referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Servác
Štvrtok, 13. mája 2021
Bezpečnosť práce
Dátum pridania: 18.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dadulienka.k
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 457
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 23m 20s
Pomalé čítanie: 35m 0s
 

Blízkosti elektrického zariadenia – taká vzdialenosť osoby, alebo pracovného miesta od živých častí elektrického zariadenia pod napätím, v ktorej pri použití pomôcok alebo iných vodivých predmetov sa musia dodržiavať predpísané bezpečnostné opatrenia.
Práca pod napätím (ďalej len PPN) – práca na elektrickom zariadení, pri ktorej sa pracovníci dotýkajú živých častí pod napätím priamo, alebo predpísanými pracovnými pomôckami za súčasného použitia predpísaných ochranných pomôcok.
a) PPN v dotyku – práca na elektrickom zariadení, pri ktorej je pracovník v priestore ohrozenia časťou tela a dotýka sa živých častí pod napätím za súčasného použitia predpísaných ochranných a pracovných pomôcok.
b) PPN na vzdialenosť – práca na elektrickom zariadení, pri ktorej je pracovník mimo priestor ohrozenia a do tohto priestoru vniká a živých častí pod napätím sa dotýka iba pracovnými pomôckami za použitia predpísaných ochranných pomôcok.
c) PPN na potenciáli – práca na elektrickom zariadení, pri ktorej je pracovník vodivo spojený so živými časťami len jednej fázy, na ktorej pracuje a za jej časť je považovaný.
d) Priestor ohrozenia pri PPN – súhrn bodov, ktorých vzdialenosť vo všetkých smeroch od nekrytých živých častí elektrického zariadenia a nekrytých neživých častí s iným potenciálom je menšia alebo rovná dovolenej vzdialenosti priblíženia pracovníka.
e) Pracovné postupy pre PPN – súbor jednotlivých pracovných úkonov potrebných na vykonávanie príslušného druhu práce, ktorý bol písomne spracovaný, prakticky overený a schválený.
f) Zvláštny režim prevádzky – súhrn technicko-organizačných opatrení nutných na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení počas vykonávania PPN na vn, vvn a zvn.

BEZPEČNOSŤ ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ – VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Elektrické zariadenia sa musia udržovať v stave, ktorý odpovedá platným elektromechanickým normám. Pri elektrických zariadeniach, ktoré nie sú dlhšiu dobu v prevádzke (túto dobu určí prevádzkovateľ podľa druhu zariadenia a miestnych podmienok), musí sa pred novým uvedením do prevádzky preveriť ich bezpečný a prevádzkyschopný stav. Elektrické zariadenia, ktoré nevyhovujú platným elektrotechnickým normám a ktoré bezprostredne neohrozujú bezpečnosť osôb a vecí, je ďalej dovolené prevádzkovať podľa zvláštnych miestnych pracovných, prevádzkových a bezpečnostných predpisov (ak je zariadenie upravené podľa STN 33 2000, nie je potrebné vydávať zvláštne predpisy), v ktorých musia byť uvedené aj odchýlky od platných noriem. S týmito predpismi musia byť oboznámení všetci pracovníci, ktorí majú na týchto zariadeniach pracovať, alebo ich obsluhovať. Priestory, ktoré svojimi rozmermi nevyhovujú elektrotechnickým normám, musia byť označené.

ZAISTENIE BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Bezpečnostný oznam
Bezpečnostný oznam upozorňuje na stav elektrických zariadení, na možnosť ohrozenia života a zdravia, určuje príkazy alebo zákazy nutné na zaistenie bezpečnosti alebo upozorňuje na bezpečnostné zariadenie. Pre bezpečnostný oznam sa používa bezpečnostná tabuľka a nápis, bezpečnostné farebné označenie a farby svetelných návestí. Bezpečnostný oznam môže byť tiež akustický.
Ochranné a pracovné pomôcky
Pokiaľ sa pri obsluhe a práci na elektrickom zariadení používajú ochranné a pracovné pomôcky, musia byť vždy v dobrom stave. Pred každým použitím týchto pomôcok je nutné sa presvedčiť o ich riadnom stave. Ochranné a pracovné pomôcky musia byť podľa príslušných noriem alebo predpisov v predpísaných lehotách skúšané a o vykonaných skúškach musia byť vedené záznamy.
Pre obsluhu a prácu je nutné voliť také ochranné a pracovné pomôcky, aby zabezpečovali osoby a veci:
Ochrannými pomôckami sú:
ochranné izolačné rukavice, izolačné koberce, izolačné mostíky, izolované plošiny, izolačné galoše alebo topánky, ochranné izolačné prilby, ochranné kukly, ochranné zástery, izolačné obleky, ochranné okuliare a štítky, skratovacie a zemniace zariadenie, vybíjacie zariadenie, zábrany, ochranné pásy, záchranné háky a pod. Pre PPN na potenciáli zariadení vvn a zvn sa používajú vodivé ochranné pomôcky napr.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Viliam Kopecký a kol. – Elektrotechnická spôsobilosť – zošit č. 1; Markab Žilina; 1998; 32 strán;, Viliam Kopecký a kol. – Elektrotechnická spôsobilosť – zošit č. 2; Markab Žilina; 1998; 32 strán;, Viliam Kopecký a kol. – Elektrotechnická spôsobilosť – zošit č. 3; Markab Žilina; 1998; 32 strán;, Zákony III./2002; Poradca Žilina; 2002; 608 strán
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.