Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Návrh web stránky Alka travel

V dnešnej dobe si pomaly život bez webovej stránky ani nedokážeme predstaviť. Stali sa súčasťou nášho života. Využívajú sa denne, či už mladí alebo už často aj starší ľudia. Sú to situácie zo života, o ktorých nemáme dostatok informácií a chceme si ich prostredníctvom webstránky vyhľadať. Z tohto dôvodu sa webstránka stáva veľmi podstatnou pre každý podnik. Je určitou reklamou a častokrát nevyhnutnou prezentáciou podniku, pretože čoraz viac a viac ľudí je informovaných prostredníctvom tohto média, čím sa stalo neoddeliteľnou súčasťou marketingovej komunikácie medzi firmami a verejnosťou. Populárnosť internetu rastie každým dňom u každej vekovej kategórie, práve z tohto dôvodu sú webstránky najvýraznejšou propagáciou podniku. Nedostatočné staranie sa o svoje webstránky má často výrazný podiel na úpadku podnikov.

Kvalita firemných webstránok býva rôzna, nie každý podnik si uvedomuje dôležitosť obsahu informácií. Veľakrát sa stáva, že firma investuje mnoho peňažných prostriedkov do reklamy prostredníctvom webu, požiada o prezentovanie všetkých až zbytočných údajov o firme, čím sa potom pre návštevníka stránky stáva neprehľadnou. Toto je náš hlavný cieľ vytvoriť jednoduchú prehľadnú, pritom zaujímavú webstránku.

Cieľom tejto práce je vytvoriť kvalitnú webstránku na základe zisťovania potrieb zákazníkov. Ich pozornosť chceme upútať najmä sprehľadnením stránky a jednoduchým vyhľadávaním aktuálnych ponúk, a taktiež pútavým logom. Veríme, že týmto spôsobom zákazníka vytvorená stránka zaujme, priláka a podnieti ho opäť stránku navštíviť a vybrať si niektorú z aktuálnych služieb.

Objektom nášho skúmania je webstránka, ktorá ponúka výber dovoleniek v najnavštevovanejších destináciách. Je to nová cestovná kancelária, ktorá potrebuje kvalitné spropagovanie, aby si získala nových klientov a musí mať správnu webstránku, kde sa užívatelia môžu jednoducho orientovať. Mnohé webstránky zanikajú aj z dôvodu zvyšovania cien na trhu a podľa nášho názoru neefektívnej propagácie formou webstránky, ktorej dôvody budeme špecifikovať v našom prieskume.


Prvá kapitola práce je venovaná internetu, jeho histórii, až po súčasné trendy využívania tohto média, ako aj nástrojom na vytváranie webstránok a ich nástrojov, bez ktorých by sa webový priestor nedal vytvoriť. V druhej časti definujeme primárne a čiastkové ciele bakalárskej práce. Tretia časť je venovaná metodologickým postupom, ktoré sme v práci aplikovali a softvérovým nástrojom, využívaných pri návrhu a tvorbe novej www-stránky.

Aby sme uspokojili potreby zákazníkov cestovnej kancelárie, zrealizujeme prieskum medzi klientami využívajúcich ich služby. Budeme sa pýtať na nedostatky súčasných webstránok a návrhy na ich zmeny. Predpokladáme, že ich hlavným problémom je neprehľadnosť vyhľadávania zájazdov, na čo upriamime našu pozornosť. Výsledky tohto prieskumu budú odzrkadlené v štvrtej kapitole bakalárskej práce, kde na základe našich zistení navrhneme efektívnu web stránku pre cestovnú kanceláriu.


1 SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY DOMA A V ZAHRANIČÍ


V prvej kapitole sa venujeme analýze súčasného stavu riešenej problematiky na základe dostupných literárnych zdrojov a definujeme objekt nášho skúmania. Budeme sa venovať významu www stránky z hľadiska predaja tovaru, v našom prípade služieb podniku z ekonomického hľadiska. Definujeme štandardy webstránok a ich dodržiavanie, nezabudneme ani na zdravotne postihnutých čitateľov, ktorí by mohli navštíviť internetové stránky nášho podniku. Bližšie rozoberieme problematiku prezentácie firmy pomocou internetových stránok, detailnejšie sa pozrieme na význam takejto formy prezentácie z ekonomického hľadiska.

1.1 Prezentácia firmy prostredníctvom internetovej stránky

Existuje viacero dôvodov prečo je dobre vlastniť web stránku. Každá úspešná firma by sa mala prezentovať kvalitnou web stránkou, na ktorú si vymedzí finančné prostriedky a na základe vlastných požiadaviek si ju nechá vytvoriť. Jedným zo základných dôvodov pre rozhodovanie, či internetové stránky pre firmu áno, alebo nie je faktor zviditeľnenia firmy. Čo je nemenej dôležité, je fakt, že web prezentácia vytvára najlepší a najucelenejší obraz o spoločnosti, ktorý je prezentovaný na internetovej sieti. Je najlepším spôsobom, ako predstaviť svoju firmu potenciálnym zákazníkom aj mimo pomyselnej lokálnej hranice, ktorou je firma ohraničená v rámci svojho pôsobenia. Teda internetová stránka búra lokálne hranice a aj vďaka nej môže firma prekročiť, miestne, okresné, krajské či štátne hranice. Pri rozhodovaní sa pre vytvorenie internetových stránok je dobré preskúmať trh a internetové stránky našej konkurencie a analyzovať klady a zápory internetových stránok konkurencie. Len splnením predchádzajúceho konštatovania je možné dosiahnuť vytvorenie internetových stránok, pre našu firmy, ktoré budú pre návštevníka zaujímavé a nenútenou formou ho budú nenásilne nabádať k objednávke služby, ktorú naša firma ponúka prostredníctvom vytvorenej internetovej stránky.
Z hľadiska predaja služby je preto nevyhnutná internetová prezentácia, ktorá nášmu podniku prinesie viac zákazníkov a vytvorí pre našu firmu ďalší predajný kanál. Vďaka zvyšujúcej sa obľúbenosti internetových nákupov na Slovensku, je internetová stránka s modulom internetového obchodu, z pohľadu zvyšovania tržieb našej firmy, priam nevyhnutným nástrojom. Ako vyplýva z prieskumov, ktoré na našom trhu robila spoločnosť SAEC, čo je Slovenská asociácia pre elektronický obchod, tak až 95% občanov, ktorí majú prístup na internete za 12 mesiacov uskutoční aspoň jeden nákup, prostredníctvom internetu. Na nasledujúcom grafe, ktorého výsledky sme čerpali priamo z výskumu spoločností SAEC a Mediasearch Slovakia, pekne vidno, ako často Slováci nakupujú na internete.

Aj napriek tomu, že tento prieskum pochádza z roku 2010, môžeme posúdiť relevantnosť údajov a z poznatkov v oblasti danej problematiky vieme, že tento trend narastá. Pre nás je smerodatné to, že ľudia na Slovensku nakupujú na internete a krivka počtu nákupov bude mať podľa predpokladov stúpajúci charakter. Čo je pre našu firmu zaujímavejšie, sú výsledky prieskumu, do akej sumy sú ochotní spotrebitelia na internete nakupovať. Tento prieskum urobili spomínané dve spoločnosti, tak ako to bolo u prieskumu vyššie.

Z prieskumu, ktorý vykonala spoločnosť SAEC a Mediasearch Slovakia vyplýva, že štyridsaťštyri percent návštevníkov na internete utráca pri internetových nákupoch viac ako 100,00 €, čo je spodná hladina cestovných zájazdov, teda naša cieľová skupina. Z výsledkov, prieskumov a analýzy jasne vyplýva, že pre náš podnik je internetová stránka, s možnosťou priamej kúpy nami poskytovaných služieb na internete, nevyhnutná pre ďalší ekonomický rast nášho podniku.


