Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Etika na internete

Dodržiavanie autorských práv pri uverejnení prevzatého materiálu na internete

Obsah

- Úvod
- Témy sieťovej etiky
- Uverejňovanie prevzatých článkov bez uvedenia zdroja
- Odôvodnenie potreby citácie autora pri uverejnení prebratých diel
- Uverejnenie diela vo vzťahu k jeho pôvodnému autorovi
- Potreba citácie pôvodného autora vo vzťahu k čitateľovi
- Dodržiavanie autorských práv vo vzťahu majiteľa stránky k sebe samému
- Citácia autora vo vzťahu k prostrediu
- Záver

Úvod

Túto prácu som sa rozhodla venovať pomerne novému odvetviu etiky - sieťovej etike, iným slovom etike správania sa na internete.

Internet je pomerne nové prostredie, ktoré sa však veľmi rýchlo rozšírilo v našej spoločnosti. Dnes sa dá povedať, že niet človeka, ktorý by nejakým spôsobom s internetom neprišiel do styku. Mnohé zamestnania sa bez práce s počítačom pripojeným na internet nezaobídu, mnohí občania majú internet zavedený doma - či už ho využívajú pre prácu, alebo pre zábavu, relax a "spojenie so svetom". Internet je zavedený v mnohých školách, a okrem toho, že sa práca s ním zavádza do učebných osnov, študenti rôznych typov škôl s obľubou trávia v počítačových učebniach svoj voľný čas.

Je veľmi obľúbené, zvlášť u mladých ľudí, vytvárať si svoje osobné stránky, alebo tzv. blogy, na ktorých môžu prezentovať svoju osobu "pred celým svetom". Okrem osobných stránok venovaných svojej osobe, a svojej tvorbe, sú hodne rozšírené tiež stránky venované niektorému zo záujmov, záľub ich autora. Ich množstvo závratne stúpa s ponukou viacerých internetových služieb, ktoré len za umiestnenie reklamy na stránkach ponúkajú možnosť vytvoriť webstránku veľmi jednoducho za krátky čas a bez akýchkoľvek znalostí programovacieho jazyka. A práve na týchto amatérskych stránkach veľmi často dochádza k rôznym prešľapom voči etike.

Témy sieťovej etiky

Častým a hodne medializovaným problémom v internetovom prostredí je možnosť napadnutia tzv. vírusmi, spyware, nechceným, či nebezpečným software. Tu ide o násilné a nechcené vniknutie do osobného priestoru poškodeného, často vedúce ku konkrétnej škode na majetku, či už hmotnom - počítač, alebo duchovnom - informácie uložené v počítači.

Ďalšou pomerne bežnou a medializovanou otázkou je otázka tzv. internetového pirátstva. Porušovanie autorských práv tým, že si človek cez internet stiahne rôzne produkty - či už sa jedná o hudbu, filmy, hry, software, rôzne programy atd. bez toho, žeby autorovi za produkt zaplatil.

K otázke autorských práv a duchovného vlastníctva patrí aj ďalšia problematika. Napriek tomu, že nie je tak medializovaná ako predchádzajúce, užívatelia internetu sa s ňou stretávajú pomerne často. Týka sa obzvlášť práve vyššie spomenutých amatérskych webových stránok. Ide taktiež o porušovanie práv autora na jeho duchovný majetok, ale trocha iným spôsobom, než v predchádzajúcom prípade.

Dalo by sa povedať, že všetko, čo je uverejnené na webe, je takpovediac verejné. Počíta sa s tým, že si to ktokoľvek prečíta, prípadne skopíruje a uloží pre svoju vlastnú potrebu. Takéto použitie pôvodného autora teší, veď svoje dielo uverejnil práve preto, aby ho ostatní obdivovali, aby ním druhých obohatil, podelil sa o to, čo má, čo vytvoril. Neetickým však je, ak niekto dielo iného uverejní napríklad na svojich stránkach, navyše bez toho, aby vôbec uviedol meno pôvodného autora. Ešte horšie je, ak dielo vydáva za svoje vlastné. A práve problematike takéhoto porušovania autorstva sa chcem venovať v mojej práci.

V skratke ešte spomeniem pravidlo, ktoré by malo byť samozrejmé pri každej komunikácii, a teda tiež pri komunikácii cez internet. V prostredí komunikácie cez internet býva častejšie ako v iných oblastiach stretávania sa ľudí porušované pravidlo slušného a spisovného vyjadrovania sa. Pod rúškom anonymity, ktorú internet ponúka, sa často užívatelia nenamáhajú udržiavať svoj slovník na úrovni prijateľnej pre ostatných. Na niektorých fórach je takáto komunikácia prijímaná (niektoré chaty, kam chodia podobne orientovaní užívatelia), ale vo všeobecnosti by malo byť samozrejmosťou také vyjadrovanie, ktoré vyjadruje našu úctu voči druhému. Tzn. je vylúčené akékoľvek znevažovanie druhej osoby, ale takisto je prejavom úcty voči čitateľovi spisovný jazyk bez množstva chýb.

Tiež obsah internetových stránok niekedy vysoko prekračuje medze toho, čo je etické zverejňovať, resp. prijímať. Našťastie existujú rôzne možnosti pre blokovanie takýchto stránok. Problematika nevhodného obsahu však nie je predmetom tejto práce.

Uverejňovanie prevzatých článkov bez uvedenia zdroja.

Na internete je bežné, že všetko, čo tam človek nájde, môže pre vlastnú potrebu použiť. (Samozrejme, tu platia určité obmedzenia. Napríklad, ak niekto ponúka na internetovej stránke produkt, ktorý mu nepatrí, nie je etické, aby sme ho použili, a skutočného autora takto obrali o jeho duchovné vlastníctvo. Takéto počínanie by sa dalo prirovnať k nakupovaniu kradnutého tovaru za lacný peniaz u priekupníka.)

Problém nastáva, ak niekto nájdené informácie chce zverejniť. Aj toto je v internetovom prostredí prijateľné, avšak musíme zachovať právo pôvodného autora na svoje duchovné vlastníctvo. Uverejnenie diela iného autora je možné len vtedy, ak s ním autor súhlasí. Bolo by preto správne, pred uverejnením akéhokoľvek diela, požiadať jeho autora o dovolenie. Keďže je niekedy takáto komunikácia ťažkopádna (stáva sa, že človek nájde informáciu na staršej webovej stránke, kde sú uvedené kontakty už neaktuálne, prípadne vôbec nie sú uvedené), je možné uverejniť informáciu aj bez vysloveného dovolenia autora. Samozrejme, len za predpokladu, ak nenájdeme žiadosť autora, že si ďalšie použitie svojho diela neželá. Navyše stále platí, že ak táto možnosť je, je slušné o použití diela autora aspoň informovať.

Často sa však stáva, že tvorcovia stránok - mám na mysli predovšetkým amatérske stránky venované niektorej záľube autora - uverejňujú články, či obrázky, ktoré nájdu na internete, bez akejkoľvek informácie o ich pôvodnom autorovi. Môže sa stať, že pôvod diela ani nepoznajú (ak napr. našli článok, či obrázok na inej podobnej stránke bez informácie o autorstve diela). ["Fotky mi posílala kámoška..kde je sehnala,to už mi neřekla.."][1], alebo si nie sú vedomí povinností voči pôvodnému autorovi ["kdesi se psalo, že když někam dáte svoji věc, tak by se mělo čekat, že to někdo skopčí..."] [2]["...vraj kopírujú všetci, tak čo som taká nervózna."][3] Ale horšie je, ak navyše dielo vydávajú za svoje vlastné. ["hahaha, to je moja fotka"][4] ["Drzosť niektorých ľudí je skutočne bez hraníc. Vôbec nechápem, ako si to môžu dovoliť a takto kradnúť cudzie fotky a vydávať ich za svoje."][5]Odôvodnenie potreby citácie autora pri uverejnení prebratých diel.

Skúsme sa teraz zamyslieť nad tým, prečo je správne uvádzať zdroj článkov uvedených na svojej internetovej stránke.

Nad každým etickým problémom sa môžme zamyslieť z viacerých hľadísk. Ide o vzťah človeka k sebe samému, k druhému človeku, k spoločnosti, v ktorej žije a vzťah k okolitému prostrediu. Použime tieto hľadiská aj na hodnotenie uverejňovania diela iných autorov.

Uverejnenie diela vo vzťahu k jeho pôvodnému autorovi

Tento aspekt uvádzam ako prvý, pretože sa mi vidí najviac zjavný. Je samozrejmé, že článok, ktorý niekto napíše (tiež obrázok, alebo fotografia, ktorú vytvorí), je jeho duchovným vlastníctvom. Autor má plné právo rozhodovať o tom, ako bude s jeho vlastníctvom naložené, tiež na prípadnú odmenu. ["Autor má právo na ochranu svojho autorstva, právo rozmnožovať dielo, dostávať odmenu za každé použitie diela, bez súhlasu autora sa dielo nesmie používať..."][6]. Či už ide o hmotnú odmenu, ale tiež o odmenu morálnu - uznanie ostatných za to, čo vytvoril. Ak si niekto jeho dielo privlastní, a uvádza ho ako svoje, prípadne bez udania autora, skutočný autor takto prichádza o to, čo mu patrí. ["Napr. tie jedovaté rastliny som dávala dohromady niekoľko týždňov. A slečna si to zkopíruje za pár sekúnd."][7] ["Určite nemienim vydávať básnickú zbierku, len ma štve, že niekto si sem príde a jednoducho si okopíruje, čo sa mu zapáči. Bez ohľadu na to, či s tým autor súhlasí alebo nie. A pritom je to jednoduché - stačí pod báseň napísať, od koho to je a že je to z SB."] [8]

Ešte výraznejší je dopad takéhoto správania, ak sa stane, že návštevník internetu si prečíta určitý článok (bez uvedenia autora) najskôr na inej stránke, a až potom ho nájde na stránke jeho pôvodného autora. Je potom veľmi nepríjemné, ak pôvodného autora podozrieva z kopírovania. ["Áno sú tam niektoré rovnaké články. Kto vie, kto od koho to skopíroval?"][9]

Mohli by sme povedať, že o hmotný zisk autor takýmto porušovaním autorských práv neprichádza, ale nie je to tak celkom pravda. Aj keď odmena, o ktorú prichádza, nie je priamo v peniazoch. Zvláštnym aspektom v internetovom prostredí je tzv. návštevnosť stránok. Často platí, že čím vyššia je návštevnosť, tým viac výhod môže autor webovej stránky požívať. Prinajmenšom pri tzv. free webových stránkach (stránkach, za ktoré autor neplatí hosting, ale ich zverejnenie na internete je financované prostredníctvom reklamy uvedenej na stránke) platí, že samotná existencia stránky závisí od minimálnej návštevnosti (koľko užívateľov musí navštíviť túto stránku za istý časový limit, aby nebola zo servera zmazaná). Kvalitné články zvyšujú potenciálnu návštevnosť stránky. Ak však ten istý článok môže užívateľ nájsť na viacerých stránkach, nie je dôvod, aby prišiel aj na stránku jeho pôvodného autora. A naopak, ak zverejníme článok aj s uvedením zdroja, odkiaľ sme ho čerpali, takto navedieme návštevníka, aby sa šiel pozrieť aj na túto stránku, čím jeho pôvodnému autorovi splatíme prevzatú informáciu potenciálnym zvýšením návštevnosti jeho stránok.

Pokiaľ ide o fotografie, alebo dielo umeleckého charakteru, je navyše pravdepodobné, že autor má k nemu určitý citový vzťah a jeho zverejnenie bez súhlasu autora môže prežívať bolestne. ["Ja som... tam našla foto môjho nebohého morčiatka, ... Im dám takého Amorka..chúďa moja Amira nebohá..."][10]

Potreba citácie pôvodného autora vo vzťahu k čitateľovi

Na tomto mieste by som sa rada podelila o vlastnú skúsenosť s hľadaním informácií na internete. Keďže sa zaujímam o chov malých hlodavcov (konkrétne škrečka zlatého), pokúsim sa predstaviť problematiku citácie práve na príklade článkov o hlodavcoch. Často trávim čas na internete prehľadávaním rôznych súkromných webových stránok, a hľadaním najrôznejších informácií a vlastných skúseností chovateľov. Stále častejšie sa mi ale stáva, že nachádzam články, ktoré sú mi povedomé, články, ktoré, alebo podobné, som už niekedy čítala. Je neúnosné čítať každý článok toľkokrát, koľkokrát ho rôzni autori webstránok uverejnia na svojej stránke. Oveľa praktickejšie by bolo, ak by bol pri každom článku uvedený zdroj, z ktorého autor čerpal. Potom by stačilo, aby som si prečítala, že článok je prevzatý z tej a tej knihy, alebo tej a tej webovej stránky, a mala by som prehľad, či jeho prečítaním získam nejaké nové informácie, alebo nie.

Takisto sa môže stať, že ma určitý článok zaujme, a chcela by som nájsť viac informácií z toho istého zdroja, či rozšíriť si vedomosti o kontexte článku. V tomto prípade je priam nevyhnutné poznať zdroj, odkiaľ autor čerpal. V prípade, že zdroj nie je uvedený, nemám možnosť sa k ďalším článkom dostať.

Aj samotná informácia má vyššiu hodnotu, ak viem, čo vlastne znamená. Napríklad pokiaľ cituje z hodnoverného zdroja (ku ktorému mám dôveru), budem mať väčšiu dôveru aj k prečítanému textu i k autorovi, ktorý ju uviedol (celej webstránke na ktorej som ju našla). Ak je naopak pri článku uvedené, že ho autor stránky napísal z vlastnej skúsenosti, znova má táto informácia pre mňa inú hodnotu. A zase inak môžem na článok nazerať, ak viem, že je autorovou kompiláciou z viacerých zdrojov informácií (ktorých konkrétne).

Pokiaľ ale nemám vôbec žiadnu informáciu o pôvode článku, článok pre mňa stráca informačnú hodnotu.

Toto platí pre akékoľvek informácie, v internetovej komunikácii rovnako, ako v aj v bežnom živote: Každá informácia má vyššiu výpovednú hodnotu, ak viem zistiť, odkiaľ pochádza.Dodržiavanie autorských práv vo vzťahu majiteľa stránky k sebe samému

Mnohé z vyššie spomenutých dôvodov platia aj pre samotného majiteľa stránky, ktorý preberá články iných autorov. Ako som spomínala vo vzťahu k čitateľovi, s uvedením zdroja informácie stúpa jej výpovedná hodnota. Takisto uvedením zdroja všetkých prebratých vecí stúpa dôvera čitateľov k stránke i jej autorovi, rovnako ako aj hodnota stránky. So stúpajúcou hodnotou uvedených informácií a dôverou čitateľov zároveň stúpa obľúbenosť stránky a samozrejme už vyššie spomínaná návštevnosť stránky, čo je priamou odmenou pre každého prevádzkovateľa webovej stránky.

Ak čitateľ objaví článok, ktorý pozná z iného zdroja, alebo iným spôsobom odhalí nekalé kopírovanie, rýchlo stráca dôveru k autorovi, ktorý ho uverejnil i k celej jeho stránke. Stráca záujem o túto stránku a majiteľ stránky stráca čitateľa.

Podobný princíp funguje aj pri uverejňovaní obrázkov a fotografií. Ak niekto uvádza na svojej webstránke fotografie, alebo obrázky, dá sa predpokladať, že je tiež ich autorom. (Tento predpoklad nie je v internetovom prostredí až tak pevný, pretože je pomerne bežné používať obrázky stiahnuté z iných internetových stránok.) Ak návštevník zistí, že použité obrázky sú prebraté, stráca k majiteľovi stránky úctu a rešpekt. A to o to viac, ak ich majiteľ vyslovene vyhlasuje za svoje dielo.

V neposlednom rade, ak človek prejaví slušnosť vo všetkých ohľadoch, sú aj jeho sociálne kontakty príjemnejšie a kvalitnejšie. Konkrétne v internetovom prostredí webových stránok sa takéto vzťahy prejavujú napríklad formou odkazov v tzv. návštevnej knihe. Ak je webová stránka kvalitná a jej majiteľ je slušný a korektný voči ostatným užívateľom internetu, aj odkazy návštevníkov stránky v návštevnej knihe sú ladené väčšinou pozitívne a pochvalne. Zároveň je väčšia pravdepodobnosť, že ďalší majitelia stránok s podobnou tematikou si uvedú na svojich stránkach odkaz na túto stránku, čim sa znova zvyšuje návštevnosť stránky (viď vyššie).

Ak naopak majiteľ používa prácu iných a vydáva ju za svoju, po odhalení takéhoto správania sa v návštevnej knihe hromadia odkazy, ktoré na túto chybu upozorňujú, prípadne iným spôsobom vyjadrujú nepriateľský postoj k majiteľovi stránky. ["Neumíš si zařídit svoji vlastní stránku co? Nojoooo, když je prostě někdo marný, tak dělá i takové trapnosti, jako je kopírování z jiných webů... Celkem tě lituju. Adios"][11] ["Fůůůůůj tento blog je hnusnej.. Všechno skopírovaný!! A mě to teda vadí, když jsi mi skopčila obrázky a články o různých skupinách a hercích!!! Smaž celej tento blog! A jaký skopčený obrázky v sekci Křečíci, takový jsem viděla, když jsem se dívala na jednu stránku, je to z tam všechno skopčený i články a ta stránka je: www.dzungaracci.wbs.cz!! Neumíš ani nic napsat ani udělat svý fotky! To co umíš, je jen krást a pomlouvat! Kdyby ses alespoň zeptala, ale ty si ukradneš tok, co se ti zlíbí!! Si hnusná!"][12](Pozn.: Etika vyjadrovania, ktoré sa objavuje v podobných reakciách, nie je predmetom tejto práce.)

No asi najpádnejším dôvodom pre dodržiavanie autorských práv je pre majiteľa stránok samotný zákon. ["Autorské právo je právo autora rozhodovať o vlastnom diele - duševnom vlastníctve. Je garantované zákonmi krajiny, v ktorej bolo dielo vydané, resp. ktorej národnosti je autor. Medzinárodné dodržiavanie autorských práv je upravené medzinárodnými zmluvami."][13] Nedodržanie zákona môže mať za následok zmazanie, či zablokovanie webstránky [Pozor na porušování AUTORSKÝCH PRÁV!!! Stále častěji se opakují stížnosti na porušování autorských práv. Upozorňuji, že takovéto weby okamžitě mažeme.][14] ["Tak som sa konečne dočkala, ten pirátsky piti web bol zablokovaný."][15], alebo aj vážnejší právny postih ["Súbory bez (správnej) licenčnej informácie a uvedenia zdroja budú bez upozornenia zmazané! Previnenia proti autorskému právu môžu mať za dôsledok zablokovanie prístupu užívateľa a trestné stíhanie! "] [16][...To však neznamená, že riskujete pouze stránku - může dojít i k ŽALOBĚ ze strany poškozeného! Porušováním AP se zejména rozumí: Vystavování fotografií, textů, hudby [MP3] nebo jiných médií, ke kterým vám nepřísluší AP. Kopírování jiných webů nebo jejich částí...][17]["Publikované fotografie podléhají autorskému právu a jejich kopírování, publikování a komerční využití bez souhlasu autora je trestné. V případě užití snímku je třeba dle autorského zákona č. 121/ 2000 Sb., zejména tam, kde je to obvyklé a možné, uvést autora snímku, ... Požadovaná pokuta za neoprávněné použití snímku je 50.000,- Kč, slovy padesáttisíc korun českých."][18]

Citácia autora vo vzťahu k prostrediu

Za prostredie môžme v tomto kontexte považovať samotnú informáciu, prevzatý článok, internetové prostredie, či tému, ktorej sa prevzatý článok týka.

Kopírovanie článkov bez udania zdroja znižuje hodnotu informácie (ako sme spomínali vyššie). Takisto pôvodný článok, ktorý častejšie nachádzame na rôznych webstránkach bez udania jeho pôvodného zdroja, týmto čiastočne stráca hodnotu. Jednak tým, že je už často "chronicky známy", a zároveň, hoci jeho obsah "všetci poznajú", nie je jasné odkiaľ pochádza. Ak sa kopírujú články bez uvedenia zdroja viackrát za sebou, už naozaj často ani nie je možné dohliadať, odkiaľ vlastne informácia pochádza. Nie je možné citovať stránku, ktorá článok prevzala, ale ani pôvodný zdroj, pokiaľ tento nikde nie je uvedený. Naopak, uvedenie zdroja svedčí o serióznosti informácie, čím sa tiež zvyšuje hodnota uvedeného materiálu.

Téma, ktorej sa prebraté články týkajú, sa množstvom neoverených informácií bez uvedenia zdroja zneprehľadňuje a orientácia v nej sa pre čitateľa stáva ťažšou. Takisto sa stáva neprehľadným celé prostredie webových stránok zaoberajúcich sa touto problematikou.

Podobne to platí pri obrázkoch a fotografiách. Ak autor webstránky uvedie zdroj, kde obrázky našiel, návštevník si v prípade záujmu môže nájsť ďalšie podobné obrázky (obrázky od toho istého autora). Tým sa hodnota webovej stránky neznižuje, ako by sa dalo predpokladať (priznanie, že obrázok nie je originálny, odvedenie čitateľa na inú stránku), ale naopak zvyšuje (pretože ponúka ďalšie informácie a možnosti).Záver

Záverom môžme konštatovať, že napriek častej praxi je pri zverejnení akéhokoľvek diela iného autora etické a všestranne vhodné a taktiež výhodné uviesť autora diela a zdroj, odkiaľ sme článok, či obrázok čerpali. Môže byť prekvapujúce, že aj dôvody, ktoré by zdanlivo mohli hovoriť o nevýhodnosti uvedenia pôvodného autora a zdroja, v skutočnosti hovoria o výhodnosti tejto informácie pre všetky zúčastnené strany.

Oblasť etiky, zaoberajúca sa hodnotením správania sa užívateľov internetu, má rôzne špecifické oblasti skúmania. Táto práca sa venuje problematike zverejňovania prebratých diel a citácii autora. Niektoré ďalšie otázky sieťovej etiky som v práci spomenula len okrajovo, existuje však určité množstvo ďalších oblastí sieťovej etiky, ktorým sa v tejto práci nevenujem vôbec.

Svet, ktorý sa nám otvára pri zapojení sa do internetovej siete, je nesmierne pestrý a plný najrôznejších vzťahov. Je len na nás a na našej zodpovednosti, ako sa v tomto svete budeme správať. Či budeme budovať hodnoty, ktoré toto prostredie ponúka, alebo obchádzaním etických noriem strpčovať život sebe i ostatným.

[1] Z diskusie na internetovom fóre Škrečkoboardy - http://www.skrecky.sk/viewtopic.php?t=1790&postdays=0&postorder=asc&start=30
[2] tamtiež - http://www.skrecky.sk/viewtopic.php?t=1682&postdays=0&postorder=asc&start=15
[3] tamtiež - http://www.skrecky.sk/viewtopic.php?t=1634&postdays=0&postorder=asc&start=0
[4] tamtiež - http://www.skrecky.sk/viewtopic.php?t=1634&postdays=0&postorder=asc&start=15
[5] tamtiež - http://www.skrecky.sk/viewtopic.php?t=1634&postdays=0&postorder=asc&start=30
[6] Slovenský ochranný zväz autorský - http://www.soza.sk/index.php?page=158
[7] Z diskusie na internetovom fóre Škrečkoboardy - http://www.skrecky.sk/viewtopic.php?t=1745&postdays=0&postorder=asc&start=15
[8] tamtiež - http://www.skrecky.sk/viewtopic.php?t=1652
[9] tamtiež - http://www.skrecky.sk/viewtopic.php?t=1631
[10] Z diskusie na internetovom fóre Škrečkoboardy - http://www.skrecky.sk/viewtopic.php?t=1634&postdays=0&postorder=asc&start=0
[11] Citácia z návštevnej knihy - http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?hid=c748dtm5s1v956915tb5xac82pcu73
[12] Citácia z návštevnej knihy - http://www.lilinky.estranky.cz/stranka/takjaksevamtulibi
[13] Slovenský ochranný zväz autorský - http://www.soza.sk/index.php?page=158
[14] http://www.websnadno.cz/
[15] Z diskusie na internetovom fóre http://www.skrecky.sk/ - http://www.skrecky.sk/viewtopic.php?t=1620&postdays=0&postorder=asc&start=0
[16] http://www.wikipedia.sk/ - http://sk.wikipedia.org/wiki/Diskusia_k_MediaWiki:Uploadtext
[17] http://www.websnadno.cz/
[18] http://www.fotokisza.com/ - http://www.fotokisza.com/index.php?id=gale&dir=ostatni/zvirata

Zdroje:
Škrečko boardy - www.skrecky.sk
www.wikipedia.sk - www.wikipedia.sk
Pyti web o křečcích - www.pitynka.estranky.cz/
www.fotokisza.com - www.fotokisza.com
Slovenský ochranný zväz autorský - www.soza.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk