Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ústava - skrátene

Vláda Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky je vrcholným orgánom výkonnej moci. Vláda sa skladá z predsedu, podpredsedov a ministrov. Predsedu vlády vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky. Za predsedu vlády môže byť vymenovaný každý občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky. Na návrh predsedu vlády prezident Slovenskej republiky vymenuje a odvolá ďalších členov vlády. Členovia vlády skladajú do rúk prezidenta Slovenskej republiky sľub.

Prezident Slovenskej republiky

Hlavou Slovenskej republiky je prezident. Prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok
Prezidenta volia občania Slovenskej republiky v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov.
Kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Za prezidenta je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov voličov, koná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb postupujú tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov. Zvolený kandidát sa ujíma funkcie prezidenta zložením sľubu. Sľub skladá pred Národnou radou Slovenskej republiky

Referendum

Každý občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do NR SR, má právo sa zúčastniť na referende. Referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky, ak o to petíciou požiada aspoň 350 000 občanov alebo ak sa na tom uznesie NR SR, a to do 30 dní od prijatia petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Referendum sa vykoná do 90 dní od jeho vyhlásenia prezidentom Slovenskej republiky. Návrhy prijaté v referende vyhlási Národná rada Slovenskej republiky rovnako ako zákon. Výsledok referenda môže Národná rada Slovenskej republiky zmeniť alebo zrušiť svojím ústavným zákonom po uplynutí troch rokov od jeho účinnosti.

Národná rada Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky má 150 poslancov, ktorí sú volení na štyri roky. Poslanci sú zástupcovia občanov. Za poslanca možno zvoliť občana, ktorý má volebné právo, dosiahol vek 21 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Platnosť voľby poslancov overuje Národná rada Slovenskej republiky. Poslanca nemožno trestne ani disciplinárne stíhať, ani vziať ho do väzby bez súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky zasadá stále. ) Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zastupujú podpredsedovia. Tajným hlasovaním ich volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Činnosť Národnej rady Slovenskej republiky riadi a organizuje predseda a podpredsedovia. Rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky a jej výborov ustanoví zákon.

Linky:
http://www.nrsr.sk - www.nrsr.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk