Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Počítače osí

Počítače osí


1) Vysvetlite princíp počítacích bodov

Princíp činnosti počítača osí je založená na zistení počtu osí, ktoré do kontrolovaného úseku vstúpia a počtu osí, ktoré z kontrolovaného úseku vystúpia. Porovnaním počtu osí na oboch koncoch úseku sa zisťuje, či vlak prešiel celý a na tomto základe sa vyhodnocuje voľnosť trate výstupným relé počítača. Výstupné relé počítača má podobnú funkciu ako relé pri koľajových obvodoch.

Poznáme 2 druhy počítače osí:

a) bez smerovej citlivosti - používa sa na spádoviskách
b) so smerovou citlivosťou - používa sa na tratiach.- Vysvetlite funkciu počítacích bodov

Počítače osí so smerovou citlivosťou majú v každom počítacom mieste 2 koľajnicové spínače, priestorovo vzájomne posunuté tak, že vytvárajú impulzy s časovým oneskorením. Dvojitý koľajnicový spínač pozostáva z dvoch spoločne montovaných koľajnicových spínačov. Vysielacie body sa montujú na vonkajšiu stranu koľajnice. Prijímacie hlavy oproti na vnútornú stranu koľajnice. Tým je zaistená smerovosť počítania. Osi koľajových vozidiel sú takto zachytené dvakrát, z čoho sa dá odvodiť smer
jazdy.

Ako koľajnicové spínače sa používajú 2 druhy:

a) magnetické
b) elektronické- Vysvetlite celkovú funkciu počítača osí

Počítač osí pracuje s minimálne dvoma počítacími bodmi, kde dvojitý koľajnicový spínač je ovplyvňovaný prechádzajúcimi kolesami. Informácia o obsadenom alebo voľnom stave kontrolovaného úseku je odvodená čítačom zo signálov, ktoré prechádzajú do vnútorného zariadenia od počítacích bodov. Obsah čítača sa pri každej osi vchádzajúcej do úseku o jednu zvýši a pri každej osi vychádzajúcej z úseku o jednu zníži. Nulový stav čítača je kontrolovaná zvláštnym reléovým obvodom, ktorý zaručuje bezpečný výstup.2) Popíšte funkciu vnútornej jednotky

Vnútorná jednotka pozostáva z vyhodnocovacej jednotky EAA - A3, kde sú obvody pre zosilnenie, identifikáciu a spracovanie signálu s koľajnicových spínačov. Bezpečný výstup informácii počítača osí pre nadväzujúce zabezpečovacie zariadenie zaisťuje reléový obvod. Vnútorné zariadenie býva umiestnené v reléovej miestnosti.- Vysvetlite činnosť jednotlivých jednotiek

AWP - Opakovacia jednotka - je spojovacím článkom medzi vlastným elektrickým počítacím systémom a nadväzujúcim zabezpečovacím zariadením.
AS - Výstupná jednotka - obsahuje kontrolné prvky a indikátory stavu čítača a pamäti.
ZE - Jednotka čítača - obsahuje binárny čítač a indikátor smeru počítania.
RD2/RD4 - tzv. Smerový diskriminátor - v tejto jednotke sa spracúvajú smerové informácie.
EV - Vstupný zosilňovač – jeho úlohou je kontrolovať úroveň usmerneného a zosilneného NF napätia z vonkajšieho zariadenia.
PR - Programovacia jednotka – slúži pre špecifikáciu požadovanej konfigurácie systému počítača.
SVI - Je vnútorné napájanie 5V a 20V pre počítací systém.
SVE - je vonkajšie napájanie 70 -100V3) Porovnajte koľajové obvody s počítačom osí

- výhody a nevýhody koľajových obvodov
Výhody:

- Nemá problémy pri aktivovaní systému po poruche, výpadku napájania atd. a je okamžite a bez ďalšieho zásahu do neho je schopný správnej a bezpečnej činnosti.
- Je schopný kontrolovať elektrickou vodivosť a tím teda aspoň čiastočne mechanickú celistvosť koľajníc.
- Je schopný vytvoriť líniový prenosový kanál na prenášanie informácii medzi traťou a koľajovým vozidlom.

Nevýhody:

- Problémy s elektrickou kompatibilitou vyplývajúci zo súčasného vedenia trakčného prúdu koľajnicami.
- Závislosť na dobrom elektrickom kontakte kolesa ( okolku ) a koľajnice.
- Malá presnosť v detekcii polohy koľajového vozidla.
- Vysoké investičné a prevádzkové náklady.


- výhody a nevýhody počítača osí


Výhody:

- Najvhodnejšie preklenie mnohokilometrový úsek.
- Problém s jeho bezpečnou aktiváciou po výpadku je prijateľnejší na málo zaťažených tratiach

Nevýhody:

- Problémy s nastavením a životnosťou počítacích snímačov.
- Problémy s aktivácí systému po poruche.
- Problémy kompatibility s novými druhy bŕzd.
- Vysoké investičné a prevádzkové náklady.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk