Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zdrže

- pôsobia len v jednom zmysle otáčania. Používajú sa výhradne pri ručných zdvíhadlách. Zubové zdrže sú vyhotovené ako rohatka naklinovaná na hriadeľ; do zubov rohatky zapadá západka. Rohatka môže mať vonkajšie alebo vnútorné ozubenie. Aby západka nevyskočila zo záberu so zubami rohatky, činné plochy zubov majú smer tangenty k pomocnej kružnici. Otočný čap západky treba umiestniť tak, aby sily, ktoré pôsobia na západku, ju pritláčali na rohatku. Pri f = 0,2 ÷ 0,3 musí byť α ≥ 14 ÷ 17°. Rohatky majú tieto rozmery:

m. z
R = –––––--- [mm];
2

t = π. m [mm]; h = (0,75 ÷ 1). m [mm]; a ≡ m [mm]; b = (1,5 ÷ 3). m [mm]

Počet zubov rohatky je až 30. Rohatky sa vyrábajú z ocele STN 11 500 alebo liatiny STN 42 2650. Západky sú z húževnatého materiálu vzdorujúceho rázom, najlepšie z ocele STN 11 500. Zuby rohatky sa kontrolujú na ohyb:

F. h
σoh = ––––––––-
b. y2
–––––-
6

Čapy západiek sú namáhané ohybovým momentom:

b
Moh = F. –––
2

Aby sa predišlo skorému opotrebeniu rohatky a západky v stykových plochách, pripúšťa sa tlak, prepočítaný na 1cm šírky: pre liatinu p = 5 ÷ 10 MPa, pre oceľ p = 15 ÷ 25 MPa.
Ak sú západky umiestené tak, že samy bezpečne nezapadnú do zubov, treba ich pritláčať, a to najčastejšie pružinou. Pri motorickom pohone sa volia najmenej dve až tri západky. Západky sa usporiadajú tak, aby neboli súčasne v zábere, lebo sa tým zrýchli záber a zmenší veľkosť rázu. Trecie zdrže tiež zadržujú bremená v ľubovoľnej výške. Proti zubovým zdržiam majú tú výhodu, že pracujú nehlučne. Môžu byť vonkajšie alebo vnútorné. Ak má západka zachytiť obvodovú silu F, musí byť trenie T medzi západkou a kotúčom väčšie, ako je sila F. Pri f = 0,1 ÷ 0,125 uhol α = 6 ÷ 7°. Uhol 2.β volíme 35, 40 alebo 45°. Tomu zodpovedá uhol α = 14°, 13° alebo 12°, t.j. klinovou drážkou sa uhol α približne zdvojnásobí, čím sa zmenšia aj tlaky.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk