Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rozvoj kĺbovej flexibility

Kĺbovú flexibilitu ,alebo ináč kĺbovú pohyblivosť zaraďujeme k obratnostným schopnostiam. Motorickú schopnosť obratnosť môžeme rozdeliť do 3 oblastí:

1. Oblasť vlastností regulátorov - senzomotorické vlastnosti. kinestetická diferenciačná schopnosť
rovnováhová schopnosť
rytmická schopnosť
orientačná schopnosť
prípadne ďalšie schopnosti

2. Oblasť vlastností regulovanej sústavy - sú to vlastnosti pohybovej sústavy.
Tu zaraďujeme aj kĺbovú pohyblivosť.

3. Oblasť regulovaného pohybu - obratnosť.
schopnosť riešiť priestorovú štruktúru pohybu
schopnosť riešiť časovú štruktúru pohybu

Rozvoj obratnosti je závislý na stave a funkcii jednotlivých prvkov celého systému.
Vychádza z troch predpokladov:

Zdokonaľovanie funkcie analyzátorov (od hrubej diferenciácie podnetu k jemnej).
Zvyšovanie úrovne jednotlivých senzomotorických vlastností (sťažovanie podmienok, väčšie množstvo opakovaní).
Skvalitňovanie vlastností pohybovej sústavy.
Najviac je prepracovaná metodika rozvoja kĺbovej pohyblivosti. Používajú sa špeciálne cvičenia, ktoré musia byť adekvátne ( tj. musia precvičovať kĺb v určitom smere), musia sa nimi dosahovať krajné polohy, a tým docieliť stály ťah na limitujúce tkanivá. To znamená, že musia presahovať rozsah bežne používaných pohybov. Cvičenia na rozvoj pohyblivosti rozdeľujeme na dve skupiny. Na cvičenia statické ( výdrž v krajnej polohe dlhšiu dobu) a dynamické (vykonávané švihovým pohybom). Získaná pohyblivosť sa musí po ukončení špeciálneho tréningu udržiavať, inak sa stratí.

Svaly, ktoré majú tendenciu sa skracovať:

m. triceps surae (trojhlavý lýtkový sval, zvlášť šikmý lýtkový sval)
priamy sval stehna, hlava štvorhlavého svalu stehna
napínač širokej prikrývky
priťahovače stehna, hlavne jednokĺbové : priťahovač stehna dlhý, krátky a veľký,hrebeňový a dvojkĺbový (štíhly) priťahovač
ohýbače kolena:
dvojhlavý sval stehna
pološľachovitý sval
poloblanitý sval
bedrovodriekový sval
štvorhlavý driekový sval
vzpriamovač chrbta
lichobežníkový sval - horná časť
dvíhač lopatky
veľký prsný sval - časť kľúčová a prsná
flexory ( ohýbače ) rúk
flexory ( ohýbače ) prstov rúk

Svaly s menším statickým a dynamickým významom, alebo s obtiažnym testovaním:

zadný píšťalový sval
krajčírsky sval
hruškovitý sval
ohýbač hlavy


K správnemu držaniu tela do istej miery prispieva aj rozsah kĺbovej pohyblivosti. Zásady na meranie rozsahu pohyblivosti kĺbov:

1.

Základná poloha tela: základným postavením pri meraní uhlov je stoj priamy, pohľad očí vpred, hrudník v strednom postavení, horné končatiny v pripažení, palce vpred, stoj spojný. Pohyby jednotlivých kĺbov v tomto postoji označujeme ako nulové postavenie. Meriame v polohách, ktoré sú určené v prehľadných tabuľkách. Merané kĺby sa k základnej polohe len prirovnávajú.

2. Meracie náčinie: meriame v stoji alebo v sede na stoličke, alebo v ľahu na ležadle s tvrdým povrchom. Pri meraní používame olovnicu a rôzne druhy uhlomerov, z ktorých pri meraní veľkých kĺbov najlepšie vyhovuje gravitačný uhlomer, alebo goniometer. Uhlomery prikladáme jednotným spôsobom.

3. Meranie pohyblivosti kĺbov: pri meraní musí byť jedna časť tela vždy v pevnom postavení. Meriame vzhľadom na túto časť. Rameno uhlomeru sa musí kryť s osami ramien meraného uhla a stred uhlomeru sa prikladá k stredu osi pohybu. Pri správnom meraní treba dodržať zásadu, aby kontrolné merania robila vždy ta istá osoba, vždy približne v rovnakom dennom čase. Odporúčajú sa používajú bežné označenia pohybov ako v lekárskej praxi. flexia- ohnutie- predpaženie- prednoženie addukcia- pritiahnutie- pripaženie- prinoženie
extanzia- natiahnutie- zapaženie- zanoženie pronácia- vnútorná rotácia- vtočenie
abdukcia- odtiahnutie- upaženie- unoženie supinácia- vonkajšia rotácia- vytočenie


Časť tela Pohyb Testovacia poloha Rozsah normalnej pohyblivosti
Ramenný kĺb predpaženie- flexia stoj 0- 90
zapaženie- extanzia stoj 0- 50
upaženie- abdukcia stoj 0- 90
vonkajšia rotacia stoj 0- 90
vnutorná rotácia stoj 0- 70
Lakťový kĺb ohnutie- flexia sed 0- 150
natiahnutie sed 150- 0
Predlaktie supinácia sed 0- 90
pronácia sed 0- 80
Zápästný kĺb flexia sed 0- 70
extanzia sed 0- 60
Členkový kĺb dorzálna flexia (hore) ľah vzad 0- 20
plantárna plexia (dole) ľah vzad 0- 45
Kolenný kĺb ohnutie- flexia ľah vpred 0- 135
natiahnutie ľah vpred 135- 0
Stehnový kĺb prednoženie- flexia ľah vzad 0- 120
zanoženie- extanzia ľah vpred 0- 10
unoženie- abdukcia ľah vzad 0- 45
prinoženie ľah vzad 0- 20
vonkajšia rotácia sed 0- 45
vnútorná rotácia sed 0- 45.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk