Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Stavba domu

ÚVOD

Cieľom tohto projektu je popísať zosúlaďovanie procesov a materiálových tokov pri výstavbe rodinného domu. Taktiež priblížiť riziká, ktoré tento proces ohrozujú a opísať možnosti ich eliminácie.
Konkrétne pôjde o výstavbu rodinného domu v obci Jasenov neďaleko mesta Humenné realizovanú firmou Chemkostav HSV, a.s. Humenné.
Je to dvojpodlažná budova s jedným podzemným podlažím so zastavanou plochou 240 m2. Súčasťou domu je aj suterén.

1. Postup prác
Projekt realizácie výstavby budovy sa skladá z týchto hlavných etáp:
 Predvýrobná príprava výstavby
 Príprava staveniska
 Výkopové práce
 Základy
 Podzemné podlažie
 Nadzemné podlažia
 Strecha
 Montáž rozvodov
 Úpravy povrchov
 Terénne úpravy okolia novostavby
2. Predvýrobná príprava výstavby
Etapa začína výberom lokality. Potom sa vypracuje projekt stavby pre územné a stavebné konanie. Nasleduje vybavovanie stavebného povolenia a dokončovanie realizačného projektu.
Táto etapa sa končí výberom stavebnej firmy a podpisom zmluvy o zhotovení diela.
Úlohou v tejto etape je:
- určiť postup a podmienky zabezpečenia výstavby
- vypracovať realizačný projekt výstavby
- vyhľadať a zabezpečiť subdodávateľov stavebného diela
- objednať potrebný stavebný materiál
Riziká a ich eliminácia: Riziko ohrozujúce túto etapu spočíva v neskorom odovzdaní projektovej dokumentácie pre jednotlivé stupne správneho konania. Ďalej sú to prieťahy v samotnom správnom konaní. Týmto problémom môžeme predísť ak navrhovaná stavba bude spĺňať požadované technické normy, zákony a vyhlášky.

3. Príprava staveniska
Aby bolo možné začať samotné stavebné práce, je potrebné stavenisko dostatočne pripraviť.
Zo staveniska sa odstránia všetky porasty a vyvezú sa na skládku. Stavenisko sa oplotí oceľovým pletivom. Takisto sa odstráni úrodná pôda a uloží na skládke. Následne sa dovezie vybavenie staveniska: šatňa pre robotníkov, umyváreň, sociálne zariadenia, ako aj sklad a niektoré stavebné stroje. Zavedú sa prípojky elektriny a vody potrebné pre vykonávanie stavebných prác. Potom sa pristúpi k zakladaniu stavby, ktoré pozostáva z výškového zamerania stavby a vytýčenia pôdorysu budovy.
Riziká a ich eliminácia: Túto etapu neovplyvňujú žiadne významnejšie riziká, ktoré by mohli výraznejšie spomaliť jej priebeh.

4. Výkopové práce
Výkopové práce bezprostredne nadväzujú na založenie stavby.

Robí sa výkop pre uloženie základov a pre pivničné priestory. Rozmery výkopu sú 12 x 12 x 2,2 m. Výkop sa bude robiť pomocou UDS a zemina v objeme niečo cez 300m3 sa bude vyvážať nákladnými automobilmi Tatra 815 na skládku v blízkosti mesta, ktorá je schválená odborom životného prostredia okresného úradu. Stena výkopu bude mierne zošikmená, aby sa neuvoľňovala zemina. Vstup do výkopu je zabezpečený z jednej strany vykopaným nájazdom.
Riziká a ich eliminácia: Rizikovým faktorom v tejto etape je najmä počasie. Pod vplyvom dažďov by sa mohla zosúvať rozmočená zemina stien výkopu a bolo by potrebné výkop zapažovať, čo by spôsobilo zvýšené náklady a tiež predĺženie prác v tejto etape výstavby. Ak bude zem počas výkopov ešte zamrznutá spôsobí to mierne predĺženie výkopových prác. Existuje aj málo pravdepodobná možnosť objavenia cenných archeologických nálezov, čo by si vyžiadalo dodatočný archeologický prieskum a zdržanie výstavby. 5. Základy
Pre túto stavbu boli naprojektované betónové základy. Betón zabezpečuje firma BETOX, s.r.o. Sečovce, prevádzka Humenné – Lesostav vo vlastnej betonárke v areáli firmy. Na stavenisko sa dováža domiešavačmi. Betón je potrebné zhutňovať stavebnými vibrátormi, aby sa odstránili vzduchové bubliny a zvýšila pevnosť betónu.
Riziká a ich eliminácia: Ohrozenie betonáže základov môže spôsobiť počasie, ak teplota klesá pod -5°C nemožno betónovať. Toto riziko sa obmedzuje správne zvoleným časom začatia výstavby.

6. Podzemné podlažie
Po betonáži základov nasleduje stavba pivničných priestorov. Najprv sa po celej ploche budúcich podláh suterénu položí štrkové lôžko o hrúbke 15 cm a podkladový betón s hrúbkou 10 cm. Nasleduje technologická prestávka. Po nej sa vykoná hydroizolácia pod nosnými zvislými stenami suterénu. Vymurujú sa zvislé nosné konštrukcie suterénu, opatria sa hydroizolačnou vrstvou z PVC, ktorá slúži ako izolácia proti radónu. K hydroizolácii sa postupne prikladajú dosky z extrudovaného polystyrénu o rozmere 50 x 100 cm. Tieto sa postupne zasypávajú zeminou. Lepenka sa dopraví z firemného skladu v areáli firmy. Pokračuje sa vykonaním hydroizolácie a betonážou podlahy.
Po dokončení stien sa pripravuje betonáž stropnej konštrukcie. Spodné debnenie stropu sa robí zo špeciálnych dosák so štandardizovanými rozmermi a z preglejky, ktoré sa ukladajú na nosníky a stojky. Bočné debnenie je prevedené vencovými tehlami. Hrúbka stropnej platne je 15 cm. Doprava čerstvého betónu sa vykonáva pomocou domiešavača. Stropná konštrukcia sa nemôže zaťažovať 3 dni.

Spodné debnenie a podpery sa môžu odobrať najskôr po 28 dňoch.
Riziká a ich eliminácia: Postup prác v tejto etape ohrozuje počasie (silný dážď, búrky) a poruchy stavebných mechanizmov.

7. Nadzemné podlažia
Budova má dve nadzemné podlažia. Steny týchto podlaží sa budú murovať z tehál od firmy Pezinské tehelne, a.s. Pezinok – prevádzka Sečovce. Malta značky Porotherm sa bude dovážať vo vreciach a miešať na stavbe. Malta sa na stavenisku distribuuje fúrikmi horizontálne a vertikálna preprava je zabezpečená stavebným výťahom. Po dokončení stien sa pripravuje betonáž stropnej konštrukcie. Spodné debnenie stropu sa robí zo špeciálnych dosák so štandardizovanými rozmermi a z preglejky, ktoré sa ukladajú na nosníky a stojky. Bočné debnenie je prevedené vencovými tehlami. Hrúbka stropnej platne je 15 cm. Doprava čerstvého betónu sa vykonáva pomocou domiešavača. Stropná konštrukcia sa nemôže zaťažovať 3 dni. Spodné debnenie a podpery sa môžu odobrať najskôr po 28 dňoch.
Po troch dňoch po zabetónovaní stropnej dosky nasleduje vyhotovenie debnenia schodiska a jeho betonáž. Priebežne sa murujú priečky v suteréne a prvom nadzemnom podlaží.
Riziká a ich eliminácia: Okrem počasia problém môže vzniknúť aj oneskorením dodávok stavebných materiálov.

8. Strecha
Nasleduje vymurovanie atikového muriva a zhotovenie železobetónového venca. Opäť po troch dňoch sa pristúpi k položeniu pomúrnic, na ktoré sa pribíjajú krokvy - základná nosná konštrukcia strechy. Krokvy sa spájajú v strede sedlovej strechy. Na krokvy sa pripevní ochranná fólia, na ktorú prichádzajú dve navzájom kolmé vrstvy líšt. Na tieto lišty sa pripevňuje strešná krytina. Pred položením strešnej krytiny je potrebné vykonať ešte klampiarske práce t.j. výroba a montáž odkvapov a zvislých zvodov dažďovej vody.
Drevo na výrobu strešnej konštrukcie firma odoberá od miestnych drevospracujúcich firiem. Strešnú krytinu Bramac firma dováža vlastnou dopravou priamo od výrobcu resp. dovozcu do SR.
Riziká a ich eliminácia: Riziká sú v podstate rovnaké ako v predošlej etape.

9. Montáž rozvodov
Keď je postavená celá hrubá stavba začína sa s montážou rozvodov v dvoch líniách súbežne. V prvej línii sa robia prípojky inžinierskych sietí k samotnej budove. Budovu je potrebné napojiť na vodovodnú a kanalizačnú sieť, urobiť plynovú prípojku a natiahnuť elektrický a telefónny kábel. Všetky tieto inžinierske siete sa nachádzajú pod zemou, preto je potrebné pre každú prípojku urobiť výkop, urobiť prípojku a položiť daný prívod k budove. Druhá línia je tvorená ťahaním rozvodov v samotnej budove.

Tu sa k už spomínaným rozvodom musí spraviť ešte kúrenie.
Všetok materiál na prípojky a rozvody vody a kanalizácie je od firmy Uniterm, s.r.o., Košice, dovezený vo vlastnej réžii. Ostatný materiál na rozvody a prípojky je z firemného skladu materiálu.
Pred začatím týchto prác sa ešte osadzujú výplne otvorov na obvodových stenách.

10. Úpravy povrchov
V tejto etape sa urobia omietky, potery, podlahy, obklady a vymaľujú sa vnútorné priestory budovy.
Omietačské práce sa môžu začať až po dokončení všetkých vnútorných rozvodov a osadení okien. Použitá je suchá omietková zmes od firmy Baumit, ktorá sa len rozmieša v miešačke s vodou a je pripravená k nahadzovaniu. Distribúcia malty na potrebné miesto v budove je zabezpečená pomocou tlakovej pumpy a systému hadicových rozvodov.
Po dokončení omietačských prác sa môže začať s obkladmi. Ide o keramické obklady v kúpeľniach a WC. Povrch obkladaných stien sa zarovná, zbaví nečistôt a prachu. Namiesto podlahy sa osadí v jej výške doska s dĺžkou aspoň dva metre. Najprv sa osadia vodiace obkladačky v rohoch miestností, tieto sa zrovnajú vo vodorovnom aj zvislom smere a podľa nich sa obkladá celá potrebná plocha miestnosti. Po vykonaní obkladov nasledujú potery. Ide o cementovú vrstvu oddeľujúcu betónovú stropnú konštrukciu od podlahy. Robia sa najmä kvôli tomu, aby boli podlahy rovné, čo sa dá len ťažko zabezpečiť už pri betonáži stropu. Potery možno čiastočne zaťažovať najskôr 60 hodín po ich dokončení.
Následne možno pokračovať s osadzovaním podláh v tomto prípade pôjde o drevené dubové parkety od firmy Píla Beky, a.s. Snina.
Riziká a ich eliminácia: Problémy by mohli vzniknúť oneskorením montáže okien a zárubní zo strany dodávateľov, čo by viedlo k oneskoreniu týchto prác. Preto treba dodávateľov vyberať veľmi obozretne.
Súbežne s dokončovacími prácami vo vnútri stavby prebiehajú práce na vonkajšom plášti budovy. Jedná sa o zhotovenie tepelnej izolácie a vonkajšej fasády.
Tieto práce sa môžu začať až po dokončení prívodov inžinierskych sietí. Aby ich bolo možné vykonávať, postaví sa okolo celej budovy rúrkové lešenie. Postavenie lešenia potrvá jeden deň.
Na povrch tehál sa nalepia polystyrénové dosky. Na polystyrén sa zhotoví 3 mm hrubá podkladná omietka vystužená sklokeramickou sieťkou. Na túto vrstvu sa nahodí akrylátová omietka od firmy Baumit.
Riziká a ich eliminácia: Problémy v tejto etape môže spôsobiť najmä nepriazeň počasia a teploty pod +5 stupňov.

11. Terénne úpravy okolia novostavby
Po dokončení stavebných prác vo vnútri budovy je táto prakticky hotová. Vo vnútri prebieha osadzovanie technického vybavenia novostavby a vonku je potrebné upraviť okolie budovy.

Vybavenie staveniska sa odstráni, odvezie sa stavebný odpad. Zarovná sa terén, kde bude vysadený trávnik. Týmto je stavba zo strany firmy pripravená k odovzdaniu do rúk investora.

12. Časový rozvrh jednotlivých etáp
Stavebná výroba je významne ovplyvňovaná počasím a klimatickými podmienkami preto je veľmi dôležité dobré časové naplánovanie procesu výstavby. V tomto regióne Slovenska je nutné všetky predstavebné etapy časovo rozvrhnúť tak, aby so samotnou výstavbou bolo možné začať v jarných mesiacoch, keď už teplota neklesá pod bod mrazu a takto maximálne využiť leto a jeseň - najvhodnejší čas na stavebné práce. So začatím stavebných prác sa počíta v polovici marca.


Trvanie jednotlivých etáp výstavby je nasledujúce:

1. Predvýrobná príprava výstavby - 17 týždňov
2. Príprava staveniska - 2 dni
3. Výkopové práce - 4 dni
4. Základy - 5 dní
5. Podzemné podlažie - 2 týždne
6. Nadzemné podlažia - 3 týždne
7. Strecha - 2 týždne
8. Montáž rozvodov - 4 týždne
9. Úpravy povrchov - 4 týždne
10. Terénne úpravy okolia novostavby - 1 týždeň

Celkom je na výstavbu tohto domu potrebný čas 35 týždňov, teda 8 mesiacov.
Samotné stavebné práce trvajú 18 týždňov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk