Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovenský športový pony - využitie (záverečná práca)

Stredné odborné učilište poľnohospodárske
Chovateľ so zameraním na chov koní a jazdectvoVýznam chovu a využitie pony
(záverečná práca)

Šaľa, 2002 meno a priezvisko
Konzultant: Ing. Ivan Masek


- 1 -

OBSAH:


1. Úvod ............................................................................................... str. 2
2. Metodika práce ............................................................................. str. 3
3. Teoretické východiská .................................................................. str. 4
4. Vlastná práca – výsledky ............................................................ str. 5
4.1. Poníci a šport ....................................................................... str. 6
4.2 Slovenský športový pony ...................................................... str. 7
5. Diskusia ........................................................................................ str. 13
6. Záver a využitie výsledkov v praxi ............................................. str. 14


- 2 -

ÚVOD

Tému pre svoju záverečnú prácu som si vybrala význam chovu a využitie pony. Táto kategória koní ma zaujala po prečítaní niekoľkých článkov v českom časopise Jezdectví, ale hlavne po stručnom oboznámení sa so slovenským plemenom Slovenský športový pony zo slovenského časopisu Jazdectvo a dostihy. Veľmi ma to zaujalo a keby som sa mohla stať niekedy chovateľkou koní, tak by to bolo určite uvedené plemeno. Pre svoju krásu, ušľachtilosť, ale hlavne by som chcela podporiť chov nášho mladého plemena, ktoré sa podľa môjho názoru svojimi parametrami a športovým využitím vyrovnajú iným svetovým plemenám jazdeckých pony.
Je veľa ľudí, ktorí si zabezpečia poníka preto, aby ich deti dostali najsprávnejšie základy a návyky pre neskoršiu kariéru v sedle a dostatočné skúsenosti. Nie je tajomstvom, že mnoho zo súčasných špičkových svetových jazdcov začali jazdiť už v útlom veku a začali jazdiť práve na pony. Úspechy belgického jazdectva vyplývajú práve z rozvoja pony športu, ktorému je v tejto zemi venovaná veľká pozornosť. Predpokladá sa, že až ďalšia generácia dnešných šampiónov na pony zaznamená pre vrcholový šport väčšie zmeny, čo sa týka poradia v rebríčku najúspešnejších jazdcov sveta.

A podobne ako v Belgicku sa dostáva pony jazdenie dopredu, snáď aj vo všetkých jazdecky vyspelých krajinách má zelenú.
Takže pesimista by mohol podotknúť, že kým sa na Slovensku nezačne veľmi rýchlo v tomto smere konať, napríklad konaním oficiálnych pretekov pre pony a deti, podporou chovu slovenského športového pony a pod., priepasť medzi našimi jazdcami a svetovou špičkou sa ešte viac prehĺbi.- 3 -

METODIKA PRÁCE

Moja práca má charakter kompilácie, a preto sa vyjadrujem teoreticky, pričom používam poznatky viacerých autorov. Z uvedeného dôvodu je táto práca spracovaná na teoretickej úrovni.
- 4 -


TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ

„(Halo, Medvecký, 2001) píšu, že z pohľadu hodnotenia výkonnosti môžeme konštatovať, že výsledky z domácich a zahraničných pretekov nám potvrdzujú výborné skokové schopnosti Slovenských športových pony, s ktorými môžu v základných parkúroch úspešne konkurovať veľkým športovým koňom. Tieto výsledky sú o to cennejšie, že na týchto koňoch štartujú deti vo veku 8 – 16 rokov, čo dokumentuje veľmi dobré charakterové vlastnosti týchto koní. Tým sa zároveň prezentuje hlavný cieľ tvorby tohto typu koňa, ktorý je určený na jazdecký výcvik detí a mládeže vo veku 8 – 16 rokov.“


- 5 -

VLASTNÁ PRÁCA - VÝSLEDKY

Poďme si priblížiť túto kategóriu koní, ktorá na Slovensku bohužiaľ ešte nie je veľmi propagovaná, ale hlavne využívaná.
Tvrdý. Silný. Chytrý. Pravý pony má aj dnes rysy svojich dávnych predkov. Poníky aj kone sú jedným živočíšnym druhom, nazývaným latinsky Equus caballus. Rod Equus zahŕňa celkom osem druhov. Poníky majú rovnakú telesnú stavbu aj všeobecnú telesnú funkciu, odlišujú sa však tvarom a povahou. Rôzne plemená poníkov prežili v takmer pôvodnej forme po stáročiach – a niet divu. Poníky starodávnych Keltov boli uprednostňovaní aj Rimanmi a zachovali si tak svoju identitu. Tieto keltské poníky sa vyvíjali v ťažkých podmienkach vresovísk, kde mohli nájsť iba chudobnú stravu. Prirodzeným výberom prežili len tí najsilnejší jedinci a časom sa z nich vyvinuli pôvodní britské plemená: Welsh pony, Shetland pony, Hackney, Connemara, Dale pony a iní. Tieto britské plemená sú povestné svojou robustnosťou a schopnosťou prežiť v extrémnych prírodných podmienkach. Behom mnoho stáročí života v drsnom teréne sa stali odolnými a naučili sa spoliehať sa iba na seba. Tieto vlastnosti u jedincov, žijúcich v nezmenených podmienkach, sa zachovali dodnes.
Je známe, že poníky sú veľmi mrštní, predovšetkým pri skákaní cez prekážky. V hornatom teréne sa pohybujú s veľkou istotou a sú výbornými skokanmi. Shetland pony a Welsh pony sú u nás asi najznámejší poníci. Welsh pony je snáď to najkrajšie a najrozmanitejšie plemeno poníkov na svete. Rozdeľuje sa podľa veľkosti do sekcie A (do 122 cm) a do sekcie B (do 137 cm). Tzv. Welsh Cob, čo je typ Welsh pony, predstavuje sekciu C (do 137cm) a sekciu D (nad 137 do 148 cm). Títo koníci sú kvadratickí s pevnou telesnou stavbou.

- 6 -

PONÍKY A ŠPORT

Niektorí z dnešných športových poníkov sa však už trochu zmenili, aby lepšie vyhovovali moderným požiadavkám jazdeckého športu. Poníky sa veľmi často krížia s veľkými koňmi. Využitím anglického plnokrvníka a araba môžeme získať elegantného skokového ponyho, na ktorom začínal svoju kariéru nejeden špičkový svetový parkúrový jazdec. Väčší kríženci majú ploššie a dlhšie skoky, charakteristické pre veľké plemená koní. Poníci sú nesmierne výhodnou investíciou. Ich chov je nenáročný, obvykle žijú dlho, vo svojich dvadsiatich rokoch parkúrový poník veľmi často začína novú kariéru učiteľa mladých jazdcov. Potrebujú oveľa menej krmiva než veľké kone, väčšinou len polovičnú dávku sena. Pri práci však dokážu prenášať väčšie percento svojou vlastnej hmotnosti. Shetlandskí poníci sa používali v uhľových baniach na ťahanie vozíkov. Títo malí koníci sú snáď najsilnejšími konskými atlétmi vôbec. Môžeme ich prirovnať k športovému autu – malé telo, ale silný motor. Okrem odolnosti sú moderní poníci tiež nesmierne zdraví a vyznačujú sa pevnou konštitúciou.

