Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Informatika

Základné pojmy

Bit (binary digit) ako základná jednotka informácie.

Informatika je vedou, ktorá sa zaoberá, organizáciou, spracovávaním, uchovávaním a prenosom údajov, dát, informácií.

Informácia ako základný pojem v informatike úzko súvisí s pojmami údaj a dáta.

• Konečná postupnosť (reťazec) pozostávajúci zo znakov 0 a 1 (písmen, symbolov nejakej abecedy) sa nazýva správa. Správa vyvolávajúca akciu sa nazýva informácia.
Informácia je správa, ktorá predstavuje nové poznatky, umožňuje konať určitým spôsobom. Informácie vytvárajú vzťahy a vyjadrujú stavy.
• Správa sa stáva informáciou, ak je spracovaná určitým algoritmom alebo je interpretovaná v dôsledku ľudskej činnosti.
Dáta (údaje) sú správy alebo ich časti, ktoré sa dajú spracovať. Informáciami sú dáta, ktoré sú nositeľmi významu pre ľudí. Informácia je teda produkt, výstup spracovania správ.

Hardvér, softvér

Hardvér je technické vybavenie počítača, t.j. všetky jeho materiálne (pevné) časti, ktoré sú vzájomne poprepájané a spolu tvoria jeden celok, ktorým je samotný počítač.

Softvér je programové vybavenie počítača. Informačné technológie zahrňujú všetky prostriedky (najmä hardware, software a knowhow), ktoré sa využívajú k získavaniu, spracovaniu, prenosu, prezentácii a uchovaniu dát a informácii.

Prvé elektronické počítače boli vyvinuté v priebehu 2. svetovej vojny

projekt ENIAC – electronic numerical integrator and calculator – univerzita v Pensylvánii za prispenia matematika Johna von Neumanna.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk