Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Informatika1

Windows XP

Tento system má veľmi dobre prepracované užívateľské prostredie. Displej je náš pracovný stôl. Pracovná plocha obsahuje ikony nástroje pre tvorbu dokumentov v elektronickej podobe. Pri spustení sa zobrazí prostredie, ktoré obsahuje:

-pracovná plocha obsahuje ikony aplikácií, priečinkov a súborov,

Vlastnosti hlavného panela PT - okno – panel úloh
- ponuka štart ďalej už treba len čítať z pc
ODHLÁSIŤ SA - užívateľ sa môže prepnúť na iné sedenie
VYPNÚŤ- ukončia sa všetky úlohy a základná jednotka sa vypne
REŠTARTOVAŤ- ukončí sa beh OS a do PC sa znova zavedie OS
ÚSPORNÝ REŽIM - Pc sa dostane do spánku, vypne sa monitor a prestane sa točiť pevný disk


Pracovná plocha

Pracovná plocha môže obsahovať rôzne ikony. Po stlačení PT na pracovnej ploche sa zobrazí kontextová ponuka. Ponuka obsahuje opísať z Pc po stlačení,
Prilepiť- skopíruje obsah schránky,
Schránka je dočasná pamäť.

Priečinkové okná

-Najčastejšie používané okná a slúžia pre zobrazenie obsahu disku
-Priečinkové okno obsahuje titulný riadok, pluh
-Zobrazuje meno jedného priečinku alebo celú cest

Zobrazenie celej cesty ovplyvňuje prepínač nástroje-možnosti priečinka-zobrazenie
Panel štandardných tlačidiel (dozadu ,dopredu)
Zobrazenie - rôzne režimy zobrazenia
-panel môže a nemusí byť zobrazený
-tlačidlá na tomto paneli môžu byť prispôsobene upravené

ZOBRAZIŤ-PANELI Z NÁSTROJMI-PRISPôSOBIŤ
Tlačidlá dozadu a dopredu sú aktívne len vtedy, ak sa zobrazuje len jedno priečinkové okno. Súvisí s tým prepínač. NASTROJE-MOŽNOSTI PRIEČINKA-OTVÁRAŤ PRIEČINKY V JEDNOM OKNE ALEBO OTVÁRAŤ V NOVOM OKNE
-Stavový riadok označuje počet objektov a ich veľkosť.

Tvorba priečinkov

-Je niekoľko spôsobov pre vytvorenie priečinkových okien:
-PT/Nový/Priečinok
-Súbor/Nový/priečinkov
-Panel bežných úloh/nový priečinok
-Pomocou prieskumníka

Tvorba súborov

PT/Nový/Textový dokument
Štandardné meno súboru a prípona sa nemusí písať

Operácie s objektmi

KOPÍROVANIE- dá sa realizovať rôznymi spôsobmi ale predtým treba mať označených jeden alebo viac objektov

-CTRL+C ––CTRL+V
-Použitím ikon na štandardnom paneli
-Uchopením a ťahaním z jedneho okna do druhého za držania CTRL
PRESUN

Rozdiel medzi kopírovaním a presunom je ten, že pri presune sa objekty na pôvodnom mieste neuchovávajú.
-CTRL+X kam a CTRL+V
-S použitim ikon na paneli štandardných tlačidiel
-Uchopením a ťahaním z jedného do druhého pri súčasnom držaní SHIFT
-S použitím ponuky premiestniť sub. alebo prieč. z jedného miesta na druhé
-PT a ponuka vystrihnúť a potom prilepiť
-S použitím prieskumníka

Vyhľadávanie objektov

Vyhľadávanie patrí medzi potrebné pre užívateľa na základe určitých indícií môže užívateľ objekt vyhľadať. Vyhľadávanie sa môže robiť niekoľkými spôsobmi:

ŠTART-HĽADAŤ
LUPA
Po výbere sa zobrazí ponuka textové, tabuľkové...
Všetky súbory
Hudba, obrázky
Počitače v sieti

Po tomto výbere – časť alebo celý názov a všetko treba čítať z pc

Tvorba odkazov

Odkaz je ukazateľ na dokument, program alebo iný objekt. Vytváranie odkazov uľahčuje prístup k dokumentom. Bez toho aby bol pôvodný dokument nejako ovplyvnený. Odkazy sa často vytvárajú na pracovnej ploche, aby sa nemuselo zbytočne preklikávať k pôvodnému dokumentu. Odkaz berie na seba podobu pôvodneho súboru, ale zaberá len niekoľko bytov. Ak sa na odkaz klikne, spustí sa príslušný program alebo dokument. Odkaz sa správa rovnako ako objekt, ktorý objekt zastupuje. Odkaz sa tiež môže chápať ako bezpečnostná záloha pôvodného súboru. Keď sa odkaz vymaže, pôvodný súbor ostáva.

Je označený objekt, PT, vytvoriť odkaz
PT, nový odkaz

Komprimácia objektov

Komprimácia je jednoducho povedané zmenšovanie objemovej veľkosti súboru. Takto stlačený súbor je rýchlejšie šíritelný internetom a aj menej náročný na kapacitu zálohovacieho média alebo pevného disku. Komprimácia môže mať dva typy:
-Bezstratová
-Stratová


KOMPRIMÁCIA OBJEKTOV

Takmer každý sa už v oblasti počítačov stretol s pojmom komprimácia, kompresia alebo aj hovorovým označením „zbalenie“ či „pakovanie“. Komprimácia je, jednoducho povedané, zmenšovanie objemovej veľkosti súboru. Takto „stlačený“ súbor je rýchlejšie šíriteľný internetom a aj menej náročný na kapacitu zálohovacieho média alebo pevného disku. Komprimácia sa môže rozdeliť na dve kategórie:

•stratovú - pri stratovej kompresii sa údaje skutočne „strácajú“ a už ich nemožno obnoviť. Táto metóda kompresie je vhodná pre multimediálne súbory, ako je hudba či video, kde sa môže priamo využiť nedokonalosť ľudského zraku a sluchu. Pri filmových súboroch sú najznámejšie stratové algoritmy postavené na báze MPEG4, ktorých jednotlivé druhy sú napr. DivX, XVID či 3VIX. V prípade hudby sú známe mp3, wma či ogg vorbis a pri obrázkoch sa so stratovou kompresiou stretávame napríklad v podobe JPG.

•bezstratová kompresia - v tomto prípade sa údaje nestrácajú a dochádza k skutočnému zmenšovaniu objemu. Využíva sa pri tom algoritmus, ktorý vďaka odlišnému zápisu dát môže dočasne odstrániť prebytočné údaje. Na jednoduchú predstavu o tom, čo vlastne je komprimácia, môže poslúžiť metóda potlačenia núl. Pri tomto type komprimácie jednoducho dôjde k zmene zápisu po sebe idúcich prázdnych miest. Namiesto toho, aby sa zapísalo napríklad dvanásť núl v rade, zapíše sa len počet, ktorý sa uvedie pri indikátore kompresie. Takže namiesto zápisu 000000000000 dosiahneme zmenšenie zápisom #12.
Pri multimediálnych súboroch je použitie nestratovej kompresie zriedkavejšie, ale niekedy treba súbory zanechať v úplnej kvalite – či už pre ich neskoršiu úpravu, alebo v prípade hudby pre splnenie požiadaviek veľmi náročných poslucháčov. Pri videu je to napríklad Huffmanova kompresia, pri audiosúboroch patria k nestratovým komprimačným algoritmom napríklad Monkey‘s Audio alebo FLAC.

Bezstratová kompresia sa používa hlavne pri textových súboroch a programoch. Pri nich je totiž principiálne nemožné použiť stratovú kompresiu, pretože zmiznutie písmen v textovom súbore by bolo málokomu príjemné, rovnako ako vlastnenie softvéru, ktorý by pre neprítomnosť nejakej dôležitej časti nefungoval. Na túto kompresiu existuje veľký počet programov a komprimačných algoritmov, každý s určitými odlišnosťami. Používateľ sa potom ocitá na rázcestí, pre ktorý z nich sa rozhodnúť. Čo použiť?

KOMPRIMÁCIA DÁT PROSTRIEDKAMI OS WINDOWS XP

Systém Windows XP štandardne podporuje dva typy kompresie:
-kompresia pomocou funkcie „Komprimované (zazipované) priečinky“ (funguje pri všetkých troch typoch súborových systémov (FAT, FAT 32, NTFS)).
-kompresia dát v prostredí súborového systému NTFS

KOMPRESIA SÚBOROV A PRIEČINKOV METÓDOU „ZIP“

a)vytvorenie nového prázdneho komprimovaného (zazipovaného) priečinka
-otvoríme si ľubovoľný priečinok alebo jednotku na ktorej chceme vytvoriť zazipovaný priečinok,
-pomocou PTM klikneme na pracovnú plochu a vyberie sa komprimovaný (zazipovaný) priečinok...
-priečinku známym postupom priradíme meno → ENTER
Ľubovoľný súbor, ktorý sa presunie do takéhoto komprimovaného priečinku bude zaberať na disku menej miesta (bude „zazipovaný“).

b)Priame „zazipovanie“ jestvujúceho súboru alebo priečinka
-na ikonu ľubovoľného súboru alebo priečinka sa klikne pomocou PTM, medzi otvorenou ponukou pri priečinku sa objaví aj možnosť „Odoslať kam“ a vyberie sa Komprimovaný priečinok.
-v tom istom okne, v ktorom je umiestnený pôvodný, nekomprimovaný súbor sa vytvorí ešte jeden komprimovaný priečinok označený zipsom a s menom súboru resp. priečinka. Takto vytvorený priečinok je pripravený pre pridávanie súborov, ktoré budú komprimované.
-komprimovaný priečinok možno rozpoznať podľa zipsu na jeho ikone. -ak zdieľate komprimovaný priečinok s používateľmi iných operačných systémov, obmedzte dĺžku názvu priečinka na osem znakov a s príponou .zip

KOMPRESIA SÚBORU ALEBO PRIEČINKU NA JEDNOTKE NA JEDNOTKE NTFS

Tento postup s spôsob kompresie je možné použiť len ak sú príslušné dáta uložené najčastejšie pevnom disku) naformátovanom na súborový systém na pamäťovom médiu (NTFS. Pomocou kompresie systému NTFS je možné komprimovať jednotlivé súbory a priečinky alebo aj celé jednotky NTFS:
-klikneme pomocou PTM na ikonu súboru (priečinku, jednotky), ktorý chceme komprimovať
-z rozbalenej ponuky možností vyberieme „Vlastnosti“
-zobrazí sa nám dialógové okno „Názov súboru – vlastnosti“
-na karte „Všeobecné“ klikneme LTM na „Spresniť“
-zobrazí sa ďalšie okno Spresniť atribúty a v tomto okne s zaškrtne prepínač Komprimovať obsah a šetriť tak miesto na disku
-voľbu potvrdíme kliknutím na OK v okne Spresniť atribúty a následne v okne Názov súboru – vlastnosti...
Ak sa nám v okne Názov súboru – vlastnosti“ tlačidlo Spresniť neobjaví, znamená to že spomínaný súbor sa nachádza v súborovom systéme FAT alebo FAT32 a kompresiu NTFS nie je možné využiť...

EXTRAHOVANIE KOMPRIMOVANÝCH SÚBOROV

Pojem extrahovanie je proces opačný ako je proces komprimovania. Aby bolo možné dáta skomprimované niektorou z metód v prostredí OS používať musíme ich spätne extrahovať.
Extrahovanie v prostredí súborového systému ntfs:

Pri otvorení komprimovaného súboru v prostredí súborového systému NTFS ho systém Windows automaticky dekomprimuje - extrahuje. Pri jeho zatvorení systém Windows súbor znovu skomprimuje. Tento proces, ako už bolo v riadkoch spomínané, spôsobuje spomalenie chodu aplikácie pri manipulácii s dátami...

Extrahovanie súborov typu zip:

a)komprimovaný súbor sa prekopíruje alebo presunie, niektorou zo známych možností, zo zazipovaného priečinka do nejakého iného nekomprimovaného priečinka, alebo na pracovnú plochu alebo na iné pamäťové médium. Na novom mieste sa vytvorí súbor v pôvodnej, nekomprimovanej veľkosti, pôvodný zazipovaný súbor pritom zostáva na pôvodnom mieste.

b)celý priečinok aj s jeho obsahom sa dá zmeniť naspäť do nekomprimovanej podoby takto: klikne sa PTM na ikonu zazipovaného priečinka a z ponuky sa vyberie Extrahovať všetky. V ďalších oknách sa vyberie cieľové miesto umiestnenia nekomprimovaných súborov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk