Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hardware

HARDWARE


Hardware sú fyzické komponenty počítačového systému. Takže všetko čo je hmatateľné. Mali by sme vedieť ako jednotlivé časti počítača pracujú. Zostava počítača sa skladá z troch častí: počítač, vstupné a výstupné zariadenie. Design počítača môže ovplyvňovať náš výber. Je ale dobré si uvedomiť, že podľa tvaru a veľkosti počítača si musíme vybrať vhodnú pracovnú plochu. Počítač predstavuje plechová alebo plastová skriňa, ktorá môže byť plochá alebo vežová – stojaca. V prednom panely sú umiestnené tlačítka signálové diódy, priestor pre disketu a CD – ROM. Na zadnom panely je zásuvka na pripojenie šnúry elektrického prúdu a zásuvku na pripojenie monitoru, mriežka chladiaceho ventilátoru, port na tlačiareň a myš. Na pripojenie monitoru slúži video port.
Vnútro počítača : Dôležitou súčasťou počítača je základná doska počítača. Sú na nej umiestnené ďalšie súčiastky napr. mikroprocesor, operačná pamäť, ovládač klávesnice atď.

MIKROPROCESOR :
Prvý mikroprocesor bol vyrobený v roku 1969 vo firme Intel. Výkon procesoru je určený niekoľkými charakteristikami, najčastejšie taktovacou frekvenciou. , čo je rýchlosť, ktorou počítač pracuje. Potom je to architektúra mikroprocesora. Mikroprocesor je základný riadiaci obvod počítača, ,,srdcom“ všetkých osobných počítačov. Je to kremíková doštička s jemnými spojmi obvodov. Je uložený do keramického alebo plastického púzdra. Mikroprocesor robí rôzne numerické výpočty prekladá a vykonáva inštrukcie. Na rýchlosti mikroprocesora závisí výkonnosť počítača.

PAMÄŤ :
V pamäti sú uložené programy a údaje. Rozlišujeme dva druhy pamäte : Operačná pamäť a vonkajšia pamäť – záznamové médiá.

BINÁRNA ( DVOJKOVÁ ) SÚSTAVA
Binary znamená dve. Je to termín popisujúci systém, výrok alebo podmienku, ktorá má dva komponenty, alternatívy alebo výsledky. Bit sa značí písmenom b. Údaje sú uložené v pamäti ako bity, ktoré sú najmenšou jednotkou informácie, s ktorou počítač operuje. Jeden bit nám však veľmi nepomôže. V skupinách po ôsmich bitoch vzniká väčšia jednotka informácie byte. Byte je jednotka pre udávanie kapacity pamäti počítača. Byte obsahuje iba malé množstvo informácií preto sa rozsah pamäti udáva v jeho násobkoch.
1KB ( kilobyte) =1024 bytov
1MG( megabyte) = 1045876 bytov
1 GB( gigabyte) = 1073741824 bytov

OPERAČNÁ PAMAŤ

RAM- pamäť s priamym prístupom k údajom
Vnútorná pamäť je nepostrádateľná súčasť počítača. S touto pamäťou procesor komunikuje priamo.

Do vnútornej pamäte sa najprv premiestnia údaje z pevného disku. Vnútorná pamäť ich uchová a poskytne procesoru ku spracovaniu. RAM je tvorená kremíkovými čipmi, ktorým sa hovorí aj šváby. Je umiestnená v základnej doske počítača. Údaje vnútornej pamäte sa udržujú iba, keď je počítač zapnutý. Po vypnutí počítača sa obsah pamäte RAM zmaže. Veľkosť operačnej pamäte zistíme pri zapnutí počítača. Dnešné počítače majú minimálne 8 MB vnútornej pamäte RAM, aby sme hneď videli výsledky, je lepšie mať väčšiu pamäť 16 MB. Pamäťové obvody je možné pridávať, môžeme si RAM dokupovať.

ROM- pamäť iba na čítanie
Informácie sa do tejto pamäte zapisujú iba raz a dajú sa iba čítať. Nie sú závislé na elektrickom prúde, zachovajú sa aj po vypnutí počítača. Ukladajú sa tam informácie, ktoré riadia činnosť počítača.

Zbernica je skupina elektrických vodičov spájajúcich jednotlivé časti počítača. Je to vlastne spoločná cesta, ktorá spája časti systému – mikroprocesor, pamäť atď. Základná požiadavka na zbernicu je rýchlosť prenosu údajov. Charakteristikou zbernice je počet bitov. Vedľa procesoru je typ zbernice to hlavné, čo určuje výkon počítača.

Karty – rozhranie počítača pre komunikáciu s ďalšími perifériami
Okrem mikroprocesora, pamäte, zbernice, atď. nájdeme na základnej doske rôzne druhy kariet. Sú to rozširujúce dosky s elektrickými obvodmi- obsahujú sadu čipov, alebo celých mikroprocesorov. Ich úlohou je zabezpečovať základné a ďalšie funkcie počítača, napr. prehrávanie a tvorba zvuku, zrýchlenie grafického výkonu atď. V každom počítači sú tri základné karty:
1. Karta pre vstup a výstup
2. Grafická karta
3. Karta rozhrania disku, podporuje pevné disky a disketové jednotky
Potom sú to zvuková karta a sieťová karta.

SÉRIOVÝ A PARALELNÝ PORT
Zadná strana skrine počítača je úplne iná ako predná. Je tu niekoľko rôznych tvarov. Sú to porty, ktoré zaisťujú spojenie počítača s externým zariadením (tlačiarne, myši, iné počítače). Sú ta vlastne miesta pre predávanie údajov dovnútra a von. Paralelné porty prenášajú informácie po jednotlivých bytoch, sú vaľmi rýchle a nehodia sa na prenos údajov na veľké vzdialenosti. Používajú sa hlavne na pripojenie tlačiarne. Sériové porty prenášajú bity za sebou po jednom vodiči, s menšími nákladmi môžeme vysielať informácie na dlhšie vzdialenosti. Pracujú pomalšie ako paralelné porty. Používajú sa na pripojenie myši alebo modemu. Porty obsluhujú operačný systém počítača.

PEVNÝ DISK
Je najtypickejším predstaviteľom vnútornej pamäte, ktoré uchováva informácie aj po vypnutí prúdu.

Je súčasťou každého počítača. Množstvo informácii, ktoré na disku môžeme uložiť sa meria v bytoch ( 1 byt = 1 písmeno. Princíp zapisovania údajov je rovnaký ako pri zápise na magnetofónovú kazetu s rozdielom, že nedochádza k priamemu dotyku čítacej hlavy a povrchu disku.

PRUŽNÝ DISK – DISKETA
Disketa spoločne s disketovou jednotkou tvorí najrozšírenejšie vstupno – výstupný systém. Disketa je médium, na ktoré sa zapisujú , a z ktorého sa čítajú údaje. Disketu je možné fyzicky zablokovať pred nechceným písaním alebo mazaním súborov. Disketová jednotka je zariadenie, ktoré je schopné pracovať s údajmi na diskete. K počítaču sa pripájajú cez paralelný port. Z disketovej mechaniky je vidieť iba prednú stranu, ktorá slúži na zasúvanie diskiet. Činnosti disketovej jednotky je signalizovaná svetelnou kontrolkou. Aby nedošlo k poškodeniu diskiet, mali by sme ich uchovávať v zásobníkoch diskiet alebo v plastikových obaloch.


CD – ROM
Je to veľkokapacitné záznamové médium. Jeho pôvod je odvodený z klasických kompaktných diskov zaznamenávajúcich iba zvuk. Je to typ vnútornej pamäte, ktorá sa často používa. Je to disk vyrobený z hliníkovej fólie. Údaje sú na CD zaznamenávané pomocou laserového lúču, ktorý je pokrytý malými zárezmi, prehĺbeniami. Akonáhle sú údaje do kompaktného disku raz vypálené, nie je možné ich akokoľvek zmeniť. Disk môže uchovávať údaje neobmedzene dlho. Uschované sú na CD viac bezpečnejšie ako na disku, alebo diskete. Pretože údaje sú uschovávané mechanicky nemôže ich poškodiť napr. silné magnetické pole. Je viac než pravdepodobné, že rýchlejšie budú starnúť zaznamenané informácie ako fyzický záznam.
Jednotka CD-ROMu je umiestnená na prednej strane počítača. Jeden motorček otáča diskom, druhý potom pohybuje hlavou laseru, ktorá číta údaje. Tretí motorček poháňa mechanizmus pre zasúvanie a vyberanie disku.

DIGITÁLNE VIDEODISKY (DVD)
DVD majú mnoho spoločného so svojimi predchodcami, zvukovými kompaktnými diskami a diskami CD – ROMu. Zatiaľ čo ale zvukové disky dnes vytlačili z trhu staré LP dosky a počítače bez mechaniky
CD – ROMu si dnes len ťažko dokážeme predstaviť, z DVD sa ešte často nestretávame.
Na jeden disk DVD ide nahrať až 133 minút obrazového a zvukového záznamu. Na pripravované disky s kapacitou 17 GB sa vojde 8 hodín obrazu a zvuku. (Využíva sa to k záznamu filmu, hudby, hier, atď.)
DVD by mohli vytlačiť vídeá, prehrávače CD a mechaniku pre CD – ROM.

VSTUPNÉ ZARIADENIE
Zaisťuje vstup takých informácii, ktorým počítač rozumie.

Medzi najpoužívanejšie, a asi aj najdôležitejšie patrí klávesnica. Klávesy musia byť ľahko stlačiteľné, odolné proti prachu a tekutinám. Klávesnica má asi 101 alebo 102 kláves. Skladá sa z niekoľkých skupín kláves : a) základná alfanumerická časť – abeceda + číslice. Dôležitá klávesa – ENTER b) numerická časť v pravej časti. Spúšťa sa tlačítkom NUM LOCK, pokiaľ nie je zapnuté, slúži ako kurzor. c) skupina kurzorových kláves. Okrem šípiek je to PAGE UP – stránka späť, PAGE DOWN – stránka vpred , HOME – na začiatok riadku, END – koniec riadku, DELETE – mazanie, INSERT – mení režim vkladania alebo prepisovania znakov. PRINT SCREEN – vytlačí aktuálnu textovú obrazovku na tlačiarni. SCROLL LOCK – ovplyvňuje funkciu kurzorov. PAUSE – môže dočasne zastaviť programovú operáciu. d) funkčné klávesy od F1 – F12 a klávesa ESC – únik. E) špeciálne klávesy CTRL , ALT , SHIFT – používajú sa v kombinácii s ďalšími = kombinácia kláves . Významy kombinácii sú v rôznych programoch odlišné napr. CTRL-ALT-DEL SHIFT= veľké písmená , znaky umiestnené v hornej časti klávesy. CAPS LOCK = trvalé veľké písmená
MYŠ - príkazy spúšťame stlačením tlačítka
JOYSTICK – používa sa na ovládanie počítačových hier, nepoužíva sa celá klávesnica
SCANNER – s jeho pomocou môžeme potrebné materiály previesť do podoby počítačových údajov
Napr. obrázky môžeme pomocou grafických programov ďalej upravovať. Upravovať môžeme aj texty, pomocou textového procesora. Tomuto postupu hovoríme optické rozoznávanie písmen.
Tri typy : ručný, stolný, bubnový

VÝSTUPNÉ ZARIADENIA
zariadenie predávajúce informácie naspäť človekovi.
Najčastejšie používané
= monitor : - umožňuje nám sledovať výsledky prebiehajúce vo vnútri počítača sú dodávané s niekoľkými veľkosťami obrazovky, každý monitor prijíma signál z grafickej karty
= tlačiareň : - používajú sa na prehliadnutie výsledkov práce na papieri
- ihličková tlač.

- je nahrádzaná inými tlačiarňami ( všetko závisí od počtu ihličiek )
- farebné tlačiarne : pri ihličkových sa tlačí cez 4 – farebnú pásku, sú lacné, hlučné, výsledok je nekvalitný
- laserová tlačiareň : vyznačuje sa ostrosťou tlače, je veľmi kvalitná, pracuje ako stránková – spracúva celú stranu naraz
- atramentová tlačiareň : sú málo hlučné, cenovo prístupné – ako ihličkové, majú drahší spotrebný materiál, veľmi dobre sa tlačia farebné veci


ZARIADENIA PRE KOMUNIKÁCIU
- na predanie informácii je nutné zaistiť prenos údajov z jedného miesta na druhé
- na prenášanie informácii medzi vzdialenými počítačmi používame počítač v spojení s modemom a telefónnou linkou ( služby elektronickej pošty a internetu )

MODEM : - zariadenie umožňujúce, aby počítač vysielal informácie cez telefónnu linku.
- existujú dva druhy .- vnútorný : je na rozširujúcej sa karte v počítači ( kábel spojuje kartu so zásuvkou telefónu.
- vonkajší : vedľa počítača, je pripojený cez sériový port, druhý kábel je pripojený k zásuvke telefónu

FAXOVÝ MODEM : odosielajú sa dokumenty, ktoré sme vytvorili na počítači
- prijaté faxy ukladá faxový program na disk, pred tlačením si to môžeme na obrazovke skontrolovať

PREPOJENIE KONPONENTOV POČÍTAČA

- jednotlivé zariadenia pripojujeme pri vypnutom počítač
- skontrolujeme, či koncovky kábla odpovedajú polohe portu počítača
*prepojenie základnej jednotky : je pripojená trojcestným káblom, zasúva sa na zadnej strane
*prepojenie monitoru : je vždy spojený s hlavnou jednotkou, s grafickou kartou
*prepojenie klávesnice: pripojuje sa kruhovým päťpólovým konektorom do príslušného konektoru , býva vzadu
*prepojenie myši : podľa svojho konektoru na jeden z niekoľkých portov ( zadná strana )
*prepojenie tlačiarne: je napájaná z elektrickej siete, je pripojená k paralelnému rozhraniu
- ak chceme pripojiť ďalšie periféria,.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk