Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slohový postup

Slohový postup – je spôsob, akým vyberáme a usporadúvane obsahové prvky pri výstavbe jazykového útvaru

Slohový útvar – je konkrétny (hotový) jazykový celok, v ktorom sme usporiadali obsahové prvky na základe istého slohového postupu

Rozlišujeme 4 slohové postupy:

1, informačný – vyznačuje sa stručnosťou, údaje a fakty sa zaraďujú podľa istého hľadiska
(oznámenie, správa, žiadosť, pozvánka, úradný životopis, výťah – osnova)
2, opisný - vymenúvajú sa v ňom znaky a vlastnosti, najčastejšie sa v ňom používa prítomný čas
(statický, dynamický, náladový – citovo zafarbený, odborný)
3, rozprávací - udalosti sa spájajú podľa dejového poradia do celku
(rozprávanie, poviedka, román)
4, výkladový - náročný, využívajú sa v ňom zložené súvetia, vyskytuje sa v odborných a novinárskych a novinárskych prejavoch, sú ním písané aj mnohé učebnice, často sa vyskytuje trpný rod slovies
(úvaha, rozprava, odborná recenzia).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk