Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Účtovníctvo Účtovanie výnosov

Výnosy sú výkony (výrobky, tovary, služby) vyjadrené v peniazoch.
Sú to vlastne tržby , ktoré predstavujú náhradu vynaložených nákladov zvýšených o zisk podniku.
Najväčšiu časť výnosov tvoria 1, tržby za realizované výkony externým odberatelom,
2, vnútropodnikové výnosy – výkony medzi vnútropodnikovými útvarmi
3, ostatné výnosy
Výnosy sa účtujú v triede 6
Podla jednotlivých činností sa výnosy členia ako :
- 60 – 65 prevádzkové výnosy
- 66 – 67 finančné výnosy
- 68 mimoriadne výnosy

Zásady účtovania :
- výnosy na strane dal
- účty výnosov nemajú začiatočné zostatky a účtujú sa narastajúcim spôsobom od začiatku do konca účtovného obdobia
- na konci účtovného obdobia pri účtovnej uzávierke sa konečné stavy účtov výnosov prevádzajú zo strany MD na starnu D účtu 710 – účet ziskov a strát

Z iného hladiska môžeme výnosy deliť na :
1, prevádzkové výnosy ( patria tu skupiny 60-65)
Medzi prevádzkové výnosy patria
- tržby za tovar a služby za vlastné výrobky
OF za tovar 311/604
Na účet 602 môžme účtovať tieto služby : nájomné, ubytovanie, malovanie ...

Iné prevádzkové výnosy

Predaj auta v hotovosti 211 /641
OF za predaj prebytočného materiálu 311/642
Na účet 664 účtujeme len zmluvné pokuty ktoré sú dohodnuté v zmluve.
Ny účet 645 účtujeme všetky ostatné pokuty. Napriklad : vypustenie znečistenej vody do rieky, porušenie bezpečnostných predpisov .....


Príklady

Tržba za predaj tovaru v hotovosti 7000 Sk.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk