Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

MIDI systémy - výučba hudby počítačom

Výučba hudby počítačom

Použitie technológií v súčasnej hudbe je neprehliadnuteľné. Hociktorá hudobná skladba, ktorú počujeme, prechádza technologickým procesom. K tomu dochádza vtedy, keď je skladba vytváraná, hraná alebo reprodukovaná. Vďaka využitiu technológie hudobná informácia a komunikácia v posledných desaťročiach zaznamenala pozoruhodný rozmach.
Výučba hudby sa nemusí vyhýbať novým spôsobom, ktorými súčasná spoločnosť tvorí a počúva hudbu. Naopak, tieto nové zdroje pomáhajú študentom učiť sa počúvať hudbu a taktiež sa naučiť, ako je hudba vytváraná, a preto prinášajú vnímavejší a kritickejší postoj voči hudbe.
Použitie technologických zdrojov v výučbe hudby nielen povzbudzuje záujem študentov v učení, ale pripravuje ich aj na začlenenie do rozširujúcej sa technologickej spoločnosti, v ktorej žijú.
Úlohou hudobnej výchovy na základných a stredných školách je vychovať budúcich hudobných poslucháčov a pozdvihnúť ocenenie hudby. V priebehu svojho vzdelávania by sa študent mal učiť počúvať hudbu (rozvíjať hudobnú pozornosť počúvaním a analyzovaním hudby) a tvoriť hudbu (vyjadrovať sa hraním a komponovaním hudby).

MIDI systémy

Skratka MIDI označuje digitálne rozhranie hudobnej elektroniky (Musical Instruments Digital Interface). Je to medzinárodný štandard na prepojovanie elektronických hudobných nástrojov, počítačov a iných prístrojov, štandard pri komunikácii medzi systémami (porty, káble, komunikačné protokoly) a zahŕňa v sebe „reč“, ktorá umožňuje výmenu dát medzi systémami. Je dôležité zdôrazniť, že MIDI neprenáša zvuk; prenáša len informáciu, ako reprodukovať istú časť skladby. MIDI je počítačovým ekvivalentom notového zápisu. Oficiálne sa za rok zrodu MIDI považuje rok 1983, kedy boli prvý krát na hudobnom veľtrhu vo Frankfurte prezentované syntetizátory používajúce MIDI.
Základné MIDI systémy dovoľujú zaznamenať hudobné sekvencie a reprodukovať ich na syntetizátoroch. Na to potrebujeme počítač s programom, ktorý má úlohu sekvencera, kde možno zaznamenať sekvencie (MIDI dáta) a poslať ich na syntetizátor (zvukový generátor) pripojený k zosilňovaču.
Jadrom každého MIDI systému je syntetizátor (často je ním počítač), ktorý prijíma správy (MIDI inštrukcie) a generuje na ich základe hudbu. Výhodou súborov s MIDI inštrukciami je veľká úspora miesta, pričom kvalita výsledného zvuku nezávisí od inštrukcií, ale len od kvality koncového MIDI syntetizátora.

Pri tvorbe zvuku pomocou MIDI uchovávame iba údaje o priebehu hry na daný nástroj, o hraných notách, dĺžke ich trvania, o sile prítlaku na kláves a mnoho ďalších dát ako sú stereováha, hlasitosť, vibrato (amplitúdová modulácia), pitchbend (frekvenčná modulácia), atď. Výsledný zvuk, ktorý vníma naše ucho, nie je uložený v MIDI súbore, ale o jeho vytvorenie na základe MIDI dát sa stará syntetizátor. To teda potom znamená, že jedna a tá istá skladba uložená vo formáte MIDI znie rôzne na rôznych syntetizátoroch, čo je jedna z nevýhod MIDI. Čiastočne problém MIDI odstraňuje zavedenie štandardov GM (General Midi) a ďalších odvodených a vylepšených (GS, XG). Štandard GM tak isto ako jeho rozšírenie GS (General Sound) zaviedla firma Roland. XG (Extended GM) je štandard z dielne firmy Yamaha a je z týchto štandardov najvyspelejší a najdokonalejší. V praxi použitie týchto štandardov znamená, že napríklad použitý nástroj na všetkých syntetizátoroch podporujúcich daný štandard, má rovnaké zafarbenie, teda napr. piano bude znieť ako piano a nie ako husle a pod. Štandardy potom zaručujú, že skladba bude nezávislá od syntetizátora, ktorý sa používa na jej prehrávanie. Každý hudobný nástroj má v štandarde MIDI priradený istý kód, napr. klavír má kód 0, husle kód 40 a pod. Celkový počet priradených kódov je 127. Niektoré z nich však nezodpovedajú hudobným nástrojom, ale špeciálnym zvukovým efektom, napr. štebot vtákov, potlesk a pod.

Základné komponenty MIDI systému sú:

- MIDI Interface
Toto je zariadenie na vysielanie a prijímanie MIDI dát z a do počítača. Mnoho zvukových kariet umožňuje použiť port pre joystick na komunikáciu počítača s elektronickými hudobným nástrojom. Najnovšie hudobné zariadenia tiež umožňujú spojenie s RS-232 portom, ktorý majú všetky počítače. Preto netreba mať špecifický MIDI adaptér.

- Káble a porty
Porty, ktorými prechádzajú MIDI dáta, všetky vyzerajú rovnako: sú to 5-pinové DINy. Sú tri druhy MIDI portov:
Portom MIDI In vstupujú dáta z iného zariadenia. Dáta vstupujúce do syntezátora cez MIDI In port sú premieňané na hudbu.
Dáta, ktoré vysiela zariadenie samotné, vychádzajú portom MIDI Out. Keď hráme na MIDI klávesnicu, posielame informácie cez port MIDI Out.
Dáta tiež môžu prechádzať portom MIDI Thru, ale v tomto prípade sú len kópiou dát, ktoré vstúpili cez port MIDI In. MIDI Thru používame na zapojenie troch alebo viac MIDI zariadení v jednom systéme.

- MIDI zariadenia
Sú tri typy MIDI zariadení:
Zvukové generátory dostávajú informácie cez kanál MIDI In a premieňajú ich na zvuk. Samplery reprodukujú zvukové vzorky zaznamenané z tradičného nástroja. Zvukové vzorky sú nahrávané v štúdiu a digitálne uchované v pamäti MIDI zariadenia.

Potom sú adaptované na rôzne úrovne intenzity a frekvencie.
Kontroléry sú mechanické zariadenia, ktoré imitujú tradičné hudobné nástroje: klávesnica, gitara, perkusie atď. Ich úlohou je premieňať hudbu, ktorú na nich hráme, na MIDI informáciu. Aby sme hru mohli počuť, kontrolér musí byť pripojený k zvukovému generátoru.
Sekvencery sú počítačové zariadenia, schopné pracovať s MIDI informáciou: môžu meniť tempo a tóny, pridávať hlasy, tlačiť notové záznamy atď. Sekvencery sú obyčajne programy, ktoré bežia na počítači, dovoľujú nahrávanie, mixovanie a aranžovanie digitálnej hudby založenej na MIDI.

Vzdelávacie možnosti

Rovnakým spôsobom, akým editujeme text v textovom editore, môže učiteľ robiť pracovné hárky pre triedu, ktoré zahŕňajú hudobnú grafiku, muzikogramy, časti skladieb a podobne. Učiteľ môže pripraviť hudobné súbory (MIDI alebo WAV formát) ako ilustráciu pri vysvetľovaní. Tieto súbory môže urobiť editáciou alebo sekvencovaním v reálnom čase. Môžu byť použité v rôznych výučbových situáciách na zvýšenie a zlepšenie hudobnej analýzy, počúvania atď., pretože umožňujú vidieť noty alebo muzikogram na obrazovke a sledovať ich súčasne s počúvaním hudby.
Ďalšie možnosti, ktoré ponúka technológia, zahŕňajú počúvanie CD pomocou počítača vybaveného multimediálnymi perifériami (zvuková karta a mechanika CD-ROM), alebo hranie hudby pomocou MIDI kontroléra (klávesnica alebo iné). To znamená, že dobré vybavenie pre prácu so zvukom na počítači môže nahradiť alebo rozšíriť možnosti, ktoré nám ponúkal jednoduchý stereosystém alebo syntezátor. S hudobnými aplikáciami na CD-ROM hudobná knižnica získa zvuk a zabezpečí nové spôsoby pristupovania k informáciám cez exploráciu, objavovanie a zábavu.

Linky:
http://www.xtec.es/rtee/eng - www.xtec.es/rtee/eng

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk