Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Softwarové pirátstvo

V súčasnej dobe možno vidieť značný nárast informačných technológií a s tým spojené prenikanie výpočtovej techniky, vybavenej softwarom, do celej spoločnosti. Spolu s nárastom počtu počítačov v komerčnej sfére aj v domácnosti je tu aj nárast porušovania autorského práva k programovému vybaveniu – softwarové pirátstvo.
Softwarové pirátstvo je neoprávnené zaobchádzanie s počítačovými programami, dokumentáciou a ďalšími súčasťami počítačových programov, ktoré sú chránené autorským právom. Na kopírovanie, rozširovanie a predaj počítačových programov má výhradné právo jedine autor, ktorý môže toto právo previesť na iné osoby jedine zmluvou.

Autorské právo sa vzťahuje na produkty duševnej práce. Jeho úlohou je zamedziť bezplatnému neoprávnenému využívaniu produktov cudzej duševnej práce a zabezpečiť primeranú odmenu autorovi. Autorské práva sú celosvetovo chránené značkou "copyright"(©) a označením majiteľa autorských práv.

Od 1. januára 2004 nadobudol účinnosť zákon č. 618/2003 Z. z. o práve autorskom a právach súvisiacich s autorským právom („autorský zákon"), ktorý nahradil doterajší autorský zákon č. 383/1997 Z. z. v znení zákona č. 234/2000 Z. z. Z hľadiska počítačového priemyslu prináša nový autorský zákon viaceré zmeny. Obsahom autorského práva je celý rad výlučných oprávnení autora. Výlučnosť autorského práva spočíva v tom, že iba autor rozhoduje o nakladaní s dielom. Bez jeho súhlasu nikto iný nemôže s dielom nakladať akýmkoľvek spôsobom.

Práva autora nový autorský zákon delí v § 16 na dve skupiny. Prvou skupinou práv sú výhradné osobnostné práva autora, ktorých sa autor nemôže vzdať, nemôže ich ani previesť na niekoho iného a ktoré autorovou smrťou zanikajú.

Druhou skupinou práv vyplývajúcich z autorstva sú výhradné majetkové práva autora, uvedené v § 18 autorského zákona. Základným majetkovým právom autora je právo použiť dielo. Na základe § 18 ods. 2 autorského zákona má autor právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, najmä však na:

• vyhotovenie kópie diela
• verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho kópie predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva
• verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho kópie nájmom alebo vypožičaním
• spracovanie, preklad a adaptáciu diela
• zaradenie diela do súborného diela
• verejné vystavenie diela
• verejné vykonanie diela
• verejný prenos diela

BSA - Business Software Alliance je „celosvetové združenie vedúcich výrobcov škatuľového softvéru, hardvéru a predstaviteľov internetového sektora" a zastupuje také firmy, ako sú napríklad Adobe Systems, Apple, Autodesk, Avid, Bentley Systems, Borland, Macromedia, Microsoft, Network Associates, Symantec, IBM, HP, PeopleSoft a ďalšie.

BSA na Slovensku vyvíja hlavne osvetovú činnosť, kde vysvetľuje dôležitosť platenia za software, ďalej prevenčnú činnosť, ktorá spočíva v tom, že upozorňuje podozrivých na to, aby si zlegalizovali používaný software, a plní aj represívnu činnosť spočívajúcu v spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní pri postihovaní osôb porušujúcich zákon.

BSA nie je softwarová polícia. Čiže nemá oprávnenie vstúpiť niekomu do prevádzky, domov alebo do internetovej kaviarne a začať tam zabavovať počítače. Miera softwarovej kriminality dosiahla podľa vyjadrení BSA na Slovensku 45 %.

Formy nelegálneho šírenia počítačových programov:

• kopírovanie inštalačných diskiet pre iný účel ako zálohovanie
• napaľovanie programov na CD ROM a ich predaj
• predaj počítačov spolu s nelegálne nahraným softwareom
• ponuka a nahranie nelegálneho software cez Internet
• prenájom a vypožičanie programov na domáce nahranie.

Spôsoby ochrany pred nelegálnym kopírovaním

V zásade sa rozlišujú dva typy ochrany:

Softwarová ochrana spočíva v tom, že software sa ochráni prístupovým heslom alebo kódom. Vyššia forma tejto ochrany sú náhodne generované čísla, ku ktorým pomocou kľúča, známeho len výrobcovi daného softvéru, bude po zaplatení zaslaný kód, ktorým software „odomkneme".

Hardwarová ochrana je považovaná za účinnejšiu ako softwarová. K zakúpenému programu dostaneme aj hardvérový kľúč, ktorý spravidla zasunieme buď do paralelného portu počítača, alebo do portu USB. Tento kľúč „odomkne" program. Ak program skopírujeme a pokúsime sa ho inštalovať na inom počítači, nebude bez kľúča fungovať. Existujú dva druhy vyhotovení Hardlock Hardkey.Rozdelenie software podľa spôsobu a stupňa ochrany autorských práv

KOMERČNÝ SOFTWARE:

Tento software je možné legálne získať iba u autorizovaného predajcu a používať je ho možné iba pri dodržaní licenčných podmienok, uvedených v licenčnej zmluve.

SHAREWARE: čiže „najprv skús a potom zaplať“:

Tento software dal autor k dispozícii voľným šírením. Je možné ho získať nakopírovaním z ľubovolného zdroja. V skúšobnej dobe je možné ho používať bezplatne, ale po skončení skúšobnej doby sa nesmie program bez zaregistrovania používať. Podmienkou legálneho
používania a získania licencie na používanie je registrácia, pričom podmienky registrácie sa vypíšu po spustení programu.

FREEWARE:

Tento software je voľne šíriteľný a používateľný bez akýchkoľvek poplatkov a obmedzení s výnimkou zásahu do zdrojového kódu. Ide zvyčajne o reklamné programy, nenáročné hry a demoverzie pripravovaných programov.

PUBLIC DOMAIN:

Taktiež voľne šíriteľné - ako FREEWARE - ale aj s prístupom k zdrojovým kódom, ktoré sa môžu upravovať a ďalej šíriť. Je potrebné zachovať aj pôvodného autora.

DEMO VERZIA:

Je program, ktorý nás má nalákať na kúpu určitého software - umožňuje pracovať s programom ako by to bol ponúkaný komerčný software, ale s určitým obmedzením. Demo verzie sa distribuujú zvyčajne bezplatne a môžu sa voľne šíriť ďalej.

BETA VERZIA:

Beta verziou sa nazýva rozpracovaná verzia software, ktorá sa poskytne externým spolupracovníkom, novinárom, významným zákazníkom a iným vybraným záujemcom na otestovanie a zhromaždenie pripomienok (keďže ide o nedokončený program, má zvyčajne mnoho chýb).

SOFTWARE NA ZÁKAZKU:

Vytvárajú si ho firmy sami, alebo ich získavajú dodávateľsky. Je to veľmi nákladný software a preto sa používa výnimočne (v bankách, burzy cenných papierov, priemyslové riadiace systémy a pod.).

Licenčná zmluva

Autorské práva sú celosvetovo chránené značkou "copyright" (Ó) a označením majiteľa autorských práv.
Princípom licenčnej zmluvy je skutočnosť, že sa kúpou programu nestávame jeho vlastníkmi, ale kupujeme iba právo software používať. Presné licenčné podmienky sa u jednotlivých výrobcov aj konkrétnych produktov líšia a je nutné vždy si ich presne naštudovať v konkrétnej licenčnej zmluve.

Ako rozlíšiť legálny software od nelegálneho

LEGÁLNY SOFTWARE

• predáva sa v originálnych neporušených obaloch s ochrannými prvkami (napr. hologramy)
• k inštalačnému médiu je pripojená licenčná zmluva, certifikát autenticity a riadny daňový doklad obsahujúci presný popis softvéru

NELEGÁLNY SOFTWARE

• je šírený bez štandardného balenia, na viackrát nahraných inštalačných médiách, ktoré sa navonok líšia od legálnych médií
• na jednom inštalačnom médiu sa nachádza viacero programov viacerých výrobcov
• k programu nie je pripojená potrebná dokumentácia
• k programu neexistujú nadobúdacie doklady (faktúry, pokladničné doklady)
• program je ponúkaný za nápadne nízku cenu

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk