referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Justína
Nedeľa, 14. apríla 2024
Počítačové siete
Dátum pridania: 16.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lorrita
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 14 648
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 43.9
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 73m 10s
Pomalé čítanie: 109m 45s
 

Vývoj telefónnych sietí:

• Point to point connection alebo „jednoduchý – praobyčajný“ drôt
• Siete spojované operátorkami
• Siete spojované pomocou relé
• Spojované siete (connection oriented networks), okruhy (circuits), udržovanie stavu
(state awareness)
• Homogenita požiadaviek v telefónnej sieti
• Spoľahlivosť sietí – od žiadneho zaistenia po súčasnú telefónnu sieť ( mesh –zabezpečuje lepšiu ochranu pri prerušení služby )

V počiatkoch budovania sietí (networking - sieťovanie) v 70tych rokoch minulého storočia sa prísne rozlišovala hlasová komunikácia, dátová komunikácia a zábava.
Hlasová komunikácia sa odohrávala po pevnej analógovej sieti s komutáciou okruhov alebo v rádiovej sieti.
Zábavu sprostredkovávali výhradne siete rozhlasového a televízneho vysielania.
Dátová komunikácia umožňovala iba priame prepojenie terminálov (terminálové siete) k hlavnému (hostiteľskému) počítaču po sériových spojoch (na diaľku cez modem)

Dátové siete:

• Rozvoj začína v 70tych rokoch, Heterogénne požiadavky na dátovú sieť
• Best-effort networks – užívateľ sa musí uspokojiť s prenosovou kapacitou siete, aká je práve k dispozícii, Stateless networks (paketové siete)
• Problém so zaistením kvality služieb, tzv. QoS (Quality of Service) na best-effort sieťach

Na prelome 70/80 rokov vznikajú známe firemné protokolové architektúry XNS, Banyan Vines, DECNet, NetWare, AppleTalk a SNA, ktoré sa využívajú vo väčšom či menšom rozsahu dodnes.

V 80-tych rokoch...

• sa začínajú digitalizovať ústredne, objavujú sa káblové siete,
• systémy elektronických násteniek (BBS – Bulletin Board System)
• vstupuje na scénu mobilná komunikácia.

Najvýraznejšie boli zmeny v dátovej komunikácii:

• rozširuje sa prenos súborov, elektronická pošta a prihlasovanie na diaľku,
• objavuje sa prepínanie paketov v sieti Arpanet, vzniká jadro Internetu a architektúry TCP/IP.
• kľúčovými prostriedkami prepájania jednotlivých sietí sa stávajú moderné smerovače.

Hlasová komunikácia sa odohráva po verejnej telefónnej sieti, dátová komunikácia sa rieši firemne a je výhradne v réžii a správe daného podniku. V súčasnosti je snaha o čo najbližšie približovanie sa ku koncovému používateľovi prostredníctvom tzv. globálnej informačnej infraštruktúry.

Hlavné míľniky vo vývoji dátových počítačových sietí:

• 1960 – Prvé použitie počítačov typu Mainframe
• 1962 – Paul Baran pracuje na návrhu siete s „prepínaním paketov“
• 1967 – poslaný prvý dokument cez sieť ARPANET
• 1969 – ARPANET bol zavedený na UCLA, UCSB, U-Utah a Stanforde
• 1971 – email
• 1972 – telnet
• 1973 – FTP, práca na predchodcovi TCP/IP (Bob Kahn a Vint Cerf)
• 1977 - mailing list
• 1979 - Usenet, uucp, rozšírenie PC a Unix minipočítačov
• 1981 – BITNET - počítačová sieť vysokých škôl založená na sálových počítačoch, zavedenie pojmu Internet
• 1982-3 – OSI Model protocols, TCP/IP
• 1984 – DNS (Domain Name Services), normalizovaný model hierarchického riadenia komunikácie – teda protokolovej architektúry
• 1986 – NSFNET - chrbticová sieť Internetu v USA, v 1990 zrušenie siete ARPANET
• 1991 – Tim Bernes-Lee navrhol kód pre WWW, GOPHER
• 1993 – Mosaic – prvý GUI browser
• 1999 – podpora videa a multimédií

Počítačová sieť - Network

Počítačová sieť predstavuje systém vzájomne spolupracujúcich počítačov, pozostávajúci z hardvéru, softvéru a organizačného zabezpečenia.

• Hardvér siete zahrňuje všetky technické prostriedky v sieti (počítače, tlačiarne, plotre, atď.), ako aj prostriedky, ktorými je realizované vlastné prepojenie siete (sieťové adaptéry, spojovacie vedenie, rozbočovače, zosilňovače signálu, modemy, a pod.).
• Sieťový softvér je programové vybavenie, ktoré v spolupráci s hardvérom zabezpečuje funkcie siete. U niektorých operačných systémov sú sieťové funkcie už
jeho súčasťou. U iných musíme zabezpečiť dodatočné programové vybavenie a spustiť ho na jednotlivých počítačoch siete vo forme rezidentných programov.
• Organizačné zabezpečenie siete je poslednou a často podceňovanou súčasťou siete. Zahŕňa hlavne opatrenia na zaistenie správy siete a súbor pravidiel správania sa
používateľov pri používaní siete. Patrí sem zabezpečenie aj funkcie správcu siete, ktorý sa stará o chod a riadenie siete.

Dôvody zavádzania počítačových sietí

Počítačové siete prinášajú niekoľko zásadných výhod: zdieľanie údajov, zdieľanie prostriedkov, zvýšenie spoľahlivosti systému.

• Zdieľanie údajov je najvýznamnejší dôvod pre zavádzanie počítačových sietí. Ide o to, že potrebné dátové súbory môže spracovávať viac používateľov súčasne
(sú uložené na serveroch a pripojení používatelia majú k nim prístup).
• Zdieľanie prostriedkov umožňuje pracovným staniciam spoločne používať prostriedky siete, ktoré ponúkajú servere siete (zdieľanie diskov, tlačiarní ...).
• Zvýšenie spoľahlivosti systému znamená ďalšiu výhodu, ktorú siete poskytujú. V súvislosti so zdieľaním prostriedkov je možné napr. v prípade poruchy sieťovej
tlačiarne nahradiť ju inou a systém môže pracovať ďalej. Ak má používateľ svoje programy a údaje uložené na serveri, je možné v prípade poruchy pracovnej stanice
pokračovať v práci na inej pracovnej stanici.

Administrátor (Supervisor) – správca siete

• človek zodpovedný za chod siete
• má v sieti neobmedzené práva

Sieťový protokol

• množina pravidiel v sieťovej komunikácii, ktorá určuje ako spolu počítače komunikujú
• dohovorená množina dát, ktorou je schopný odosielateľ aj príjemca spracovať
• napr.: TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX

Packet (paket)

• skupina bitov s pevne definovaným formátom
• pomocou nich sa prenášajú informácie v sieti
• spravidla obsahuje:
• adresu odosielateľa,
• adresu prijímateľa,
• poradové číslo,
• dĺžku v byte-och
• prenášané dáta
• kontrolné informácie

Základné pojmy

• vo všeobecnosti predstavuje entitu, ktorá poskytuje nejaký druh sieťovej služby
• môže sa jednať o hardware i software

Hardware

• počítač zapojený do počítačovej siete, ktorý poskytuje svoje služby ostatným počítačom - pracovným staniciam, napr.: diskovú kapacitu, výpočtovú kapacitu, operačnú pamäť, organizuje tlač na tlačiarňach apod.

Podľa poskytujúcich služieb je možné rozlíšiť niektoré základné typy serverov:

Súborový (file server)

• riadi prístup k súborovým a diskovým zdrojom na sieti,
• zaisťuje bezpečnosť (prístupové práva) a synchronizáciu (zamykanie súborov) siete

Tlačový (print server)

• poskytuje prístup k sieťovým tlačiarňam.
• prevádzkuje programy nutné pre vytváranie a riadenie tlačových front

Aplikačný server

• prevádzkuje aplikácie určené pre pracovné stanice.
• na pracovnej stanici bežia tzv. klientské aplikácie vyžadujúce prenos dátových súborov zo/na server(a)

Komunikačný (communication server)

• poskytuje prístup k modemom (modem server),
• faxom ( fax server) ,
• telefónnym linkám, prepája dve a viac sietí 12

Databázový (database server)

• poskytuje prístup, k databázovým záznamom, programom bežiacim na iných počítačoch
• väčšinou sa vyžaduje, aby server disponoval kvalitným a výkonným technickým vybavením
• dnes najčastejšie využívaným typom databázových serverov sú tzv. SQL servery (SQL = Structured Query Language).
• Oracle
• Microsoft SQL Server
• Sybase
• Adabas D
• mySQL
• PostgreSQL

Storage server (zálohovací server)

• umožňuje bezproblémovo zálohovať všetky potrebné údaje na všetkých počítačoch v sieti, či už sú to servery (najčastejšie) alebo klientské stanice.
• je potrebný recovery plan (plán obnovy) , ktorého základ tvorí snaha o obnovenie prevádzky kritických častí informačného systému podniku v istom stanovenom časovom limite.

Príkladom zálohovacích serverov môžu byť

• TapeWare a ArcServer pre Novell Netware a Windows NT
• balík Amanda pre Linux Software
• program pracujúci na nejakom počítači, ktorý sprostredkováva určité sieťové služby (napr. DNS (Domain Name Server), FTP server, WWW server, mail server)
HTTP server (Hyper Text Transfer Protocol)
• WWW server je súbor stránok s presne určenou štruktúrou.
• HTTP server tieto stránky dokáže čítať a poskytovať ich klientom. Jeden HTTP server môže obsluhovať viacero WWW serverov.
• Medzi najpoužívanejšie HTTP servery partia Apache, Microsoft Internet Information Server a Netscape Enterprise Server.
• najrozšírenejší z nich, Apache, sa používa najmä na systémoch Linux a Unix, ktoré sú jeho materskou platformou.

FTP server ( File Transfer Protocol)

• úlohou FTP servera je poskytovanie súborov,
• používajú sa predovšetkým v prostredí Internetu, teda vo veľmi heterogénnom prostredí,
• má zabudované vlastnosti, ktoré zabezpečia, že FTP server a jeho obsah budú totožné pre všetkých klientov. V heterogénnom prostredí nie je definovaný štandardný protokol (okrem HTTP a FTP), ktorý by umožňoval prenášať súbory medzi takými rozdielnymi systémami, ako sú napríklad Unix a Apple Macintosh.

PROXY server

• jeho úlohou je vystupovať voči iným serverom v mene klientov,
• zvyšuje bezpečnosť komunikácie – proxy server „maskuje" aktivitu klienta, o klientovi sa nik za proxy serverom nedozvie,
• lepšia kontrola v prípade, že všetci klienti pristupujú do vonkajšej siete iba cez proxy server,
• zníženie záťaže prenosových liniek – pomocou vyrovnávacej pamäte (cache)
• zníženie záťaže na často používaných serveroch (cache)
• Novell Border Manager pre Novell NetWare, Microsoft Proxy Server pre Windows NT a Squid pre Linux.

MAIL server (poštový server)
• jednou z najčastejšie požadovaných vlastností dnešných sietí je prenos elektronickej pošty.
• elektronickou poštou je možné poslať akúkoľvek správu, napríklad textovú, obrázok, program aj zvukový záznam.
• V súčasnosti sa bežne používajú tri základné protokoly na prenos elektronickej pošty:
• SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – je protokol, ktorý sa používa na odosielanie správ a na ich doručenie do používateľských poštových schránok.
• POP (Post Office Protocol) – vo verziách POP2 a POP3
• IMAP (Internet Message Access Protocol) – vo verziách IMAP3 a IMAP4
• POP3 a IMAP sa používajú na čítanie správ z používateľských kont.

DNS server (Domain Name Server)

• služba DNS umožňuje klientskym počítačom v sieti registrovať a prekladať popisné názvy DNS,
• server DNS hostuje záznamy distribuovanej databázy DNS a používa tieto záznamy na generovanie odpovedí na otázky DNS zaslané klientskymi počítačmi DNS, ako napríklad dotazy na názvy webových serverov či počítačov v sieti či Internete.

DHCP Server (Dynamic Host Configuration Protocol)

• po jeho inštalácii môžu správcovia spravovať adresy IP a súvisiace informácie z jediného umiestnenia,
• zabraňuje konfliktom adries IP, pretože neumožňuje pridelenie už skôr pridelenej adresy IP,
• skracuje dobu potrebnú pre konfiguráciu a prekonfiguráciu počítačov voľbou servera DHCP, ktorý pri pridelení zapožičanej adresy IP poskytne taktiež ďalšie konfiguračné hodnoty,
• pomocou procesu obnovenia zapožičania zaisťuje aktualizácie adries IP klientov s mobilnými či prenosnými počítačmi, ktorí často menia svoje umiestnenie.

Dedicated server (vyhradený server)

• server slúžiaci iba pre správu siete
• nemôže byť využívaný ako pracovná stanice

Non-dedicated server (nevyhradený server):

• server, ktorý môže slúžiť zároveň pre správu siete i ako pracovná stanica
• neodporúča sa pre väčšie siete

Client (Workstation, pracovná stanica)

• počítač zapojený v počítačovej sieti slúžiacej k práci používateľa
• prostredníctvom neho sú používateľovi dostupné služby počítačovej siete
• pojem client rovnako môže značiť aplikáciu, ktorá vytvára požiadavky na ďalšie aplikácie, služby, informácie, alebo na prístup k prostriedkom.

Sieťová karta (sieťový adaptér)

• karta umožňujúca pripojenie počítača do počítačovej siete
• určuje do akého typu siete môže byť počítač pripojený – Ethernet (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet), Token-Ring, ARCnet, ATM (Asynchronous Transfer Mode)
• býva vybavená konektormi pre pripojenie prenosového média:
• BNC pre tenký koaxiálny kábel
• Canon (AUI) pre silný koaxiálny kábel
• RJ-45 pre krútenú dvojlinku

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Počítačové siete SOŠ 2.9762 1191 slov
Počítačové siete SOŠ 2.9851 579 slov
Počítačové siete SOŠ 2.9726 1008 slov
Počítačové siete SOŠ 2.9688 949 slov
Počítačové siete SOŠ 2.9639 964 slov
Počítačové siete SOŠ 2.9679 1014 slov
Počítačové siete GYM 2.9800 765 slov
Počítačové siete GYM 3.0008 1564 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.