1.2 Štandardy internetových stránok

Každá internetová stránka by mala byť vytvorená tak, aby pre užívateľa bola prehľadná a nenáročná na používanie. Pri tvorení internetových stránok, by sme mali mať na zreteli podstatnú vec. Internetové stránky netvoríme pre seba, ale pre návštevníkov našich stránok. Preto sa v tejto časti bakalárskej práce zameriame na štandardy, ktoré by sme mali dodržiavať pri tvorbe internetovej stránky.
Najdostupnejšími a najuznávanejšími sú štandardy konzorcia W3C. Konzorcium W3C, celý názov World Wide Web Consorcium, je spolok odborníkov, ktorí produkujú slobodné štandardy a odporúčania, ktoré by mali byť v záujme programátora dodržané pri tvorbe internetovej stránky. Sú to štandardy, ktoré sú akousi šablónou na 100% funkčnú internetovú stránku. Pojednávajú o tom, že ak sa pri zostavovaní internetových stránok dodržia, tak je výstup stránok a ich zobrazovanie rovnaký pri použití akéhokoľvek prehliadača, akéhokoľvek rozlíšenia obrazovky monitora užívateľa a akéhokoľvek jazyka. Hlavnou úlohou konzorcia W3C je zjednocovať postupy pri tvorbe internetových stránok celosvetovo, a tým dosiahnuť stav dostupných, prehľadných a akceptovateľných stránok každou zo zúčastnených strán. Teda nielen zo strany užívateľa internetových stránok, ale aj zo strany programatora a v neposlednom rade vyhľadávačov. Práve vyhľadávače si potrpia na štandardy a každý programátor sa snaží vytvoriť internetové stránky tak, aby boli akceptovateľné najmä najväčším svetovým vyhľadávačom, ktorým je Google. Čo to znamená v praxi? Pri vhodnej skladbe, štruktúre a použitom jazyku pri písaní kódu internetovej stránky, bude Google tieto stránky zaradzovať do vyhľadávania na popredné miesta, lebo ich bude pokladať za kvalitné internetové stránky. Tým, že sa stránky budú zobrazovať vo vyhľadávaniach na prvých miestach, tak stránky nášho podniku bude navštevovať viac čitateľov, ktorých správnym dizajnom a obsahom môžeme premeniť na našich zákazníkov. A to je problematika, ktorej sa venujeme v tejto bakalárskej práci. Vytvoriť stránky, ktoré prinesú našej spoločnosti ekonomický osoh.
Pri štandardoch by sme nemali zabúdať ani na zdravotne postihnutých návštevníkov stránok. Môže sa stať, že našim zákazníkom sa chce stať občan, alebo spolok združujúci zdravotne postihnutých občanov. Ak by sme túto možnosť pre internetové stránky nášho podniku vynechali, prišli by sme o zákazníka, ktorý sa k nám už nikdy nevráti. Naopak, ak naše stránky budú prístupné aj pre zdravotne hendikepovaných, dosiahneme stav, kedy sa spokojní zákazníci vrátia a navyše by nás mohli odporúčať ostatným. Vezmime na vedomie fakt, že spolky zlučujúce zdravotne postihnutých sú medzi sebou úzko prepojené a navzájom spolupracujú. Teda tam sa naskytuje ďalšia možnosť kladných referencií pre náš podnik.
Ako však dosiahnuť takto prístupné stránky? Pridržiavať sa musíme prísnych štandardov, ktoré autori opisujú na stránkach takýchto štandardov. Štandardy nájdeme na stránkach http://blindfriendly.unss.sk/.

Štandardy pojednávajú o:

 1.  Poskytovaní ekvivalentných alternatív k zvukovému a vizuálnemu obsahu.
 2.  Dostupnosti farebných paliet
 3.  Používaní zvýrazňovania a štýlov a ich správne používanie
 4.  Objasňovaní použitia pôvodného jazyka – najmä atribútu „lang“
 5.  Tvorení tabuliek, ktoré sa ľahko transformujú
 6.  Zabezpečení, aby sa webové stránky využívajúce nové technológie ľahko transformovali
 7.  Zabezpečení riadenia zmien časovo citlivého obsahu používateľom
 8.  Zabezpečení priamej prístupnosti vsadených rozhraní používateľa
 9.  Používaní technológií a smerníc W3C
 10.  Poskytovaní kontextových a orientačných informácií
 11.  Prehľadnom mechanizme navigácie
 12.  Ubezpečení sa, že dokumenty na stránkach sú prehľadné


Ak budeme dodržiavať tieto štandardy, dosiahneme internetové stránky, ktoré budú dostupné, prehľadné a ľahko ovládateľné užívateľmi. Po dodržaní všetkých štandardov by sme mali mať na zreteli aj fakt, že grafike na stránke má tiež svoju váhu. Grafika na stránke neslúži len na to, aby upútala pozornosť užívateľa. Nikdy teda nepoužívajme žiadne blikajúce prvky. Vždy naopak používame výborný kontrast medzi textom a pozadím. Grafika na stránke tiež slúži ako prostredie, do ktorého je informácia vsadená. Vhodné, jemné, kontrastné a nenápadné grafické spracovanie je teda v skutočnosti tým, čo chceme dosiahnuť .

Ak to nakoniec zhrnieme, dospejeme k záveru, že dodržiavať štandardy pri tvorbe internetových stránok sa každopádne oplatí, najmä z nasledujúcich dôvodov:

 •  Naša webová stránka sa bude rýchlejšie zobrazovať v internetovom prehliadači.
 •  Naša webová stránka bude prístupnejšia.
 •  Vyššia spätná kompatibilita internetovej stránky medzi internetovými prehliadačmi
 •  Vyššia pozícia našej internetovej stránky vo vyhľadávačoch (napr. google, yahoo, MSN atď.).
 •  Možnosť prezerať naaše internetové stránky na mobilných zariadeniach (mobilný telefón, PDA atď.).
 •  Nižšie náklady pri údržbe www stránky.


Aby návštevník videl, že naše internetové stránky sú tvorené v súlade s W3C štandardmi, tak by sme mali na naše stránky umiestniť loga, ktoré vyjadrujú schválené štandardy.


1.3 Vymedzenie všeobecných pojmov

Dizajn
Klienti mnohokrát očakávajú od tvorcov webových stránok ako prvé dizajn. Človek v prvom rade vníma to, čo je viditeľné, čiže vizuálny vnem. Dizajn je to, na čo sa klienti najviac sústreďujú pri požiadavke web stránky. Zahŕňa farbu v pozadí, tieň písma, efekty, obrázky, atď. Skombinovať správne dizajn s obsahovou časťou internetových stránok je päťdesiat percent úspechu u čitateľa našich internetových stránok na to, aby sa stal aj našim zákazníkom.

WWW stránky
Webová stránka predstavuje dokumenty, ktoré obsahujú texty, obrázky, hypertexty a sú uložené na serveri. Server je vymedzený internetový priestor, ktorý je nepretržite dostupný pre užívateľa, aby sa k našim stránkam pohodlne dostal. Server prenáša obsah našich stránok na obrazovky notebookov, PC, tabletov ako aj v dnešnej dobe už aj smartfónov našich potenciálnych zákazníiko. Dokument www stránok môže byť písaný v rôznych jazykoch, avšak najpoužívanejší a najprehľadnejší je jazyk HTML, ktorý je dopĺňaný jazykom CSS.

Jazyk HTML je hypertextový značkový jazyk , z anglického Hyper Text Markup Language, pomocou ktorého do zdrojového dokument zadávame obsah, ktorý chceme, aby sa na stránke zobrazoval.

Jazyk CSS je vlastne jazyk kaskadových štýlov, pomocou ktorých vravíme prehliadaču to, ako má zobraziť obsah zadaný v súbore HTML.

Teda jednoducho povedané, jazyk HTML má na starosti to, čo sa na stránkach zobrazí a jazyk CSS sa stará o to, ako sa to zobrazí. Avšak v praxi sú používané kombinácie viacerých jazykov, keďže pre prácu s databázami MySQL potrebuje zapísať volania na rôzne akcie, preto si musíme pomôcť aj jazykom PHP, prípadne použiť zopár Java Script-ov.

Používateľ sa k našemu súboru dostane cez internetový prehliadač. Podľa Tim Berners Lee :“distribuovaný heterogénny interne spolupracujúci multimediálny informačný sytém.” Laicky môžeme definovať tento pojem ako cestu dostať sa k informáciám, ktoré sú dostupné na Internete.

Postupným zdokonaľovaním internetu sa objavuje čoraz viac internetových stránok, kde podniky reprezentujú svoje firmy, poprípade poskytujú predaj svojich výrobkov prostredníctvom web stránky- tzv. „e-shop.“

Ľudia, ktorí navštevujú web stránky, majú rovnaký cieľ - záujem. Môže to byť záujem z pohľadu hľadania potrebných informácíí, zábavy, či čokoľvek iného. „Browsujú“ na internete pre určité ciele, očakávania. Pri prvej návšteve internetovej stránky je podstatné, aby zaujala svojou grafikou a nepôsobila komplikovane. Inak užívateľ nebude mať chuť prezerať si stránku a vyhľadávať informácie medzi zbytočne obšírnymi údajmi o firme. Musí teda pôsobiť nielen kvalitne z grafickej stránky, ale taktiež aj spĺňať efektívnosť, akou podnieti zákazníka k nákupnému rozhodnutiu.
Internet
Internet je aplikácia, ktorú netreba veľmi predstavovať, pretože málokto v dnešnej dobe nepozná jeho význam. Stretávame sa s ním dennodenne, či už v práci, doma, na dovolenke. Stal sa obľúbeným nástrojom na vytváranie a poskytovanie informácií na základe rýchleho prenosu a zisťovania údajov potrebných pre ľudstvo.

Ľudia prostredníctvom neho komunikujú s celým svetom. Jeho popularita súvisí aj s jeho jednoduchým používaním, k čomu nemusíme byť počítačovým expertom. K internetu sa dá dostať cez osobný počítač veľmi jednoducho, prístup dnes zabezpečujú vysokorýchlostné linky. Tie poskytujú rôzne organizácie.

História internetu siaha už do minulosti spred vyše 30 rokov, kedy v roku 1969 vznikla ako sieť ARPANET. Vytvorila ju skupina ministerstva obrany nazývaná ARPA. Až v roku 1983 sa vytvorila podoba internetu tak, ako ho poznáme dnes na základe zmeny sieťového protokolu.

Zjednodušená definícia internetu, alebo lepšie povedané definícia jednou vetou by znela takto: internet je technológia, ktorá umožňuje prepojiť počítače medzi sebou, prostredníctvom prístupového bodu poskytovateľa pripojenia.

Ako sme už uviedli, okrem významných pozitív, ako je prenos veľkého množstva dát, poskytovanie informácií a spojenie s celým svetom, internet prináša so sebou aj negatívne stránky, ktoré môžu výrazne zasiahnuť náš súkromný život. Ide o tzv. „hackerov,“ ktorí sa vedia nabúrať do nášho počítačového systému a vytiahnuť všetky súkromné údaje ako sú prihlasovacie heslá, kódy a osobné údaje užívateľa.

Grafika a vplyvy farieb vo web dizajne
Každá farba inak vplýva na človeka. Preto je správne, keď grafik vie, ako na základe znalostí farieb zaujať návštevníka stránky, aby si ju celú prezrel. Farebnosť vplýva na to, ako verejnosť reaguje na produkty.
Na základe výskumov sa zistilo, že studené farby pozorovateľa ukľudňujú, avšak treba ich kombinovať , prípadne doplniť o teplú alebo neutrálnu farbu, aby sa predišlo pocitu chladného alebo príliš výrazného dojmu. Je dobré si vybrať farbu, ktorá bude prezentovať náš podnik, pričom aj to je jedna z marketingových stratégií podniku.

Grafické stvárnenie internetových stránok by malo vždy začať u farieb a až potom by malo nasledovať doplnenie obrázkov na pozadie. Internetové stránky služia na prezentáciu informácii – obsah preto nikdy nepodriaďujeme grafike, ale naopak.

Textový obsah

Tvorba web stránky nesúvisí len s poskytnutím informácií ohľadom firmy a jej požiadaviek na web stránku. „Správny dizajnér“ určí, navrhne nové možnosti, ktorými by vylepšil predstavu žiadanej stránky. Textový obsah by sa mal minimalizovať na najdôležitejšie časti údajov podniku. Zbytočne dlhé opisovanie histórie firmy, poprípade opis produktov, by užívateľom zabralo nemálo času a skôr by opustil web stránku, ako by mal stráviť množstvo hodín prezeraním neprehľadného webu. Textový obsah stránky zapisujeme do textového súboru pomocou jazyka HTML.
Slogan
Slogan musí ľudí upútať a byť čo najoriginálnejší, preto si na jeho určení treba dať záležať. Mal by byť výstižný a odlišovať sa od ostatných. Už spomínaný slogan “ Za drobné do nebies” sme vymysleli pre cestovnú kanceláriu z dôvodu, že sa zameriava na letecké zájazdy a za najnižšie ceny na trhu, čo je pre firmu najväčšou výhodou oproti konkurencii.

Marketing
“Internet sa bez marketingu zaobíde – moderný marketing bez internetu nie.”
Marketing je pre podniky cestovného ruchu nevyhnutný nástroj pre dosiahnutie čo najvyššieho efektu podniku. Je založený na poznaní potrieb existujúcich aj potenciálnych zákazníkov a prispôsobovaní produkcie produktov a služieb k ich potrebám a spokojnosti prostredníctvom služby World Wide Web.

Ciele:
1. všeobecné - predstavujú ciele podniku ako sú dosiahnutie zisku, lepší predaj, vylepšenie image,
2. konkrétne - podnik sa zameriava na určitú klientelu, získanie nových zákazníkov, resp. zvyšuje pozornosť na predaj konkrétnej služby.

V dnešnej dobe predstavuje najefektívnejší spôsob prezentácie firmy reklama na internete. Hovoríme o i-marketingu, alebo tiež sa označuje ako internetový marketing. Je pre ne prínosom vo viacerých sférach. Niektoré veľké podniky majú kvalitne spracovanú web stránku, ale jej pasivita v oblasti internetového marketingu im veľký efekt nezabezpečia. Výhodou online marketingu je predovšetkým v jeho rýchlosti, v dostupnej cenovej hladine a v dosahu na celom svete.

Užívatelia
Užívatelia tvoria cieľovú skupinu, pre ktorých stránka vzniká a ktorí ju budú využívať. Musíme sa na nich zamerať z dôvodu, že sú z jedným z faktorov, od ktorých závisí úspech celého podniku. Sú spätí s web dizajnérmi a s podnikom a tvoria neoddeliteľnú časť céleho procesu. Môžu to byť návštevníci internetu s rôznymi cieľmi, očakávaniami, potrebami a vlastnosťami. Aby sme vyhoveli ich potrebám, musíme vyriešiť otázku internetovej stránky k spokojnosti zákazníka, nie programátora.

Užívatelia ↔ Web stránka ↔ Dizajnéri
Výsledná web stránka by mala uspokojiť porteby všetkých zainteresovaných sektorov. Vtedy môžeme hovoriť o úspešnej internetovej stránky, ktorá spĺňa predstavy návštevníkov stránky, ako aj výsledný efekt z pohľadu dizajnérov. Prvý vnem pri otvorení web stránky je dizajn, ktorý musí upútať návštevníka, aby ho upútal vzhľad stránky a tým zotrval pri prezeraní jej obsahu. "Profesionálny internetový dizajn, funkčnosť web stránok a jej optimalizácia sú základom pri rozhodovaní potencionálneho klienta medzi Vami a Vašou konkurenciou."

 1.4 Charakteristika podniku a súčasnej situácie

Čo je vlastne podnik? Podnik predstavuje predovšetkým kombináciu výrobných faktorov, ktorými chcú vlastníci podniku dosiahnuť stanovené ciele, ako napr. maximalizovanie príjmov, zlepšenie postavenie v spoločnosti, dosiahnutie hospodárskej moci a i. V širšom zmysle slova podnik zahŕňa všetky subjekty podnikania, čiže nielen podnikateľské subjekty s právnou subjektivitou, ale i podniky jednotlivcov. Pre podnik v trhovom hospodárstve sú charakteristické tieto špecifické znaky:

• Súkromné vlastníctvo – výrobné prostriedky patria v zásade osobám, ktoré do podniku vložili vlastný kapitál, a to i vtedy, keď nevykonávajú podnikateľské rozhodnutia, ale ich robia štatutárne orgány;
• Autonómia – podnikateľ je pri určovaní hospodárskeho plánu autonómny a vypracúva si ho samostatne podľa danej situácie na trhu, čiže nie je viazaný nejakým štátnym nariadením. Podnik má možnosť slobodne využívať existujúce príležitosti okolia, musí však znášať všetky hrozby, ktoré jeho rozhodnutie prináša v prípade podnikateľského neúspechu;
• Ziskovosť – v popredí záujmov vlastníkov je zisk. Preto sa podniky v trhovom hospodárstve označujú ako zárobkové. Odvádzajú zisky tým subjektom, ktoré poskytli vlastný kapitál a zároveň sú nositeľmi rizika.

Na základe uvedených znakov je možné identifikovať na trhu podnikateľské subjekty. V podmienkach legislatívy Slovenskej republiky musia dané znaky spĺňať všetky podniky vykonávajúce podnikateľskú činnosť.

Podnik tiež možno chápať ako komplexný celok, ktorý tvoria najmä tieto štyri podsystémy:

•výrobno-technický – je východiskom existencie podniku, transformujú sa v nej výrobné faktory na produkty s tým, aby uspokojili potreby iných subjektov;
•sociálny – je determinovaný skutočnosťou, že rozhodujúcim výrobným faktorom sú ľudia. Jednotlivci a skupiny v podniku, ktoré tvoria organizačný celok, majú vlastné motívy a ciele, existujú medzi nimi vzťahy a konflikty a formuje sa ich správanie v pracovnom procese, ktoré napokon ovplyvňuje činnosť podniku;
•ekonomický – podnik má ekonomickú samostatnosť, slobodne rozhoduje o svojich podnikateľských aktivitách a zároveň nesie plnú zodpovednosť za výsledky hospodárenia;
•právny – ekonomická samostatnosť podniku vytvára obsah jeho právnej samostatnosti, čo mu umožňuje vstupovať do právnych vzťahov s ostatnými podnikateľskými subjektmi. Je teda nositeľom práv a povinností v oblasti zmluvných vzťahov.

Podnik teda predstavuje ucelenú sústavu pozostávajúcu z časti výrobnej, personálnej, hospodárskej a právnej. Tieto zložky sa v prostredí podniku prelínajú a vzájomne ovplyvňujú.

Alka Travel = „Do nebies za drobné“ Tak znie slogan cestovnej kancelárie, ktorá sprostredkuje zahraničné dovolenky pri mori, či už poznávacie alebo pobytové. CK Alka Travel poskytuje veľké množstvo produktov na trhu aj v rámci katalógov – Leto v lete, Leto v zime. Najdôležitejší sektor a prínos pre firmu však predstavujú letné pobyty v zahraničí, na ktoré sa zameriame pri tvorbe stránky.

Konkurencia

V súčasnosti je poldruha stovky cestovných kancelárií na Slovensku – sprostredkovatelia zájazdu, ako aj agentúr – predajcovia zájazdu, ktorí sa združili do Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr. To svedčí o obrovskej konkurencii na trhu, ktorej sá dá vyhnúť správne navrhnutou internetovou stránkou. Doplnením stránok aplikaciami, ktoré budú dostatočne interaktívne a budú návštevníka nabádať k vykonaniu nejakého kroku na stránkach podniku sa môžeme odlíšiť od konkurencie. Interaktívna aplikácia je jedným z nástrojov, ako zapojiť návštevníka internetových stránok do procesu sledovania výkonnosti stránok

Zákazníci

Aj keď táto cestovná kancelária má bohaté portfólio produktov, musí byť dostatočne využitá kúpyschopnosť. Väčšina zákazníkov využíva webstránky cestovných kancelárií pre získanie rozsiahlejších informácií o želanej dovolenke a tým aj online objednávky zájazdu, ktoré sú pre klientov pohodlnejšie a rýchlejšie. Preto obsahová formulácia a správne formulované hypertextové odkazy by mali viesť k uskutočneniu objednávky, alebo vynuteniu, aby nás potenciálny zákazník kontaktoval formulárom, ktorý je umiestnený na stránke.

Základné atribúty web stránky

Naša cestovná kancelária Alka Travel sa chce hlavne zamerať na efektívne vyhľadávanie online zájazdu. Vo vyhľadávači bude mať určené:

- Kategória zájazdu (Poznávací, Pobytový),
- Destinácia (Taliansko, Tunisko, Turecko, Egypt, Grécko, Španielsko) ,
- Termín, Dĺžka pobytu (8, 11, 12, 15),
- Doprava (vlastná, autobusom, letecky),
- Stravovanie (bez stravy, raňajky, polpenzia, plná penzia, all inclusive, ultra all inclusive),
- Hotely podľa komfortu a služieb, vyjadrené vo hviezdičkách (1* - 5*).

Nezabúdajme aj na užívateľov, ktorí si momentálne neprišli na naše internetové stránky kúpiť produkt, alebo službu, lebo práve títo návštevníci sú možno naši budúci zákazníci. Dáme im preto možnosť, aby boli informovaní o novinkách, ktoré ponúka cestovná kancelária Alka Travel. Dosiahneme to jednoduchým vložením aplikácie vo forme formulára na stránky, aby sa návštevník mohol prihlásiť na odber noviniek, jednoduchým vložením svojho e-mailu do pripraveného formulára. Tým získame kontakt na zákazníka, ktorý si síce teraz nič nekúpil, ale v budúcnosti ho možno nejaká nami poskytovaná služba osloví.

Nemenej dôležitým prvkom na stránkach bude ľahko dostupný kontaktný formulár, ktorý je ľahko dostupný, maximálne na jeden preklik. Správnou štruktúrou internetových stránok dosiahneme ich prehľadnosť. Štruktúra by mala mať určitú kostru, ktorá by sa mala riadiť týmito bodmi:

- Obsah na prvom mieste – dôležité sú informácie, vyhnúť by sme sa mali rozsiahlému opisovaniu podniku – detaily koľko mámé kancelárii a vozový park je v tomto prípade pre návštevníka stánok nezaujímavý, preto by sme sa mali zamerať na fakty o poskytovaných službách
- Oddelenie významu internetovej stránky od vzhľadu – čím jednoduchší zdrojový kód, tým ľahšia práca pre robota vyhľadávačov – túto problematiku si rozoberieme vo štvrtej kapitole
- Správna šruktúra nadpisov – každá stránka našich internetových stránok by mala mať jasný nadpis, ktorý vystihuje to, čo sa návštevník na stránke dočíta.
- Správna štruktúra navigacie – každá podstránka, každá aplikácia, či obsah by mala byť dostupná maximálne jedným preklikom z hlavnej stránky

Elektronický obchod

Tzv. “e-shop,” špeciálna internetová aplikácia, ktorá slúži k sprostredkovaniu obchodu medzi predávajúcim a kupujúcim, sa v súčasnosti stal obľúbeným trendom medzi mnohými užívateľmi internetu. Poskytujú pohodlný nákup tovarov a služieb z pohodlia domova a ich následný dovoz do pár dní. Keďže táto web aplikácia znie veľmi lákavo, má aj niekoľko mínusov. Objednaný tovar nemusí spĺňať naše predstavy, a tak sa nám môže stať, že miesto spokojného nákupu zažijeme nekonečný boj o výmenu tovaru s predávajúcim, resp. s vrátením našich peňazí. Na mnohých stránkach môžeme vidieť ikonu, podľa ktorej ihneď vieme, že sprostredkuváva online predaj.

Dnes už na internete nájdeme mnoho ponúk od rôznych spoločností, ktorí nášmu podniku vytvoria internetový obchod podľa našich požiadaviek. No ako si vybrať tú správnu? V prvom rade by sme si mali vedieť zodpovedať na nasledovné otázky:

1. Aká je dôležitosť vytvorenia e-shopu pre našu firmu?
2. Koľko finančných prostriedkov sme ochotní investovať na jeho prevádzku?
3. Aké sú naše očakávania využívania web stránky?
4. V akom časovom horizonte získame návratnosť investícií?

Keďže spoločnosť Alka Travel sa zaoberá poskytovaním zájazdov, zaobstaranie internetového obchodu je nevyhnutné. Vyhľadávanie dovoleniek umiestnime na úvodnú stranu, aby sa zákazník nemusel preklikávať dlhými krokmi na následnú objednávku vybratého zájazdu. Po vyplnení osobných údajov sa odošle automatický e – mail so záväznou objednávkou a pracovníci cestovnej kancelárie zabezpečia ďalšie náležitosti, ktoré súvisia so zájazdom.

Z finančného hľadiska, určiť si výšku investícií, ktorú sme ochotní investovať na vytvorenie takého internetové obchodu, je dobré urobiť si analýzu, v akom časovom horizonte je návratnosť investície. Určiť si dĺžku obdobia, počas ktorého sme schopní získať finančné prostriedky späť je jedným z prioritných aspektov pri rozhodovaní a aj tento parameter budeme brať do úvahy pri výbere firmy, ktorá pre nás vytvorí interntetový obchod. Pri zisťovaní nákladov na prevádzku je vhodné, ak vezmeme na zreteľ výhodnosť ponúk firiem, ktoré okrem zakladného vytvorenia internetového obchodu nám poskytnú aj redakčný sýstém na správu obchodu.

To znamená, že zaškolením pracovníkov cestovnej kancelária sa nám náklady znižia, tým, že správu internetového obchodu prenesieme a zahrnieme do pracovnej náplne pracovníkov cestovnej kancelárie. Jednoduchým doplaňaním obsahu a ponúk sa vyhneme aj časovej tiesni. Pri vlastnej správe obsahu internetového obchodu je možné v okamžiku meniť obsah, pričom pri zadavaní požiadavky zmeny obsahu na externú firmu sa doba doplnenia údajov predĺži. Základné dôvody sú oneskorené prečítanie e-mailovej správy, v ktorej je požiadavka na zmenu obsahu, pracovná neschopnosť, prípadne dovolenka v externej firme, v ktorej by sme zadávali požiadavku na zmenu obsahu a podobne. Tomu sa dá predísť a navyše ušetriť náklady spôsobom, ktorý je opísaný vyššie.

Riešiť otázku očakávaní je problém hlbkovej analýzy podniku. V akej miere očakávame nárast tržieb? Avšak z hľadiska získania nových, potenciálnych zákazníkov, je faktorom, ktorý má silnú váhu pri rozhodnutí pred vytvorením internetového obchodu. Samotná internetová stránka nie je len nástrojom predaja, ale aj akýmsi sitom pre zber kontaktných informácii o návštevníkoch, ktorých v budúcnosti môžeme osloviť s ponukou zájazdov. Preto pri zamýšľaní sa nad výhodami, ktoré nám internetová stránka prinesie majme na zreteli aj iné než momentálne finančné výhody. Existujú aj výhody, ktoré nám môžu priniesť zisk v budúcnosti. A takouto výhodou je práve fakt, že internetová stránka je aj zberným miestom kontaktov na budúcich zákaznikov.

Finančné očakávania z pohľadu prínosu internetovej stránky pre podnik by nám mala priblížiť štúdia, o ktorú by sme sa mohli oprieť. Internetová ekonomika tvorila v roku 2011 údajne až 3.3% hrubého domáceho produktu, HDP, Slovenska. Tvrdí to štúdia spoločnosti Boston Consulting Group, o výsledkoch ktorej dnes pri príležitosti ročného fungovania slovenskej pobočky informovala spoločnosť Google. Štúdia bola vydaná síce už v marci, zverejnené boli ale len údaje pre najväčšie ekonomiky sveta.

