Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Microsoft Word

Textové editory boli vždy najpoužívanejšími programami na počítači. Do tejto skupiny zapadá aj textový editor Word. Ide o nástroj, ktorý nie je ťažké ovládať: naučiť sa ho používať môže prakticky každý užívateľ počítača bez akýchkoľvek programátorských a špeciálnych znalostí. Textový editor Word ponúka užívateľom okrem bež-ného vytvorenia a uloženia textu ďalšie funkcie, ktoré umožňujú urýchliť prácu s textovým editorom, zlepšiť vzhľad dokumentu, doplniť doňho ďal-šie súčasti a radu ďalších funkcií:
Nastavenie dátumu a času => K dispozícii máme niekoľko vopred urče-ných šablón, z ktorých si vyberieme najvhodnejší formát na vloženie času a dátumu do nášho dokumentu. je možné vložiť samostatne iba dátum alebo čas, ako aj oba údaje zároveň. Kurzorom, prípadne myšou sa nastavíme na zvolený formát, potvrdíme kliknutím na ,,OK”. Dátum, respektíve čas bude vložený na miesto, kde nám bliká kurzor, napríklad: utorok, 27. februára 2002. Ďalšou vymoženosťou je
Automatický text => Táto funkcia nám umožňuje šetriť čas vkladaním niekoľkých často používaných fráz a slovných spojení. Používa sa najmä pri písaní oficiálnych listov, faktúr a pod., ale môžeme si ho prispôsobiť tak, aby vyhovoval práve nám a naším potrebám. Automatický text je rozdelený do niekoľkých kategórii podľa obsahu a významu , napríklad: Oslovenie, Podpis, Podpis - názov, Predmet, Upozornenie, Vec, Spôsob odoslania a pod. Zároveň nám umožňuje vytvoriť štruktúrované záhlavie a zápätie. Súčas-ťou tejto funkcie sú aj automatické opravy textu priamo pri písaní. Delí sa do niekoľkých kategórii: Opravy, Pri písaní, Automatické text a Formáto-vanie. Vybranie zvolenej položky opäť potvrdíme kliknutím na „OK”. Číslovanie stránok => Môžeme si zvoliť umiestnenie čísel stránok z dvoch možností: na záhlaví alebo zápätí (hore alebo dole). V pravej časti okna sa nám zvolená možnosť zobrazí v náhľade. Ďalej si môžeme zvoliť zarovnanie číslovania: vľavo, uprostred, vpravo, na vnútorných častiach alebo na von-kajších. Opäť môžeme vzhľad skontrolovať na náhľade. Ďalšou možnosťou je zobrazenie číslovania stránok aj na prvej strane dokumentu alebo nie, napr.: pri seminárnych prácach. Kliknutím na „formát“ môžeme upresniť niektoré parametre. Umiestnenie číslovania po zvolení požadovaných pod-mienok potvrdíme „OK“.
Symbol => Vkladanie symbolov nám umožňuje pri písaní používať symboly a znaky, ktoré nepatria do bežného vybavenia klávesníc.

Opäť sú tieto rozdelené do dvoch kategórii a to na symboly a špeciálne znaky. Symboly sú rozdelené podľa pôvodného písma a majú niekoľko podmnožín, V časti „normálny, rôzne šípky, znak AND text“ nájdeme bežné používané znaky, napr.: percentá - %, písmená gréckej abecedy – Ω, β, matematické znaky ako suma - ∑, písmena azbuky – Ж, regulačná ochranná známka - ®, kance-lárskej časti Microsoft Outlook nájdeme kľúčik druhej časti, v špeciál-nych znakoch nájdeme znaky ako napr. copyright ©,alebo paragraf §. Všetky znaky sú slovne opísané.
Textové pole => nám umožňuje vložiť text do obrázkov, grafov atď. My-šou vytvoríme veľkosť poľa, akú potrebujeme, následne vpíšeme text.
Súbor => Vložíme vybraný súbor do nášho dokumentu. Po kliknutí na túto položku sa nám otvorí nainštalovaný prehliadač súborov, po označení klik-neme na „Vložiť”.
Záložka => Počas písania textu si môžeme vytvárať jednotlivé záložky, uľahčí nám to manipuláciu s textom. Záložky pomenujeme podľa hesla ale-bo názvu odstavca, alebo proste tak ako budeme chcieť. Po vytvorení zálo-žiek môžeme prechádzať na jednotlivé state a takto listovať v texte pod-ľa nami zvolených kritérií. Jednotlivé záložky môžeme mať zoradené podľa názvu alebo podľa umiestnenia v texte. Textový procesor Microsoft Word je označovaný ako jeden z najrozsiah-lejších najvýkonnejších programov tohto druhu vôbec. Textový editor Mic-rosoft Word vyvíja sa z nižších foriem (Word 2, 4, 6-95, ) na dokonalejšie (Word 97, 2000 atď) V súčasnosti je na najvyššej úrovni Word XP. Cieľom obnovovania Wordu je uľahčiť prácu užívateľom , zvýšiť efektívnosť, rýchlosť a interaktivitu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk