referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Záverečné skúšky na SOUP Šaľa
Dátum pridania: 17.09.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Andrea JURO
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 19 256
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 73.1
Priemerná známka: 2.91 Rýchle čítanie: 121m 50s
Pomalé čítanie: 182m 45s
 

Funkčným obdobím DK je jeden dostihový deň, pričom sa začína dve hodiny pred plánovaným štartom prvých dostihov a končí sa 48 hodín po schválení výsledku posledných dostihov dostihového dňa, na ktorý bola DK ustanovená.
Práva DK:
a) dozerať na spôsobilosť a pripravenosť organizátora a závodiska na usporiadanie dostihového dňa,
b) riadiť prípravu a priebeh dostihov, rozhodovať o výsledku dostihov
c) rozhodovať o protestoch podaných v súvislosti s dostihmi, na ktoré bola ustanovená
d) ukladať sankcie za porušenie ustanovení Dostihového poriadku SR
e) vykonávať ďalšie činnosti, ktoré jej zveruje Dostihový poriadok SR.
2b) Popis uzdičky

A – nátylník
B – čelenka
C – lícnica
D – uzdičkové zubadlo
E – nánosník
F – podbradník
G – nánosníkový remeň
H – podhrdelník
I - vôdzky


a uzdy

A – nátylník
B – čelenka
C – lícnica
D – podrhdelník
E – nánosník
F – pákové zubadlo
G – stihlové zubadlo
I – stihlové vôdzky
J – podbradníková retiazka
K – pákové vôdzky

Teória jazdy a Dostihový poriadok

3a) Hlavná dostihová komisia (HDK)

HDK SR, jej predsedu, podpredsedu a troch členov vymenúva a odvoláva Ministerstvo pôdohospodárstva SR na funkčné obdobie dvoch rokov.
Práva:
1. Na základe návrhu Dostihovej autority SR (DA) vymenúvať a odvolávať predsedov a členov DK.
2. Vykonávať dohľad nad činnosťou DK SR a ďalších účastníkov dost. Prevádzky v rozsahu pôsobnosti Dostihového poriadku SR.
3. Rozhodovať o námietkach podaných proti opatreniam, ktoré vydala DA.
4. Rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam DK a rozhodnutiam rozhodcu pri štarte.
5. Každoročne určovať výšku peňažnej záruky (kaucie) pri podaní odvolania proti rozhodnutiu DK a prostredníctvom DA ju zverejniť v oficiálnej tlačovine.

Povinnosti:
1. Rokovanie HDK vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda, je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň traja členovia, plus predseda alebo podpredseda.
2. Rokovanie HDK sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej však 1x za kalendárny štvrťrok. Zvoláva ho predseda alebo podpredseda.
3. Pri rokovaní o odvolaní alebo námietkach je HDK povinná zistiť skutočný stav vecí. Vo svojom konaní, ako aj pred vydaním rozhodnutia je povinná umožniť, aby sa účastníci mohli vyjadriť k podstatným skutočnostiam, ako aj k podkladom.
4. HDK vydáva písomné rozhodnutie, ktoré oznámi účastníkom konania. Taktiež zabezpečí jeho zverejnenie v oficiálnej tlačovine.
5. Odvolanie proti rozhodnutiu DK, prípadne rozhodcu pri štarte, HDK buď potvrdí, zmení, alebo ho zruší. Nemôže však vydať rozhodnutie, ktoré by odvolateľa postihlo prísnejšie ako predchádzajúce rozhodnutie.
6. HDK v konaní o námietke, ktorá sa podala proti opatreniu DA, toto opatrenie buď potvrdí, alebo ho zruší.
7. Proti rozhodnutiu HDK nie je prípustný ďalší opravný prostriedok.

3b) Druhy zubadiel:

Uzdičkové zubadlá: Pákové zubadlá:
1 – jednokrúžkové s lomeným zubadlom 1 – ohnuté zubadlo bez jazykového oblúka
2 – lomené zubadlo s olivami 2 – zubadlo s jazykovým oblúkom
3 – lomené zubadlo s kolíkmi 3 – s krúžkami na navlečenie upínacieho remienka
4 – vzpriamovacie zubadlo 4 – pohyblivé pákové zubadlo
5 – gumové zubadlo 5 – jednoduchá podbradníková retiazka
6 – gumová podložka pod pobradn. retiazku
7 – kožená podložka pod podbrad. retiazkuTeória jazdy a Dostihový poriadok

4a) Handicaper

Vymenúva ho a odvoláva Dostihová autorita SR, pričom funkčným obdobím je jeden kalendárny rok. Handicaper určuje hmotnostné zaťaženie koní pre handicapové dostihy. Oficiálny handicap koní určuje na základe posúdenia ich výkonov, pričom základnou oporou handicapera pri zostavovaní listiny hmotnostných zaťažení pre organizátorov je hmotnostné zaťaženie koní uvedené v oficiálnom handicape.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.