Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Osobná cestná doprava

Charakteristika a využitie OCD
- zahŕňa veľa rôznych druhov dopravy
- ľudia sa môžu premiestňovať pešo, bicyklom, automobilom, verejným hromadným dopravným prost. a pod
- zákl. požiadavkou pre trvale udržateľný rozvoj je integrovať jednotlivé druhy os. dopravy tak, aby cestujúci mal možnosť voľby. Znamená to, že dopr. systém na prepravu osôb sa bude musieť v budúcnosti zakladať na prevažnom používaní verejnej os. dopr. a na jej účelnej integrácii s ostatnými druhmi dopravy.
- krátke vzdialenosti do 3 km pešou dopravou môžu byť života schopné, len ak sú na ne vytvorené podm. Bicykel je alternatívou na vzdialenosti 8-10 km. - najväčší podiel dopr. výkonov by mala vykonávať kvalitná verejná os. dopr. Na jej zlepšenie existuje viacero možných opatrení, napr. informačné systémy. Verejná autobusová doprava má na Slovensku dominantné postavenie.

Mestská hromadná doprava
- druh osobnej pravidelnej hromadnej dopravy
- najvýhodnejší, najekonomickejší spôsob prepravy ľudí v mestách
- pomerne rýchla
- patrí sem:
a) povrchová preprava osôb
b) mimoúrovňová, podpovrchová prepr. osôb
c) mimoúrovňová nadzemná prepr. osôb
d) vnútromestská linková dopr.

Povinnosti dopravcu v pravidelnej autobusovej doprave
- prepravná povinnosť voči každému cestujúcemu, ktorý sa chce prepraviť zo zastávky na autobusovej linke, musia byť splnené podm. podľa prepr. poriadku
- na povinne miestenkových spojoch má dopravca prepravnú povinnosť voči cestujúcim s miestenkami kúpenými pred nástupom vo výdajni cest. lístkov (cestujúceho bez miestenky možno prijať na prepravu, ak autobus nie je plne obsadený cestujúcimi s miestenkami)

- dopravca má nasledujúce podmienky:
a) starať sa o bezp., pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a ich batožiny
b) postarať sa o bezp. a zdravie cestujúcich, o zabezp. 1. pomoci a o náhradnú prepr. pri dopr. nehode
c) utvárať podm. na prepr. pre telesne a zrakovo postihnutých osôb, zvýšiť pohodlie prepr. starých ľudí a matiek s malými deťmi
d) označiť každý autobus a linke údajom o východiskovej a cieľovej zastávke, prípadne aj o nácestnej
e) zabezp. zverejnenie a prístupnosť prepr. por., cest. por. a tarify, ako aj Ďalších prevádzkových a iných potrebných údajov pre cestujúcich
f) zabezp. na všetkých zastávkach autobusovej linky ich označenie a uverejnenie údajov o príchode a odchode jednotlivých spojov
g) udržiavať zastávku, čakáreň a ďalšie priestory pre cestujúcich v prevádzky schopnom stave
h) informovať o zrušení alebo zmenách na linke najmenej 15 dní vopred, pri náhlych zmenách okamžite, ako sa o tom dozvie
i) zabezp., aby osádka autobusu alebo iné oprávnené osoby dopravcu poskytli cestujúcemu potrebné informácie o podm. prepravy
j) na požiadanie cestujúceho potvrdiť v cieľovej zastávke meškanie spoja, ak meškal viac ako 20 minút.
Zmluva o výkone vo verejnom záujme
Touto zmluvou sa dopravca zaväzuje zabezp. prepr. potreby osôb a služieb v prospech verejnosti a správny orgán sa zaväzuje poskytnúť mu náhradu za stratu alebo jej časť alebo iné vyrovnanie.
Odstúpením od zmluvy stráca dopr. licencia platnosť.
Ak sa ruší autobusová linka, dňom jej zrušenia stráca platnosť zmluva v časti týkajúcej sa tejto linky.

Dopravca môže odstúpiť od zmluvy, ak:
- si správny orgán neplní záväzok nahradiť stratu alebo poskytnúť iné vyrovnanie
- výkon vo verejnom záujme sa preňho stal nesplniteľným
- došlo k likvidácii dopravcu

Správny orgán môže odstúpiť od zmluvy, ak:
- nie je schopný plniť záväzok nahradiť dopravcovi stratu
- zanikol verejný záujem

Technická základňa
TZ v doprave je súhrnom všetkých tech. prost, ktoré sa priamo alebo sprostredkovane podieľajú na plynulom zabezp. dopravno-prepravného procesu. Z ekonomického hľadiska vyžaduje budovanie a údržba TZ vynakladanie značných finančných, pracovných a materiálnych zdrojov. Sieť dopr. ciest, budov a zariadení aj prevádzka dopr. prost. pôsobia na životné prostredie a rozvoj motorizmu. Členenie:
a) dopr. prostriedky (cestné vozidlá)
b) dopr. cesty (PK)
c) dopr. zariadenia (budovy)

Dopravné prostriedky
- tvoria podstatnú časť základných prostriedkov dopravných podnikov, ktorých hlavnou činnosťou je osobná doprava a nákladná doprava
- pohyblivé tech. prost., ktorými sa uskutočňuje preprava osôb a nákladu
- CEV sú motorové alebo prípojné vozidlá určené na prevádzku na PK, nie sú viazané na koľajnice, sú poháňané vlastným motorom
- os. automobily, motocykle, mopedy, autobusy, nákladný automobil, špeciálny automobil, ťahač prívesu, ťahač návesu

Pozemné komunikácie
CD využíva verejnú dopravnú sieť PK, ktorých vlastníkmi sú v prevažnej miere štát a obce. Sú vytvorené PK, ktoré sa podľa dopr. významu, určenia a technického významu delia na:
a) diaľnice
b) cesty
c) miestne komunikácie
d) účelové komunikácie

Dopravné zariadenia sú súčasťou tech základne, v dopravno-prepravnom procese sa zúčastňujú nepriamo, pretože ho uľahčujú alebo umožňujú. Delia sa na:
a) dopravné stavby
b) prepravné prostriedky
c) mechanizačné zariadenia

TZ MHD

1) dopr. prost.:
a) nezávislé do dopr. cesty(autobusy)
- výhody – veľká kapacita, možnosť nahradiť spoj, pomerne rýchly
- nevýhody – znečisťuje živ. prost. b) polozávislé (trolejbusy)
- výhody – ekologickejšie ako autobusy, veľká kapacita
- nevýhody – závislé na trolejách (výpadok elektriny), drahšia výroba
c) závislé(električky)
- výhody – ekologické
- nevýhody – hlučné
2) dopr. cesty:
- miestne komunikácie, električkové koľaje

3) dopr. zariadenia:
- budovy, vozovne, skladovacie plochy

Cestovný poriadok

- vydáva a zverejňuje ho dopravca po schválení správnym orgánom
- každá zmena sa musí dať schváliť týmto správnym orgánom
- dopravca je povinný zverejniť zmenu 15 dní vopred
- obsahuje:
a) identifikačné údaje dopravcu a linky
b) platnosť cestovného poriadku
c) číslo cestovného poriadku
d) kilometrické vzdialenosti medzi zastávkami
e) čísla spojov
f) odchody z jednotlivých zastávok
g) dni, v ktorých spoje premávajú
h) vysvetlivky ku značkám

- delenie:
1) vozidlové – určené pre vodičov, číslo linky, poradové číslo vozidla na linke, prevádzkový deň, nástup do služby, ukončenie služby, cieľová zastávka a čas príchodu k nej
2) pre cestujúcich – obsahuje číslo linky, názov zastávky, smer jazdy, zoznam zastávok, čas jazdy medzi zastávkami a platnosť cestovného poriadku
3) pre dispečerov – obsahuje číslo linky, prevádzkový deň a pod.

Cestovné lístky:
1) jednorazové
a) jednotné – jednotná sadzba na jednu jazdu
b) časové – cestovné závisí od času prepravy ( 10, 30, 60 min)
2) časové predplatné lístky
a) jednotná celosvetová tarifa – umožňuje prepravu v celej sieti MHD v celom období platnosti
b) jednotná traťová tarifa – podľa kilometrov
3) dĺžkový tarifný systém
– cestovné závisí od prepravnej vzdialenosti
a) pásmový – rovnaká výška cestovného na území jedného pásma
b) zónový – rovnaká výška cestovného na území jednej zóny

(1) Potvrdením o uzavretí zmluvy o preprave osôb a dokladom o zaplatení cestovného je cestovný lístok. Cestovný lístok obsahuje najmä obchodné meno dopravcu, druh cestovného lístka, čas platnosti, prevádzkový rozsah platnosti (jednotlivú trať, úsek trate a pod.) a výšku cestovného.

(2) Cestovné lístky sú jednorazové a časové. Jednorazový cestovný lístok oprávňuje cestujúceho na prepravu spojom, ktorý mu vydal vodič alebo iný člen osádky autobusu, alebo výdajňa cestovných lístkov mimo autobusu, do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné. Časový cestovný lístok oprávňuje cestujúceho na prepravu
všetkými spojmi autobusovej linky v časovom období, na ktoré ho vydala výdajňa cestovných lístkov mimo autobusu.

(3) Jednorazový cestovný lístok a časový cestovný lístok,  ktorý nie je vyhotovený na meno cestujúceho, je prenosný až do začatia prepravy. Časový cestovný lístok vyhotovený na meno je neprenosný.

(4) Cestujúci je povinný mať platný cestovný lístok pri nastúpení do autobusu, ak mu ho vydala výdajňa cestovných lístkov mimo autobusu, alebo bezprostredne po nastúpení do autobusu, ak ho vydáva vodič alebo iný člen osádky autobusu, alebo ak sa cestovný lístok stáva platným až jeho označením v autobuse, ako aj po celý
čas prepravy a pri vystupovaní z autobusu.

(5) Cestujúci je povinný na výzvu sa preukázať platným cestovným lístkom vodičovi alebo inému členovi osádky autobusu, alebo revízorovi.

Podmienky prepravy osôb
- vo vozidle určenom na prepravu osôb sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla. - osoba mladšia ako 12 rokov alebo menšia ako 150 cm sa nesmie prepravovať na mieste vedľa vodiča
- vo zvláštnom motorovom vozidle sa nesmú prepravovať osoby mladšie ako 15 rokov
- na zadnom sedadle motocykla sa nesmie prepravovať osoba mladšia ako 7 rokov
- nákladný automobil, v priestore ktorého sa prepravuje viac ako 7 osôb, smie viesť len vodič starší ako 214 rokov, ktorý má dvojročnú prax vo vedení NA
- pri preprave viac ako 6 osôb v priestore NA nesmie rýchlosť jazdy prekročiť 60 km/h
- osoby mladšie ako 15 rokov sa smú prepravovať v ložnom priestore NA iba v sprievode osoby staršej ako 18 rokov
- počet osôb prepravovaných v ložnom priestore NA
a) do 1500 kg – 10 osôb
b) 1501 – 2500 kg – 15 osôb
c) 2501 – 5000 kg – 20 osôb
d) 5001 – 7000 kg – 30 osôb
e) nad 7000 kg – 40 osôb
Pravidelná autobusová doprava
(1) Pravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb ako pravidelne opakovaná preprava cestujúcich po vopred určenej trase dopravnej cesty s určenými zastávkami na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich, ktorých dopravca prepravuje podľa prepravného poriadku, cestovného
poriadku a tarify. Súčasťou pravidelnej autobusovej dopravy je preprava príručnej batožiny, prípadne aj cestovnej batožiny, domácich zvierat a autobusových zásielok.

(2) Pravidelnú autobusovú dopravu možno vykonávať pre vopred nevymedzený okruh cestujúcich alebo pre vopred vymedzený okruh cestujúcich s vylúčením ostatných cestujúcich.

(3) Verejná pravidelná autobusová doprava je vnútroštátna preprava cestujúcich na autobusovej linke medzi dvoma alebo viacerými obcami, najmä diaľková autobusová doprava, medzinárodná autobusová doprava, prímestská autobusová doprava alebo na území obce mestská autobusová doprava.

(4) Osobitná pravidelná autobusová doprava je najmä preprava zamestnancov zmluvného prepravcu, preprava žiakov škôl, preprava cestujúcich leteckého dopravcu na letisko a z letiska, ak sa vykonáva na autobusovej linke.

(5) Dopravca v pravidelnej autobusovej doprave je ten, kto vykonáva prepravu cestujúcich aspoň na jednej autobusovej linke podľa tohto zákona.

(6) Vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu môže vykonávať iba vnútroštátny dopravca.

Dopravná licencia
(1) Pravidelnú autobusovú dopravu je oprávnený vykonávať dopravca na základe dopravnej licencie, ktorú udeľuje a odníma správny orgán. Na každú autobusovú linku je potrebná samostatná dopravná licencia; to neplatí na dopravnú licenciu, ktorú udeľuje obec podľa § 30.

(2) Povoliť zriadenie autobusovej linky možno vtedy, ak pravidelnú autobusovú dopravu na trase jej dopravnej cesty umožňuje stav a priepustnosť ciest, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na nich a ak je verejný záujem na jej vykonávaní.

(3) Udelenie dopravnej licencie možno viazať na splnenie podmienky. Uloženie podmienky môže byť zamerané iba na zabezpečenie prepravných potrieb osôb a služieb súvisiacich s vykonávaním cestnej dopravy, ktoré sú vo verejnom záujme, ak má dopravca na splnenie podmienok oprávnenie a možnosti.

(4) Ak obsahom podmienky je výkon vo verejnom záujme, ktorý by dopravca pre jeho stratovosť alebo pre inú nevýhodnosť ako podnikateľ nevykonal alebo vykonal v obmedzenom rozsahu, náhrada straty alebo jej časti alebo iné vyrovnanie sa upraví v zmluve o výkone vo verejnom záujme

(5) Dopravná licencia sa udeľuje na neurčitý čas alebo na určitý čas. Uplynutím času, na ktorý bola dopravná licencia udelená, jej platnosť zaniká.

(6) Na dočasné prenechanie autobusovej linky inému dopravcovi, na zmenu trasy autobusovej linky a na zmenu spôsobu vykonávania pravidelnej autobusovej dopravy je potrebná zmena dopravnej licencie. Na prevod autobusovej linky je potrebné odňatie dopravnej licencie doterajšiemu dopravcovi a udelenie dopravnej licencie novému dopravcovi.

(7) V prípade prevodu autobusovej linky na iného dopravcu možno mu dopravnú licenciu udeliť, ak trvajú podmienky podľa odsekov 2 a 3, nový dopravca prevezme záväzky doterajšieho dopravcu a ak je na nich verejný záujem. Na zrušenie autobusovej linky a na zastavenie vykonávania pravidelnej autobusovej dopravy treba odňať dopravnú licenciu.

Odňať dopravnú licenciu možno vtedy, ak
a) dopravca prestal byť spôsobilý podnikať v cestnej doprave alebo zanikol,
b) dopravca nie je schopný ďalej vykonávať pravidelnú autobusovú
dopravu z technických alebo z podnikateľských dôvodov,
c) autobusová linka sa stala nepotrebnou,
d) vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy neumožňuje stav
a priepustnosť ciest alebo ak ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Nepravidelná autobusová doprava
(1) Nepravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb iba určitej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase dopravnej cesty s dohodnutými zastávkami a v dohodnutom čase, ktorých dopravca prepravuje podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb za dohodnuté cestovné. Je ňou každá príležitostná alebo opakovaná preprava, najmä zájazdová, kyvadlová, okružná a vyhliadková.

(2) Dopravca nemá prevádzkovú ani tarifnú povinnosť.

(3) Z nepravidelnej autobusovej dopravy je vylúčená preprava autobusových zásielok a preprava stojacich cestujúcich mimo obce.

(4) Dopravca zabezpečí, aby bol autobus popri obchodnom mene dopravcu označený vpredu a na pravom boku autobusu nápisom Zájazd alebo iným všeobecne zrozumiteľným označením, napr. cieľovou stanicou.

(5) Dopravca pravidelnej autobusovej dopravy môže počas platnosti dopravnej licencie vykonávať nepravidelnú autobusovú dopravu aj bez povolenia podľa osobitného predpisu. Taxislužba

(1) Taxislužba sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb ako nepravidelná, pohotová individuálna preprava cestujúcich do dohodnutej cieľovej zastávky, ktorých dopravca prepravuje podľa zmluvy o preprave osôb uzavretej priamo s vodičom bezprostredne pred začatím prepravy za dohodnuté cestovné.

(2) Dopravca môže ponúkať prepravu cestujúcich iba na určenom stanovišti alebo objednávkovou službou; zmluvu o preprave osôb môže vodič uzavrieť s cestujúcim kdekoľvek. O vykonanej doprave je vodič povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä číslo dokladu, evidenčné číslo vozidla, dátum
jazdy, štátnu poznávaciu značku, východiskové a cieľové miesto prepravy, zaplatené cestovné a podpis vodiča.
(3) Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť.
Vodič môže odmietnuť vykonať prepravu, ak trasa dopravnej cesty, čas alebo správanie cestujúceho vzbudzujú obavu o jeho bezpečnosť alebo o zdravie.
(4) Na taxislužbu možno použiť iba osobné auto, ktoré je označené popri obchodnom mene dopravcu nápisom TAXI na streche a na oboch bokoch, má zabudovaný funkčný taxameter schváleného typu a viditeľne umiestnené základné sadzby cestovného.

(5) Podrobnosti o výkone taxislužby a o vybavení a označení osobného auta taxislužby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

Medzinárodná cestná doprava vykonávaná vnútroštátnymi dopravcami
Oprávnenie
Vnútroštátni dopravcovia sú oprávnení podnikať v medzinárodnej cestnej doprave, ak majú najmenej dvojročnú prax vnútroštátneho dopravcu a sú finančne spoľahliví.

Finančná spoľahlivosť
(1) Finančne spoľahlivý je dopravca, ktorý má dostatočný čistý obchodný majetok 25) alebo finančné prostriedky na začatie podnikania v medzinárodnej cestnej doprave a na jeho ďalšie pokračovanie. Za dostatočný sa považuje čistý obchodný majetok alebo objem finančných prostriedkov, ak rozdiel medzi aktívami
a pasívami dopravcu dosahuje aspoň hodnotu vyjadrenú sumou 1 500 ECU na jedno vozidlo používané v medzinárodnej cestnej doprave alebo 75 ECU na každé sedadlo, alebo na každú tonu maximálnej povolenej hmotnosti vozidla.

(2) Finančná spoľahlivosť dopravcu musí trvať po celý čas podnikania v medzinárodnej cestnej doprave. Strata finančnej spoľahlivosti dopravcu je dôvodom na odňatie dopravnej licencie.

(3) Podkladom na zistenie finančnej spoľahlivosti je účtovná závierka dopravcu overená audítorom, ak ide o dopravcu účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva. Ak ide o dopravcu účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, podkladom na zistenie finančnej spoľahlivosti dopravcu je výkaz o čistom obchodnom imaní a o výsledku hospodárenia.

(4) Podklad na zistenie finančnej spoľahlivosti dopravcu zisťuje správny orgán za uplynulé účtovné obdobie; o finančnej spoľahlivosti vydáva potvrdenie.

(5) Podrobnosti o finančnej spoľahlivosti dopravcu a o jej preukazovaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

Prepravné povolenia
(1) Na vykonanie každej prepravy v medzinárodnej cestnej doprave z územia Slovenskej republiky na územie cudzieho štátu je potrebné vstupné povolenie cudzieho štátu, po ktorého štátnom území vedie trasa dopravnej cesty, alebo povolenie medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika členom, ak trasa dopravnej cesty vedie po štátnom území členského štátu tejto organizácie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

(2) Prepravné povolenia v nepravidelnej autobusovej doprave a v nákladnej cestnej doprave, ktoré nie sú adresované konkrétnym vnútroštátnym dopravcom, preberá hromadne od orgánov cudzích štátov a od medzinárodnej organizácie ministerstvo podľa medzinárodných dohôd spravidla na základe vzájomnosti.
Dopravcom ich odovzdáva ministerstvo spravidla v spolupráci so záujmovým združením vnútroštátnych dopravcov.

(3) Ministerstvo v spolupráci so záujmovým združením vnútroštátnych dopravcov má povinnosť v súlade so záujmami štátnej dopravnej politiky a s politikou ochrany životného prostredia ustanoviť minimálny podiel prepravných povolení z celkového počtu disponibilných prepravných povolení pre tých cestných dopravcov,
ktorí zabezpečujú kombinovanú dopravu.

(4) Prepravné povolenia sú
a) jednorazové, ktoré oprávňujú dopravcu vykonať prepravu do cudzieho štátu alebo cez jeho územie do tretieho štátu a späť,
b) trvalé, ktoré oprávňujú dopravcu vykonávať neobmedzený počet prepráv do cudzieho štátu a späť najviac na jeden kalendárny rok.

(5) Prepravné povolenia sa odovzdávajú dopravcom
a) spravidla raz za štvrťrok, ak ide o jednorazové povolenia,
b) raz za kalendárny rok, ak ide o trvalé prepravné povolenia.

(6) Ak je počet prepravných povolení nižší, ako sú požiadavky dopravcov, prednostne sa odovzdajú dopravcom, ktorí vykonávajú
a) prepravu tovaru vyrobeného v Slovenskej republike,
b) medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu na zabezpečenie významných kultúrnych a športových podujatí, c) kombinovanú dopravu,
d) nadmernú alebo nadrozmernú prepravu alebo prepravu potravín podliehajúcich skaze,
e) prepravu vo verejnom záujme na plnenie významnej úlohy Slovenskej republiky.

(7) Pri preprave podľa odseku 5 dopravcovia používajú vozidlá s užitočnou hmotnosťou vyššou ako 7,5 t alebo špeciálne vozidlá, vozidlá, ktoré spĺňajú požiadavky na ochranu životného prostredia, alebo vozidlá evidované viac ako šesť mesiacov, ak od ich výroby uplynulo menej ako šesť rokov.

(8) Ak dopravca nevyužije prepravné povolenie na vykonanie prepravy alebo závažne poruší svoje povinnosti v medzinárodnej cestnej doprave, možno mu v tom istom kalendárnom roku odoprieť vydanie ďalšieho prepravného povolenia.

(9) Udelenie prepravného povolenia adresovaného konkrétnemu vnútroštátnemu dopravcovi v medzinárodnej cestnej dopravesprostredkúva na základe žiadosti ministerstvo.
Žiadosť treba podať najmenej 45 dní pred plánovanou prepravou, a ak ide o pravidelnú autobusovú dopravu, najmenej sedem mesiacov pred jej plánovaným začatím.

(10) Prepravné povolenie nemožno odovzdať dopravcovi, ktorý nie je finančne spoľahlivý.

Povinnosti vnútroštátneho dopravcu
Vnútroštátny dopravca v medzinárodnej cestnej doprave je okrem povinností dopravcu ustanovených v § 4 a 8 povinný zabezpečiť, aby
a) prepravu vykonával vodič, ktorý dovŕšil vek 21 rokov, je bezúhonný a má najmenej dvojročnú prax ako vodič autobusu alebo nákladného auta s celkovou hmotnosťou vyššou ako 7,5 t,
b) vozidlo spĺňalo technické požiadavky cudzích štátov, po ktorých štátnom území vedie trasa dopravnej cesty prepravy,
c) vo vozidle boli doklady potrebné na prejazd vozidla, jeho osádky a nákladu cez každú štátnu hranicu na trase dopravnej cesty prepravy a doklady potrebné podľa tohto zákona a medzinárodných dohôd a podľa práva cudzích štátov, ktorými vozidlo prechádza,
d) osádka vozidla bola poistená pre prípad potreby lekárskeho ošetrenia (poistenie liečebných nákladov v cudzine).

Medzinárodná cestná doprava vykonávaná zahraničnými dopravcami
(1) Zahraničný dopravca v medzinárodnej cestnej doprave môže podnikať na území Slovenskej republiky, ak má oprávnenie podnikať v medzinárodnej cestnej doprave podľa práva štátu, v ktorom má sídlo alebo miesto trvalého pobytu.

(2) Zahraničný dopravca môže vykonať prepravu do miesta na území Slovenskej republiky alebo z neho, alebo cez územie Slovenskej republiky na územie cudzieho štátu na základe dopravnej licencie alebo prepravného povolenia, ak z medzinárodnej dohody, z rozhodnutia medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská
republika členom alebo z rozhodnutia ministerstva nevyplýva, že prepravu možno vykonať aj bez prepravného povolenia.

(3) Ak zahraničný dopravca vykonáva medzinárodnú autobusovú dopravu so zastávkou na území Slovenskej republiky, vzťahujú sa naňho ustanovenia druhej hlavy.

(4) Zahraničný dopravca môže vykonať prepravu medzi dvoma miestami na území Slovenskej republiky iba na základe predchádzajúceho povolenia ministerstva. Povolenie možno udeliť na jednorazovú prepravu alebo na opakovanú prepravu určením počtu prepráv alebo určením času, počas ktorého možno vykonať neobmedzený počet prepráv.

(5) Zahraničný dopravca môže vykonávať prepravu po pozemných komunikáciách medzi dvomi miestami na území Slovenskej republiky ako súčasť kombinovanej dopravy bez predchádzajúceho povolenia ministerstva, ak posledná časť úseku prepravy po pozemných komunikáciách neprekročí 150 km a miesto zvozu alebo rozvozu cestného dopravného prostriedku (terminál kombinovanej dopravy, prístav, letisko) sa nachádza na území Slovenskej republiky.

Povinnosti zahraničného dopravcu
(1) Povinnosti, ktoré má vnútroštátny dopravca v medzinárodnej cestnej doprave, sa primerane vzťahujú aj na zahraničného dopravcu pri vstupe na územie Slovenskej republiky, ak z medzinárodnej dohody nevyplýva niečo iné.

(2) Ak zahraničný dopravca opakovane poruší dôležitú povinnosť, ktorá mu v cestnej doprave vyplýva zo zákona alebo z medzinárodnej zmluvy, správny orgán mu zakáže výkon medzinárodnej cestnej dopravy na území alebo cez územie Slovenskej republiky, a to až na päť kalendárnych rokov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk