Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Elektronické publikovanie

7. Elektronické publikovanie

Elektronické publikovanie nabralo na význame hlavne po rozšírení celosvetovej siete internet a nadobudlo podobu elektronických dokumentov. K elektronickému publikovaniu by sme vlastne mohli zaradiť všetko, čo sa týka siete internet. Napríklad software, knihy, dokumenty, poštu, internet banking a podobne. Základom všetkých internetových prezentácii je práve programovací jazyk HTML, v ktorom je väčšina dokumentov napísaná. Neskôr pri potrebe vyššej bezpečnosti vznikli jazyky ako napríklad php, asp a cgi. Rozdielom medzi klasickým dokumentom a napríklad php skriptom je, že klasická HTML prezentácia má pevnú podobu zdrojového HTML kódu, ktorý si môže užívateľ prezerať a pri skripte php sa pri zadaní názvu dokumentu do okna prehliadača automaticky vygeneruje kód HTML, ktorý si užívateľ môže prezerať. Tak je zabezpečená ochrana celého dokumentu a nieje možné si prezerať kód php skriptu.
Uvedený spôsob ochrany je dôležitý najmä pre služby internet bankingu, rôznych e-mailových a iných spoločností.

Možnosti

Pomocou elektronického publikovania sa dnes prostredníctvom internetu šíria prakticky všetky veci týkajúce sa počítačov. Je možné sťahovať hudbu, elektronické knihy, software, čítať si elektronickú verziu novín, pozrieť si program televízie, informovať sa o počasí, zapojiť sa do súťaží, spravovať svoje konto v banke, hľadať si prácu, obnoviť si kredit mobilného telefónu, posielať krátke správy SMS, počúvať rádio, pozerať televíziu, pomocou živej kamery vidieť, čo sa práve deje v rôznych častiach sveta a napríklad si aj objednať večeru. Svoju prácu, postoje, názory a projekty nám umožňujú rôzne spoločnosti prezentovať pomocou siete Internet.

Protokoly

Na zobrazovanie stránok písaných v html a iných prezentácii sa používa protokol http (píše sa na začiatku adresy) – Hyper Text Transfer Protocol. Ďalej poznáme Protokol ftp – File Transfer Protocol, ktorý sa používa hlavne na prenos súborov. Poznáme ešte bezpečnostné protokoly https a iné, ktoré sú dôležité napríklad pri spravovaní obchodu.

Výhody http a elektronického publikovania

Už samotný názov http (význam) hovorí, že sa jedná o nejaký hypertextový protokol, čo znamená, že nieje statický, ale pomocou prepojených objektov (obrázkov a textu) sa môžeme dostať len pomocou kliknutia myši na úplne inú lokalitu na internete, ktorú nám tvorca stránky odporúča.

Elektronické publikovanie ako také má veľký význam pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí sa pomocou internetu môžu dozvedieť informácie, ktoré by sa inak nedozvedeli. Môžu si prečítať v elektronickej verzii denníkov rôzne informácie alebo si vypočuť niektoré Slovenské rádio. Kontakty s rodinou a priateľmi umožnujú chaty a e maily, ktoré sú v porovnaní s klasickou poštou mnohokrát rýchlejšie. Na význame naberá aj určitá forma skúšania pomocou internetu v dnešnej dobe už na západe zaužívaná.

Tvorba prezentácii

Základom tvorby internetových prezentácii je už spomínaný jazyk HTML. Pri tvorbe HTML dokumentu môžeme použiť klasický textový editor, avšak prácu nám uľahčujú programy určené práve na tvorbu HTML prezentácii. Aj tieto môžeme rozdeliť do 2 skupín a tými sú grafické a textové. V textových si musí užívateľ napísať celý kód HTML dokumentu sám, pričom nám program poskytuje lepšie rozlíšenie a prehľad ako klasický textový editor. Zvýrazňuje príkazy, skripty, formuláre – každé farbou, ktorú si zväčša môžeme sami nastaviť. Sem patrí napríklad český Golden HTML Editor.

Viac obľúbené sú grafické editory, ktoré nám HTML kód vyrobia automaticky. My len vytvoríme dokument podobným postupom ako napríklad vo worde a program automaticky prevedie dokument do tvaru prezerateľného v sieti internet. Takýto program nám poskytuje možnosť pridania tabuliek, rôznych prídavných skriptov, formulárov, obrázkov a animácii. Grafické editory majú zvyčajne možnosť aj textovej módy, aby sme mohli dokument vhodne dotvoriť. K týmto môžeme zaradiť napríklad Microsoft Word (ale bez možnosti textovej verzie čo je veľká nevýhoda), Microsoft FrontPage tvoriaci súčasť zbierky Microsoft office (ktorý je už zameraný len na tvorbu HTML) a známy Homesite od Allaire.

HTML

Html súbor má koncovku .html alebo .htm a môžeme ho prezerať rôznymi prehliadačmi ako napríklad Internet Explorer a Netscape Communicator. Html dokument obsahuje text, môže obsahovať obrázky, formuláre, jednoduché animácie, multimediálne filmy (Flash s koncovkou .swf), rôzne applety (vytvorené v programovacom jazyku Java ktoré sú používané napríklad ako menu stránky, na chatovanie (Viacerí užívatelia pripojení píšu odkazy do fórumu a tak vlastne ’kecajú = chat(ang)‘) alebo ju len vhodným spôsobom okrášľujú. Príkazy v jazyku HTML sa nazývajú tagy sú ohraničené vždy znakmi <>
Napr. , ,
, ,
a podobne.