Boston Consulting Group, BCG, do internetovej ekonomiky počíta všetky oblasti ekonomiky, ktoré sa dotýkajú Internetu. Do štatistiky sa tak počíta ekonomika súvisiaca s poskytovaním a využívaním Internetu, internetová reklama ale aj predaje cez Internet.

Do roku 2016 by sa podľa BCG mal podiel slovenskej internetovej ekonomiky na HDP zvýšiť na 4.5%. V susednej Českej republike podľa štúdie tvorila internetová ekonomika už v minulom roku práve 4.5% HDP, priemer v EÚ bol 4.1%. Slovensko podľa štúdie zaostáva vo viacerých ukazovateľoch, ktoré ovplyvňujú veľkosť internetovej ekonomiky, napríklad používanosti rýchleho pripojenia k Internetu, online aktivitách medzi firmami navzájom, v kvalite e-commerce služieb, v úrovni internetového marketingu, v implementácii verejných online služieb.

2 CIEĽ RIEŠENEJ PROBLEMATIKY

Podniky prezentujú svoju podnikateľskú činnosť aj na základe svojej internetovej stránky, čo má veľa pozitívnych aj negatívnych stránok. Našim hlavným cieľom je navrhnúť internetovú stránku pre konkrétny podnik, pričom sme zistili vplyv externých činiteľov na internetové stránky.
Výber spoločnosti sme uskutočnili na základe kritérií, ktoré sme si sami určili.

Postupovali sme podľa:
- úspešnosti cestovných kancelárií
- aktuálnych postavení cestovných kancelárií
- osobných plánov v podnikaní v tomto smere


Na základe posledného bodu z našich kritérií sme sa rozhodli uskutočniť návrh web stránky podniku z dôvodu osobného záujmu o budúce podnikanie v tomto smere. Za účelom úspešnejšieho dosiahnutia hlavného cieľa sme definovali ďalšie čiastkové ciele podniku:

- charakterizovať podnik, jeho zameranie, predmet podnikateľskej činnosti
- analyzovať vplyv externých činiteľov – vzťah so zákazníkmi, konkurencia, marketing
- analyzovať vplyv interných činiteľov
- navrhnúť novinky a odporúčania

CK Alka Travel bude poskytovať pobytové a poznávacie zájazdy do zahraničia aj na Slovensko. Na stránke bude možná registrácia pre užívateľa, čo poskytne efektívnejší prehľad a výhody pre už existujúceho zákazníka. Výsledkom bude jednoduchá, prehľadná internetová stránka o aktuálnych ponukách zájazdov, ktorá napomôže k získaniu nových klientov.


2.1 Obsahové riešenia internetovej stránky a jej príprava

Pre prípravu stránky pre budúce podnikanie je potrebné aby sme sa zamerali na viacero faktorov. V nasledujúcich riadkoch našej bakalárskej práce sa budeme venovať príprave obsahovým riešeniam.

Ako sme si už vyššie písali, každá internetová stránka by mala byť tvorená v súlade s nejakou štruktúrou a ak chceme aby bola dostupná pre každého, tak by mala dodržiavať štandardy, ktoré sú tvorené konzórciom W3C. Z pohľadu obsahu stránky by sme sa tiež mali pridžiavať nejakej štruktúry. Opíšme si teda, ako by kvalitná stránka mala vyzerať a čo by na nej nemalo chýbať.

Úvodná strana (homepage) – význam uvodnej stránky klesá, lebo vďaka vyhľadávačom sa uživatelia časo dostanú skôr na vnútorné stránky internetovej stránky s konkretnými informáciami. Tomúto tvrdeniu sa dá oponovať, nakoľko z pohľadu, že v budúcnosti budeme investovať do reklamy, tak si našich návštevníkov reklamným odkazom navedieme práva na úvodné stránky, kde bude umiestnený aj objednávkový formulár. Preto aj tak má uvodná stránka veľkú hodnotu, lebo práve cez ňu sa k nám dostávajú vyhľadávače, prípadne k nám cez ňu prichádzajú návštevnici, ktorí nájdu odkaz v niektorom z katalógov, alebo prostredníctvom spomínanej reklamy. Je preto dôležité, aby sme venovali veľkú pozornosť príprave materiálov na úvodnú stránku pre firmu, ktorá pre nás vyrobí internetové stránky. Vyhnúť by sme sa mali zbytočným rozsiahlím textom typu „Vítajte na našich stánkach“ a podobne. Naopak na naších internetových stránkach by sa mali nachádzať informácie:

 •  Kde sa návštevník dostal – napríklad názov firmy, jej odboru podnikania a regionálneho umiestnenia
 •  Stručný popis toho, čo môžeme na stránkach nájsť – napríklad cez odrážkový zoznam
 •  Navigáciu, z ktorej je jasné, aký je obsah internetových stránok
 •  Ďalšie stručné marketingové či inka lákavé slogany a iné texty, ktoré užívateľa zaujmu


Vzhľad internetových stránok a typografia textov – nie len začiatočníci robia chyby pri príprave internetových stránok, keď si myslia, že vzhľad je na prvom mieste. Áno, vzhľad je dôležitý, ale nie viac ako obsah. Návštevník našich internetových stránok si prišiel po niejakú informáciu, alebo vyriešiť svoju potrebu, nie kochať sa našimi obrázkami. Preto grafickú časť nechajme na grafikov z firmy, ktorá bude pre nás internetové stránky tvoriť a zameráme sa skôr na texty.
Textový obsah predáva. To je pre nás najdôležitejšia informácia, ktorú internetová stránka obsahuje a roboti vyhľadávačov to vedia. Takýmto textom na internetových stránkach sa hovorí aj Copywrite text, čo je jedinečný, nekopirovaný text. Nemúsime však byť veľkí spisovatelia, aby sme vytvorili správny text. Stačí ak sa budeme pridržiavať následovných vodítiek:

 •  Štruktúra textu – texty je dobré rozdeliť do viacerých blokov a štrukturovať ich. Namiesto jedného súvislého textu sa budeme znažiť používať jednoduché odrážkové zoznamy a kratšie odstavce
 •  Relevancia textu – texty na jednej stránke by sa nemali vzťahovať na rôzne veci, ale mali by sa pridržiavať témy a odkazu, ktorý na text odkazuje
 •  Najdôležitejšie veci na začiatok – prvé texty na úvodnej stránke by mali vystihovať to najpodstatnejšie, až tak by sme mali veci rozvíjať a opisovať podrobnejšie
 •  Hustota kľučových slov – aj keď je to problematika SEO (z ang. Search Engine Optimization ), teda oboru, ktorý sa venuje optimalizácii stránok pre vyhľadávače, už pri prvotnom plánovaní obsahu a tvorbe prvotných textov by sme mali mať na zreteli fakt, že naše stránky by mali obsahovať slová, ktoré charakterizujú naše stránky. Teda ide o slova dovolenka, výlet, cestovná kancelaria, víkendový pobyť, fakultatívny výlet a ďalšie. Preto pri tvorbe textov by sme namali zabudnúť na tieto slová
 •  Odkazy v texte – nenásilnou formou by sme do textu mali vkladať odkazy, ktoré nabádajú návštevníka na to, aby sa dostal až k samotnej objednávke zájazdu, prípadne, aby nám nechal svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára na odber noviniek, o ktorom sme si písali vyššie.


Ľahká orientácia – je úzko spätá so vzhľadom internetových stránok, o ktorom sme si písali v predchádzajúcom odstavci. No má úzke spojenie aj s navigáciou na stránke, tzv. hlavnými menu. Poriadne si musíme rozmyslieť, ako jednotlivé, pripravené texty rozmniestnime na stránka a pod aké kategórie budú spadať. Navigácia musí byť prehľadná a jednoznačná. Aj tu si uvedieme vodítka, ktoré nás dovedú k vytvoreniu prehľadnej a zrozumiteľnej navigácii:

- Podoba navigácie – za každých okolností použijeme štandardnú navigáciu, akú nájdeme aj na iných internetových stránkach. Originalita, na ktorú nie sú uživatelia zvyknutí tu nie je na mieste.
- Umiestnenie navigacie – umiestnenie navigácie musí byť také, aby bolo jednoznačné indentifikovateľné, že sa jedná o navigáciu a musí byť umiestnená na každej podstránke nášeho webu a navyše na tom istom mieste, aby sa návštevník „nestratil“
- Počet odkazov navigácie – počet hlavnej úrovne navigácie by nemal byť príliš veľký, aby sa užívateľ ľahko orientoval. Optimálny počet odkazov v navigácii je maximálne osem odkazov.

Aktuálnosť a spätná väzba – je všeobecne dokázané, že na stránky, ktoré sú pravidelne aktualizovné, uživatelia radi navštevujú opakovane. Starať sa o internetové stránky by sme mohli prirovnať k starostlivosti o domáceho miláčika. Preto, pri zostavovaní stránok by sme mali mať na zreteli aj ich aktualizáciu a v našom podniku poveriť osobu, ktorá sa budete tejto aktualizácii internetových stránok venovať. Aktuálnosť stránok je úzko spätá so spätnou väzbou. Ak budú internetové stránky aktuálne, budú sa návštevníci vracať. A opäť tu vidíme faktor budúceho zákazníka. Lebo návštevník sa môže stať naším zákazníkom aj po niekoľkých návštevách našej stránky.

Blog – tento prvok sa stáva akýmsi fenoménom na stránkach čoraz viac spoločnosti. Aj my pri naších stránkach zriadime blog, kde budeme publikovať informácie o destináciach, ktoré máme v ponuke. Je ľahšie pre návštevníka, rozhodnúť sa pre výber dovolenky, ak priamo na našich stránkach sa dočíta o destinácii, ktorú chce navštíviť. Či už sú to informácie o miestach, ktoré sa v danej oblasti oplatí navštíviť, alebo o ekonomických pomeroch a cenách v krajine. Nevyčerpateľnosť tém pri destináciach by malo byť našou prednosťou. Tu vivíme nadväznosť na spätnú väzbu a katualizáciu údajov na stránke. Prinášať návštevníkom vždy niečo nové je prvkom, ako ich opätovne dostať na internetové stránky cestovnej kancelárie Alka Travel.

Všetky tieto prvky rozpísané vyššie sú nádväzné na seba a spolu tvoria celok, kde jeden bod bez druhého trhá ucelenú internetovú stránku. Preto je dôležité držať týchto vodítiek, aby sme dosiahli žiadaný výsledok, a to je pútavá internetová stránka, ktorá bude pozitívne vnímaná aj každým návštevníkom stránok.


3 METODIKA PRÁCE A METÓDY SKÚMANIA

Vybraným objektom skúmania je cestovná kancelária Alka Travel, ktorej predmetom podnikania je predaj domácich a zahraničných pobytov.

Pre navrhnutie web stránky sme využili nasledujúce zdroje:
1. poskytnuté materiály spoločnosti Alka Travel
2. odbornú slovenskú a zahraničnú literatúru
3. internetové zdroje
4. informácie získané od majiteľky spoločnosti

Metódy, na základe ktorých sme získali údaje na spracovanie nášho cieľa sú:
• vlastné pozorovanie
• hĺbkové preštudovanie problematiky
• prieskum užívateľov na základe kladenia otázok
• metódu analýzy
• metódu syntézy

“Don´t make me think“ je názov knihy spisovateľa Steve Krug. Čo v preklade znamená: “Nenúťte užívateľa premýšľať,” opisuje metódy ako preniknúť do mysle užívateľa čo najrýchlejšie a najefektívnejšie.

Navrhol 3 body, ktorými by sa mala riadiť každá firma so záujmom o web prezentáciu:

- Užívateľa by stránka nemala nútiť premýšľať , kde nájde v rozsiahlych položkách hľadané údaje. Malo by to byť samoevidentné a nezdržiavať pritom používateľa dlhodobým preklikávaním na stránke.
- Vyjadruje, že nie je podstatné ako dlho som na stránke, ale cez koľko kliknutí ma k tomu viedlo.
- Navrhuje pre podnik zbaviť sa polovici slov na uvedenej stránke, ktoré im napomôžu k jednoduchosti a prehľadnosti stránky.


3.1 Potreby podniku pri technických požiadavkách na internetové stránky

Pred výberom firmy, ktorá bude realizovať naše internetové stránky sa pozríme na technologické požiadavky na internetové stránky pre náš podnik. Na to, aby sme stránky dostali k zákazníkovi, budeme potrebovať vybrať tieto veci:

 •  doménové meno
 •  poskytovateľ webhostingu
 •  realizačná firma
 •  materiál pre realizačnú firmu


Doménové meno – je to názov interentovej stránky, pod ktorým budú naše internetové stránky vystupovať na internete. Ideálna doména je taká, ktorá už v názve sa zhoduje s obsahom, alebo v lepšom prípade je identická s kľúčovým slovom. Najlepším riešením pre náš podnik by bolo doménové meno dovolenky.sk. Avšak toto domenové meno už registrované je, preto si musíme zvoliť iný názov, čo vyriešíme neskôr. Doménu si vyberieme u registrátora domén samy, čo je z ekonomického hľadiska pre náš podnik lepšie ako by sme ju mali registrovať prostredníctvom realizačnej firmy, ktorá by si učtovala poplatok s pridanými percentami navyše. Pre výber registrátora domény, ako aj cenovej hladiny sme urobili prieskum medzi poskytovateľmi a uvádzame ich v nasledujúcej tabuľke.


Tabuľka 1  Prehľad registrátorov domén

 Poskytovateľ Cena doménového mena s koncovkou .sk Počet registrovaných domén
 Websupport, s.r.o. 12,30 € 50.086
 Webhouse, s.r.o 11,11 € 30.614
 Yegon s.r.o. 13,28 € 22.465
 Active24, s.r.o   9,90 € 21.024
 Internet SK, s.r.o 11,40 € 15.118
 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o 11,76 € 14.293

 Zdroj: Informácie o slovenských doménach

 

Z prieskumu vyplýva, že najlepšou voľbou pre registráciu doménového mena pre náš podnik bude spoločnosť Active24, s.r.o., ktorá ponúka registráciu domény za 9,90 €. Ceny v tabuľke sú uvedené bez DPH. Avšak pri rozhodovaní budeme brať do úvahy aj cenu webhostingu.

Webhosting – tiež sa používa označenie hosťovanie www stránok a je to služba poskytujúca vymedzený pristor na serverových počítačoch poskytovateľa tejto služby. Pre to aby naše stránky fungovali správne a boli dostupné v každom čase, je potrebné, aby sme si vybrali vhodný a výkonný webhosting. Do prieskumu sme zahrnuli už len spoločnosti, u ktorých zároveň budeme registrovať aj doménu, aby sme mali tieto dva technické záležitosti pokope. Pre nás z pohľadu rozsahu obsahu stránok, ako aj možnosti zriadiť neobmedzený počet e-mailových schránok je zaujímavý neobmedzený hosting, ktorý ponúka neobmedzený priestor na serveroch.


Tabuľka 2  Prehľad poskytovateľov webhostingových služieb

 Poskytovateľ
 Cena webhostingovej služby Počet registrovaných domén
 Websupport, s.r.o.   66,00 € 66.915
 Webhouse, s.r.o.   65,88 € 30.614
 Yegon s.r.o. (nemá neobmedzený, max. priestor  15000MB) 191,04 € 22.465
 Active24, s.r.o. (nemá neobmedzený, max. priestor 10000MB) 119,04 € 21.024
 Internet SK, s.r.o. (nemá neobmedzený, max. priestor 15000MB) 240,00 € 15.118
 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.   62,00 € 14.293

Zdroj: vlastné spracovanie

Z prieskumu vyplýva, že najlacnejší a neobmedzený priestor na svojich priestoroch poskytuje spoločnosť EXO Technologies spol. s r.o. a Webhouse, s.r.o. Ak však prirátame poplatok za doménu, tak lepšie finančné podmienky ponúka práve spoločnosť EXO Technologies spol. s r.o., u ktorej si našu doménu a webhosting zaregistrujeme.

Realizačná firma – na Slovensko trhu pôsobí nespočetné množstvo rôznych firiem, ktoré dokážu vytvoriť internetovú stránku, ako aj živnostníkov a študentov. Tu sa však pristavme pri tom, komu zveríme výrobu internetovej stránky. Z pohľadu ceny by bol najrozumnejším zhotoviteľom študent. Avšak z pohľadu skúsenosti je to firma s dlhoročnou tradíciou a dobrými referenciami. A takýchto friem je viac ako dosť. Tu sa natíska otázka, koľko chceme do stránky investovať. Opäť sa budeme opierať o vlastný prieskum trhu a vyberieme firmu, ktorá poskytne vytvorenie internetovaj stránky v strednej triede, čo sa financií týka. Oslovili sme dovedna sedem firiem, ktoré sme našli vo výsledkoch vyhľadávania prostredníctvom vyhľadávača google, v rámci mesta Trnavaň

Tabuľka 3  Prehľad firiem pre realizáciu www stránky

 Poskytovateľ  Cena www stránky
 Počet referencií
 Didesign.sk od 450,00 €   36
 Vizion.sk od 400,00 €   66
 fgatelier.sk od 499,00 €   26
 skwd.sk od 399,00 € 129
 arttech.sk od 290,00 €   62
 e-go.sk od 379,00 €   97
 karnet.sk od 279,00 €   18

Zdroj: vlastné spracovanie

Výsledky prieskumu nám urobili obraz, v akých cenových hladinách sa výroba stránok pohybuje. Najprijateľnejším zhotoviteľom, čo sa ceny týka je na tom najlepšie firma Karnet, ktorá má však najmenej skúsenosti z pohľadu referencií. Najskúsenejšou firmou, ktorá má največší počet referencií je Slovakia Webdesing (skwd.sk), ktorá doteraz vytvorila 129 internetových projektov. Táto firma zaujala aj cenou, ktorá je „zlatým stredom“ pri porovnaní s ostatnými cenovými ponukami.
Materiál pre realizačnú firmu - vybrali sme si už realizačnú firmu a zameriame sa na podklady pre vytvorenie internetovej stránky. V nasledujúcom odseku definujeme, čo všetko od nás realizačná firma potrebuje pre vytvorenie internetových stránok.

- Prístup k doméne a webhostingu – keďže doménu a webhosting sme si zaobstarali samy, realizačnej firme musíme poskytnuť tieto udáje, aby mala prístup k serverom, na ktoré umiestni obsah našich internetových stránok. Preto musíme od registrátora domény vyžiadať: prístup do administrácie, názov FTP konta, adrsu host serveru, meno a heslo pre prihlásenie na účet FTP – file transfer protocol – protocol, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje transfer súborov z počítača realizačnej firmy na server.
- Pripravené články – texty, ktoré sme pripravili podľa štandardov
- Fotomateriál – obrázky, najlepšie referencie od našich zákazníkov, prípadne vlastne vytvorené fotografie z destinácii, do ktorých zájazdy predávame. Ak takéto nemáme, dobre poslúži wikipedia.org, čo je služba akejsi encyklopédie, ktorá zahŕňa aj fotomateriál, ktorý ma voľnú licenciu na ďalšie šírenie, teda nebudeme nijako porušovať autorské práva, ktorým by podliehali fotomateriály z iných internetových zdrojov
- Údaje o firme – poskytneme klomplet kontaktné údaje, ako aj údaje z obchodného registra, aby sa zákazník citíl, že nám môže dôverovať a má možnosť akéhokoľvek kontaktu s naším podnikom. To zahŕňa e-mailový kontakt, telefonický kontakt, prípadne skype, icq, či facebook kontakt a nezabudneme ani na korešpondenčnú adresu a adresu, kde nás môže zákazník osobne navštíviť.

Týmto by sme mali mať uzavretý výber, ktorý súvisí s vytvorením internetovej stránky. Preto sa v ďalšej kapitole môžeme venovať podrobnejšie výsledkom našej práce.


4 VÝSLEDKY PRÁCE

V uvedenej praktickej časti sa venujeme analýze našej spoločnosti, ktorej sa budeme bližšie zaoberať. Analyzujeme vplyvy z pohľadu koncového používateľa a z pohľadu web dizajnéra. Ukážeme si návrhy na zlepšenie web stránky a výsledky, ku ktorým sme sa dopracovali na základe analýz a prieskumu.

4.1 Vplyv koncového používateľa

Ako by mala vlastne vyzerať správna web stránka? V súčasnosti skoro každý podnik, ktorého cieľom je úspech na trhu, vlastní www stránku. Webová stránka by mala predovšetkým spĺňať podstatu kvalitnej textovej časti, ale aj grafického prepracovania, aby splnila prvý dojem, čím sa stáva vnímanie stránky z hľadiska vizualizácie príjemnejšie.

Kvalitná internetová stránka by mala spĺňať tieto kritéria a mala by mať:

 •  prehľadnú štruktúru
 •  jednoduché ovládanie a vyhľadávanie údajov
 •  zaujímavú grafiku
 •  aktuálne ponuky uverejnené na viditeľnom mieste
 •  možnosť prihlasovania sa a registrácie
 •  objednávanie zájazdu online
 •  výhody pre online používateľov
 •  možnosť odberu noviniek, prostredníctvom e-mailu


4.2 Analýza z pohľadu web dizajnéra


Skúsme sa pozrieť na vytváranie web stránky z druhej strany, z pohľadu web dizajnéra. Dôraz budeme klásť predovšetkým na jednoduchú kategorizáciu, správnu formu, dostupné informácie o podniku , ktoré budú ľahko vyhľadateľné.

Rozdelenie kategórie stránky by mohlo vyzerať následovne:
 - horná lišta – bude obsahovať základnú ponuku v súvislosti kontaktu so s podnikom a bude mať nasledujúce položky: Kontakt, Služby pre Vás, Novinky a kontaktné informácie, telefonné čísla a e-mailovú adresu
 - lišta pod logom (hlavná navigácia) – bude obsahovať ponuku služieb, ktoré náš podnik pre svojich zákazníkov poskytuje. Položky navigácie: Last Minute, Katalóg, Letná dovolenka, Slovensko, Agroturistika, Exotika a Poznávacie zájazdy.

Vyhľadávanie zájazdov umiestnima na začiatok do ľavého panela a na hlavnej stránke v stredovom paneli bude najzaujímavejšia ponuka, ktorú náš podnik ponúka. Farebné ladenie zvolíme príjemný odtieň azúrovej, ktorý pôsobí exoticky a je dopĺňaný odtieňom cyklamenovej, ktorá vyvoláva u návštevníka pocit dovolenkovej romantiky.

Takéto usporiadanie je prehľadné, farby evokujú ukľudňujúce a príjemné prostredie a preto sa návštevník môže cítiť na našich stránkach príjemné, bez rušivých momentov. Má tak vytvorené ideálne prostredie pre výber svojej dovolenky, čím uspokojí nielen naše potreby, ktorými sú zisk, ale aj tie svoje, ktorými je oddych od pracovných povinností.

4.3 Analýza a interpretácia výsledkov prieskumu


„Aké zmeny by ste navrhli na súčasných webových stránkach cestovných kancelárií?”

Na základe poskytnutých otázok pre klientov objednávajúcich zájazdy cez internet sme dospeli k uvedeným výsledkom.


Tabuľka 4  Prieskum prehľadnosti stránok cestovných kancelárii

 Návrhy a zmeny na zlepšenie www stránokPočet respondentov
 jednoduchší prístup k informáciám 42
 online rezervácia pobytu   7
 viditeľné aktuálne ponuky   8
 lepší prehľad stránky   6
 viac údajov o pobytoch   2

Zdroj: vlastné spracovanie


4.4 Analýza návštevnosti

Informácie o štatistikách návštevnosti web stránky sú dôležitým zdrojom pre jej zdokonaľovanie na základe vyhľadávania potrieb užívateľov web-u. Odhaľuje správanie zákazníkov, najčastejšie vyhľadávanie kľúčových slov, upozorňuje na získanie nových zákazníkov a prehľad o návštevnosti internetovej stránky. Toto meranie sa dá uskutočňovať mnohými nástrojmi, avšak najznámejším je Google Analytics. Prístup k zdrojovým kódom umožňuje implementáciu uvedeného bezplatného nástroja.

4.5 SEO – optimalizácia pre vyhľadávače

SEO, alebo po slovensky optimalizácia pre vyhľadávače je nástroj, ktorým optimalizujeme naše stránke, aby boli akceptovateľné aj pre vyhľadávače. Pre rozvoj našich interneových stránok je tento diel pri tvorbe interentových stránok dosť podstatný. Aby vyhľadávače, ako Google, zaradili naše stránky na popredné miesta vyhľadávanie je potrebná kvalitná optimalizácia. Tú dosiahneme, ak budeme dodržiavať určité pravidlá.

Kľúčové slová – sú to slová, ktoré vyhľadávače poznajú pod anglickým pojmom keywords a mali by sme ich zahrnúť v textoch, ktoré sú obsiahnuté na stránkach. Musíme si však dávať pozor na to, aby sme to s kľúčovými slovami v textoch neprehnali, aby nás vyhľadávače za to nesankcionovali. Vhodná hustota kľúčových slov je vyjadrená v percentách a nemala by presiahnuť hodnotu 10% kľúčových slov na jeden text. Ideálne by bolo, ak by sme kľúčové slovo zahrnuli aj do doménového mena. V každom prípade je dobré kľúčové slová používať v nadpisoch stránok, ktorý by mal byť pre každú podstránku odlišný. Čo sa týka hypertextových odkazov, tiež musíme používať vhodné označenie odkazu. Nevhodným je napríklad odkaz, ktorý sa skrýva pod slovom TU, ako to robia chybne na mnohých stránkach. Napríklad „viac si prečítajte TU“. Pri každom obrázku by mal byť použitý aj popis obrázku.

Spätné odkazy
– na tieto odkazy by sme mali klásť minimálne taký dôraz ako pri kľúčových slovách. Spätný odkaz je v podstate každý odkaz, ktorý vedie na naše stránky z iných internetových stránok. Dosiahneme to tak, že budeme vyhľadávať internetové stránky, ktoré sa venujú podobnej problematike, napríklad blogy o destináciach a podobne, kde budeme oslovovať administrátorov so žiadosťou o výmenu odkazov. Je to dobrá vec aj z hľadiska návštevnosti. My odkazujeme na internetovú stránku, ktorá sa zaoberá problematikou dovoleniek, teda dávame naším čitateľom informácie a na oplátku, odkaz umiestnený na parstnerský stránkach odkazuje svojich čitateľov na naše stránky. Tiež vhodným spôsobom ako získaž spätné odkazy a to aj využijeme, je registrácia do katalógov firiem. Naše stránky budeme registrovať do najznámejších slovenských katalógov:

 1.  zoznam.sk
 2.  atlas.sk
 3.  centrum.sk
 4.  azet.sk


Štruktúra internetových stránok
– je dôležitým prvkom, na ktorý prihliadajú vyhľadávače. Všeobecne sa dodržujú štandardy, kde v zdrojovom kóde stránky je na prvom mieste obsahová časť, až potom je kódovaná navigácia, ale to je práca pre realizačnú firmu, ktorá nám bude zostavovať internetové stránky. V podstate, ide o jednoduchú rovnicu:

jednoduchý zdrojový kód = lepšia indexácia robotmi vyhľadávačov

Pri dodržiavaní jednoduchých pravidiel pre dobrú optimalizáciu môžeme aj my, ako laický administrátori našich stránok, po odovzdaní stránky realizačnou firmou, udržiavať našu stránku v kondícii, nielen pre návštevníkov, ale aj pre katalógy a vyhľadávače. V praxi to znamená, že čím je obsah stránok hodnotnejší, tým je stránka vyhľadávačmi hodnotená vyššie, čo ma za následok vzostup vo výsledkoch vyhľadávania.


4.6 Vzhľad web stránky

Navrhujeme štruktúru web stránky, ktorá sa bude skladať z hlavičky, obsahu, bočného panelu pravého a ľavého a z päty.

Umiestnenie jednotlivých blokov - v časti hlavička umiestnime jednotlivé možnosti (tzv. indexy, odkazy na hlavné služby, respektíve ponuky). V ľavom bočnom paneli vložíme užitočné informácie pre zákazníkov a umožníme im efektívne vyhľadávanie vybraných služieb. Podrobnejší popis informácií o ponúkaných službách a aktuality ponúkneme návštevníkom stránky v strednej časti prezeranej stránky. V pravom bočnom panely budú výrazne viditeľné najlepšie ponúkané služby, respektíve novinky spoločnosti Alka Travel. Nakoniec v päte zverejníme partnerov a rýchle indexy na prechod k ďalším informáciám.

Na úvodnej stránke umiestnime základné informácie o CK Alka Travel, výrazné logo, obrázok, ktorý zaujme a jednoduché najnovšie ponuky. Registrácia na stránke zabezpečí možnosť rezervovania si pobytu, čím si cestovná kancelária získa väčšiu klientelu, ktorá bude mať pri návšteve stránky pocit jednoduchosti prezerania ponúkaných zájazdov a ušetrí čas návštevami pobočiek.

V položke “ VYBAV ONLINE ” poskytuje Alka Travel možnosť objednať si dovolenku cez internet. Existuje viacero foriem online objednávok zájazdov. Niektoré CK ich vôbec neponúkajú, iné majú k dispozícii online formulár alebo kontakt, kde sa môžeme informovať o danom zájazde. Najúčinnejší spôsob ale predstavuje tzv. vyhľadávač, v ktorom si zadáme danú destináciu, termín dovolenky, dĺžku pobytu. Na základe zadaných kritérií sa nám vygenerujú zájazdy podľa našich predstáv. Z nich si môžeme vybrať hotel, ktorý nám najviac vyhovuje. Ak sme rozhodnutí daný zájazd objednať, pokračujeme kliknutím na objednávku zájazdu. Vypíšu sa osobné údaje objednávateľa zájazdu a následne nás cestovná kancelária kontaktuje a dohodne ďalšie inštrukcie o platbe a pokynoch pre našu dovolenku. Určité cestovné kancelárie posielajú pokyny o zájazde poštou, niektoré však fungujú len online, čo znamená, že pokyny obdržíme na e – mail, ktorý sme zadávali pri objednávke zájazdu. Táto forma objednávok online je najlepší spôsob ako si môžeme porovnať ceny toho istého hotela viacerých cestovných kancelárií aj ako vybaviť všetky náležitosti cez internet z pohodlia domova. Platbu vieme vykonať taktiež formou internet bankingu , v ktorom si zadáme cenu zájazdu a účet, na ktorý treba platbu previesť. Cestovné kanceláriu posielajú po obdržaní úhrady potrebné dokumenty na cestovanie.

Najzákladnejšie prvky stránky sme definovali a pripravili sme podklady pre vytvorenie internetovej stránky externou firmou. Už je teraz len na nás, v akej kondícii budeme stránky udržiavať a do akej miery budeme prostredníctvom stránok zvyšovať zisky spoločnosti Alka Travel.

Pri zvyšovaní ziskov by nám mali pomôcť aj nástroje, ktoré dnešný internetový svet ponúka. Medzi najznámejšie, ktoré v spoločnosti Alka Travel budeme využívať sú reklamné nástroje:

 - Google AdWords – poskytuje prehľadnú platenú reklamu, ktorá sa dá veľmi dobre zacieliť na zákazníka, či už spohľadu veku, lokálneho umiestnenia, alebo záľub – všetky reklamy prostredníctvom tohto nástroja sa budú zobrazovať v celej sieti reklám Google
 - Facebook Advertising – je platená reklama prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Ako pri reklamách Google, aj tu máme nekonečné možnosti zacielenia reklamy

Do akej miery sa naše očakávania od novovytvorenej internetovej stránky naplnia, je záležítosťou ďalších sledovaní a interných firemných výpočtov a analýz.


5 ZÁVER

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť jednoduchú a efektívnu internetovú stránku, ktorá na prvý pohľad zaujme návštevníkov a podnieti ich k objednávke zájazdu. Bude slúžiť pre užívateľov, ktorí si chcú rezervovať alebo objednať zájazd prostredníctvom internetu rýchlo a jednoducho. Vďaka tomuto spôsobu ušetria veľa času a bez väčšej námahy si vyberú dovolenku podľa svojich predstáv a kritérií.

V predkladanej bakalárskej práci sme sa zaoberali navrhnutím originálnej web stránky a sloganom, ktorý bude cestovná kancelária Alka Travel využívať. Zosumarizovali sme informácie, ktoré sú dôležitými súčasťami na dosiahnutie výsledného efektu, ku ktorému nám aj značnou mierou dopomohol dotazník. Na základe jeho vyplnenia opýtanými respondentmi sme sa dozvedeli aké sú súčasné nedostatky webových stránok cestovných kancelárií a ich medzery, ktoré sme v praktickej časti využili vo svoj prospech a vytvorili tak návrh vzhľadu CK Alka Travel.

Úspešnosť podniku však bude v budúcnosti závisieť hlavne od ponúkaných služieb a od spokojnosti klientov, ktorí ich ponuku budú využívať. Preto odporúčame CK Alka Travel zamerať sa na kvalitu ponúkaných služieb a prinášať novinky na trh, čím sa môže stať najúspešnejším predajcom zájazdov na Slovensku. Nemala by zabudnúť aj na odmeňovanie stálych zákazníkov, čím si zabezpečí ich opakovanú dôveru a spokojnosť oboch strán.

Na záver skonštatujeme, že sme splnili stanovené ciele v bakalárskej práci a vytvorili web stránku cestovnej kancelárie Alka Travel, ktorá sa teší z nových klientov nadšených rýchlym a zrozumiteľným prehľadom.


DOTAZNÍK

1. Využívate internet na hľadanie dovoleniek?

 •  áno
 •  nie
 •  občas


2. Ste spokojní s informáciami, ktoré sú uvedené na stránke?

 •  nadmieru
 •  neutrálne
 •  nespokojní


3. Viete sa rýchlo zorientovať na prezeranej web - adrese o dovolenkách?

 •  Áno, stránky su prehľadné
 •  Nie, trvá mi to dlhšie, lebo je množstvo údajov na úvodnej stránke
 •  Niekedy áno, inokedy nie


4. Stránku ktorej CK by ste navštívili na základe nižšie uvedených vlastností?

 •  jednoduchosť
 •  veľa informácií
 •  prehľadnosť
 •  zaujímavý dizajn
 •  veľa noviniek


5. Privítali by ste službu objednania si dovolenky cez internet a všetko vybaviť online?

 •  rozhodne áno
 •  možno
 •  nie
 •  v žiadnom prípade

Zdroje:
Koymans - www.koymans.be/
Smartcars - www.smartcars.sk
Informácie o slovenských doménach - www.dnsinfo.sk/registratori/
SPŠ Levice - História - www.spslevice.sk/soc-uceb-inf2007/ucebnica_inf/internet/hist_internet/historia_internet.htm
TATTERS, W.: WWW Brno, 1996. s. 36. UNIS Publishing -
BERKA, M a kol.: WWW – multimediální informační prostředí Internetu Brno, 1996. s. 32. UNIS Publishing -
HTML vznik a vývoj - www.xhtml.szm.com/xhtml_vznik.htm
KRUG, S.: Don ´t make me think. Anglicko: 2006. s. 15. ISBN: 80-251-1291- 8 -
Alej Tech - www.alejtech.eu/sk/Blog-o-webdizajne/Farby-a-farebne-schemy-pre-webstranku.alej
VYSEKALOVÁ, J.: Psychologie reklamy. Praha: Grada Publishing, 2002. s. 195. ISBN 80-247-0402-1 -
STUCHLÍK, P.: Marketing a reklama na internet. Praha: Grada Publishing, 1998. s. 14. ISBN 80-7169-630-7 -
Wikipedia - Web design - en.wikipedia.org/wiki/Web_design#Layout

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk