Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Teodolit

Je to geodetický prístroj,ktorý slúži na meranie vodorovných a zvislých uhlov.Okrem toho sa dá použiť aj na dĺžkové meranie.
Základná konštrukcia teolitu sa skladá z troch častí:


1.Podložka

2.Limbus

3.Alidáda


Podložka sa skladá z troch stavacích,ktoré slúžia na urovnanie prístroja do vodorovnej polohy.Súčasťou podložky je ložisko na upevnenie čapu limbosu.V spodnej časti podložky sa nachádza závit na pripevnenie prístroja na statýn.


Limbus je spodná časť teolitu.Jeho súčasťou je vodorovný kruh so stupnicou.


Alidáda je umiestnená na limbuse v guľôčkovom ložysku.Súčasťou alilády je čítacie zariadenie.Súčasťou sú ďalej nosníky na ktorých sú ložiská pre otočnú os ďalekohľadu.Na nosníkoch je umiesnené zámerné zariadenie-Ďalekohľad.Pripevnená je aj libela,ktorá slúži na vyrovnanie prístroja do vodorovnej polohy.Na upevnenie ďalekohľadu sa používajú svorky a na jemný pohyb ďalekohľadu v horizontálnom a zvislom smere slúžia pohybovky.Hlavné konštrukčné prvky teolituOsové systémy: rozdeľujeme na zvislý osový sistém,ktorý spája limbus s aliládou a vodorovný osový sistém,ktorého súčasťou je výškový kruh a tvorí točnú os ďalekohľadu.


Podložka: slúži na upevnenie prístroja a na statýv na vyrovnanie a dostredenie.


Navádzacie zariadenie: slúži na presné zacielenie prístroja na bod.Sú to vlastne svorky a pohybovky.

Ďalekohľad


Meracie zariadenia: skladajú sa z delených kruhov,čítacích a registračných pomôcok,ktoré umožňujú kvantitatívne určiť a zaznamenať meraný uhol.


Zvislé osové sistémi:spájajú limbus s aliládou a zabezpečujú otáčanie alilády okolo zvislej osi.konštrukcia zvislého osového systému udáva presnosť teolitu.


Podľa konštrukcie delíme teolity na: jednoduché
repetičné
a s limbusom na posun


Jednoduché teodolity


Majú najednoduhšiu konštrukciu a v súčastnej dobe sa už nepoužívajú.Limbus je pevný a otáča sa len aliláda.Teodolit má len jednu zvislú otáčavú os.Limbus vybieha na spodnej časti do dutého valca a ten prechádza do podložky.Súčasťou podložky sú stavacie skrutky,ktoré slúžia na vyrovnanie pristroja do vodorovnej polohy.V spodnej časti dutiny sa nachádza závit a slúži na upevnenie prístroja na statýn.do ložiska limbusu sa vkladá čap alilády.Aliláda je otáčavá okolo zvislej osi a jej súčasťou sú indexi.

Zdroje:
Geodezia -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk