Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Informatizácia spoločnosti

Téma: Informatizácia spoločnosti

Internet
– stručne ho možno charakterizovať ako: komplexnú globálnu sieť pozostávajúcu z tisícov ďalších nezávislých sietí prevádzkovaných vládnymi agentúrami, výchovno - vzdelávacími a výskumnými inštitúciami, ale v poslednom čase stále viac aj súkromnými obchodnými spoločnosťami
– súbor noriem, alebo protokolov, ktoré umožňujú komunikáciu medzi verejnými a privátnymi sieťami, cez rôzne typy komunikačných médií / telefónne linky, satelit / a rôzne technické platformy / PC, pracovné stanice / -- globálnu sieť.

1. Ako nové komunikačné médium, ktoré mení spôsob komunikácie medzi ľuďmi, odstraňuje geografické bariéry, je zdrojom vzdelávania, oddychu a zábavy.
2. Internet sa rozvíja aj vďaka internetovským providerom. /1/ s. 169

Informačná spoločnosť:
– Zmeny vyvolané narastajúcim významom informácií a IKT.
Dôsledkom akcelerujúceho vplyvu IKT je kvalitatívna zmena charakteru spoločnosti z industriálnej na informačnú / informačná revolúcia / / 3/ s.1
– Spoločnosť založená na prieniku informačných technológií, informácií a poznatkov do všetkých oblastí spoločenského života v takej miere, že zásadne menia spoločenské vzťahy a procesy /1/ s. 121

Prínos informačnej spoločnosti:
– zvýšenie kvality života väčším výberom služieb a zábavy
– lepšia podpora vzdelávania a priebežného vzdelávania počas aktívnej kariéry, podpora profesijnej flexibility spoločnosti
– nové možnosti pre uplatnenie tvorivých schopných ľudí
– zvýšenie schopnosti spoločnosti reagovať na zmeny v štruktúre ponuky a dopytu na kvalifikáciu pracovnej sily.
– výkonnejšia a transparentnejšia štátna správa, bližšie k občanovi, vyšší podiel občanov na verejnej správe /5/ s.1

Informačná technológia:
– súhrn technológií používaných pri spracovaní v knižných a informačných systémoch.
Objektom záujmu sú knižné a informačné systémy, automatizované, ktoré využívajú výpočtovú techniku a programovanie a ktoré sú zamerané na spracovanie odborných informácií a dokumentov. /1/ s. 122

Informačné a komunikačné technológie / IKT /
– Pod IKT patria: najmä počítače, počítačové siete a Internet. /4/ s. 1

1, IKT prispieva k mnohonásobnému zveľaďovaniu informačného bohatstva, k aktivizácii intelektuálneho a inovačného potenciálu krajiny, zvyšovaniu jeho účinnosti v prospech rozvoja spoločnosti.
2, Krajiny sveta sa cieľavedome usilujú využívať IKT na urýchlenie rozvoja ekonomiky spoločnosti, na skvalitnenie života občana.
3, Formuje novú, digitálnu a znalostnú ekonomiku.
4, IKT tvorí významný fenomén súčasnej ekonomiky, odstraňuje geografické hranice a podporuje proces globalizácie ekonomiky a medzinárodnú spoluprácu.

Význam IKT je: nezanedbateľný pri sprístupňovaní informácií občanom, pri zjednodušení komunikácie s verejnou a štátnou správou, ako aj pri zvyšovaní podielu občana na riadení štátu. /3/ s. 1

Informatizácia:
– zavádzanie počítačovej a telekomunikačnej techniky do sociálnych procesov

1, je vytvorený analogicky pojmom elektronizácia, automatizácia - technická stránka premien v spoločnosti
2, nie je technický ani technologický, ale sociálny proces spojený s technickými a technologickými zmenami.
3, Základným charakteristickým znakom procesu informatizácie je univerzalizácia informačných metód za využitia informačných technológií vo všetkých ľudských činnostiach, čo umožnilo nájsť nový zdroj rozvoja a rastu – informácie a znalosti.
Predpokladmi realizácie procesu informatizácie sú:

1. cieľavedomé využívanie informácií a znalostí
2. cieľavedomé využívanie informačnej techniky a technológie
3. inštitucionálna základňa
4. ľudský faktor /1/ s. 155

Informatizácia spoločnosti je: chápaná ako koncepčne riadený proces smerujúci k maximálnemu využitiu potenciálu ponúkaného informačnými a komunikačnými technológiami (IKT) vo všetkých relevantných oblastiach spoločenského, politického a hospodárskeho života.
Najdôležitejším prínosom informatizácie spoločnosti je nová kvalita spoločenského, hospodárskeho a politického života, teda zvýšenie kvality života každého občana, a vytvorenie podmienok pre budovanie vedomostného hospodárstva využívaním metód a prostriedkov informatiky, vrátane IKT. /2 / s. 3

Didaktická technika:
- môžeme ju charakterizovať ako didaktické prostriedky technického charakteru / prístroje a zariadenia /, ktoré umožňujú vo vzdelávacom procese predvádzať, alebo demonštrovať niektoré druhy učebných pomôcok. /7/ s. 180
- plní tie isté úlohy ako učebné pomôcky a rozumieme ňou využívanie rôznych prístrojov a technických zariadení – film, zvukové prístroje a výpočtovú techniku. /6/ s. 150
- súhrnný názov technických prostriedkov, prístrojov, nástrojov a zariadení, ktoré vo vzdelávacom procese umožňujú prezentovať, sprostredkúvať informácie z príslušných učebných pomôcok a informácie informačných zdrojov / 8/ s. 102

Výpočtová technika:
– technické a programové prostriedky spracovania informácií na báze číslicového počítača.
Samočinne sleduje určený predpis / program / a podľa neho rýchlo a spoľahlivo riadi naprogramovanú činnosť. Komunikácia s jednotkou umožňuje vstupné a výstupné jednotky

tzv. zariadenia: monitor, klávesnica, myš, pevný disk, disketová jednotka, tlačiareň, server, skener ďalšie komunikačné a iné zariadenia / 8 / s. 494

Zdroje:
HOTÁR, Vladimír. et. al. : 1984 Pedagogická encyklopédia Slovenska. 1.zväzok Bratislava : VEDA SAV, 1984. 742 s. -
PETLÁK, Erich. 1997. Všeobecná didaktika. Bratislava : IRIS, 1997. 270 s. ISBN 80-88778-49-2 -
KATUŠČÁK, Dušan : et. al. : 1998. Informačná výchova. Terminologický a výkladový slovník. 6. zväzok. prvé vydanie. Bratislava : MEDIA TRADE SPN, 1998 375 s. ISBN 80-0802818-1 -
HOTAR, Viliam. Et.al. : 2000 Výchova a vzdelávanie dospelých. Prvé vydanie Bratislava : MEDIA TRADE SPN, 2000 547 s. ISBN 80-08-02814-9, 7.zväzok -

Linky:
Stratégia internetizácie spoločnosti v podmienkach SR a akčný plán - www.Rokovania.sk
Politika informatizácie spoločnosti v SR - www.minedu.sk
Ineternetový denník, Informatizácia na Slovensku - www.inet.sk
Možnosti Informačnej spoločnosti - www.vlada.gov.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk