referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Aspekty využívania výpočtovej techniky
Dátum pridania: 06.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: cigan
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 133
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 10m 30s
Pomalé čítanie: 15m 45s
 
Právne aspekty
Popisujú využívanie IKT v zmysle SK legislatívy. Jedná sa o zákony o Ochrane osobných údajov, Ochrana duševného vlastnícva a legálnosti používania Software-u, zákon o štátnom a služobnom tajomstve, zákon o elektronickom podpise, (pracový poriadok), ...

1. Ochrana osobných údajovZákon NR SR č. 52/98 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov v informačných systémoch rieši otázky ochrany týchto údajov pred zneužitím neoprávnenými osobami, organizačné aspekty použitia techniky (i výpočtovej) k zabezpečeniu tejto ochrany, ako i trestné postihy za porušenie ustanovení zákona.

Osobné údaje - sú údaje týkajuce sa priamo určenej , alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo, alebo nepriamo na základe použitého identifikátora , alebo na základe jednej či viacerých charakteristýk, alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychyckú ,mentálnu, ekonomickú, kultúrnu, alebo sociálnu identitu.
Medzi osobné údaje patrí čokoľvek o osobe, počnúc od rodného čísla, adresy, až po veľkosť topánok.2. ochrana duševného majetku Zákon NR SR č.383/97 Z.z. Autorský zákon rieši otázky ochrany autorských práv na diela (v našom prípade programy a databázy údajov).

Software-ová Licencia - je dokument, ktorý upresňuje za akých podmienok môže byť soft používaný, šírený a aké operácie s ním používateľ môže prevádzkovať. Dokument licencie je prítomný v takmer všetkých SW produktoch. Často sú licenčné podmienky ( license agreement ) zobrazované pri inštalácii software-u. Používateľ by sa mal s týmto dokumentom zoznámiť a to hlavne z dôvodu, aby si bol istý, že software využíva legálne.

Všeobecne by sa dali licencie rozdeliť na :
Komerčné - ich účelom je ochrániť SW produkt a zaviazať používateľa tak, že môže so SW robiť len to, za čo si zaplatil.
Nekomerčné - autori týmito licenciami zväčša chránia svoj SW , ktorý dali voľne k dispozícii proti plagiátorstvu, či zneužitiu firmami.

Legálne zakúpený počítačový program znamená, že kupujúci dostane právo program použiť (nie zmeniť, predávať alebo darovať ďalej) - toto právo upravuje tzv. LICENCIA . Tá môže dovoliť použitie programu na 1 počítači, alebo viacerých - MULTILICENCIA (viac inštalácií alebo neobmedzený počet a práca v sieťach).

Ak sa užívateľ zaregistruje u autora alebo jeho legálneho distribútora (predajcu), zväčša získava technickú podporu, lacnejšie nové verzie - tzv. UPGRADE a pod.

Ďaľšie pojmy z oblasti softwaru:
Firmware -mikroprogramové vybavenie, ktoré je uložené zväčša v pamäti ROM a je v cene hardwaru.
Romware - Software /strojová inštrukcia/ uložená v pamäti ROM.

Shareware - požičiavaný software. Podľa výkladového slovníka je to program, ktorý sa požičiava, (ale sa nesmie kopírovať). Z vlastnej skúsenosti však viem, že mnoho autorov, ktorý vyhlásia svoj program za shareware, umožňuje ich legálne rozširovanie bez úplaty a bezo zmien samotného programu (za cenu diskety alebo iného nosného média). Nazdávam sa, že je to v súlade aj s naším autorským zákonom. Pri tomto software je autorom umožnené, aby si záujemca o takýto počítačový program ho vyskúšal a ak sa mu páči, môže sa u autora zaregistrovať, za čo mu tento poskytne licenciu na využívanie a ďalšie služby s tým súvisiace. Pri týchto programoch autori zvyknú chrániť svoje záujmy rôznym spôsobom (napr obmedzenie doby funkčnosti, výpisy na obrazovku alebo tlačiareň, nefunkčnosť niektorých častí a pod.). Ak sa používateľ po uplynutí skúšobnej doby nezaregistruje, je ďaľšie používanie programu nelegálne.

Freeware - bezplatný software. Sú to programy s autorskými právami (copyrighted program), ktoré sú dostupné verejnosti bez poplatkov. Autori alebo vlastníci sami umožnili ich bezplatné šírenie.

Adware - pomerne mladá forma licenčních podmienok. Software je možné používať bezplatne, ale v grafickom užívatelskom rozhraní je ako protislužba za túto výhodu zobrazený reklamný banner. Jeho odstránenie je vetšinou nemožné a hlavne proti licencii - teda nelegálny. Typickým príkladom sú sťahovače Gozilla, alebo GetRight.

GNU/GPL - General Public Licence - Táto licencia patrí medzi nekomerčné a je určená na ochranu software-u. Autor dáva svoj SW k dispozícii, pričom môže požadovať plácu za SW ( väčšinou dobrovoľnú, alebo žiadnu ). SW dáva k dispozícii spolu so zdrojovým kédom. Autor zároveň dáva možnosť so SW ďalej obchodovať. Pričom predaný SW musí byť opäť pod licenciou GNU/GPL. Touto licenciou je chránená prevažná časť SW súvisiacich s OS LINUX.

Postcardware - autor takejto licencie ponúka svoj produkt ako shareware s tím, že cenou za jeho neobmedzené užívanie je zaslanie lubovolnej pohladnice (ako elektronickej, tak klasickej).

Enjoyware - zaujímavá ojedinelá forma, pri ktorej autor požaduje za licenciu k produktu zaslanie hocičoho čo by mu urobilo radosť, napr. vtip, pohladnica, pozdrav s fotografiou atd.

PUBLIC DOMAIN - takto je označený program počítača, ktorého autor sa sám vzdal jeho vlastníctva a venoval svoj pôvodný program na verejné použitie. S takýmto dielom ( program počítača ) môže každý ľubovolne nakladať, autor nad takýmto programom nemá žiadnu kontrolu a nemôže preto ani za takýto program vyžadovať žiadnu odmenu.

Groupware - Skupinový software. Aplikačné programi počítača, ktoré prispievajú k spolupráci malej skupiny spolupracovníkov.

Bridgeware - Tzv. emulačný software. Program počítača, ktorý umožňuje prechod od používania jedného k druhému, nie celkom kompatibilnému programu. Typicky, bridgeware umožňuje vykonávanie na počítači programov vyvinutých pre staršie počítače i na nových počítačoch.

Vaporware - Nehotový inzerovaný software. Program, ktorý je ohlasovaný na trhu, i keď je len v štádiu vývoja (vytvárania) a nikto ešte nevie, ako to s ním dopadne (tzv. BETA verzie).

Demo - demonštračný program pre propagáciu aplikačného programu, prípadne pre účely oboznámenia sa s ním, ktorý simuluje funkcie aplikácie (väčšinou má funkčné obmedzenia).

OEM Software - (Original Equipment Manufacturer) je software, ktorý výrobca softwaru poskytuje výrobcovi hardwaru, aby ho "predal" spolu s ním. Je teda viazaný na určitý konkrétny počítač (a väčšinou neprenosný na iný, možno ho ale predať inej osobe spolu s daným počítačom - takto to aspoň funguje u Microsoftu). OEM software je ale lacnejší pre užívateľa.
POZNÁMKY
- Organizácia sledujúca právnu "čistotu" softwaru - BSA
- Dôležité kroky pre konkurencieschopnosť firmy v EU
- certifikáty kvality ISO 9000 - certifikát čistoty SOFTWARU ( certif. bezprobl. chodu po roku 2000 )ISO 9000 norma
- hack - nelegálne prieniky do cudzích sietí (väčšinou na škodu)
- CRACK - program na "zfunkčnenie" nelegál. softwaru.

1. Technické a organizačné (bezpečnostné)
- príslušnej techniky na prácu - príslušného softwaru na prácu - príslušné organizačné zabezpečenie práce - prístup užívateľov (ochrana údajov-individuálny prístup SIETE) - komunikačné možnosti (výmena informácií) - šetrenie energie a prostriedkov - ochrana údajov (zálohovanie údajov, antivírová ochrana)
Hygienické (a zdravotné) aspekty

- podmienky práce s počítačmi sa upravujú predpismi na ochranu zdravia
- technické zariadenia by sa mali konštruovať v súlade s príslušnými hygienickými predpismi
- obrazovka nepoškodzuje zdravie, ak výrobcovia dodržiavajú predpísané hodnoty (napr. norma MPR-II, TCO-9x, obrazovk. filtre,...)
- znaky majú mať jasné obrysy a nesmú byť priestorové alebo farebne skreslené
- jas znakov a pozadia na obrazovke musí byť stály, bez kolísania a blikania, klávesnica oddelitelná od telesa obrazovky, odporúča sa matná, svetlá farba, znaky na klávesoch-tmavé a dobre čitateľné
- denné svetlo

Vyžarovanie monitorov - každý monitor je zdrojom žiarenia. Produkuje vysokofrekvenčné (VLF) a nízkofrekvenčné (ELF) žiarenie. Jeho nadmerná produkcia môže viesť až k poškodeniu ľudského organizmu. Preto boli prijaté hygienické normy, ktoré upravujú množstvo žiarenia, ktoré môže monitor do svojho okolia vyžiariť. Pre človeka je viac škodlivejšie ELF žiarenie.
Jedná sa o normy:
• MPR II - popisuje maximálne hodnoty ELF a VLF,
• TCOxx - popisuje sprísnenú normu vyžarovania a zároveň popisuje aj spotrebu el. energie. Táto norma bola prvýkrát schválená v roku 1995, takže označenie TCO95 je základom. Okrem neho sa môžeme stretnúť z TCO99, TCO00a TCO03.

MInimálna bezpečná vzdialenosť od monitora je 70 pred obrazovkou a 1m z boku a zo zadnej strany monitora. AK na monitore najdeme označenie VESA DPMS (Display Powewr Managment Signaling) prípade Energy Star máme záruku, že monitor spĺňa podmienky úspornosti.

Ergonómia počítačov a počítačovej učebni
Vzájomné rozmiestnenie PC býva často veľmi nesprávne. Viac radové rozmiestnenie nie je vhodné. Student sedí tak, že učiteľ nevidí na monitor a nemá okamžitú spätnú väzbu o práci študenta. Študenti sediaci v radoch sú neustále v pomerne veľkom magnetickom poli od zadnej magneticky málo tienenej časti monitora a rovnako sú aj ožarované Alfa a Gama žiarením. Problém býva aj s prívodnými a prepojovacími káblami.

Z hladiska výučby a bezpečnosti je lepšie rozmiestnenie do tvaru "U" . Monitormi vyžarované žiarenie su vyžarované do steny budovy a na všetky pracoviská má učiteľ priamy pohľad. Jeho kontrolná a riadiaca činnosť nieje nijak obmedzovaná. Odpadávajú problémy s kabelážou a vyžarovaním monitorov.

Monitor by mal byť položený na pracovný stôl tak, aby bol mierne pod zorným uhlom. Monitor neumiestnujeme tak aby bol za silným zdrojom svetla , alebo okno. Klávesnicu umiestňujeme tak, aby študent mal dostatok miesta na prácu, pričom predlaktia by sa mali opierať o stôl, alebo o plochu na to určenú.
Skrinku počítača nepokladáme priamo na podlahu. Jej poloha by mala byť ,aby neprekážala v pohybe a chladiaci ventilátor nenasával v blízkosti podlahy neustále víriaci prach.

Ekonomické poznámky

Riadiace funkcie "moderných" podnikov:
- CEO = Chief Executive Officer (výkonný, generálny riaditeľ)
- CFO = Chief Financial Officer (ekonomický riaditeľ)
- CIO = Chief Information Officer ("vedúci" informatiky - člen vrcholového managmentu)

- Balenie komponentov (počítačových):
I keď to záleží od jednotlivých výrobcov komponentov, obecne platí:
Verzia BULK je samotný hardware bez ďalších doddatkov. Vo verzii BULK obvykle nenájdete ani CD s ovládačom alebo manuál. U verzií BULK býva i skrátená záruka. Verzia BULK taktiež býva často balená len v antistatickom sáčku. Podobne je tomu u OEM verzii hardwaru, ktoré sú vyrobené a dodané "holé" pre ďalšie firmy, ktoré ich vybavia pre trh.

Verzia RETAIL je naproti tomu väčšinou zabalená vo farebnej papierovej krabici a obsahuje celkom určite CD s ovládačom, manu- ál a doprovodný software, niekedy tiež prídavné kábly a konek- tory. Obzvlášť bohato vybavený RETAIL výrobok (a taktiež kombinácia výrobkov) sa často označuje ako KIT.

U niektorých je tento rozdiel nepodstatný, ale napríklad u zapisovacích mechaník verzia BULK neobsahuje vypalovací software, u lepších zvukových kariet je zasa zvykom pribalit do RETAIL-u nejaké hry.

Elekronický (internetový) obchod: - B2B = Business-to-business - komunikácia medzi firmou a podni- kateľom, korý tovar nakupuje s cieľom ďalšieho predaja.

- B2C = Business-to-Consumer - tovar je predávaný koncovému zá- kazníkovi.

- C2C = Consumer-to-Consumer -internetová aukcia (Internet je len sprostredkovateľ).

- CRM = Customer relationship management - správa vzťahov so zá- kazníkom

"Podnikové" aplikácie: - ERP = Enterprise resource planning - SW pre sledovanie podniko- vých zdrojov, základom je podnikové účtovníctvo, sklaové hospodárstvo, ...

OUTSOURCING - predanie činnosti, ktorá nesúvisí s hlavným predme- tom podnikania do správy inej, špecializovanej firmy (závodné stravovanie, autodoprava, výpočtová technika).

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.