Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Projekty Socrates a Grundtvig

Vo svojej práci by som sa chcel zaoberať projektom Grundtvig. Tento projekt je súčasťou programu SOCRATES a preto na začiatok vysvetlím, čim sa zaoberá a aké ciele má tento program.

Čo je SOCRATES?

Program Socrates je jedným zo súborov aktivít vzdelávacej politiky Európskej Únie, ktorý bol prijatý Európskym Parlamentom a schválený Európskou Radou 24. januára 2000 na obdobie rokov 2000-2006. Vedľa pätnástich členských krajín EÚ (Belgicko, Luxembursko, Holandsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Veľká Británia, Írsko, Dánsko, Grécko, Španielsko, Portugalsko, Švédsko, Fínsko, Rakúsko) sa do programu môžu zapojiť aj krajiny EFTA (Nórsko, Lichtenštajnsko a Island) a krajiny, ktoré majú podpísanú asociačnú dohodu s EÚ (Česká Republika, Poľsko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko a Cyprus).

Univerzitné a vysokoškolské vzdelávanie je zahrnuté v podprogramu Socrates/Erasmus. Ako čiastočná aktivita spotrebováva viac ako 50% objemu prostriedkov celého programu.

Formy spolupráce:
Spolupráca v rámci programu Socrates/Erasmus je uskutočňovaná na základe uzatvárania bilaterálnych dohôd. Realizácia týchto dohôd je závislá iba na aktivite fakulty, respektíve jednotlivých inštitúcii a ich akademikov. Dohody s konkrétnym partnerom sú vždy uzatvorené na špecifický obor s ročným predstihom. Počet miest a dĺžka štúdijného pobytu sú stanovené na základe tejto zmluvy.

Podprogramy:
Samotný program Socrates je rozdelený do viacerých podprogramov s rôznymi cielmi a cielovými skupinami.
COMENIUS – program sa zaoberá vzdelávaním na školách
ERASMUS – cieľovou skupinou je vysokoškolské vzdelávanie
GRUNDTVIG – program celoživotného vzdelávaniaä
LINGUA – vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov
MINERVA – využívanie informačných a komunikačných technológii, otvorené a dištančné
vzdelávanie.
Grundtvig

Program má vo svojej náplni vzdelávanie dospelých a ďalšie cesty k celoživotnému vzdelávniu je jedným z troch nosných podprogramov programu SOCRATES. Zameriava sa na podporu európskej spolupráce v oblasti vzdelávania dospelých a celoživotného vzdelávania prostredníctvom zvyšovania kvality a európskej dimenzie, dostupnosti a prístupnosti vzdelávania dospelých a celoživotným vzdelávaním formálneho aj neformálneho vzdelávacieho systému v najširšom slova zmysle.

Ciele programu Grundtvig:

• podpora európskej spolupráce v oblasti vzdelávania dospelých a celoživotného vzdelávánia

• skvalitňovanie odbornej prípravy osôb pôsobiacich vo vzdelávaní dospelých

• podpora tvorby konkrétnych produktov a výsledkov v oblasti vzdelávania dospelých

• posilovanie európskej dimenzie vo vzdelávaní dospelých prostredníctvom rozširovania poznatkov a skúseností

Grundtvig podporuje štyri základné aktivity a prípravné návštevy a semináre:

AKTIVITA RIADENIE A FINANCOVANIE ČINNOSTI

GRUNDTVIG 1 projektycentralizované – Európska komisiaEurópske projekty spolupráce vo vzdelávaní dospelých a celoživotnom vzedálaní
GRUNDTVIG 2 projektydecentralizované – Národná agentúraProjekty vzájomnej výmeny skúseností
GRUNDTVIG 3 mobilitydecentralizované – Národná agentúraIndividuálne granty ďalšieho vzdelávania pre pracovníkov pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých
GRUNDTVIG 4 projekty inštitúciícentralizované – Európska komisiaProjekty vytvárania sietí inštitúcii zaoberajúcich sa vzdelávaním dospelých alebo celoživotným vzdelávaním a tématické semináre

Grundtvig 1: Európske projekty spolupráce vo vzdelávaní dospelých a celoživotnom vzdelávaní

A) Rozvoj vzdelávacích kurzov pre pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých
Cielom tohoto nového typu projektu je zlepšenie dostupnosti a kvality v európskych vzdelávacích kurzoch pre učiteľov, manažérov a ostatných pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých.

B) Všeobecné projekty
Projekty realizované v tejto aktivite sú zamerané na zvyšovanie kvality a európskej dimenzie vo vzdelávaní dospelých inými formami, ako sú vzdelávacie kurzy pre pracovníkov v tejto oblasti, hlavne :
• skvalitnením obsahu a rozširovania vzdelávania dospelých
• skvalitnením systému a stratégie vzdelávania dospelých
• skvalitnením dostupnosti štúdijných príležitostí a možností pre dospelých
• skvalitnením riadenia vzdelávania dospelých
Zameranie projektu:
V rámci projektu sa môžu realizovat rôzné aktivity súvisiace s oblasťou vzdelávánia dospelých ako napríklad rozvoj a testovanie štúdijných programov pre pedagógov alebo študentov v oblasti vzdelávania dospelých, didaktických materiálov, nástrojov a metód hodnotenuia a certifikácie, rozširovanie výsledkov výskumu, organizovanie podporných aktivít v oblasti celoživotného vzdelávania apod. Medzi doporučené kľúčové témy patrí stratégia vzdelávania dospelých a celoživotného vzdelávania:

• stratégia zlepšenia prístupnosti a zohľadnenia individuálnych potrieb
• stratégia rozvoja informačných, štúdijne orientačných a profesných poradenských služieb pre študujúcich a zprostredkovateľov vzdelávania dospelých
• stratégia zefektivnenia procesu získavania a následného uznávania akreditácii a znalostí získaných mimo hlavný vzdelávací prúd

V rámci týchto tematických oblastí bude venovaná pozornosť nasledujúcim aktivitám a metódam výuky:
• poskytovanie základného vzdelania alebo kvalifikácie dospelým, ktorým chýbajú
• informačné a komunikačné technológie ako predmet štúdia a prostriedok vzdelávnia dospelých
• medzikultúrne vzdelávanie a integrácie menšín prostredníctvom vzdelávania dospelých
• vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov, aktívneho občianstva, európskeho občianstva
• príležitosti ku vzdelávaniu pre handicapovaných

Grundtvig 2: Projekty vzájomnej výmeny skúseností

Zameranie projektu:
Projekty vzájomnej výmeny skúseností spočívajú v spolupráci niekoľkých organizácii zaoberajúcich sa vzdelávaním dospelých a v realizácii aktivít ako sú semináre a výmeny pedagógov, vzájomná výmena skúseností prostredníctvom nových informačných a komunikačných technológii, jazyková príprava pedagógov apod.. Na rozdiel od Európskych projektov spolupráce, zameraných na konečný produkt/výstup, sú orientované skôr na samotný vzdelávací proces a cieľ zapojiť čo najviac menších organizácii do európskej spolupráce v oblasti vzdelávania s možnosťou spolupráce s inými projektami napr. v rámci projektov vytvárenia sietí inštitucí zaoberajúcich sa vzdelávaním dospelých alebo celoživotným vzdelávaním.

Grundtvig 3: Individuálne granty ďalšieho vzdelávania pre pracovníkov pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých

Zameranie aktivát ďalšieho vzdelávania:
Cieľom aktivity Grundtvig 3 je zlepšovanie kvality celoživotného vzdelávania prostredníctvom kurzov v trvaní jedného až štyroch týždňov zameraných na aspekty ďalšieho vzdelávania ako napr. metodológiu výuky dospelých, riadenie inštitúcii pôsobiacich v oblasti ďalšieho vzdelávania, problematiku európskej integrácie, problematiku medzikulturnej výchovy a vzdelávania migrujúcich pracovníkov, Rómov a kočovníkov a osôb cestujúcíih za zamestnaním.
Oprávnení žiadatelia o grant
Grant môžu získať pracovníci pôsobiaci na čiastočný či plný úväzok v oblasti vzdelávania dospelých, a to ako v inštitúciách a organizáciách formálneho, tak neformálneho vzdelávacieho systému, tj.:
• učitelia/školitelia vzdelávajúci dospelých a učitelia/školitelia týchto pedagógov
• riaditelia a pracovníci managementu inštitúcii poskytujúcich dospelým príležitosti k ďalšiemu štúdiu či doplňujúcemu vzdelávaniu
• poradci a konzultanti
• inšpektori, osoby pracujúce s ľuďmi okrajových sociálnych skupín
• pracovníci pôsobiacc v oblasti medzikultúrneho vzdelávania či zaoberajúci sa otázkami vzdelávania migrujúcich pracovníkov, Rómov a kočovníkov a osôb cestujúcich za zamestnaním
• pracovníci pôsobiaci vo vzdelávaní osôb so špeciálnymi potrebami a ostatné kategórie pedagogických pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých určené štátnymi inštitúciami na národnej úrovni

Grundtvig 4: Projekty vytvárania sietí inštitúcii zaoberajúcich sa vzdelávaním dospelých alebo celoživotným vzdelávaním a tématické semináre

1. Projekty vytvárania sietí inštitúcii
V rámci tejto aktivity bude poskytnutá podpora malému počtu projektov , v ktorých bude zapojených najmenej 10 partnerov z účastnických krajín programu SOCRATES.

Medzi priority pre rok 2004 patrí:
• metódy financovania vzdelávania dospelých
• uznanie neformálnej a formálnej formy vzdelávania
• vedenie a poradenstvo
• príležitosti vzdelávania pre dospelých s postihnutím
• vzdelávanie dospelých v oblastiach mimo miest
• vzdelávanie rodičov a v rodine
• možnosti vzdelávania dospelých prostredníctvom športu
• vzdelávanie v oblasti matematiky a prírodných vied pre dospelých
• vzdelávanie dospelých v oblasti zdravia

Zamerenie projektu:
Projekty vytvárania sietí si kladú za cieľ zlepšiť vzájomnú prepojenosť inštitúcii zaoberajúcich se vzdelávaním dospelých, vytvoriť podmienky pre efektívnejšiu a stabilnejšiu spoluprácu a posilniť ich povedomie o európskej dimenzii v celoživotnom vzdelávaní.

2. Tématické semináre
V rámci tejto novej aktivity budú poskytované granty v maximálnej výške 50 000 EUR na dobu jedného roku s cieľom vytvorit siete inštitúcii v rámci Grundtvig 4 v tématických oblastiach, v ktorých siete inštitúcii doposiaľ neexistujú.

Vedľa kritérii hodnotenia žiadostí o grant uvedených v dokumente Guidelines for Applicants bude pri výberovom konaná kladený dôraz i na:

• kvalitu spracované žiadosti v rámci Grundtvig 4 predložené v termínu stanovenom pre podanie predbežných žiadostí pre Grundtvig 4 stanoveným do roku 2006
• žiadosť, ktorá výrazným spôsobom prispeje k využitiu a rozšíreniu výsledkov projektu a metodológie v príslušnej tématickej oblasti.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk