikali problémy s pamäťou ... ) - verzia 5.00 - umožnila lepšie, hospodárnejšie využitie operačnej pamäte počítača ( uživateľ má k dispozícii viac pracovnej pamäte ) - celoobrazovkový editor - medzitým sa objavilo grafické prostredie Microsoft Windows a ambicioznejší OS - OS/2.

Nevýhody MS DOS-u: uživateľské rozhranie technicky zaostalé, textovo orientované a užívateľ musí poznat všetky príkazy, ich syntax, ich voľby a parametre. Našťasie existujú nadstavby ako NC, PC Tools a pre grafické prostredie Windows - aplikačné rozhranie je až príliš závislé na konkrétnom vybavení PC - malý adresovateľný rozsah pamäte ( pamäť šetrí spôsobom prekryvania modulov (overlaying) v pamäti - t.j. strojový kód práve používaného programu sa nemusí celý nachádzaťv OP ).
Výhody: - množstvo aplikačných programov bežiacích práve pod MS DOS - obrovská uživateľská základňa.

DOS sa stal populárnym vďaka osobným počítačom firmy IBM, ale jeho pôvod zasahuje až do obdobia mikropočítačov. Prvé rozšírené mikropočítače boli založené na architektúre S-100, ktorá bola požitá v mikropočítačoch uvedených firmami Microwave Instrumentation a Telemetry Systems v roku 1975.

MS DOS vznikol v roku 1981 s vývojom počítačov triedy IBM PC. Dos 2.0 sa objavil o dva roky neskôr spolu s IBM PC/XT, prvým PC, ktoré ponúkalo pevný disk ako štandardné vybavenie. Verzia 2.0 podporovala tieto pevné disky a pridala prevažnú časť z toho, čo dnes považujeme za jadro príkazov DOS-u, vrátane príkazov CD, MD, RD a súboru config. sys. IBM PC/AT, prvý s procesorom 80286, dostal od začiatku (1984) systém DOS 3.0. Verzia 4.0 v roku 1988 bola prechodom k aplikáciam s využitím MS Windows. Prelomom vo využívaní a rozšírení DOS-u bolo zavedenie verzie 5.0 v roku 1991, ktorá umožnila adresovanie obrovskej pamäti využívanej procesormi 386. V súčasnosti sa používajú najčastejšie verzie 6,2x.

Microsoft Disk Operating System ( MS DOS) je jedným zo štandardných operačných systémov pre počítače IBM PC kompatibilné. Bol vyvinutý firmou Microsoft , na základe objednávky firmy IBM , ktorá potrebovala základné programové vybavenie pre pripravovaný model PC. Firma IBM chcela MS – DOS nahradiť vlastným OS ( Top View ). Medzitým sa však počet inštalácií a programové zázemie MS – DOSu veľmi rozšírilo. Nahradil staršie produkty WINDOWS 3.0 , WINDOWS 3.1. Jeho používanie je však úzko spojené s používaním výkonného mikroprocesora , minimálne 486DX 2 – 66 a operačnou pamäťou aspoň 8 MB.
Predchodcom dnešného najrozšírenejšieho operačného systému Windows od firmy Microsoft, bol operačný systém MS-DOS vyvinutý tou istou firmou. Jeho genéza je úzko spätá s vývojom softwaru a počítačov založených na architektúre označovanej ako x86.


V júli 1981 Microsoft odkúpil od Seattle Computer všetky pravá na DOS a adoptoval si obchodne označenie MS-DOS. Krátko nato IBM uviedla osobný počítač, ktorý používal povodny operačný systém firmy Seattle Computer (86-DOS ver. 1.14). Microsoft neustále vylepšoval DOS a verziu 1.25 uviedol v Marci 1982 ako základňu (nosnú, hlavnú) pre všetkých zákazníkov. Vo februári 1983 bola uvedená nová verzia 2.0 spolu s novými počítačmi triedy XT od firmy IBM.

Charakteristické vlastnosti op. systému môžeme zhrnúť do nasledujúcich bodov :
 • monoprogramový – môže bežať len 1 program v rovnakom čase
 • jednopoužívateľský – v určitom čase je schopný prijímať príkazy len z 1 vstupného zariadenia
 • neposkytuje špeciálne prostriedky pre prácu v reálnom čase
 • vie priamo využiť 640 KB operačnej pamäte , nad tento rámec je možné prejsť pomocou špeciálnych ovládačov
 • je rozdelený na niekoľko častí , ktoré tvoria hierarchickú štruktúru , medzi jednotlivými časťami je definované rozhranie , prostredníctvom ktorého jednotlivé časti systému medzi sebou komunikujú

Jadro operačného systému tvorí strednú vrstvu OS MS – DOS , ktorá je základom celého operačného systému a je nezávislá od technických prostriedkov počítača. Jadro OS je umiestnené v RAM pamäti počítača vo forme súboru MSDOS. SYS. Dôležitou funkciou jadra OS je spravovanie jednotlivých systémových prostriedkov počítača. Množina logicky súvisiacich údajov , ktorá má svoje meno , sa nazýva súbor ( file ). Jednotlivé súbory sú určené svojím menom a príponou. Adresár ( directory ) predstavuje tabuľku , ktorá obsahuje zoznam súborov nachádzajúcich sa na disku pod určeným menom. Adresár obsahuje mená svojich súborov , ich veľkosť, dátum poslednej modifikácie a ďalšie údaje. Stromová štruktúra adresárov predstavuje možnosť vytvoriť na pevnom alebo pružnom disku skupiny súborov , ktoré majú podobné vlastnosti , pod jednotlivými adresármi. Riadiace príkazy operačného systému umožňujú komunikáciu medzi používateľom a počítačom. Spravidla ich vkladáme z klávesnice počítača , pričom sú zobrazované na obrazovke počítača

Počnúc verziou MS – DOS je súčasťou operačného systému aj antivírusová ochrana v podobe 2 programov VSAFE a MSAV. Dokážu identifikovať a v mnohých prípadoch aj odstrániť cca 1200 známych vírusov. VSAFE je rezidentný program a jeho ponuka vykonáva mnoho úloh. MSAV je druhým z antivírusových programov , ktoré sú súčasťou operačného systému MS – DOS .


Zdroje:
Petr Drlík, Informatika a výpočtová technika 1. diel, Enigma, Nitra 1998, 67-69s. -
Černík A., Počítače včera, dnes a zajtra 1, Iris, Bratislava 1997, 291s. -
Kořínek M., MS-DOS 6.0- snadno a rychle, Grada Praha 1993, 520s. -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk