Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prejav: Výroba elektrickej energie v elektrárni v Mochovciach

Vážený návštevníci,
Na úvod by som Vás chcel všetkých privítať v jadrovej elektrárni Mochovce. Cieľom prednášky bude vysvetliť výrobu elektrickej energie v jadrovej elektrárni.
Na začiatok by sme si mali povedať čo je energia. Energia je jednou z nevyhnutých podmienok života, bez ktorej by sa vývoj našej civilizácie zastavil. Ľudstvo má k dispozícii ku krytiu energetických potrieb obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje. Rozlíšiť ich je jednoduché – neobnoviteľné zdroje sú vyčerpateľné(uhlie, ropa, plyn) a obnoviteľné máme stále k dispozícii(slnko, voda, vietor).
Pri výrobe energie je nevyhnuté zohľadniť životné prostredie, pretože pri výrobe energie z fosílny palív, uniká do ovzdušia veľa nebezpečných plynov, zatiaľ čo jadrová energia je jedným z najekologickejších energetických zdrojov.
Princíp jadrovej elektrárne je v podstate rovnaký ako v klasickej elektrárni. Rozdiel je len v zdroji tepla. V tepelnej elektrárni je zdrojom tepla fosílne palivo, a v jadrovej je to jadrové palivo(prírodný alebo obohatený urán).
Palivo v podobe palivových kaziet je umiestnené v tlakovej nádobe reaktora, do ktorej prúdi chemicky upravená voda. Táto preteká cez kanálikmi v palivových kazetách a odvádza teplo, ktoré vzniká pri štiepnej reakcií. Voda s teplotou 297 °C prechádza horúcou vetvou do tepelného výmenníka- parogenerátora. V parogenerátore preteká trubkami a odvádza teplo vode, ktorá je privádzaná zo sekundárneho okruhu s teplotou 222 °C.
Voda sekundárneho okruhu sa v parogenerátore odparuje a cez parný kolektor sa para odvádza na lopatky turbíny. Hriadeľ turbíny roztáča generátor, ktorý vyrába elektrickú energiu.
Po odovzdaní energie turbíne, para kondenzuje v kondenzátore a vo vodnom skupenstve cez ohrievače prúdi späť do parogenerátora. Zmes v kondenzátore je chladená terciálnym chladiacim okruhom. Voda sa ochladzuje vzduchom prúdiacim zo spodnej do hornej časti chladiacej veže, tvz. komínovým efektom. Prúd vzduchu so sebou unáša vodnú paru a drobné kvapky vody, a tak sa nad chladiacimi vežami vytvárajú oblaky.

Zachovanie stabilnej energetickej sústavy SR vyžaduje čo najrýchlejšie dostavanie a sprevádzkovanie Atómovej elektrárne Mochovce, ktorá sa svojou vysokou dennou produkciou bude pričiňovať o náš pohodlnejší a vzhľadom na energiu bezstarostný život a pomôže Slovensku stať sa samostatným vo výrobe elektrickej energie aj po odstavení 1.bloku Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Ďakujem za pozornosť, a ak máte nejaké otázky, pokojne sa môžete opýtať. .

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk