Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zber a výmlat kukurice a tráv

Prvý spôsobov zberu je pri ktorom sa odtŕhajú šúľky, zrno a vreteno sa rozdrví v mláťacom mechanizme, a potom sa rozdrvená zmes silážuje. Ostatné časti sa nezberajú.
Pri inom spôsobe sa zberajú celé rastliny, šúľky sa odlisťujú a kôrovie sa reže a odváža na silážovanie.
Všetky zberacie stroje majú v princípe rovnaký dvojriadkový až osemriadkový odtrhávač šúľkov, ktorý má oddeľovače, usmerňovače, odtŕhací mechanizmus a dopravníky šúľkov. Väčšinou má zariadenie na drvenie stebiel. V posledných rokoch sa u nás uskutočňuje zber kukurice obilným kombajnom s adaptérom, väčšinou má štvor až osemriadkový odtŕhač šúľkov ( podľa výkonnosti mláťacieho mechanizmu ) a upravenú mláťačku.
Adaptér sa montuje na kombajn namiesto žacieho stola a šikmého dopravníka. Kôrovie sa drví cepovým drvičom, ktorý býva súčasťou adaptéra, alebo sa nechá pováľané na poli. Oddeľovače rozdeľulú porast kukurice, zdvíhajú poľahnuté steblá a usmerňujú ich k unášacím reťaziam. Súčasne na steblá začínajú pôsobiť usmerňovacie kužele. Reťaze a kužele usmernia steblo medzi dva tvarované valce, obyčajne do tvaru hviezdice, ktorej výstupky zapadajú do vybraní susedného valca, čím sa dosiahne dôkladné stlačenie stebla a jeho vťahovanie smerom dolu. Nad valcami sú dve odtŕhacie lišty, ktoré tvoria medzeru cez ktorú šúľok neprejde a odtrhne sa. Jednu z líšt môže obsluha zo svojho miesta posúvať do strán a tým meniť medzeru od 27 po 32 mm podľa priemeru šúľkov. Šúľky neprejdú cez medzeru a odtrhnú sa a prstami unášacej reťaze sa dopravujú do priebežnej závitovky a pomocou nej ďalej do šikmého dopravníka. Pri práci je potrebné dodržiavať pracovnú rýchlosť, pri ktorej je zabezpečený plynulý posun odtrhnutých šúľkov. Straty šúľkov neodtrhnutím alebo vypadnutím nemajú byť väčšie ako 1,5% a poškodenie zrna do 2%. Ďalej sa vynášajú a posúvajú cez zachytávač kameňov, ktorí sa prekríva plechom, do mláťacieho ústrojenstva. Mláťacie medzery na vstupe bývajú 30 až 35 mm a na výstupe 20 až 25 mm. Otáčky bubna sa nastavia na 450 až 650 za min. Mláťací kôš sa musí vymeniť alebo sa z neho vyberie každý druhý prút a medzery medzi mlatkami bubna sa vyplnia plechmi. Vymlátené zrno prepadáva cez kôš na čistidlo a časť z neho spolu s odzrnenými a čiastočne rozdrvenými vretenami a listeňmi postupuje na vytriasadlá. Tam sa separuje a odvádza na čistidlo. Vretená a listene vypadávajú z mláťačky von.

Na čistidlo a stupňovitú vynášaciu dosku sa namontujú stupne na vynášanie kukurice, horné žalúziové sito sa vymení za greaplovo a dolné sito za sito s kruhovými otvormi na kukuricu. Ďalej sa namontuje reduktor otáčok bubna, na vytriasadlá sa montujú dve clony a prvé dva stupne sa prekryjú a upevnia sa deliace hrebene. Otáčky ventilátora musia byť ešte vyššie ako pri mlátení hrachu. Dno ventilátora sa zosilní plechom kôli poškodeniu o strnisko. Keď sa mláti zrno zberané s vretenami, treba okrem uvedených úprav mláťacieho mechanizmu zväčšiť otvory na prvých dvoch stupňoch vytriasadiel a otvory na sitách čistidla aby mohli prepadávať aj rozdrvené vretená. Mláťacia medzera sa zmenšuje na vstupe na 15 mm a na výstupe na 10 mm. Otáčky mláťacieho bubna sa zväčšia na 800-900/min.
Mláťačka nemá poškodiť viac ako 2% zŕn a na vretenách nemá zostať nijaké zrno. Vo vymlátenom zrne nemá byť viac ako 0,5% prímesí. Zber a výmlat tráv

Zber je možné prevádzať dvomi spôsobmi:
1.Rez s oporou - strihom. Na takomto princípe pracujú prstové žacie lišty ,lišty s dvoma protibežnými kosami a žacie ústrojenstvo s rotujúcimi nožmi a pevným protiostrím. Tento spôsob rezu nevyžaduje vysoké rýchlosti do 4m/s.
2.Rez bez opory -kedy na porast pôsobí iba aktívny pohyb ostria noža. Vyžaduje si vysoké rezné rýchlosti 40-60m/s.Na tomto princípe pracujú rotačné žacie ústrojenstvá ,ale tiež aj ručná kosa.
Na zber krmovín používame kosačky jedno a viacriadkové .Môžu byť nesené alebo prívesné .
Nesené kosačky sa vhodne používajú na obkosenie a prekosenie porastu ,alebo na odkladanie hmoty do stredu záberu pomocou dopravníkov z dvoch strán. Prívesné kosačky formujú riadok všeobecne na boku. Šírka záberu býva 0,5-12m.Výška strniska sa reguluje spúšťaním a dvíhaním celého žacieho stola a jeho pozdĺžnym sklonom.
Ťažkosti zberu tráv na semeno vyplývajú z malých rozmerov semien a z veľkého pomeru slamy k semenu(10-20 násobok hmotnosti).Niektoré porasty poliehajú a to sťažuje dozrievanie a zber. Zberajú sa väčšinou upravenými OK priamym zberom a desikáciou porastu. Pri delenom zbere sa porast riadkuje ako pri obilninách. Riadky vyschnú po 3-5-tich dňoch a môžu sa zberať. Pri menej priaznivom počasí je vhodné desikovať aj porast určený na delený zber; urýchli sa tým jeho vysychanie.
OK na priamy zber ani riadková kosačka nevyžadujú osobitné úpravy žacieho mechanizmu. Na zber riadkov pri riedkom a malom poraste sú pásové zberače vhodnejšie než bubnové.
Neupravený mláťací mechanizmus nezabezpečuje uvoľnenie všetkého semena ďatelinovín .
Na mláťací kôš sa preto montuje drôtený vylušťovaci kôš a mlatky na bubne sa vymieňajú za uhoľníkové alebo gumové.

Pri gumových mlatkách je poškodenie semien nižšie a stupeň vylušťenia vyšší. Obvodová rýchlosť mláťacieho bubna má byť v medziach 32-34 m/s, čo predstavuje 1100-1250 ot/min. Mláťacia medzera na vstupe sa nastavuje na 10 mm a pri suchších materiáloch na 12 mm, na výstupe na 7-3 mm. Menšia medzera je vhodná na mlátenie vlhkého materiálu a ďateliny lúčnej. Správna úprava mláťacieho mechanizmu môže zabezpečiť až 99% výmlat pri poškodení asi 3%.
Čistenie: Na kombajnoch treba dolné sito vymeniť za sito s otvormi 2,5-3 mm. Sito má mať sklon ku kláskovej závitovke. Horné žalúziové sito má mať veľkosť otvorov 8-12 mm. Otáčky ventilátora na ďatelinu a lucernu sa nastavujú na 275-375/min, pri ostatných druhoch podľa kvality práce. Pri správnom nastavení čistidla straty semena neprekračujú 3%.Nevylúštené semená padajú do kláskovej závitovky a prisúvajú sa na opätovné mlátenie. Na vytriasadlá je vhodné montovať doplnkové clony .Utesnenie mláťačky musí byť také dôkladné ako pri mlátení maku.

Zdroje:
B.Procházka a kolektív: Mechanizácia rastlinnej výroby (Vydavateľstvo Príroda, Bratislava 1986) -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk