Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Účtovníctvo Majetok a kapitál


Majetok a kapitál


Každý podnikatelský subjekt potrebuje na uskutočňovanie svojej podnikatelskej činnosti určitý Majetok (priestory, zariadenia, prístroje, počítače, materiál, ......)
Vlastný kapitál zvyčajne nepostačuje preto sa chýbajúca časť obstaráva z cudzích zdrojov.

Majetok – čo máme Kapitál – odkial pochádzaMAJETOK :

Obežný
- Sú to zásoby (materiál, výrobky)
- Pohľadavky (pohladavky za predané ale nezaplatené výrobky, služby rozdelené na
krátko a dlhodobé)
- Finančný majetok : Peniaze v banke, v hotovosti, ceniny, cenné papiere splatné do 1
roka

Investičný
- Nehmotný – ocenitelné práva, ktoré sú vyžšie ako 40 000 a dlhšie ako 1 rok
- Hmotný – budovy, pozemky, umelecké diela...
- Finančné investície – cenné papiere, ktoré má podniková jednotka v držbe viac ako 1
rok.

Zásoby – materiály: suroviny, pomocné látky, náhradné diely, drobný hmotný majetok do 30 000 Sk
Zdroje krytia
Vlastné zdroje

 Základné imanie – finančný podiel ktorý do podnikatelskej činnosti vložil vlastník alebo vlastníci a je zapísaný v OR.
 Fondy tvorené zo zisku – najdôležitejší je rezervný fond
 Zisk bežného obdobia – slúži na zvelaďovanie podnikatelského subjektu
 Nerozdielny zisk minulých zdrojov

Cudzie zdroje

 Záväzky – dlhšie ako 1 rok
 Úvery – do 1 roku

Úvery sú požičky, ktoré podnikatelskému subjektu poskytne banka.

Aktíva a pasíva

Jednotlivé zložky majetku sú v účtovníctve nazývané AKTÍVA a zdroje krytia sa označuýjú pojmom PASÍVA.AKTÍVA - MAJETOK
PASÍVA – CUDZIE ZDROJE

1, investičný majetok
1, vlastné zdroje
Hmotný investičný majetok Základné imanie
Nehmotný investičný majetok Fondy zo zisku
Finančné investície (cenné papiere) Zisk , nerozdielny zisk

2, Obežný majetok
2, cudzie zdroje
Zásoby (materiál, tovar, výrobok) Záväzky D.F.
Pohľadavky – O.F. Úvery – krátkodobe, dlhodobé
Peniaze – v hotovosti, na BÚV účtovníctve platí vzťah , že vždy majetok = zdroje krytia
Aktíva = pasíva

Pri dokladovej inventerizácii sa robí úplný súpis všetkých aktív a pasív – súpis majetku a zdrojov krytia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk