Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Bezpečnosť technických systémov

1.

Základné pojmy z bezpečnosti práce

Bezpečnostnotechnické pojmy sa týkajú názvu a charakteristiky predmetov, činností, opatrení alebo požiadaviek na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení.

bezpečná vzdialenosť – presne určená vzdialenosť od nebezpečného miesta, ktorú treba dodržiavať, aby sa predišlo ohrozeniu pracovníkov, prípadne iných osôb,
bezpečnosť práce (bezpečnosť pri práci) – stav pracovných podmienok vylučujúci pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu na osoby,
bezpečnostná technika – systém organizačných a technických opatrení a prostriedkov, ktoré zabraňujú pôsobeniu nebezpečných činiteľov pracovného procesu na pracovníkov,
bezpečnostné zariadenie – technické, alebo iné zariadenie (súčasť stroja alebo iného zariadenia), ktoré je určené na zaistenie alebo zvýšenie bezpečnosti pri práci,
blokovacie zariadenie – súhrn technických opatrení, ktorými sa stáva funkcia stroja, zariadenia, alebo jeho časti závislou od splnenia určitých, vopred určených podmienok,
nebezpečná látka – výbušná, podporujúca horenie, ľahko zápalná, horľavá, jedovatá, žieravá alebo, dráždivá látka,
nebezpečný priestor – časť pracovného priestoru alebo pracoviska v blízkosti nebezpečného miesta stroja alebo zariadenia, kde je zvýšené nebezpečenstvo pri práci,
ohrozenie – súbor podmienok vytvorených človekom, alebo za jeho spolupôsobenia prírodnými vplyvmi alebo technickým zariadením, z ktorého vyplýva možnosť úrazu osôb,
ochranné zariadenie – technické alebo iné zariadenie na zabránenie úrazom, prevádzkovým nehodám alebo poruchám technického zariadenia,
osobné ochranné pracovné prostriedky – prostriedky určené na individuálnu ochranu osôb, ktorých použitie zabraňuje pôsobeniu nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu alebo ho oslabuje,

Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce
I.G 11-66 SEPI-B
ochranné pásmo – vymedzená časť priestoru okolo objektov a miest, ktoré majú byť chránené; rozsah ochranného pásma je daný povahou chráneného záujmu tak, aby ochranné pásmo mohlo plniť účely, na ktoré bolo zriadené,
požiadavky bezpečnosti práce a technických zariadení – súbor technických a iných požiadaviek určených na základe nových poznatkov vedy a techniky, ktorých realizácia pri projekcii, konštrukcii, vyhotovení, umiestnení, prevádzke technických zariadení a pri pracovnej činnosti zaisťuje bezpečnosť práce a technických zariadení,
pracovná pomôcka – predmet, ktorého používanie uľahčuje prácu, prípadne znižuje jej nebezpečnosť (napr. podávacia latka a pinzeta, vypínacia tyč),
pracovné prostredie – súbor materiálnych podmienok (fyzikálnych, chemických, priestorových), na základe ktorých sa vykonáva práca; stav pracovného prostredia je určený najmä stavebným, objemovým a dispozičným riešením objektov a pracovísk, bezpečnostnou úrovňou technológií, strojov a zariadení, akustickými, svetelnými a mikroklimatickými podmienkami,
pracovný úraz – akékoľvek poškodenie zdravia alebo smrť, ktoré boli spôsobené pracovníkovi nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi,
prevádzková nehoda (havária) – udalosť, ktorou boli vážne ohrozené životy a zdravie osôb alebo prevádzka, prípadne rozvoj organizácie, alebo ktorou organizácii bola spôsobená škoda na majetku zrejme prevyšujúca sumu 100 000 Sk.

VÝKLAD NIEKTORÝCH POJMOV V BOZP
prevencia - je systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a určenia postupu pre prípad bezprostredného a vážneho ohrozenia života a zdravia,
nebezpečenstvo - je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie,
ohrozenie - je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené
riziko - je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov na zdraví,
neodstrániteľné nebezpečenstvo a neodstrániteľné ohrozenie - je také nebezpečenstvo a hrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno odstrániť, vylúčiť ani obmedziť. 2. Kauzálna závislosť

Škoda – každá ľubovoľným spôsobom vzniknutá zmena, ktorá je minimálne jednou osobou považovaná za nepríjemnú,

Iniciácia – jav, alebo udalosť ktorá vyvolá poškodenie,

Poškodenie – zmena vlastností objektov, alebo činností v dôsledku pôsobenia vonkajších vplyvov.

Je to všeobecné definovanie.

Škoda je konkrétne definovanie poškodenia.

Príklad kauzálnej závislosti: žeriav

Funkčné štruktúry:

Vodiaca štruktúra – volant

Pevnostná štruktúra – rýpadlo

Pohybová štruktúra – kolesá

Bezpečnostná štruktúra – stabylyta

Riadiaco–regulačná štruktúra – obsluha stroja

Kauzálna závislosť:

Nebezpečenstvo – nevhodné narábanie so strojom
– nedostatočné prichytenie lyžice ku ramenu

Ohrozenie – práca pod vplyvom alkoholu

Iniciácia – dotiahnutie lyžice počas prace

Poškodenie – pri doťahovaní lyžice poranenie pracovníka
– pokrivená lyžica

Škoda – zlomená lyžica
– defekt.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk