Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zariadenia na protipožiarny zásah - príjazdy, nástupné plochy,

Zariadenia na protipožiarny zásah- príjazdy, nástupné plochy,
zásahové cesty

Na protipožiarny zásah zvonka alebo zvnútra objektu sa navrhujú prístupové komunikácie, nástupné plochy, vnútorné a vonkajšie zásahové cesty a technické zariadenia.

PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE

Prístupové komunikácie umožňujú príjazdy hasičských vozidiel ako aj vozidiel zdravotnej záchrannej služby k objektu. Prístupové komunikácie sa navrhujú pre objekty situované v ťažko prístupnom horskom prostredí.
Tieto komunikácie sa navrhujú na trvale volnú šírku najmenej 3,0 m, s rozšírením v miestach umiestnenia
požiarnych hydrantov a na zaťaženie 80 kN jednou nápravou vozidla.

NÁSTUPNÉ PLOCHY

Prístupová komunikácia vedie spravidla k nástupovej ploche, z ktorej sa uskutočňuje protipožiarny zásah pomocou mobilnej požiarnej techniky, zvonka objektu.
Nástupová plocha musí mať šírku aspoň 3,5 m, pre mobilnú techniku až 6,5 m, musí byť vyspádovaná, odvodnená a spevnená na zaťaženie 80 kN jednou nápravou vozidla. V priestore nástupnej plochy by sa nemali vyskytovať prekážky, ktoré by mohli brániť efektívnej prevádzke rebríka hasičského vozidla alebo hasičskej vysokozdvižnej plošiny.
Trvale vyznačená nástupná plocha sa môže používať na iné účely ( chodník, zásobovacia komunikácia apod.), ktoré nebránia prejazdu hasičských vozidiel, nie však na parkovanie a skladovanie materiálu.
Za určitých podmienok sa nástupná plocha nemusí zriaďovať, napríklad pre objekty s výškou do 12 m a pre objekty na 22,5 m, kde nemožno viesť protipožiarny zásah z vonka, alebo pre ťažko prístupné objekty

VNÚTORNÉ ZÁSAHOVÉ CESTY

S vnútornými zásahovými cestami, ktoré umožňujú zásah jednotkám HaZZ vnútrajškom objektu, sa musí uvažovať v objektoch, v ktorých sa predpokladá hasebný zásah vo výške h väčšej ako 22,5 m, ďalej v objektoch, ktoré nemajú otvory v obvodových stenách, alebo v prevádzkach s obzvlášť vysokým rizikom vzniku a rozšírenia požiaru. Vnútorné zásahové cesty šírky najmenej 1,5násobku únikového pruhu vedú najmä únikovými cestami typu B a C. umiestňujú sa v nich, alebo majú z nich prístupné hasičská studňa, hasičské hydranty, hlavné vypínače elektrických rozvodov, uzávery horľavých látok, ovládacie prvky požiarno-technických zariadení apod.

V objektoch s predpokladaným hasebným zásahom vo výške nad 60 m súčasťou zásahovej cesty bývajú tiež požiarne výťahy.
Vnútorné zásahové cesty sa nemusia navrhovať v objektoch chránených stabilným hasiacim zariadením.

VONKAJŠIE ZÁSAHOVÉ CESTY

Vonkajšie zásahové cesty tvoria požiarne rebríky, prípadne schodiská alebo požiarne lávky.
Požiarnymi rebríkmi umožňujúcimi prístup na strechu sa vybavujú jednopodlažné objekty s pôdorysnou plochou väčšou ako 200 m2 a viacpodlažné objekty s výškou nad 9 m, ktoré nemajú prístup na strechu inou cestou.
Požiarne lávky sa používajú na prekonanie prekážok nad strechou objektu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk