referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohuš
Štvrtok, 27. januára 2022
Manažment
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tomas
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 371
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 25
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 41m 40s
Pomalé čítanie: 62m 30s
 

MANAŽMENT AKO PODNIKATEĽSKÝ PRÍSTUP
- základom podnikania je kapitál, nápad, cieľ
každé podnikanie je vyjadrené princípom ekonomickej racionality (princ.objemu výroby a pr.vyhľadávania príležitostí) a spojené s mierov rizika
podnikateľské riziká: potencionálny prínos a potencionálne náklady (personál-ne, vecné a práne riziká) - potreba určiť potencionálne riziká
prepojenie manažmentu a podnikania: 1.tvorba výrobno-predajnej štruktúry (ži-votnosť výrobku, špecializácia a diverzifikácia, straté-gia)?2.plánovanie?3.financovanie??4.marketing (čo, za koľko, kedy, kde vy-rábať)?5.organizovanie; 6.ľudský faktor
15. VNÚTORNÝ MECHANIZMUS FUNGOVANIA HOSP.ORGANIZÁCIE; PODSTATA A ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA
základná charakteristi-ka:1.ekologická?2.technická?3.technologická?4.sociálno-psychologická?5.ochodná?6.ekonomická?7.právna?8. sociologicko-politická
výrobné možnosti podniku: prac.sily, prac.prostriedky, prac.predmety (jadro hosp. organizácie)
ekonomické procesy: procesy koncentrácie, špecializácie centralizácie, de-centralizácie, integrácie, diverzifikácie?technické procesy: procesy mecha-nizácie, automatizácie, elektronizácie, chemizácie, biologizácie?vyvolané procesy (sú zachytené vo výrobnom programe): na pracovné sily (zvyšova-nie kvalifikácie), na prac.prostredie (investičná výstavba, technický rozvoj), na pracovné predmety (proces zásobovania a odbytu)?hodnotové procesy: tvorba a zdokonaľovanie org.štruktúry, tvorba základných a obežných fon-dov, tvorba nákladov a cien
- technické a ekonomické procesy vplývajú na výrobné možnosti (sú zohľad-nené vo výrobnom pláne)
- optimum 10: rentabilita, efektívnosť, účinnosť
16. VÝZNAM POJMU ORGANIZÁCIA; PODSTATA A OBSAH ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY
poslanie organizovania - určiť úlohy ľudí a ich potrebné činnosti?obsah organi-zovania - určenie sústavy činností, ich priradenie jednotl. vykonávateľom, ich zoskup. do celkov, stanovenie úloh právomocí a zodpovednosti, zabez-peč. koordinácie?organizovanie - proces rozdelenia celk. úlohy na jednotl. práce a ich opätovné spojenie
organizačná štruktúra: formálna a neformálna?množina prvkov, resp. štruktúr-nych jednotiek organizácie a vzťahov medzi nimi? rôzne kvantitatívne a kvalitatívne zmeny?prvkom ( štruktúrnou jednotkou) - útvar alebo pracovi-sko?riadiaceho systému (riadiace orgány) alebo riadeného (výkonná jed-notka)
- pri tvorbe organiz. štruktúry - dve otázky:
1. org. diferenciácia činností - vymedzenie podsys. kvalitatívne a kvantita-tívne
- vertikálna a horizontálna diferenciácia činností (deľby práce)
2. org. integrácia činností - integrácia vedúcimi, samointegrácia, integrácia pomocou tímov
- prostriedky: hierarchickosť , formalizácia, sys. určov. a zebezpeč. plánov. cieľov
- hlavné stránky organizačnej štruktúry: 1. konfigurácia a členitosť org. štrukt.?2. spôsob organizačného členenia?3. deľba rozhodov. právomoci?4. druhy útvarov a usporiad. ich vzťahov v o. š.?5. formalizácia o. š.
- vyhranené spôsoby riešenia stránok o.š. predstavujú typy org. štr.17.
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Manažment SOŠ 2.9271 2216 slov
Manažment SOŠ 3.0045 3484 slov
Manažment SOŠ 2.9742 2121 slov
Manažment 2.9840 2046 slov
Manažment 2.9657 1268 slov
Manažment GYM 2.9514 2075 slov
Manažment 2.9591 1654 slov
Manažment 2.9473 2012 slov
Manažment SOŠ 2.9785 733 slov
Manažment SOŠ 2.9887 532 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.