Do hranatých zátvoriek píšeme ešte parametre príkazu, ktoré určujú čo a ako má funkcia urobiť alebo určitú vlastnosť.
NapríkladParametrov príkazu body je viac ako pri ostatných tagoch.
Parameter bgcolor nám značí, akej farby bude pozadie dokumentu. V tomto prípade je jeho hodnota #000000 Ktorá môže a nemusí byť v úvodzovkách. Rôzne správne podoby tohto parametra môžu byť
Bgcolor="#000000"
Bgcolor=‘#000000‘
Bgcolor=#000000
Bezpečnejšie je však úvodzovky písať, je jedno aké.
Ďalším parametrom je text="#ffffff" ktorý označuje predvolenú farbu písma normálnych textových častí. Hodnota ako pri bgcolor je vyjadrená hodnotou v hexadecimálnom tvare ktorá pozostáva z 3 častí:
Prvé dva znaky (ff) označujú odtieň červenej (red) ďaľšie 2 odtieň zelenej a posledné 2 odtieň modrej. Znak # pred hodnotou značí, že sa jedná o hodnotu hexadecimálnu. Ďaľšie parametre:

link="#ffffff" – farba odkazu ne inú stránku alebo súbor
vlink="#ffffff" – ako link, ale písmeno v je zo slova visited – už navštívený odkaz.
alink="#ffff00" – ako link, ale ‘a‘ je zo slova active – aktívny a je to farba odkazu, na ktorý ste práve klikli a ešte ho držíte. title="Titulok stránky" – Titulok stránky – je zobrazovaný ako toolip keď zastanete kurzorom na určitom mieste, tak sa vypíše práve tento text.
background="Fruit Peel.bmp" – názov obrázka, ktorý je v pozadí dokumentu
bgproperties="fixed" – značí, že obrázok v pozadí sa nebude hýbať spolu s dokumentom, ale ostane na mieste a posúvať sa bude len zvyšok dokumentu. Príkaz sa používa vždy pred celou viditeľnou časťou dokumentu a nastavuje niektoré dôležité vlastnosti. Jeho preklad – telo, je vlastne telo dokumentu. Na konci dokumentu sa ukončuje príkazom bez parametrov. Na ukončenie príkazu sa vždy používa lomítko a ukončujúci príkaz je bez parametrov. Napr.
, ,
, Referaty.sk - Elektronické publikovanie , .
Príklad otvorenia html dokumentu:
- príkaz ktorý značí že sa píše v html
- Head sekcia čiže hlava, ktorá môže kľudne vypadnúť
Titulok oknaReferaty.sk - Elektronick√© publikovanie - Titulok okna prehliadača
- Ukončenie sekcie headOblasť medzi časťami uzavretými do typických zátvoriek je práve to, čo je prehliadačom zobrazované.

Napríklad kód


Toto je červené písmo napísané písmom Courier New veľkosti 2.

Jeho výsledok vyzerá asi takto:

Toto je červené písmo napísané písmom Courier New veľkosti 2.

Prehľad niektorých dôležitých tagov:

... - Hypertextový odkaz
href - Cesta alebo url stránky/súboru
target- Cieľ – používa sa napríklad pri stránke rozdelenej na rámce
_new – Otvorí nové okno
_self – Otvorí dokument v tom istom okne

... - Bold, vyznačuje úsek hrubého písma

... - Pozri hore


- Funkcia enteru – nastaví nový riadok

...
- Text, ktorý je zarovnávaný do stredu

... - Umiestnené v sekcii head, rozdeľuje stránku na rámce
cols – stĺpce
rows – rady
Príklad: ...

- časť vo frameset, nastavuje vlastnosti rámca
name – meno
src - url adresa, ktorá bude v rámci zobrazená

... - Vlastnosti písma pre ohraničený úsek
face – názov písma
size – veľkosť písma
color – farba písma
align – zarovnávanie
left – na ľavo
center – do stredu
right – na pravo

... - Začiatok a koniec kódu

... - Sekcia head do ktorej sa vpisujú tagy ako napr. <br><br><img> - Obrázok<br> height – šírka<br> width – dĺžka<br> src – adresa obrázku<br> border – šírka ohraničenia<br><br><marquee>...</marquee> - hýbajúci sa text<br><br><p>...</p> - Úsek, pre ktorý platia nastavené vlastnosti<br> align – Pozri <font><br><br><table>...</table> - Tabuľka<br> width<br> height<br> bgcolor<br> border<br><tr>...</tr> - rows, rady tabuľky, tag umiestnený v tabuľke<br><td>...</td> - Stĺpec tabuľky<br><br><u>...</u> - underlined – Úsek podčiarknutého písma<br><br>[Bestrafer].</div> </td></tr> </table></td></tr> <tr><td height="1"><hr noshade style="height:1px;color:#000000;"></td></tr> <tr><td>Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk</td></tr> </table> <script type="text/JavaScript" language="JavaScript">print();</script> </body> </html>