referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Nedeľa, 3. decembra 2023
Softwarové pirátstvo
Dátum pridania: 12.12.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Occka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 391
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 40s
Pomalé čítanie: 10m 0s
 
V súčasnej dobe možno vidieť značný nárast informačných technológií a s tým spojené prenikanie výpočtovej techniky, vybavenej softwarom, do celej spoločnosti. Spolu s nárastom počtu počítačov v komerčnej sfére aj v domácnosti je tu aj nárast porušovania autorského práva k programovému vybaveniu – softwarové pirátstvo.
Softwarové pirátstvo je neoprávnené zaobchádzanie s počítačovými programami, dokumentáciou a ďalšími súčasťami počítačových programov, ktoré sú chránené autorským právom. Na kopírovanie, rozširovanie a predaj počítačových programov má výhradné právo jedine autor, ktorý môže toto právo previesť na iné osoby jedine zmluvou.

Autorské právo sa vzťahuje na produkty duševnej práce. Jeho úlohou je zamedziť bezplatnému neoprávnenému využívaniu produktov cudzej duševnej práce a zabezpečiť primeranú odmenu autorovi. Autorské práva sú celosvetovo chránené značkou "copyright"(©) a označením majiteľa autorských práv.

Od 1. januára 2004 nadobudol účinnosť zákon č. 618/2003 Z. z. o práve autorskom a právach súvisiacich s autorským právom („autorský zákon"), ktorý nahradil doterajší autorský zákon č. 383/1997 Z. z. v znení zákona č. 234/2000 Z. z. Z hľadiska počítačového priemyslu prináša nový autorský zákon viaceré zmeny. Obsahom autorského práva je celý rad výlučných oprávnení autora. Výlučnosť autorského práva spočíva v tom, že iba autor rozhoduje o nakladaní s dielom. Bez jeho súhlasu nikto iný nemôže s dielom nakladať akýmkoľvek spôsobom.

Práva autora nový autorský zákon delí v § 16 na dve skupiny. Prvou skupinou práv sú výhradné osobnostné práva autora, ktorých sa autor nemôže vzdať, nemôže ich ani previesť na niekoho iného a ktoré autorovou smrťou zanikajú.

Druhou skupinou práv vyplývajúcich z autorstva sú výhradné majetkové práva autora, uvedené v § 18 autorského zákona. Základným majetkovým právom autora je právo použiť dielo. Na základe § 18 ods. 2 autorského zákona má autor právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, najmä však na:

• vyhotovenie kópie diela
• verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho kópie predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva
• verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho kópie nájmom alebo vypožičaním
• spracovanie, preklad a adaptáciu diela
• zaradenie diela do súborného diela
• verejné vystavenie diela
• verejné vykonanie diela
• verejný prenos diela

BSA - Business Software Alliance je „celosvetové združenie vedúcich výrobcov škatuľového softvéru, hardvéru a predstaviteľov internetového sektora" a zastupuje také firmy, ako sú napríklad Adobe Systems, Apple, Autodesk, Avid, Bentley Systems, Borland, Macromedia, Microsoft, Network Associates, Symantec, IBM, HP, PeopleSoft a ďalšie.

BSA na Slovensku vyvíja hlavne osvetovú činnosť, kde vysvetľuje dôležitosť platenia za software, ďalej prevenčnú činnosť, ktorá spočíva v tom, že upozorňuje podozrivých na to, aby si zlegalizovali používaný software, a plní aj represívnu činnosť spočívajúcu v spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní pri postihovaní osôb porušujúcich zákon.

BSA nie je softwarová polícia. Čiže nemá oprávnenie vstúpiť niekomu do prevádzky, domov alebo do internetovej kaviarne a začať tam zabavovať počítače. Miera softwarovej kriminality dosiahla podľa vyjadrení BSA na Slovensku 45 %.

Formy nelegálneho šírenia počítačových programov:

• kopírovanie inštalačných diskiet pre iný účel ako zálohovanie
• napaľovanie programov na CD ROM a ich predaj
• predaj počítačov spolu s nelegálne nahraným softwareom
• ponuka a nahranie nelegálneho software cez Internet
• prenájom a vypožičanie programov na domáce nahranie.

Spôsoby ochrany pred nelegálnym kopírovaním

V zásade sa rozlišujú dva typy ochrany:

Softwarová ochrana spočíva v tom, že software sa ochráni prístupovým heslom alebo kódom. Vyššia forma tejto ochrany sú náhodne generované čísla, ku ktorým pomocou kľúča, známeho len výrobcovi daného softvéru, bude po zaplatení zaslaný kód, ktorým software „odomkneme".

Hardwarová ochrana je považovaná za účinnejšiu ako softwarová. K zakúpenému programu dostaneme aj hardvérový kľúč, ktorý spravidla zasunieme buď do paralelného portu počítača, alebo do portu USB. Tento kľúč „odomkne" program. Ak program skopírujeme a pokúsime sa ho inštalovať na inom počítači, nebude bez kľúča fungovať. Existujú dva druhy vyhotovení Hardlock Hardkey.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.