- 7 -

SLOVENSKÝ ŠPORTOVÝ PONY

Slovenský športový pony je produkt cieľavedomého medziplemenného kríženia kobýl ušľachtilých teplokrvných plemien chovaných na Slovensku, najmä plemena arabského a slovenského teplokrvníka, so žrebcami plemien pony, najmä Welsh pony, Nemeckého jazdeckého pony a v druhej fáze anglického polokrvníka. Následovne sa uplatňuje párenie inter-se. Podiel krvi plemien nie je u finálneho produktu taxatívne stanovený.
Tvorba Slovenského športového pony začala v roku 1981 v rámci riešenia výskumnej rezortnej úlohy, ktorej gestorom bol prof. Ing. Dušan Medvecký, DrSc. Cieľom šľachtiteľského programu bolo vytvoriť typ koňa pre jazdeckú prípravu detí a mládeže, pre turistické a rekreačné jazdenie a na vykonávanie ľahších ťažných prác, a to na podklade medziplemnného kríženia našich ušľachtilých teplokrvných koní – kobýl so žrebcami plemena Welsh pony. Finálny produkt mal predstavovať mnohostranne úžitkového koňa – prevažne jazdeckého typu, s výškou v kohútiku 140 –148 cm palicovej miery, o hmotnosti 350 kg, s pokojným až živým temperamentom, dobrou povahou a živiteľnosťou. Do základného matečného stáda bolo celkom nakúpených 26 kobýl. Plemenná skladba bola reprezentovaná 11 arabskými kobylami, 4 trakénskymi, 1 huculskou kobylou, 1 kobylou plemrna Nonius a 9-timi kobylami slovenského teplokrvníka. Na pripúšťanie týchto kobýl sa používal žrebec Branco, plemena Welsh pony sekcie „B“, importovaný zo SRN, po otcovi Brokát, z matky Gisi po Greenacres Autumn Leaf.

Žrebec je typickým predstaviteľom svojho plemena a vo svojej ušľachtilosti inklinuje k arabskému koňovi. Tento žrebec zanechal v chove 47 potomkov, z toho 23 kobýl a 24 žrebcov. Jeho potomstvo sa

- 8 -

vyznačovalo ušľachtilosťou, bolo v požadovanom ťažno-jazdeckom type, s kohútikovou
výškou palicovou 141,50 cm, s obvodom hrudníka 174,50 cm, s obvodom záprstia 17,95 cm a hmotnosťou 347,61 kg. Tieto jedince svojim typom, exteriérom a výkonnosťou zodpovedali chovnému cieľu, čo je samozrejmé z hľadiska štiepenia vlôh pri prvej generácii. V roku 1985 bol do chovu zaradený žrebec Shalom 775 plemena Welsh pony sekcie „B“, taktiež importovaný zo SRN. Tento žrebec pripúšťal vybrané kobyly F1 generácie. Žrebec predstavuje vyššiu variantu svojej kategórie, je mimoriadne ušľachtilý, má suchý fundament, priestrannú mechaniku pohybu a živý temperament. Vzniknuté potomstvo z tohto kríženia bolo jemnejšej konštitúcie, s prevahou jazdeckého typu. Nedostatkom bola nižšia výška na kohútiku, v priemere 135,44 cm. Z dôvodu, že kone F11 generácie nedosahovali v cieli vytýčené výškové parametre, a zároveň požiadavkou chovateľskej verejnosti bolo mať koňa vysokého na hornej hranici kategórie koní pony, t.j. 148 cm palicovej miery, pristúpilo sa ku kríženiu kobýl F1 generácie so žrebcom plemena anglický polokrvník. Použitý bol žrebec Luskáčik, po otcovi A 1/1 Scottish Rifle, z matky Lužica po Lotčik, sfarbením hnedák. Žrebec bol ušľachtilý, jemnej stavby tela. Tento žrebec výborne naviazal na genofond Slovenských športových pony. Hoci pôsobil v chove iba jednu pripúšťaciu sezónu, z ktorej zanechal 6 potomkov, jeho uplatnenie v chove je vynikajúce. V plemenitbe má zaradené 2 kobyly a 2 žrebcov. Potomstvo po tomto žrebcovi je požadovaného jazdeckého typu, veľmi vyrovnané, s priemernou kohútikovou výškou 145,25 cm, s obvodom hrudníka 173,69 cm, s obvodom záprstia 17,54 cm a s hmotnosťou 342,55 kg. Pri skúškach výkonnosti jeho potomstvo dosahovalo výborné výsledky. Charakter a vynikajúca výkonnosť sa u týchto koní prejavila počas športovej testácie, keď žrebce Inor a Iber dosahovali vynikajúce výkony a zároveň pôsobili v chove ako pepinieri. - 9 -

Ďalej boli do chovu zaradené žrebce Fain a Dukát. Žrebec Fain po otcovi Shalom 775, z matky Karneol 70 je ušľachtilý, s prevahou jazdeckého typu, vyznačujúci sa veľmi priestrannou mechanikou pohybu a veľmi dobrým charakterom. Jeho prednosti boli ocenené aj na medzinárodnej výstave Agrokomplex 1999, kde získal titul „Šampión“ výstavy a v tom istom roku aj II.

miesto na Prvej slovenskej výstave koní všetkých plemien. Je to dominantný žrebec, čo výrazne prenáša aj na potomstvo. Jeho potomstvo je ušľachtilé, vyrovnané, s veľmi dobrou mechanikou pohybu a výbornými skokovými schopnosťami.
Druhým žrebcom z koní F1 generácie, zaradených do plemenitby, je žrebec Dukát, po otcovi Branco, z matky Karneol 70. Je typickým predstaviteľom svojho otca, je ušľachtilý, s dobrou mechanikou pohybu a výbornými skokovými schopnosťami. Jeho pravý brat Eben bol jedným z najúspešnejších športových pony v rámci športovej testácie a jeho pravá sestra je plemenná kobyla, ktorá za obdobie 12 rokov pôsobenia v chove dala 9 potomkov. Celkovo môžeme tohto žrebca charakterizovať ako výborného producenta športových pony pre výcvik detí.
Na základe výborných výsledkov potomstva po žrebcovi Luskáčik boli v roku 1994 zaradení do chovu jeho synovia: žrebec Inor z matky Aida (po Branco, z Watani 16) a žrebec Iber z matky Búrka (po Branco, z Rybana po Shagya). Hlavným plemenníkom z tejto dvojice polobratov bol žrebec Inor, ktorý za 4 roky pôsobenia v chove zanechal po sebe 13 kobýl a 17 žrebcov. Tento žrebec vynikal elegantnou stavbou tela, ušľachtilosťou, suchým a pevným fundamentom, výborným charakterom a výkonnosťou. Tieto svoje vlastnosti dominantne prenášal na potomstvo, čoho dôkazom je, že od pripúšťacieho obdobia v roku 2000 pôsobia v chove dvaja jeho synovia: Nestor a Nektár. Žrebec Iber bol využívaný hlavne na športovú testáciu a v roku 1998 bol odpredaný do zahraničia, kde v súčasnosti pôsobí ako pepinier. - 10 -

Žrebec vynikal veľkou eleganciou, úžasným charakterom a vynikajúcou športovou výkonnosťou. V roku 1997 bol do chovu Slovenského športového pony zaradený z Nemecka zakúpený Nemecký jazdecký pony Navaro, po otcovi Navarino z matky Mischa po Ury Top Secret. K Tejto variante sa pristúpilo z dôvodu rozšírenia krvnej základne a zároveň z dôvodu, že Nemecký jazdecký pony vznikol taktiež medziplemenným krížením arabských a anglických teplokrvných poní s Welsh pony. Prvé potomstvo po žrebcovi Navaro sa narodilo v roku 1998. Z 12 narodených malo 8 žriebät vážny exteriérový nedostatok – tzv. špalíkové kopyto a 4 žriebätá mali rybie oči. Tieto vážne exteriérové chyby potomstva spôsobili, že žrebec bol z chovu vyradený.
Koncom roku 1998 uhynul žrebec Inor a bolo potrebné do experimentálneho chovu Slovenského športového pony zaradiť ďalšieho žrebca.

Na základe výborného potomstva po žrebcoch Luskáčik a Inor a pre zachovanie ich línie bol v roku 1999 do chovu zaradený anglický plnokrvník Nikola, po otcovi Scottisch Rifle, z matky Ninsoarea po Median. Jeho potomstvo a tým aj jeho naviazanie na Slovenské športové pony ešte nemôžeme hodnotiť, pretože až v tomto roku sa narodilo jeho prvé potomstvo z uvedeného kríženia. Od roku 2000 pôsobia v chove Slovenského športového pony dvaja synovia žrebca Inor, a to Nestor z Havany (po Shalom 775, z tobrok 33, po Tobrok) a Nektár z Haleny (po Shalom 775, z Azalka po Tobrok). Oba žrebce budú využívané na pripúšťanie kobýl F1 a F11 generácie. Žrebce sú požadovaného moderného jazdeckého typu, ušľachtilé, s veľmi dobrou mechanikou pohybu a výbornými skokovými schopnosťami. Zároveň sa v tomto roku podrobujú športovej testácii. Šľachtiteľský program Slovenského športového pony sa začal realizovať v roku 1980 výberom kobýl teplokrvných plemien koní chovaných na Slovensku. Z 25
- 11 -

zakladateliek tohto chovu v súčasnosti pôsobí v chove už iba potomstvo 13 pôvodných kobýl. Toto zredukovanie je dôsledkom prísnej selekcie ich potomstva, ktorá je základom pri tak málopočetnej populácii, akou je chov Slovenského športového pony. Za uvedené obdobie tvorby tohto typu koňa pôsobilo v chove 12 plemenníkov piatich plemien a 74 kobýl, z ktorých sa narodilo 236 žriebät. Z toho počtu bolo 122 kobýl a 114 žrebcov. V súčasnom období je na Slovensku v chove zaradených 52 kobýl, z toho v experimentálnom chove 30 kobýl a 6 plemenných žrebcov. Pri hodnotení podielu krvi jednotlivých plemien koní, zastúpených na tvorbe Slovenského športového pony, je vidieť, že v kategórii žrebcov aj kobýl je podiel krvi Wersh pony najväčší – v priemere 37,5 %, resp. 50,0 %. Najmenší podiel u žrebcov tvorí podiel arabskej krvi 16,70 %, čo je opak podielu v kategórii kobýl, kde percentuálne zastúpenie araba dosahuje až 29,80 %. Môžeme konštatovať, že kone sú vo veľkosti telových proporcií vyrovnané a dosahujú v cieli vytýčené parametre. Na základe uvedených zistení bol v roku 1998 vypracovaný štatút Slovenského športového pony, čím sa uvedený typ koňa po legislatívnej stránke dostal na úroveň ostatných plemien koní chovaných na Slovensku. Slovenský športový pony vyniká pevnou konštitúciou, ktorá je v širšom zmysle chápaná ako životná energia jedinca. Táto ich odolnosť voči nepriaznivým vplyvom telesnej námahy je daná skutočnosťou, že zakladateľkami Slovenského športového pony boli prevažne arabské kobyly, ktorých konštitúcia je primerane pevná, so suchým, korektným fundamentom, požadovanou ušľachtilosťou a dobrým zdravím.

Svoju konštitučnú pevnosť preniesli na svoje potomstvo, ktoré ju teraz prezentuje ako jednu zo svojich predností.
Z pohľadu hodnotenia výkonnosti môžeme konštatovať, že výsledky z domácich a zahraničných pretekov nám potvrdzujú výborné skokové schopnosti Slovenských športových pony, s ktorými môžu v základných parkúroch úspešne konkurovať
- 12 -

veľkým športovým koňom. Tieto výsledky sú o to cennejšie, že na týchto koňoch štartujú deti vo veku 8 – 16 rokov, čo dokumentuje veľmi dobré charakterové vlastnosti týchto koní. Tým sa zároveň prezentuje hlavný cieľ tvorby tohto typu koňa, ktorý je určený na jazdecký výcvik detí a mládeže vo veku 8 – 16 rokov.

- 13 -

DISKUSIA

Štúdiom literatúry som zistila, že výskum sa zameriava správnym smerom a dá sa očakávať, že snahy výskumníkov vyústia do uznania nového plemena, ktoré by mohlo úspešne konkurovať iným plemenám pony, čo sa týka vzhľadu a využiteľnosti. Slovenský športový pony, ako iné jazdecké pony, sú určené na jazdecký výcvik detí a mládeže vo veku 8 – 16 rokov.

- 14 -

ZÁVER A VYUŽITIE VÝSLEDKOV V PRAXI

Povedzme si trochu o povahe poníkov. Tieto koníky je veľmi ľahko trénovať, majú chuť k práci a sú šikovní, zároveň sú nesmierne inteligentní a dokážu niekedy premýšľať rýchlejšie, ako ich jazdci. Poníci si tiež dávajú na seba veľký pozor a dokážu pracovať tak, aby si neublížili. V porovnaní s veľkými plemenami koní, nie sú poranenia u športových poníkov zďaleka také časté. Ak sa dostanú do nebezpečnej situácie (zamotajú si nohu do pletiva a pod.), neprepadajú sebazničujúcej panike, ale veľmi často len ostanú stáť a čakajú. Elegantní welshskí poníci sú nie len krásni a ušľachtilí, ale aj temperamentní, pracovití a inteligentní. Ľudia, ktorí s nimi pracujú, si nemôžu vynachváliť ich milú a učenlivú povahu. Títo koníci bravúrne súťažia v parkúroch, cross-country aj v drezúre a učia sa veľmi rýchlo. Nie je nič ideálnejšie pre začínajúceho malého jazdca, než správne vycvičený a vychovaný poník. Pravdaže chybnou výchovou a výcvikom sa môžu pokaziť podobne ako veľké kone. Poníci sú malí a pekní, preto niektorí ľudia sa k nim chovajú ako k domácemu mazlíčkovi, proste ho nechajú robiť si, čo sami chcú. Poníci sa takto často stávajú agresívnymi. A napraviť takto pokazeného ponyho je veľmi ťažké až nemožné, tieto zvieratá majú vynikajúcu pamäť. Poníci dokážu byť veľmi nezávislí, v každej situácii príliš premýšľajú. Mnoho majiteľov kúpi svojmu dieťaťu živú hračku na jazdenie, malú, milú a prítulnú. A za krátku dobu sú ochotní dať čokoľvek, aby sa toho diabla rýchlo zbavili. Roztomilí shetlandskí poníci sú toho presným príkladom. Poníci sú zároveň tiež veľmi vynaliezaví.

Ako nikto iný dokážu prechádzať cez ploty, otvárať bránky, odväzovať sa, proste zabezpečiť si cestu na slobodu. Všetky tieto vlastnosti však len poukazujú na ich prirodzené potreby. Budeme sa snažiť ich spoznávať a chápať a jednať v ich súlade, uľahčí nám to práci s týmito tvormi. - 15 -

Poníci potrebujú priestor – pastvinu. Vo svojom prirodzenom prostredí žijú na rozsiahlych plochách v stádach, kde dochádza tiež k prirodzenej plemenitbe. Majte poníky radi, avšak nie opičou láskou. Vychovaný a vycvičený poník môže urobiť šťastným nielen dieťa (či dospelého), nikdy však nezabúdajme, že aj on je iba kôň a podľa toho sa k nemu musíme stavať a chovať. Pretože naopak nevychovaný a nevycvičený poník prináša len utrpenie, a to nielen svojim majiteľom, ale aj sebe.
Skutočne chov pony na Slovensku je veľmi potrebný a nevyhnutný pre výchovu a výcvik detí a mladých jazdcov. Slovenská jazdecká verejnosť si musí uvedomiť, že ak sa chceme presadiť vo svete a preraziť medzi svetovú špičku, potrebujeme pravdaže aj veľmi kvalitné kone, ale taktiež aj kvalitných jazdcov. Ja som začala s jazdením vo svojich 24 rokoch, a to je pre vrcholovú športovú kariéru dosť neskoro. Sama z vlastnej skúsenosti môžem uviesť, že bolo a vlastne ešte aj je pre mňa problematické vžiť sa do pohybu koňa, pričom si človek v zrelšom veku viac uvedomuje vlastný strach, ako aj istú zodpovednosť. Záverom môžeme konštatovať, že je nevyhnutné, aby jazdci, ktorí chcú niečo dokázať vo vrcholovom jazdeckom športe, ale aj v dostihovom športe, začínali s jazdením už v útlom veku. A na to je vhodným práve pony. - 16 -

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Vyhlasujem, že som záverečnú prácu vypracovala sama za pomoci štúdia literatúry, ktorú uvádzam v závere svojej práce.

- 17 -


ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY


Hallo,M., Medvecký, D.: Slovenský športový pony, Jazdectvo a dostihy, 2001, č. 1, str. 30-31
Stachová, D.: Majte radi poníky, Jazdectvo, 2001, č. 7, str. 16-17
POĎAKOVANIE


Vyslovujem úprimné poďakovanie Ing. Ivanovi Masekovi za odbornú konzultačnú pomoc a cenné rady, ktoré mi pri spracovaní tejto práce poskytol.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk