referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Streda, 29. mája 2024
Nové formy vzdelávania
Dátum pridania: 04.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Maka4
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 671
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 10.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 18m 10s
Pomalé čítanie: 27m 15s
 
Prostredie elektronickej výučby dokáže učiteľa oslobodiť od každodenného opakovania výkladu, navyše dokáže často prostredníctvom obrázku, či animácie vysvetliť problém jednoduchšie a dostatočne názorne na to, aby si ho študent lepšie zapamätal. Môže to vzbudiť dojem, že úloha učiteľa tým zaniká. Práve, opak je však pravdou. Elektronická forma výučby umožňuje učiteľovi stať sa lektorom, ktorý svoju pozornosť venuje len problematickým oblastiam, zdokonaľovaniu svojich kurzov, vytváraniu nových foriem interakcií so študentom a iným činnostiam, na ktoré mu doteraz nezostával dostatok času. Práve nové možnosti komunikácie so študentom predstavujú tú veľmi dôležitú súčasť vzdelávania, ktoré je možné realizovať prostredníctvom elektronických médií. Súčasne e-vzdelávanie treba chápať ako metódu, ktorá v podstatne väčšej miere vyžaduje novú kvalitu predkladaných dokumentov – nie je to len jednoduché elektronické spracovanie učebných textov s možnosťou ich elektronického prenosu. Od učiteľa sa vyžaduje komplexnejší prístup k realizácii vzdelávania vytvorený na princípoch e-Commerce.


Dištančné vzdelávanie

Postgraduálne vzdelávanie sa môže realizovať rôznymi formami. Vhodnou formou pre uskutočnenie postgraduálneho vzdelávania a zvyšovanie kvalifikácie je dištančné vzdelávanie. Dištančné vzdelávanie je vo svete známe už dlho a v súčasnosti sa konečne začína presadzovať stále viac aj u nás. Je to forma vzdelávania, ktorá nepriamo nadväzuje na diaľkové štúdium.

Dištančné vzdelávanie - " vzdelávanie na diaľku" (z anglického distance = vzdialenosť) je typ vzdelávania, pri ktorom sa študent a vyučujúci nenachádzajú na jednom mieste, teda ich delí určitá vzdialenosť.

Základným princípom dištančného vzdelávania je poskytnúť možnosť vzdelávať sa všetkým tým, ktorí chcú študovať, ale z rozličných príčin nemôžu alebo nechcú absolvovať klasickú formu štúdia. Z hľadiska úspory ľudských a prírodných zdrojov, ale aj šetrenia času je vzdelávanie dištančnou formou jedným z najzaujímavejším a v súčasnosti aj najperspektívnejším smerom získavania kvalifikácie vo všetkých profesiách. Vo svete sa využíva najmä v oblastiach s nízkou hustotou obyvateľstva, respektíve ak treba vzdelávať relatívne malé množstvo ľudí (napr. odborníkov v istej oblasti ) na relatívne veľkom území. Stále viac sa stáva dištančné vzdelávanie zaujímavejším z hľadiska finančnej a časovej efektívnosti aj pre pravidelnú rekvalifikáciu a zvyšovanie vzdelanostnej úrovne pracovníkov aj vo veľkých podnikoch.

Učiteľ a študent komunikujú pomocou pošty, telefónu, e-mailu alebo iného komunikačného kanálu. Táto forma vzdelávania je vhodné najmä pre dospelých, nakoľko vyžaduje silnú vnútornú motiváciu a sebadisciplínu. Je založená na samostatnom štúdiu frekventantov, ktorí dostávajú potrebné materiály na samoštúdium od učiteľa (tútora). Študenti majú možnosť konzultovať s tútorom vo vyhradenom čase a vyhradeným spôsobom a priebežne mu posielajú dohodnuté výstupy (kontrolné testy, seminárne práce, eseje, referáty, projekty…). Tútor hodnotí študentov jednak priebežne (podľa aktivity na konzultáciách, priebežných testov…), jednak na základe záverečnej skúšky alebo záverečnej práce. Študent takejto formy vzdelávania je závislý hlavne na textových materiáloch ( 90% je text), v súčasnosti sa stále viac materiálov začína objavovať vo forme audio, video, CD, HTML … . Na distribúciu materiálov je možné využívať rôzne dostupné a stále novo vznikajúce technológie (od klasickej pošty, cez telefón a fax, až po moderný internet).

Výhodou dištančného vzdelávania je aj jeho otvorenosť, ktorá sa prejavuje:

•voľným vstupom študentov, bez ohraničenia veku alebo iných dodatočných predpokladov (neuskutočňujú sa ani prijímacie pohovory)
•individuálnym výberom začiatku, času, miesta a tempa štúdia a výberom kurzov, ktorých následnosť môže byť variabilná
•priebežným hodnotením zadaní spojeným s ďalším učením.

Systém otvoreného dištančného vzdelávania má pre študujúceho nasledovné výhody:

•študentom, pre ktorých je vzdialenosť prekážkou, odstránenie nutnosti cestovať
•možnosť štúdia doma vo voľnom čase
•možnosť štúdia popri zamestnaní bez straty zárobku
•možnosť štúdia bez prekážok pre telesne postihnutých.

Učebné texty poskytované pri dištančnom vzdelávaní majú isté špecifiká. Pri ich tvorbe si treba uvedomiť, že učebný text pre DV nie je možné stotožňovať s učebnicou resp. skriptami pre tradičné vzdelávanie. Je to preto, lebo študijné podmienky študentov kurzov DV sa podstatne odlišujú od podmienok v ktorých študujú poslucháči normálneho vysokoškolského štúdia. Zatiaľ čo pre týchto poslucháčov je štúdium jedinou životnou povinnosťou, v kurzoch DV študujú dospelí, ktorí musia zosúladiť všetky svoje povinnosti v rodine a zamestnaní s rolou študenta.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: 5) http://www.pulib.sk/elpub/FHPV/Bilova1/14.pdf, http://telmae.karlov.mff.cuni.cz/OnlineInfo/articles.nsf/DF9B862529F09CEAC1256D4F003AACE6/$FILE/Turcani.pdf?OpenElement, 1) http://virtual.fpv.umb.sk/zbornik/zb2002/Dirner.pdf, http://mesto.sk/prispevky_velke/zilina/noveformyvzdelavan837519360.phtml, http://fpedas.utc.sk/zdal/cisla/2/20_valovic_kneznikova.pdf
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.